Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 82 - 103 2021-01-08

Düzce il merkezinde 1999 depreminden sonra yapılan konutlarda yaşayan ailelerin demografik faktörlere göre memnuniyet derecelerinin ölçülmesi
The measurement of satisfaction levels of the families living in the houses of Düzce provincial center by using demographic factors after the 1999 earthquake

Semih ŞENGÜL [1] , Mahir NAKİP [2] , Aytaç GÖKMEN [3] , Dilek TEMİZ DİNÇ [4]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşanan Düzce depreminden sonra, yapılan konutlarda memnuniyet düzeyini ölçmek ve bu memnuniyetin ailelerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri itibariyle bir farklılık gösterip, göstermediğini anlamaya çalışmaktır. Araştırmada kullanılan yöntem pazarlama araştırmalarında en çok kullanılan yöntemlerden olan ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayca örneklemedir. Bu yöntem kapsamında Düzce il merkezinde oturan 370 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Düzce ilinde deprem sonrası yapılan evlerde ikamet eden katılımcıların genel olarak oturdukları evlerden memnun oldukları, memnuniyet durumlarının kişisel özelliklerine göre birbirine benzer olduğunun yanı sıra evlerine ilişkin memnuniyet derecelerinin yaşlarına göre farklılaştığı görülmüştür. Fakat eğitim düzeyi arttıkça katılımcıların memnuniyetsizliğinin artması bu çalışmanın başka bir çalışmaya yol gösterici nitelikte olduğunu kanıtlamaktadır. Katılımcıların konum ve iç özelliklerde vermiş oldukları cevaplarda yaşlara göre farklı sonuçlar çıkması konut pazarlamacılarının farklı yaş gruplarına farklı ürünler sunmaları gerektiğini göstermiştir. Katılımcıların cevap vermiş olduğu verilerden hareketle evlerindeki kişi sayısının 4 ve üzeri olması kişilerin konutlarının yeterince geniş olmadığını göstermektedir. Konut üreticilerinin bu analizler doğrultusunda yapacakları konutların daha geniş olması satışlarını kolaylaştıracaktır.
One of the most basic needs of people is the need for shelter. Houses are physical places that meet the need for accommodation. The purchased houses are the types of assets that have long-term consumption characteristics and can be transferred to future generations thanks to this feature. Today, demand for housing is increasing depending on population growth. This increase increases the competition in the real estate market. Increasing competition requires the right choice of target audience in the real estate sector. As in the world, Turkey also demands the correct selection of the target audience and the audience is very important to the development of residential marketing strategy. While determining the target audience of the real estate sector, various factors can be taken into consideration. One of the most important of these is demographic elements. In terms of demographic elements, gender, age, marital status, education level and having a certain profession are important The purpose of this study is to identify the demographic factors that affect families’ home buying decisions, learn their satisfaction levels about their purchases and home builders’ service quality. Results indicate that families who reside in the homes built after 1999 earthquake are quite satisfied with their purchases. It is also found that respondents preference vary for the type of house they would like to live in depending upon their ages. In addition, respondents are generally satisfied with the service quality offered by home builders. However, as the respondents’ level of education increases their satisfaction level decreases which could be the subject of another study. As a result of the research, it can be stated that the demographic features of the consumers affect the housing preferences.
 • Abar, H., Karaaslan, A. (2013). Konut Talep Edenlerin Özellikleriyle Talep Edilen Konutun Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Personeli Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (3), 232-339.
 • Baran, H. (2007). Ailelerin Konut Satın Alma Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, E., Demir, B. (2017). The Investigation of Marketing Strategies in the Real Estate Sector in the Light of Hedonic Consumption Concept: The Case of İzmir Folkart Towers. The Journal of Academic Social Science, 5 (45), 213-239.
 • Er, F., Durucasu, R. (2016). İllere Göre Aylık Konut Satış Sayılarının Çoklu Uyumlu Analizi. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, 4 (1), 1-10.
 • Erel, S. S., Terzioğlu, G., Yertutan, C. (1988). Ailelerin Konuta İlişkin Tercih ve Beklentileri. Ev Ekonomisi Dergisi, 3(4), 32-38.
 • Gül. G., Acar, E. (2014). The Constitution of Marketing-Mix in Real Estate Development Contractors. Conference Paper, Project and Construction Management Congress, November 6-8, 2014, Antalya, Turkey.
 • Jabareen, Y. (2005). Culture And Housing Preferences In A Developing City. Environment and Behavior, 37 (1), 134-146.
 • Kaba, E. (2008). Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörler ve Satın Alma Davranışını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karagöz, Y., Eş, A., Yavuz, S. (2015). Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (1), 247-261.
 • Kılıç, H. Ö., Özer, H. A. (2016). Measurement of Customer Satisfaction at Residential Marketing: Safranbolu Sample. Business & Management Studies: An International Journal, 4 (2), 162-184.
 • Memiş, S. (2018). A Study in Determining the Factors Influencing the Housing Preferences of Consumers. International Journal of Academic Value Studies, 4 (20), 652-665.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2017). Pazarlama Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamaları. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Uğur, L. O., Özdemir, H. Ö.. (2010). Housing Production and Housing Market: A Case Study for Kırşehir Province. E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (2), 310-320.
 • Uğur, L. O., Baykan, U. N. (2017). Konut Satın Alma Kararı Verilmesinde Gri İlişkisel Analiz Tekniği Uygulaması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5, 220-230.
 • Kalınkara, V. (1986). Ankara, Yenimahalle Ve Batıkent’teki Ailelerin Konutlarına İlişkin Görüş Ve Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Turner, C. S. (1998). Satisfaction With Manufactured Housing. Journal of Family and Consumer Sciences, 90(3), 60-65.
 • Yıldız, M. (2006). Bolu İlinde Konut Seçimine Etki Eden Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yiğit, A. (2000). Ailelerin Ev Satın Almaya İlişkin Tutum Ve Davranışları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5405-1810
Author: Semih ŞENGÜL
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9586-5290
Author: Mahir NAKİP
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8985-3776
Author: Aytaç GÖKMEN
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1792-4723
Author: Dilek TEMİZ DİNÇ (Primary Author)
Institution: Çankaya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 4, 2020
Acceptance Date : September 26, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Şengül, S , Nakip, M , Gökmen, A , Temiz Dinç, D . (2021). Düzce il merkezinde 1999 depreminden sonra yapılan konutlarda yaşayan ailelerin demografik faktörlere göre memnuniyet derecelerinin ölçülmesi . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 82-103 . DOI: 10.25287/ohuiibf.697588