Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 146 - 162 2021-01-08

Investigation of interest, expectation and awareness of business management students on Turkish Accounting Standards / Turkish Financial Reporting Standards: Sivas Cumhuriyet University case
İşletme bölümü öğrencilerinin Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları hakkındaki ilgi, beklenti ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği

Seval ELDEN [1] , Sait BARDAKÇI [2] , Rukiye KALE [3]


The aim of this study is to examine the interest, expectation and awareness levels of Sivas Cumhuriyet University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department Business undergraduate students about Turkey Accounting Standards (TAS)/Turkey Financial Reporting Standards (TFRS). Within the scope of the study, the questionnaire form developed by Turhan (2016) used as data collection tool was applied to 152 students studying in the Department of Business Administration in the spring semester of the 2019-2020 academic year. The data obtained were analyzed using descriptive statistics and nonparametric statistical methods, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test. According to the main findings of the study, it was determined that more than half of the participant students did not have any knowledge about the TAS / TFRS concepts, and almost half of them wanted to include these concepts in the course contents. Also, it was determined that the expectation and awareness levels of female students about TAS / TFRS are higher than male students, and the interest, expectation and awareness levels of senior students are significantly higher than that of first and second grade students.
Bu çalışmanın amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans öğrencilerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) konusunda ilgi düzeylerini ve bu konudaki beklentilerini, farkındalıklarını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, Turhan (2016) tarafından geliştirilen ve veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde İşletme Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 152 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistikler ve nonparametrik istatistiksel yöntemlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın başlıca bulgularına göre, katılımcı öğrencilerin yarıdan fazlasının TMS/TFRS kavramları hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları, yine yarıya yakınının ders içeriklerinde bu kavramlara yer verilmesini istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca, kadın öğrencilerin TMS/TFRS hakkındaki beklenti ve farklılık düzeylerinin erkek öğrencilere göre yüksek olduğu ve son sınıf öğrencilerinin ilgi, beklenti ve farkındalık düzeylerinin de birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.
 • Akyüz, F. & Yeşil, T. (2017). TFRS açısından muhasebe meslek mensuplarına yönelik yapılmış olan akademik çalışmaların değerlendirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 77-95.
 • Dinç, E. & Atabay, E.(2011). Muhasebe meslek mensuplarının tfrs’ye yönelik düşünceleri ve uygulama başarısına etki etmesi muhtemel faktörlere yönelik bir uygulama araştırma- Trabzon alt bölgesi örneği. World of IFRS, 20, 1-13.
 • Elitaş, C., Karakoç, M. & Özdemir, S. (2011). Muhasebe meslek mensupları perspektifinden Türkiye muhasebe standartları. World of IFRS, 5, 1-13.
 • Elitaş, C. (2011). UFRS (TMS-TFRS) Uygulamaları. Ankara: Hipotez Yayınları.
 • Erdoğan, M. & Dinç E. (2009). Türkiye muhasebe standartları ve muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeylerinin incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, 154-169.
 • Erşan, T. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları. Retrieved September 24, 2017 from the World Wide Web: http://tarikersan.blogspot.com.tr/2007/08/trkiye-muhasebestandartlari.html
 • Fidan, E. M. & Cinit, H. (2013). Türkiye finansal raporlama standartları çerçevesinde KOBİ muhasebe standartlarının muhasebe meslek mensupları tarafından algı düzeylerinin tespitine yönelik uygulama. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 59, 39-60.
 • Fidan, E. M. & Uysal T. (2017). Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartları konusunda üniversite öğrencilerinin algı düzeylerinin ölçülmesi: Bilecek Şeyh Edebali Üniversite örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 24-35.
 • Karakaya Demirkutlu, F. (2014). İşletme lisans öğrencilerinin Türkiye muhasebe/finansal raporlama standartları hakkındaki ilgi düzeyleri, beklentileri ve farkındalıkları: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 156-174.
 • KGK. (tarihsiz). Retrieved Mart 10, 2020 (de indirildi) from the World Wide Web: http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5151/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-(BOBI%CC%87-FRS)
 • Kocamaz, H. (2012). Uluslararası muhasebe standartlarının dünyada ve Türkiye’de oluşum ve gelişim süreci. Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2(2), 105-120.
 • Koçyiğit, S., Elitaş, B. L. & İşgüven, M. K. (2016). Lisans öğrencilerinin tms/tfrs hakkındaki farkındalıklarına yönelik bir araştırma: Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 59-68.
 • Kötüoğlu, Ş. G. (2008). Uluslararası muhasebe standartları paralelinde Türkiye ve Amerikan muhasebe standartları’nın bazı standartlarda karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye.
 • Turhan, G. (2016). İşletme lisans öğrencilerinin Türkiye muhasebe/finansal raporlama standartları hakkındaki ilgi düzeyleri, beklentileri ve farkındalıkları: Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye.
 • Yanık, A., Yıldız, F., Kara, E. & Günce, N. (2013). Muhasebe eğitimi gören ön lisans öğrencilerinin muhasebe standartları hakkındaki algıları üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 243-252.
 • Yel, T. & Erdem M. S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespiti: Bolu ili örneği. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231.
 • Yıldırım, S. (2012). Muhasebe meslek mensuplarının TTK, TMS/TFRS ve KOBİ TFRS ile ilgili genel görüşleri: Erzincan örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 403-416.
 • Yılmaz, B. (2007). Muhasebe standartlarının oluşumu ve uygulanma alanı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007, 7(13), 141-147.
 • Yılmaz, Z., Şahin Z. & Çankaya F. (2014). Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki öğrenci, akademisyen ve uygulayıcıların TMS/TFRS farkındalıkları ve görüşleri üzerine bir çalışma. Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 109-135.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7464-3485
Author: Seval ELDEN (Primary Author)
Institution: Cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3720-5029
Author: Sait BARDAKÇI
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9628-317X
Author: Rukiye KALE
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 1, 2020
Acceptance Date : November 5, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Elden, S , Bardakçı, S , Kale, R . (2021). İşletme bölümü öğrencilerinin Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları hakkındaki ilgi, beklenti ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 146-162 . DOI: 10.25287/ohuiibf.712729