Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 181 - 195 2021-01-08

Türk sigortacılık sektöründe karlılık ve karlılığın belirleyenlerinin ampirik analizi
Empirical analysis of profit and determinants of profitability in Turkish insurance sector

Gulsah GENCER CELIK [1] , Volkan ÖNGEL [2]


Çalışmada, Türkiye sigortacılık sektöründe karlılığın firmaya özel, endüstriye özel ve makroekonomik belirleyenlerinin firma karlılığı üzerine etkileri panel veri yöntemi kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Değişkenlerin ölçümünde kullanılan veriler, Türkiye sigortacılık sektöründe hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteren toplam 30 işletmenin 2009Q4-2019Q3 dönemine ait üç aylık verilerdir. Karlılık modelinin tahmini sonucunda ilk olarak, Türk sigortacılık sektörünün, piyasaya hâkim sınırlı sayıdaki firma arasında yıkıcı fiyat rekabetinin olduğu bir piyasa özelliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak, Türk sigortacılık sektöründe karlılığın belirlenmesinde, firmaya özel değişkenlerin makroekonomik değişkenlere oranla daha önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Üçüncü olarak, Türk sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karlılığının belirlenmesinde döviz kuru, ekonomik büyüme ve sermaye piyasalarının sigortacılık şirketlerinin karlılığı üzerinde etkilerinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Makroekonomik değişkenler arasında yalnızca enflasyon riskinin karlılık üzerinde etkili olduğunu ve bu etkinin karlılığı arttırıcı yönde olduğunu göstermektedir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Türk sigortacılık sektörünün piyasa yapısının rekabetçi olmaktan uzak olduğu ve fakat gözlemlenen bu eksik rekabetçi yapının sektörde etkin firmaların varlığıyla bir bağlantısının olmadığı görülmüştür.
In this study it has been aimed to forecast the effects of profitability in the Turkish insurance sector on the macroeconomic determinants specific to companies and industry and market structure through panel date analysis. The date used to calculate the variances include the 3 months’ data (2009Q4-2019Q3) of 30 Non-Life insurance companies. First, through profitability model, it has been concluded that in the Turkish insurance sector, there is a fierce price competition among the limited number of companies dominating the sector. Second, it is noticeable that determinants specific to companies play a bigger role than the macroeconomic determinants on determining the profitability in the Turkish insurance sector. Third, it has been found that in order to determine the profitability of the Turkish insurance companies, exchange rate, economic growth and capital markets are not statistically significant. The study also shows that among the many macroeconomic determinants, only inflation risk has an effect on profitability. Moreover, this effect is positive, which means that inflation risk may play a role to increase profitability. Finally, it has been concluded that although the market structure of Turkish insurance sector is far from being competitive, this situation has no direct connection with the companies performing in the sector.
 • Akel, V., T. Torun & B. Aksoy, (2016). Türkiye’de hayat dışı sigortacılık sektöründe kârlılık, sermaye yapısı ve yoğunlaşma ilişkisine yönelik ampirik bir uygulama, Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, 5(5), 01-15.
 • Bain, J.S. (1951). Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936–1940, Quarterly Journal of Economics, 65, 293–324.
 • Bain, J.S. (1956). Barriers to new competition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Baltagi, B. H. & Wu, P. X. (1999). Unequally spaced panel data regressions with AR(1) disturbances, Econometric Theory, 15, 814-83.
 • Baltagi, B. H., Feng, Q., & C. Kao (2012). A lagrange multiplier test for cross-sectional dependencein a fixed effects panel data model, Journal of Econometrics, 170, 164-177.
 • Bhargava, A., Franzni, L. & Narendranathan, W. (1982). Serial correlation and fixed effect models, The Review of Economic Studies, 49, 533-549.
 • Bottai, M. (2003). Confidence regions when the fisher ınformation is zero, Biometrika, 90(1), 73-84.
 • Breusch, T. & Pagan, A. (1980). The lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics, Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data, Journal of International Money and Finance, 20: 249-272.
 • Çelik, T., & M. Kaplan. (2007a). Türk sigortacılık sektöründe karlılık ve yoğunlaşma ilişkisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (4): 69–82.
 • Çelik, T., & M. Kaplan. (2007b). Türk sigortacılık sektöründe rekabet: 2002-2004, İktisat, İşletme ve Finans 22 (251): 50–62.
 • Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry and public policy, Journal of Law and Economics, 16, 1–9.
 • Demsetz, H. (1974). Two systems of belief about monopoly, in Goldschmid, H.J., Mann, H.M. and Weston, J.F. (eds) Industrial Concentration: The new learning. Boston, MA: Little, Brown.
 • Doğan, M. (2013). Sigorta firmalarının sermaye yapısı ile kârlılık arasındaki ilişki: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 57, 121-136.
 • Ercan, M. K. & Ban, U. (2005). Finansal yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Frees, E. W. (1995).Assessing cross-sectional correlations in panel data, Journal of Econometrics, 69, 393-414.
 • Frees, E. W. (2004). Longitudinal and panel data: analysis and applications in the social sciences, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality ımplicit in the analysis of variance, Journal of the American Statistical Association, 32, 675-701.
 • Greene, William H. (2000). Econometric analysis. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46, 1251-1272.
 • Hsiao, C. (2007). Panel data analysis-advantages and challenges Test, 2007: 1-22.
 • Im, K. S., M. H. Pesaran & Y. Shin (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • Kasman A, Kasman S. & Gökalp G. (2019). Stability, competition, and concentration in the turkish ınsurance sector, International Journal of the Economics of Business, DOI: 10.1080/13571516.2019.1664835.
 • Kasman, A., & E. Turgutlu. (2008). Competitive conditions in the turkish non-life insurance industry. Review of Middle East Economics and Finance, 4 (1): 1–16.
 • Kaya E. Ö. (2015) The effects of firm-specific factors on the profitability of non-life insurance companies in Turkey, Int. J. Financial Stud. 2015, 3, 510-529
 • Kaya, E. Ö., & Kaya, B. (2015). Türkiye’de hayat sigortası şirketlerinin finansal performansını belirleyen firmaya özgü faktörler: Panel veri analizi, Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 93-111
 • Killins R. N. (2020) Firm specific, industry-specific and macroeconomic factors -of life insurers’ profitability: evidence from Canada, North American Journal of Economics and Finance, 51, January 2020.
 • Levin, A., C. F. Lin, & C. Chu (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
 • Lipczynski, J., Wilson, J. O. S. & Goddard, J. (2017). Industrial organization competition, strategy and policy, New York: Pearson.
 • Maddala, G. S. & Shaowen Wu (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.
 • O’Connell, P. (1998). The overvaluation of purchasing power parity. Journal of International Economics, 44:1–19.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels, University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics, No. 0435.
 • Tunay, N. & Tunay, K. B. (2013) Finansal Krizler ve sigortacılık: Deneysel bulguların ışığında Türk sigorta sektörüne dair değerlendirmeler, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi 35(2), 81-104.
 • Yerdelen-Tatoğlu, F. (2018), Panel veri ekonometrisi, Beta Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8610-3673
Author: Gulsah GENCER CELIK (Primary Author)
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8881-2465
Author: Volkan ÖNGEL
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 4, 2020
Acceptance Date : July 24, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Gencer Celık, G , Öngel, V . (2021). Türk sigortacılık sektöründe karlılık ve karlılığın belirleyenlerinin ampirik analizi . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 181-195 . DOI: 10.25287/ohuiibf.714403