Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 1 - 17 2021-01-08

The mediation role of persistence on the effect of patient tendency on career anxiety
Sabır eğiliminin kariyer kaygısı üzerindeki etkisinde kararlılığın aracılık rolü

Mehmet Ali TAŞ [1] , Muhammet TORTUMLU [2]


Patience tendency is a state of calm waiting for anxiety, stress and unpleasant situations.It provides persistence, success and stability. For this reason, it is thought that patience and persistence variables have important effects on decreasing anxiety caused by the choice of profession and the effect of the family. In this study, the mediating effect of persistence in the relationship between patience tendency and career anxiety is investigated. For this purpose, data were collected from 388 undergraduate students studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University. The analyzes were performed using AMOS 23 and SPSS 22 package programs. According to the findings, relationships and effects were determined between the variables. Although patience tendency affects determination positively, it was found that it does not significantly affect career anxiety. It has been determined that persistence does not significantly affect career anxiety. In addition, it was found that the mediating effect of persistence in patience tendency and career anxiety relationship is not significant. In other words, patience tendency is effective in increasing and sustaining persistence. However, patience and persistence do not play an effective role in changes in career anxiety.
Sabır eğilimi; kaygı, stres ve hoş olmayan durumlar karşısında sakince pes etmeden bekleme durumudur. Sabır, insanın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Kararlılık, başarı ve istikrar sağlamaktadır. Bu nedenle sabır ve kararlılık değişkenlerinin; meslek seçimi ve ailenin etkisinden kaynaklanan kaygının düşmesinde önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada sabır eğilimi ve kariyer kaygısı ilişkisinde kararlılığın aracılık etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesinde öğrenim gören 388 lisans öğrencisinden anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Veriler, AMOS 23 ve SPSS 22 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında ilişkiler ve etkiler tespit edilmiştir. Sabır eğilimi kararlılığı olumlu etkilemesine rağmen kariyer kaygısını anlamlı şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Kararlılığın da kariyer kaygısını anlamlı şekilde etkilemediği saptanmıştır. Bunun yanında sabır eğiliminin kariyer kaygısı üzerindeki etkisinde kararlılığın aracılık etkisinin anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle sabır eğilimi kararlılığın arttırılmasında ve sürdürülmesinde etkilidir. Ancak sabır eğilimi ve kararlılığın kariyer kaygısındaki değişimlerde etkili rol oynamadığı görülmektedir.
 • Arslan, A., & Yener, S. (2015). Temel Benlik Değerlendirmeleri-Girişimci Kişilik İlişkisinde Ençoklamacı Karar Verme Yaklaşımının Aracı Değişken Rolü: Konya Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 283-310.
 • Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkiler. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199.
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H., & Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi alan öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-25.
 • Baltaş, A. & Baltaş, Z. (2004). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Blount, S., & Janicik, G. A. (2000). What Makes Us Patient? The Role of Emotion in Sociotemporal Evaluation. Unpublished Manuscript: University of Chicago.
 • Broussard, S.C., & Garrison, M. E. B. (2004). The Relationship between Classroom Motivation and Academic Achievement in Elementary School-Aged Children. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 106–120.
 • Campagna, C.G., & Curtis, G.J. (2007). So worried I don’t know what to be: Anxiety is Associated with Increased Career Indecision and Reduced Career Certainty. Australian Journal of Guidance and Counseling, 17, 91-96.
 • Caprara, G. V., & Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self Regulating System. Ed. L. G. Aspinwall ve U. M. Staudinge. A Psychology of Human Strenghs: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology, Washington.
 • Carr, A. (2015) Pozitif Psikoloji, (Çev: Ü. Şendilek). İstanbul: Kaknüs Yayınlar.
 • Cerin, E., & MacKinnon, D. P. (2009). A Commentary on Current Practice in Mediating Variable Analyses in Behavioural Nutrition and Physical Activity. Public Health Nutrition, 12(8), 1182-1188.
 • Constantin, T., Holman, A., & Hojbotă, M.A. (2011). Development and Validation of a Motivational Persistence Scale. Psihologija, 45(2), 99-120.
 • Corkin, D., Arbona, C., Coleman, N., & Ramirez, R. (2008). Dimensions of Career İndecision among Puerto Rican College Students. Journal of College Students Development, 49, 81-94.
 • Curry, O. S., Price, M. E., & Price, J. G. (2008). Patience is a Virtue: Cooperative People Have Lower Discount Rates. Personality and Individual Differences, 44(3), 780-785.
 • Çelik, İ., & Sarıçam, H. (2018). The Effect of Teacher İnterview Exam on Grit and Motivational Persistence Levels on Teacher Candidates. In 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI–EPOK 2018) (No. 309).
 • Çeliköz, N., & Gül, Y. E. (2018). Üniversite Öğrencileri Sabır Eğilim Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (Ed. E. Hamarta vd. Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçinde, e kitap, 11-21, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Demir, M., & Peker, A. (2017). Motivasyonel Kararlılık İle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 289-300.
 • Diener, E., Sapyta, J.J., & Suh, E. (1998). Subjective Wellbeing is Essential to Wellbeing. Psychological Inquiry, 9, 33–37.
 • Doğan, M. (2016). Engelli Çocuğa Sahip Ebeveyniler İle Sağlıklı Çocuk Sahibi Ebeveynlerin Dini Başa Çıkma, Umut ve Sabır Düzeylerinin Karşılaştırması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(8), 3214-3245.
 • Doğan M. (2017). Karakter Gücü Olarak Sabır ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi. The Journal of Happiness & WellBeing, 5(1), 134-153.
 • Doğan M., & Gülmez Ç. (2014)., Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42, 263-279.
 • Doğan, M. (2016). Sabır Psikolojisi - Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and Validation of the Short Grit Scale (GRIT–S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174.
 • Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and Passion for Long-Term Goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087.
 • Ehtiyar, V. R., Ersoy, A., Akgün, A., & Karapınar, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 7(2), 251-262.
 • Eliüşük, A. (2014). Sabır Eğiliminin Öz-Belirleme Öz-Anlayış ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Gül,Y. E., & Çeliköz, N. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3). 77-87.
 • Gündüz, H. Ç., & Yılmaz, F. N. (2016). Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1008-1022.
 • Gürbüz, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürol, M., & Kerimgil, S. (2010). Academic Optimism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 929-932.
 • Hardre, P., & Reeve, J. (2003). A Motivational Model of Rural Students’ Intentions to Persist in Versus Drop Out of High School. Journal of Educational Psychology, 95, 347-356.
 • Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. Communication Monographs, 76(4), 408-420.
 • Horney, K. (1999). Psikanalizde Yeni Yollar. (Çev: S. Budak). Ankara: Öteki Yayınları.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (Yem) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency. Human Resource Development Review, 5(1), 25-44.
 • MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence Limits for the İndirect Effect: Distribution of the Product and Resampling Methods. Multivariate Behavioral Research, 39(1), 99-128.
 • Madhlangobe, L., Chikasha, J., Mafa, O., & Kurasha, P. (2014). Persistence, Perseverance, and Success (PPS): A Case Study to Describe Motivational Factors That Encourage. Zimbabwe Open University ODL Students to Enroll, Persist, and Graduate With Master’s and Doctorate Credentials. SAGE Open, 1-15.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mojgan, F.H., Kadir, R.A., & Soheil, S. (2011). The Relationship Between State and Trait Anxiety and Career İndecision of Undergraduatestudents. International Education Studies, 3, 31-135.
 • Özdoğan, Ö. (2006). Mutluluğu Seçiyorum. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Özyürek, R. (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları: Çocuk ve Ergenler İçin Kariyer Rehberliği Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Peinherg A. (2005). Walter Smith Why Patience Matters. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902
 • Pisarik, C. T., Rowell, P. C., & Thompson, L. K. (2017). A Phenomenological Study of Career Anxiety among College Students. The Career Development Quarterly, 65(4), 339-352.
 • Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., & Petty, R. E. (2011). Mediation Analysis in Social Psychology: Current Practices and New Recommendations. Social and Personality Psychology Compass, 5(6), 359-371.
 • Saka, N., Gati, I., & Kelly, K. R. (2008). Emotional and Personality-Related aspects of Career-Decision-Making Difficulties. Journal of Career Assessment, 16, 403–424.
 • Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., & İlbay, A. B. (2013). Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 60-69.
 • Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. Ed: D. Brown ve R. W. Lent. Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work (pp. 42–70). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schnitker S. A. (2012). An Examination of Patience and Well-Being. The Journal of Positive Psychology (Dedicated to Furthering Research and Promoting Good Practice), 7(4), 263-280
 • Schnitker, S., & Emmos R. (2007). Patience as Virtue: Religious and Psychological Perspective. Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, 176-207.
 • Shin, Y. J., & Lee, J. Y. (2019). Self‐Focused Attention and Career Anxiety: The Mediating Role of Career Adaptability. The Career Development Quarterly, 67(2), 110-125.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Takil, N. B., & Sari, B. A. (2019). Trait Anxiety vs Career Anxiety in Relation to Attentional Control. Current Psychology, 1-5.
 • Tarhan, N. (2011). Duyguların Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • TDK (2019), http://sozluk.gov.tr/
 • Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back from Negative Emotional Experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86 (2), 320-330.
 • Uyguner, M. (1967). Fuzûlî`nin Dünyası, İstanbul: Varlık yayınları.
 • Vignoli, E. (2015). Career Indecision and Career Exploration among Older French Adolescents: The Specific Role of General Trait Anxiety and Future School and Career Anxiety. Journal of Vocational Behavior, 89, 182-191.
 • Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A., & Garcia, M. (2005). Career Exploration in Adolescents: The Role of Anxiety, Attachment and Parenting Style. Journal of Vocational Behavior, 67, 153-168.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9714-7188
Author: Mehmet Ali TAŞ (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7245-1017
Author: Muhammet TORTUMLU
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 5, 2019
Acceptance Date : November 21, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Taş, M , Tortumlu, M . (2021). Sabır eğiliminin kariyer kaygısı üzerindeki etkisinde kararlılığın aracılık rolü . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1-17 . DOI: 10.25287/ohuiibf.601744