Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 303 - 316 2021-01-08

The effect of events as a destination promotion on revisit intention: Şeb-i Arus example
Destinasyon tanıtım aracı olarak etkinliklerin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Şeb-i Arus örneği

Ferdi BİŞKİN [1] , Seda İDİKUT ŞAHİN [2]


The events offer important opportunities for destinations to display many different attractions at the same time. The events also offer many opportunities to encourage visitors to see tourist products on site and to reduce promotional costs. Successful implementation of organizations evaluated within the scope of the event may also affect visitor satisfaction and future travel decisions. The formation of the intention of individuals to visit the destinations again may be considered important in terms of increasing the income that the destination will receive from tourism. The intention to revisit can create an opportunity to reach visitors around the visitors as well as reducing the promotional costs. This research aims to reveal whether the activities have any effect on the intention of the individuals to visit the destination again. For this purpose, Şeb-i Arus ceremonies, one of the important cultural activities in our country, were examined within the scope of the study. In this context, the research universe is composed of tourists visiting Şeb-i Arus ceremonies. In the research, questionnaire technique, which is frequently used in quantitative research, was used as a data collection tool. The biggest constraint experienced in the research is that the data can only be collected on the dates of the ceremonies. According to the results of the analysis of the data obtained, it was concluded that the activities had an impact on the intention of the visitors to visit the destination again. It was found that the display or promotion of destination-specific figures and values had an impact on the intention to visit again, especially during the event.
Destinasyonlarda turizm talebi yaratmak ve söz konusu talebin sürekliliğini sağlama konusunda etkinliklerin bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir. Diğer bir deyişle etkinlikler turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması açısından bir fırsat olarak görülebilir. Etkinlikler destinasyonlara birçok farklı çekicilik unsurlarını aynı anda sergileyebilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Etkinlikler ayrıca turistik ürünlerin yerinde görülmesi konusunda ziyaretçileri teşvik etmesi ve tanıtım maliyetlerinin düşürülmesi konusunda birçok fırsat sunmaktadır. Etkinlik kapsamında değerlendirilen organizasyonların başarılı şekilde uygulanması, ziyaretçilerin memnuniyetini ve gelecek seyahat kararlarını da etkileyebilir. Bireylerin destinasyonlara tekrar ziyaret etme niyetinin oluşması destinasyonun turizmden elde edeceği gelirin arttırılması açısından önemli görülebilir. Tekrar ziyaret etme niyeti tanıtım maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra ziyaretçilerin çevresindeki bireylere ulaşılması konusunda da bir fırsat oluşturabilir. Bu araştırma, etkinliklerin bireylerin destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, önemli kültürel etkinliklerden biri olan Şeb-i Arus törenlerini ziyaret eden ziyaretçilere anket uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, etkinliklerin ziyaretçilerin ilgili destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle etkinlik sürecinde destinasyona özgü figürlerin ve değerlerin sergilenmesinin veya tanıtılmasının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
 • Artuğer, S. (2015). The Effect of Risk Perceptions on Tourists’ Revisit Intentions. European Journal of Business and Management, 7(2), 36-43.
 • Bilgili, B., Yağmur, Ö., ve Yazarkan, H. (2012). Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 117-124.
 • Boucher, S., Cullen, M., ve Calitz, A. (2018). Factors Influencing Cultural Event Tourism in Nelson Mandela Bay, South Africa. Journal of Tourism and Cultural Change, 1-13.
 • Bullard, E. (2017). Event Tourism. Salem Press Encyclopedia.
 • Can, E. (2015) Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 1-17.
 • Cole, S. T., ve Chancellor, H. C. (2009). Examining The Festival Attributes that Impact Visitor Experience, Satisfaction and Re-Visit Intention. Journal of Vacation Marketing, 15(4), 323-333.
 • Çetinsöz, B. C. (2011). Uluslararası Seyahatlerde Turistlerin Çekim Yerinde Algıladıkları Risklerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkileri: Alanya İlçesine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Damster, G. ve Tassiopoulos, D. (2005). Event Management: A Professional and Developmental Approach. Juta and Company LTD.
 • Demirci, B. ve Arslaner, E. (2012). Fuar Organizasyonlarının Yerel Ekonomiye ve Tekrar Gelme Niyetine Etkileri: Bursa Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 63-73.
 • Erdem, Ö., Mızrak, M., ve Aratoğlu, C. (2018). Festivallerin Bölge Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği: Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 228-245.
 • George, D., ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, and Research. Tourism management, 29(3), 403-428.
 • Golalizadeh, F., ve Sharifi, M. (2016). Exploring The Effect of Customers’ Perceptions of Electronic Retailer Ethics on Revisit and Purchase Intention of Retailer Website. In e-Commerce in Developing Countries: with Focus on e-Tourism (ECDC), 10th International Conference, 1-6.
 • Gül, K., Erdem, B., ve Gül, M. (2013). Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 213-239.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, Ankara.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Higgins-Desbiolles, F. (2018). Event Tourism and Event Imposition: A Critical Case Study from Kangaroo Island, South Australia. Tourism Management, 64, 73-86.
 • Toneva P. I. (2017) Studying The Impacts of Event Tourism on The Host Communities in Bulgaria, [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Karpuz, M. (2017). Macera Turizm Faaliyetlerine Katılan Turistlerin Memnuniyetinin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti ile İlişkisi: Fethiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi.
 • Meng, B., ve Han, H. (2018). Working-Holiday Tourism Attributes and Satisfaction in Forming Word-Of-Mouth and Revisit Intentions: Impact of Quantity and Quality of Intergroup Contact. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 347-357.
 • Nawawi, W. N. W., Kamarudin, W. N. B. W., Ghani, A. M., ve Adnan, A. M. (2018). Theme Restaurant: Influence of Atmospheric Factors towards the Customers’ Revisit Intention. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 3(7), 35-41.
 • Öztürk, Y. ve Şahbaz, R. P. (2017). Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyeti ve Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 3-18.
 • Papić, M., Garabinović, D., ve Blagojević, M. (2018). An Overview of Online Marketing Promotion Activities in The Event Tourism of The Moravica District. Hotel and Tourism Management, 6(1), 41-51.
 • Podgórski, Z. ve Fido, A. (2018). Event Tourism on the Example of Bella Skyway Festival (Toruń, Poland). In AIP Conference Proceedings 2040(1), 120006-1 - 120006-4.
 • Shahijan, M. K., Rezaei, S., & Amin, M. (2018). Qualities of Effective Cruise Marketing Strategy: Cruisers’ Experience, Service Convenience, Values, Satisfaction and Revisit Intention. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(10), 2304-2327.
 • Soleimani, A. G., ve Einolahzadeh, H. (2018). The Influence of Service Quality on Revisit Intention: The Mediating Role of WOM and Satisfaction (Case Study: Guilan Travel Agencies). Cogent Social Sciences, (kabul edilen metin).
 • Som, A. P. M., Marzuki, A., Yousefi, M., ve AbuKhalifeh, A. A. N. (2012). Factors Influencing Visitors' Revisit Behavioral Intentions: A Case Study of Sabah, Malaysia. International Journal of marketing studies, 4(4), 39-50.
 • Su, W. S., Hsu, C. C., Huang, C. H., ve Chang, L. F. (2018). Setting Attributes and Revisit Intention as Mediated by Place Attachment. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 46(12), 1967-1981.
 • Şengül, S., ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 79-89.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013) Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.
 • Tayfun, A., ve Arslan, E. (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 191-206.
 • Tayfun, A., Kılıçlar, A., Uşaklı, A., ve Yayla, Ö. (2013) Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet ve Sadakat Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Religious Tourism and Tolerance Proceedings, 1235-1244, 9-12 Mayıs, Konya.
 • Timur, B. (2015). Termal Turizmde Hizmet Kalitesi, Algılanan Destinasyon İmajı ve Tekrar Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uğur, İ., Gökkaya, S. ve Acar, A. (2018) Yerli Turistlerin Destinasyon İmajına İlişkin Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Safranbolu Üzerine Bir Çalışma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-40.
 • Viol, M., Todd, L., Theodoraki, E., ve Anastasiadou, C. (2018). The Role of İconic-Historic Commemorative Events in Event Tourism: Insights from The 20th and 25th Anniversaries of The Fall of The Berlin Wall. Tourism Management, 69, 246-262.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9864-751X
Author: Ferdi BİŞKİN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8230-7238
Author: Seda İDİKUT ŞAHİN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 6, 2020
Acceptance Date : July 20, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Bişkin, F , İdikut Şahin, S . (2021). Destinasyon tanıtım aracı olarak etkinliklerin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Şeb-i Arus örneği . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 303-316 . DOI: 10.25287/ohuiibf.715077