Year 2019, Volume 12 , Issue 1, Pages 107 - 119 2019-01-23

Feodalizmden Kapitalizme Geçiş: Robert Brenner ve Siyasal Birikim
Transition from Feudalism to Capitalism: Robert Brenner And Political Accumulation

Yavuz YAYLA [1]


Feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinin analizi özellikle Marksist iktisat tarihinde her zaman ilgi çeken bir konu olagelmiştir. Literatürde “geçiş tartışması” olarak adlandırılan bu süreç üzerine yapılan tartışmalar halen sonlanmamıştır. Bunun en temel nedeni, feodalizmin doğuşuna ve gerilemesine neden olan güçlerle kapitalizmin doğuşuna neden olan güçlerin analizinde farklı kavramsallaştırmalardan kaynaklanmaktadır. Bu makale Robert Brenner’in feodalizmden kapitalizme geçiş üzerine düşüncelerinin incelenmesine odaklanmıştır. Bu bağlamda Brenner’in “siyasal birikim” kavramı, lordlar ve köylüler arasındaki sınıf güçleri dengesi, geçiş sürecinde demografiye ilişkin görüşleri ele alınmaktadır.

The analysis of the transition from feudalism to capitalism has always been a focus point especially in Marxist history of economics. The debates on this period that is called as the “transition debate” in the literature, has not been concluded, yet. The very first reason of that is the difference in the conceptualisation in the analysis of the forces causing the birth and collapse of the feudalism and the forces causing the capitalism to emerge. This paper focuses on the examination of the thoughts of Robert Brenner on the transition from feudalism to capitalism. In this context, the considerations of Brenner on the class forces balance between the landlords and peasants, the demography on the transition period together with the “political accumulation” concept of him.

 • Brenner, Robert, 1977, “The Origins of Capitalist Development:a Critique of Neo-Smithian Marxism”, New Left Review, sayı: 104.
 • Brenner, Robert, 1978, “Dobb on the transition from feudalism to capitalism”, Cambridge Journal of Economics, 1978, sayı: 2.
 • Brenner, Robert, 1989, “Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism”, içinde: A. L. BEIER, D. CANNADINE and J. ROSENHEIM (Ed.), The First Modern Society, Cambridge, 1989, s. 280.
 • Brenner, Robert, 1990a, “The Agrarian Roots of European Capitalism”, içinde: T. H. Aston and C. H. E. Philpin (Ed.),The Brenner Debate, Cambridge University Pres, Cambridge.
 • Brenner, Robert, 1990b, “Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe”, içinde: T. H. Aston and C. H. E. Philpin (Ed.), The Brenner Debate, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, s. 11.
 • Brenner, Robert, 1990c, “Feudalism”, içinde: John Eatwell (Ed.), The New Palgrave Marxian Economics, Macmillian, London.
 • Dobb, Maurice,1974, “Bir Cevap”, içinde: Rodney Hilton (der.) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Çev.: Çetin Yetkin, May Yayınları, İstanbul.
 • Dobb, Maurice, 1992, Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, Çev.:F. Akar, Belge Yayınları, İstanbul.
 • Marx, Karl, 1986, Kapital, C. I, Çev.: Alaattin BİLGİ, Sol Yayınları, Ankara.
 • Marx, Karl, 1990, Kapital, C. III, Çev.: Alaattin BİLGİ, Sol Yayınları, Ankara.
 • Marx, Karl, 1995, Komünist Manifesto, Çev.: Muzaffer ERDOST, Sol Yayınları, Ankara.
 • Mooers, Colin, 1997, Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu, Çev: B. Sina ŞENER, Dost Kitabevi, Ankara, 1997, s. 73.
 • Oğuz, Şebnem, 2007, “Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar”, Praksis, sayı: 17.
 • Sweezy, Paul, 1974, “Bir Eleştiri”, içinde: Rodney Hilton (der.), Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Çev. Çetin YETKİN, May Yayınları, İstanbul.
 • Üşür, İşaya, 1988, “Sanayi Devrimi: Bir Devrim Neyi Anlatır?”, İktisat Dergisi, Ekim, sayı: 287.
 • Üşür, İşaya, 1984, “Feodalizmden Kapitalizme Geçiş”, Yapıt, sayı: 7.
 • Üşür, İşaya, 1991, “Teknoloji ve Tarih: Farklı ‘Vizyon’lar, Benzer Sonuçlar”, Onbirinci Tez Kitap Dizisi, sayı. 11.
 • Üşür, İşaya, 1992, “‘Kapitalizmin Gelişmesi Üzerine İncelemeler’ ve Geçiş Tartışmaları: Bir Takdim”, içinde Maurice Dobb, Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, çev.: F. Akar, Belge Yayınları, İstanbul.
 • Wood, Ellen Meiksins, 2003, Kapitalizmin Kökeni- Geniş Bir Bakış, çev. A.Cevdet Aşkın, Epos Yayınları, İstanbul.
 • Wood, Ellen Meiksins, 1996, “Capitalism, Merchants and Bourgeois Revolution: Reflections on the Brenner Debate and its Sequel”, International Review of Social History, vol: 41, No: 2.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8720-801X
Author: Yavuz YAYLA (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 2, 2018
Acceptance Date : January 13, 2019
Publication Date : January 23, 2019

APA Yayla, Y . (2019). Feodalizmden Kapitalizme Geçiş: Robert Brenner ve Siyasal Birikim . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 107-119 . DOI: 10.25287/ohuiibf.506831