Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 335 - 348 2021-01-08

Çalışma sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul Yıldız Endeksinde bir uygulama
The effect of working capital management on firm performance: an empirical reseacrh on Borsa Istanbul Star Index

Mert ERBUL [1] , Fevzi Serkan ÖZDEMİR [2]


Çalışma (işletme) sermayesi yatırım ve finansman politikalarının ikisine birden çalışma sermayesi politikaları denilmektedir. Çalışma sermayesinin iyi yönetilmesi esastır ve yöneticiler bu politikalar ile yön verdikleri çalışma sermayesi ile firmanın karlılığı ve değerliliği üzerinde de etkili olurlar. Bu nedenle çalışma sermayesi yönetimi ile firma performansı arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde analiz edilerek doğru stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Firmaların sürdürülebilirliği ve varlıklarının korunabilmesi kârlılıklarının ve değerliliklerinin korunması hatta daha da yükselmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı da çalışma sermayesi yatırım ve finansman politikalarının firmaların kârlılıkları ve değerlilikleri üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Borsa İstanbul Yıldız Endeksi’nde, 2007-2016 yılları arasında kesintisiz olarak işlem gören 44 sınai işletme verisi kullanılmıştır. Toplam Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar, Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar, Satış Hacmi, Finansal Kaldıraç Oranı, Cari Oran değerlerinin firma kârlılığı ve değerliliği ile olan ilişkisi dinamik panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, firmaların izleyecekleri çalışma sermayesi politikalarının dikkatli belirlenmesi gerektiğini destekler mahiyette olmuştur.
Working capital investment and financing policies are both called working capital policies. Best management practices of working capital is essential, and managers also have an impact on the profitability and worthiness of the company with the working capital they direct with these policies. For this reason, it is necessary to determine the accurate strategies by analyzing the relationship between working capital management and firm performance. The sustainability of companies and the protection of their assets depends on the protection of their profitability and worthiness, and even more. The purpose of this study is to reveal the effect of working capital investment and financing policies on the profitability and worthiness of companies. For this purpose, data of 44 industrial enterprises that are traded continuously between 2007 and 2016 are used in Borsa Istanbul Star Index. The relationship between the values of Total Current Assets / Total Assets, Total Short Term Liabilities / Total Assets, Sales Volume, Financial Leverage Ratio, Current Ratio with the profitability and worthiness of the company has been analyzed using dynamic panel data analysis method. The findings obtained support that the working capital policies to be followed by the companies should be determined carefully.
 • Bilgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 74-83.
 • Canbaş, S. , Doğukanlı H. , Düzakın, H. ve İskenderoğlu, Ö. (2005). Performans Ölçümünde Tobin Q Oranının Kullanılması: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Sanayi İşletmeleri Üzerinde Bir Deneme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28, 24-36.
 • Çakır, H.M. ve Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Kârlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53, 69-86.
 • Çam, A.V. (2014). Politik Riskin Firma Değeri İle İlişkisi: İMKB’ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (1), 109-122.
 • Erciyas, N. C. (2016). Çoklu Bağlantı Sorunu. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 1-6.
 • Erdem, M. S. (2018). Savunma Ekonomisi Üzerine Üç Makale. (Doktora Tezi). Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Güdelci, E.N. (2016). İşletme Düzeyinde Sermaye ve Kârlılık İlişkisi – Bist’de Faaliyet Gösteren Gübre Firmaları Üzerinde Bir Çalışma. Yaşam Bilimleri Dergisi. 6, 183-192.
 • Karacaer, S. ve Aygün, M. (2009). Entelektüel Sermayenin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,27(2), 127-140.
 • Karan, M.B. (2001). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Kendirli, S. ve Konak, F. (2014). İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Bist Gıda, İçecek Endeksi Uygulaması. Akademik Bakış Dergisi. Sayı: 41
 • Keskin, R. ve Gökalp, F. (2016). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1), 15-25.
 • Kiracı, M. (2000). İşletmelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Oranlar Yardımıyla Tespiti ve Ampirik Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Nyabuti, W. M. ve Alala, O. B. (2014). The Relationship Between Working Capital Management Policy And Financial Performance Of Companies Quoted At Nairobi Securities Exchange, Kenya. International Journal of Economics, Finance, and Management Sciences, 2 (3), 212-219.
 • Rather, Ian, Stein, Grant, Weitnauer. (2009). John C., Business Valuation and Banktrupcy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 • Weinraub, H. J. ve Visscher, S. (1998). Industry Practice Relating To Aggressive Conservative Working Capital Policies. Journal of Financial and Strategic Decisions, 11 (2), 11-18.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4740-5657
Author: Mert ERBUL
Institution: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0641-6352
Author: Fevzi Serkan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 3, 2020
Acceptance Date : December 16, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Erbul, M , Özdemir, F . (2021). Çalışma sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul Yıldız Endeksinde bir uygulama . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 335-348 . DOI: 10.25287/ohuiibf.820727