Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 126 - 145 2021-01-08

An empirical investigation on the relationship between brand love impulse buying and positive word of mouth marketing
Marka sevgisi, anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma

Vural ÇAĞLIYAN [1] , Merve ÖRGÜ [2]


Recently, the changes in marketing activities and increasingly difficult competition conditions force companies to find new strategies. Against this situation, companies that want to increase their sales and keep their competitive advantages find the solution in the development of the brand love, which is a strong relationship between the brand and the consumer. Consumers can buy the brands they love without thinking rationally and recommend this brand to their environment. In this context, the main purpose of the study is to examine the relationships between brand love, impulse buying and positive word of mouth marketing on students in the context of sportswear. In line with this basic purpose, a questionnaire was carried out on students of the Faculty of Sport Sciences at Selcuk University. As a result of the study, the relationship between brand love's impulse buying and positive word of mouth marketing was evaluated with the structural equation model. After the evaluation, the brand's love is on impulse buying and positive word of mouth marketing; positive word of mouth marketing had a positive effect on impulse buying.
Son dönemde pazarlama faaliyetlerinde yaşanan değişim ve giderek zorlaşan rekabet koşulları işletmeleri yeni stratejiler bulmaya zorlamaktadır. Bu durum karşısında satışlarını arttırmak ve rekabet avantajlarını elinde tutmak isteyen işletmeler çözümü marka ile tüketici arasında güçlü bir ilişki olan marka sevgisinin geliştirilmesinde bulmaktadır. Tüketiciler sevgiyle bağlandıkları markaları rasyonel düşünmeden satın alabilmekte ve çevresine bu markayı tavsiye edebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı marka sevgisi, anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama arasındaki ilişkilerin spor giyim bağlamında öğrenciler üzerinde incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri üzerine bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışma sonucunda marka sevgisinin anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda marka sevgisinin anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama üzerinde, pozitif ağızdan ağıza pazarlamanın ise anlık satın alma üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Ahuvia, A. C. (1993). I love it! : towards a unifying theory of love across diverse love objects (abridged). Yayınlanmış Doktora Tezi,Tezi,Northwestern University.
 • Albert, N., & Merunka, D. (2013). The role of brand love in consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing, 30(3), 258-266.
 • Albert, N., Merunka, D., & Valette-Florence, P. (2007). When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business Research, 1-2.
 • Aliyev, A. (2019). Tüketici Temelli Marka Değeri ile Ülke Menşei ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bakü'de Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma. Samsun: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alizadehfanaeloo, P. (2019, Ocak). AVM İmajının, AVM Ziyareti, Müşteri Memnuniyeti, Ağızdan Ağıza İletişim ve Sadakat Üzerinde Etkisi: Bir Alan Araştırması. Ankara: Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anderson, E. W. (1998, August). Customer Satisfaction and Word of Mouth. Journal of Service Research , 1(1), 5-17.
 • Armağan, E., Danışman, E., & Öngen, H. (2018). Sanal mağaza atmosferinin anlık satın almaya etkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1).
 • Arslan, B. (2013). Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi: Fiziksel Mağaza ve Sanal Mağaza Karşılaştırılması. İstanbul: Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, B. (2018). Demografik faktörler bağlamında anlık satın alma davranışındaki farklılıklar . Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2).
 • Aşkın, N., & İpek, İ. (2016). Marka Aşkının Marka Deneyimi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi. Ege Akademik Bakış , 16(1), 79-94.
 • Ateşoğlu, İ., & Bayraktar, S. (2011). Ağızdan ağıza pazarlamanın turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 98-108.
 • Atılgan İnan, E. (2012). İnternet çağında ağızdan ağıza pazarlamanın yeniden yükselişi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 191-204.
 • Avcılar, M. (2005). Kişisel etki kaynakları ve ağızdan ağıza iletişim ağı. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 333-347.
 • Ayyıldız, H., & Cengiz, E. (2006). Pazarlama modellerinin testinde kullanılabilecek yapısal modeli (YEM) üzerine kavramsal bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 63-84.
 • Ayyıldız, H., Cengiz, E., & Ustasüleyman, T. (2006). Üretim ve pazarlama bölüm çalışanları arası davranışsal değişkenlerin firma performansı üzerine etkisine ilişkin yapısal bir model önerisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)(16), 1-18.
 • Bagozzi, R., Batra, R., & Ahuvia, A. (2014, October 10). Brand love scales. University of Michigan,Working Paper, 1-18.
 • Bairrada, C. M., Coelho, F., & Coelho, A. (2018). Antecedents and outcomes of brand love: utilitarian and symbolic brand qualities. European Journal of Marketing, 52(3/4), 656-682.
 • Bao, T., & Chang, T.-l. (2014). Finding disseminators via electronicword ofmouthmessage for effective marketing communications. Decision Support Systems, 67, 21-29.
 • Batı, U., & Atıcı, B. (2010). Impulse purchasing behaviors of the Turkish consumers in websites as a dynamic consumer model: Technology products example. International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC), 3(4) from the Web: http://www.i-jac.org
 • Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P. (2012). Brand Love. Journal of Marketing, 76, 1-16.
 • Bauer, H. H., Eckardt, S., & Bryant, M. D. (2009). How the introduction of the internet channel can harm brick-and-mortar retailers. American Marketing Association, 20, 166-174.
 • Beatty, S., & Ferrel, E. M. (1998). Impulse uying: Modeling its precursors. Journal of Retailing, 74(2), 169-191.
 • Beauducel, A., & Wittmann, W. W. (2005). Simulation study on fit indexes in CFA based on data with slightly distorted simple structure . Structural Equation Modeling, 12(1), 41-75.
 • Berger, J. (2018). Word of mouth and interpersonal communication. Jonah Berger is an Associate Professor of Marketing.
 • Bıçakcıoğlu, N., İpek, İ., & Bayraktaroğlu, G. (2018). Antecedents and outcomes of brand love: the mediating role of brand loyalty. Journal of Marketing Communications, 24(8), 863-867.
 • Biçer, Ö. (2019). Turistik Tüketicilerin Marka Aşkı ve Marka Sadakatine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiler. Balıkesir: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, Y. (2017). Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 33-62.
 • Boğa, Ö., & Başçı, A. (2016, Ocak). Ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 463-489.
 • Bozok, G. (2019). İzmir İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Alan Lise Öğrencilerinin İşsizlik ve Kariyer Kaygılarının Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi . İzmir: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Brown, J. J., & Reingen, P. H. (1987). Social ties and Word-of-Mouth referral behavior. Journal of Consumer Research, 14(3), 350-362.
 • Brown, T. J., Barry, T. E., Dacin, P. A., & Gunst, R. F. (2005). Spreading the word: Investigating antecedents of consumers' positive word-of-mouth intentions and behaviors in a retailing context. Journal of The Academy of Marketing Science, 123-138.
 • Browne, M. ,., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. K. Bollen, & J. Long (Dü) içinde, Testing Structural Equation Models (s. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Burroughs, J. E. (1996). Product symbolism, self meaning, and holistic mtching: the role of information processing in impulsive buying. Advances in Consumer Research, 23, 463-469.
 • Buttle, F. A. (1998). Word of mouth: understanding and managing referral marketing. Journal of Strategic Marketing, 6(3), 241-254.
 • Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Market Lett, 17, 79–89.
 • Churchill, G. A., & Peter, J. P. (1998). Marketing: Creating value for customers. Boston: Irwin.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., & Engin, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (9 b.). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Çakır, A. (2014, Aralık). Faktör Analizi. İstanbul: Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakır, V., & Çakır, V. (2007). Televizyon Reklamlarının algılanan değeri ve reklam tutumu ilişkisi: Bir yapısal eşitlik modeli. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 37-58.
 • Çelik, S. (2018). Marka Aşkının Elektronik Ağızdan Ağıza İletişime ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi . Bolu: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demiray, B. (2016). Mağaza Deneyiminde Duyusal Ögeler: Ses,Renk ve Işığın Tüketicilerin Kalite Algısı ve İçgüdüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dhillon, S. (2013). Understanding Word Of Mouth (WOM) communication: A case study of banking sector in India. Journal of Business and Management, 9(3), 64-72.
 • Dursun, T., Oskaybaş, K., & Gökmen, C. (2013). Mağaza atmosferinin içgüdüsel satın alamaya etkisi ve hazır giyim sektöründe bir araştırma . Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 35(2), 233-260.
 • East, R., Hammond, K., & Lomax, W. (2008). Measuring the impact of positive and negative word of mouth on brand purchase probability. Intern. J. of Research in Marketing, 25, 215–224.
 • Ennew, C., Banerjee, A. K., & Li, D. (2000). Managing word of mouth communication: Empirical evidence from India. International Journal of Bank Marketing, 18(2), 75-83.
 • Erdoğan Çokbilen, E., Ülker-Demirel, E., & Yıldız, E. (2018). Turistik tatminin destinasyon imajı ve subjektif bilgi aracılığıyla ağızdan ağıza pazarlama üzerindeki etkilerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 211-228.
 • Fehr, B. (2006). A Prototype Approach to Studying Love. R. J. Sternberg, & K. Weis içinde, The New Pyschology of Love. London: New Haven Yale University Press.
 • Garg, R., Mukherjee, J., Biswas, S., & Kataria, A. (2016). An investigation into the concept of brand love and Its proximal and distal covariates . Journal of Relationship Marketing, 15(3), 135-153.
 • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step A Simple Guide and Reference18.0 Update (11 b.). Allyn & Bacon.
 • Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J., & Marticotte, F. (2010). e‐WOM Scale: word‐of‐mouth measurement scale for e‐services context. anadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 27(1), 5-23.
 • Gray, R. (2007). A Climate Of Success Creating The Right Organizational Climate For High Performance. Oxford: Elsevier.
 • Gremler, D. D., Gwinner, K. P., & Brown, S. W. (2000). Generating positive word-of-mouth communication through customer-employee relationships. International Journal of Service Industry Management, 12(1), 44-59.
 • Güller Yılmaz, T. (2019). Marka Aşkını Etkileyen Faktörler İle Marka Aşkının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Bir Hava Yolu Şirketi Müşterileri Üzerine Araştırma . İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Baykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülmez, M. (2011). İnternet üzerinde ağızdan ağıza pazarlama uygulama örnekleri. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2(1), 29-36.
 • Gülmez, M., & Özaltın Türker, G. (2015). Ağızdan ağıza iletişim ile tüketici odaklı marka değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Tur operatörleri ve seyahat acenteleri müşterileri üzerine bir uygulama. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(1), 64-81.
 • Güriş, S., & Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. İstanbul: D.R Yayınevi.
 • Habing, B. (2005). Exploratory Factor Analysis. Carolina.
 • Hair, J., Andreson, R., Tahtam, R., & Black, C. (1998). Multivariate Data Analysis (5 b.). New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 • Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (Pearson new internat. ed) (Cilt 8). Harlow: Pearson.
 • Halitoğulları, H. (2018). Marka Aşkı, Marka Sadakati ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi. Balıkesir: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Harmancıoğlu, N., Finney, R. Z., & Joseph, M. (2009). Impulse purchases of new products: an empirical analysis. Journal of Product & Brand Management, 18(1), 27-37.
 • Haşlaman, T. (2005). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hegner, S. M., Fenko, A., & Teravest, A. (2017). Using the theory of planned behaviour to understand brand love. Journal of Product & Brand Management, 26(1), 26-41.
 • Hoyle, R. (1995). Structural Equation Modeling Concepts, Issues, and Applications. California: SAGE Publications.
 • Ismagilova, E., Dwivedi, Y. K., Slade, E., & Williams, M. D. (2017). Traditional Word-of-Mouth (WOM). Electronic Word of Mouth (eWOM) in the Marketing Context, 5-15.
 • Ismail, A. R., & Spinelli, G. (2011). Effects of brand love, personality and image on word of mouth. Journal of Fashion Marketing and Management, 16(4), 386-398.
 • Kalyoncuoğlu, S. (2017). Markaya Duyulan Güven ile Marka Sadakati İlişkisinde Marka Aşkının Aracılık Rolü: Starbucks Markası Üzerine Bir Araştırma (The Mediating Role of Brand Love in the Relationship of Brand Trust and Brand Loyalty: A Research on Starbucks as a Brand) . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 383-402.
 • Kang, A. (2015). Brand Love – Moving beyond loyalty an empirical investigation of perceived brand love of Indian consumer . Arab Economic and Business Journal, 10(2), 90-101.
 • Kara, K. (2011). Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul: Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Kiuru, K. (2016). Brand love and positive word of mouth: the moderating effects of experience and price. Journal of Product & Brand Management, 25(6), 527–537.
 • Kaş, İ. (2017). Tüketicilerin Mağaza Atmosferi Algılarına Göre Anlık Satın Alma Davranışlarına İlişkin Farklılıkların Belirlenmesi. İstanbul : Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaytaz, Y. (2014). Online Anlık Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Pişmanlık ve Tatmin Üzerindeki Etkisinde Marka Bilinirliliği ve Marka Sadakatinin Aracı Rolü. İstanbul: Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Khorrami, M. S., Esfidani, M. R., & Delavari, S. (2015). The effect of situational factors on impulse buying and compulsive buying: Clothing. International Journal of Management, 2(8), 823-837.
 • Kim, W. G., Ng, N. C., & Kim, Y.-s. (2009). Influence of institutional DINESERV on customer satisfaction, return intention and word-of-mouth. International Journal of Hospitality Management, 28, 10–17.
 • Kitapcı, O., Taştan, S., Dörtyol, İ., & Akdoğan, C. (2012). Ağızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 266- 274.
 • Kocakuş, Z. (2019). Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar'da Bir Araştırma. Afyonkarahisar: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Külter Demirgüneş, B. (2016). İnternet alışverişlerinde hedonik ve faydacı değer algılarının davranışsal sonuçları: E-Sadakat ve ağızdan ağıza iletişim . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(13), 246-269.
 • Kürklü, M. (2018). Ağızdan ağıza pazarlama.
 • Liapati, G., Assiouras, L., & Decaudin, J.-M. (2015). The role of fashion involvement, brand love and hedonic consumption tendency in fashion impulse purchasing. Journal of Global Fashion Marketing, 6(4), 251-264.
 • Lins, S., Bottequin, E., Dóka, Á., Golasa, A., Hylander, F., Merchán, A., . . . Pavlović, S. (2013). To think, to feel, to have: The effects of need for cognition, hedonism and materialism on impulse buying tendencies in adolescents. Journal of European Psychology Students, 25-32.
 • Loureiro, S. M., Gorgus, T., & Kaufmann, H. R. (2017). Antecedents and outcomes of online brand engagement: The role of brand love on enhancing electronic-word-of-mouth. Online Information Review, 41(7), 985-1005.
 • Maisam, S., & Mahsa, R.-d. (2016). Positive word of mouth marketing: Explaining the roles of value congruity and brand love. Journal of Competitiveness, 8(1), 19 - 37.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation (4 b.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Marsh, H. W., & Grayson, D. (1995). Latent variable models of multitrait-multimethod data. R. Hoyle (Dü.) içinde, Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications (s. 177-198). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1985). Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First- and higher order factor models and their invariance across groups. Psychological Bulletin, 97(3), 562-582.
 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1988). A new, more powerful approach to multitrait-multimethod analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73(1), 107.
 • Maxian, W., Bradley, S. D., Wise, W., & Toulouse, E. N. (2013). Brand love is in the heart: Physiological responding to advertised brands. Psychology and Marketing, 30(6), 469–478.
 • Meydan, C., & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Niyomsart, S., & Khamwon, A. (2016). Brand love, brand loyalty, and word of mouth: A case of Airasia. Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 9(1), 263–268.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Okutan, S., Bora, B., & Altunışık, R. (2013). Keşifsel satın alma eğilimleri ve bu eğilimlerin plansız, kompülsif ve hedonik satın alma tarzlarıyla olan ilişkisinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 117 - 136.
 • Onurlubaş, E., & Dinçer, D. (2016). Tüketicilerin ağızdan ağıza ve viral pazarlama algılarına etki eden faktörlerin analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), 184-202.
 • Örs, M. (2018). İnternet fenomenlerini neden takip ediyoruz? tüketici-fenomen ilişkisini güçlendiren nedenlerin ampirik bir çalışma ile değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4, 187-209.
 • Öz, M., & Uyar, E. (2014). Sağlık hizmetleri pazarlamasında algılanan hizmet kalitesi ve müsteri memnuniyeti üzerinde ağızdan ağıza pazarlamanın etkisini belirlemeye yönelik bir arastırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomı̇k Arastırmalar Dergı̇si, 16(26), 123-132.
 • Özdamar, M. (2011). Şanlıurfa'da Kültür Turizmi: Şanlıurfa'ya Kültür Turizmi Kapsamında Seyahat Acentaları ile Gelen Yerli Turisitlerin Profilini ve Satın Alma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mersin: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, A. (2013). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar (3 b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Özgüven Tayfun, N. (2015). Market alışverişlerinde plansız satın alma davranışında demografik farklılığı belirlemeye yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 87-94.
 • Özyer Aksoy, Y. (2018). Ortak markalamada algılanan faydanın marka aşkına etkileri: Havayolu ortak markalı kredi kartı kullanıcıları üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(3), 70-88.
 • Özyer, G. (2015). Marka Aşkının Marka Sadakati ve Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi: Pilot Bir Araştırma. İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing. Advances in Consumer Research, 18, 509-514.
 • Polat, E., Yalçın, A., Yıldız, K., & Sönmezoğlu, U. (2017). Üniversite öğrencilerinin spor ürünlerine yönelik ilişkisel pazarlama çerçevesinde marka sadakatlerinin incelenmesi. CBÜ Bede Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi , 12(2), 58-70.
 • Roberts, K. (2004). Lovemarks. powerHouse Books.
 • Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14(2), 189-199.
 • Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22(3), 305-313.
 • Roy, P., Khandeparkar, K., & Motiani, M. (2016). A lovable personality: The effect of brand personality on brand love. Journal of Brand Management, 23(5), 97–113.
 • Sağlam Bayındır, N. (2019). Hizmet Sektöründe Algılanan Adalet, Telafi Sonrası Tüketici Tatmini ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi: Bankacılık Sekötüründe Bir Uygulama . İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sallam, M. A. (2014). The effects of brand image and brand identification on brand love and purchase decision making: The role of WOM. International Business Research, 7(10), 187-193.
 • Sarkar, A. (2013). Brand love in emerging market:a qualitative investigation. Qualitative Market Research: An International Journal, 17(4), 481-494.
 • Sarkar, A., & Ponnam, A. (2012). Understanding and measuring romantic brand love. Journal of Customer Behaviour, 11(4), 325-348.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models:Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research , 8(2), 23-74.
 • Shevlin, M., & Miles, J. (1998). Effects of sample size, model specification and factor loadings on the GFI in confirmatory factor analysis . Personality and Individual Differences , 25, 85-90.
 • Shimp, T. A., & Madden, T. J. (1988). Consumer-object relations: a conceptual framework based analogously on sternberg's triangular theory of love. Advances in Consumer Research Volume , 15, 163-168.
 • Shirsavar, H. A., Gilaninia, S., & Almani, A. M. (2012). A study of factors influencing positive word of mouth in the Iranian banking industry. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 454-460.
 • Somtaş Lekesizcan, F. (2017). Marka Aşkı ve Bir Uygulama. Kayseri: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 59-62.
 • Sternberg, R. (1986). A triangular theory of love. Psychology Review.
 • Şimşek, H. (2017). Marka Özgünlüğünün Ağızdan Ağıza Pazarlama ile İlişkisinde Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul: Yayınlanmış Doktora Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş‐Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
 • Tamura, K., & Tanak, M. (1987). The Measurement of University Students'(Major in Physical Education) Concern for Sportswear. Journal of Home Economics of Japan, 38(1), 53-59.
 • Tinne, W. S. (2011). Factors affecting impulse buying behavior of consumers at superstores in bangladesh. ASA University Review, 5(1), 209-220.
 • Tokgöz, E. (2018). Materyalist değerler statü tüketimi ve dürtüsel satın alma arasındaki ilişki. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 1-19.
 • Torlak, Ö., & Tiltay, M. A. (2010). Anlık Satın Alma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi için Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme. Ulusal Pazarlama Kongresi, (s. 405-422).
 • Tuzcu, N. (2016). Giyim Alışverişlerinde İçgüdüsel Satın Alma Eğilimleri ve Satın Alma Nedenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Isparta: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzunal, B., & Uydacı, M. (2010). Sağlık kurumlarında ağızdan ağıza pazarlama ve bir pilot çalışma. Öneri Dergisi, 9(34), 87-95.
 • Ünal, S., & Aydın, H. (2013). An investigation on the evaluation of the factors affecting brand love. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92, 76-85.
 • Verhagen, T., & Dolen, v. W. (2011). The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application. Information & Management, 48, 320-327.
 • Virvilaite, R., Saladienė, V., & Žvinklytė, J. (2011). The impact of extrernal and internal stimuli on impulsive purchasing. Economics And Management, 16, 1329-1336.
 • Westbrook, R. A. (1987). Product/Consumption-Based affective responses and postpurchase processes. Journal of Marketing Research, 24(3), 258-270.
 • Whang, Y.-O., Allen, J., Sahoury, N., & Zhang, H. (2004). Falling in love with a product: The structure of a romantic consumer-product relationship. Advances in Consumer Research, 31, 320-327.
 • Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D. F., & Summers, G. F. (1977). Assessing reliability and stability in panel models. Sociological Methodology, 8, 84-136. Word of Mouth Marketing Association. (2005, February 8). WOM 101.
 • Yakın, V. (2011). İnternet perakendeciliği ve ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi; tuğla duvarlar yıkılabilirmi? Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi(27), 1-18.
 • Yalman, S. (2014). Süpermarket ve hipermarketlerde gerçekleştirilen promosyon çalışmalarının tüketicilerin anlık satın alma davranışlarına etkisi: İzmir ilinde bir araştırma. Manisa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yemez, İ., & Karaca, Ş. (2019). Anlık duygu durumu ve mutluluğun plansız satın almaya etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1169-1193.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7964-8840
Author: Vural ÇAĞLIYAN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5212-6524
Author: Merve ÖRGÜ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 24, 2020
Acceptance Date : October 23, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Çağlıyan, V , Örgü, M . (2021). Marka sevgisi, anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 126-145 . DOI: 10.25287/ohuiibf.708171