PDF EndNote BibTex RIS Cite

Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 18 - 34, 01.05.2018

Abstract

In recent years, the main framework of the curriculum developed by the Ministry of Education is the concepts, skills, attitudes and values. However, the content of the programs shows that the activities and attainments related to values education take place in different programs in different dimensions and qualities. On the other hand, values education is important in the development of the educational process along with feelings, attitudes and behaviors. Textbooks and in-class activities to be embodied in values education is the degree allowed by the curriculum of the course. The aim of this study is to determine how the concept of recycling, which has recently gained considerable importance in terms of sustainability of our planet, is included as a value in the Science and Technology, Life Sciences and Social Sciences course curriculum (2017) of the Ministry of National Education. The research was carried out with a document review of qualitative research methods and descriptive content analysis and data were collected for the related curriculums. According to the results, most of the attainments in the above mentioned primary and secondary education programs are not intended to recycle as a value. Therefore, it is recommended that adequate and practical acquisitions should be included in the content of the programs when the acquisition size is taken into consideration. Furthermore, it is suggested that the return to primary and secondary schools should be included as a separate value in the recycling rates of our country, given the level of its presence in accordance with the European countries

References

 • Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1–12.
 • Akyol, Ş. (2010). İlköğretim 6. Sınıf türkçe ders kitaplarında yer Alan sevgi temasının değerler eğitimi açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Alboğa, Y. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin çevre, geri dönüşüm, plastik ve plastik atıklar konusundaki (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Avan, Ç. (2011). Plastik ve plastik atıkların, geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında öğrenci tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Avrupa Çevre Ajansı, (2013). Recycling rates in Europe Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waste-smart competition/recycling-rates-in-europe/view .
 • Balcı, F. A., ve Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 81- 90.
 • Baysal, Z. N. ve Samancı, O. (2010). İlköğretim Beşinci sınıf öğrencileri ile değerler üzerine bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 56-69.
 • Çabuk, S., Nakıboğlu, B. ve Keleş, C. (2008). Tüketicilerin yeşil (ürün) satın alma davranışlarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 85-102.
 • Çelik, Z. (2011). İlköğretim müfredatında ambalaj atıklarının geri dönüşümü eğitiminin yeri ve ilköğretim kurumlarındaki geri dönüşüm uygulamalarının araştırılması (İstanbul İl Örneği) (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 63-74.
 • Evin, İ. ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler yönünden içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 293–304.
 • Fidan, (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(2), 1-18.
 • Gömleksiz, M.N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 95-134.
 • Keser, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumları (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla bütünleştirilmiş “değerler eğitimi” programının etkililiğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Metin, M. (Ed.). (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017a). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017b). Hayat bilgisi dersi (1, 2, 3. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017c). Sosyal bilgiler dersi (4, 5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Özbakır Umut, M., Topuz, Y.V. ve Nurtanış Velioğlu, M. (2015). Çöpten geri dönüşüme giden yolda sürdürülebilir tüketiciler, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 263-288.
 • Özmen, C., Er, H. ve Gürgil, F. (2012). İlköğretim branş öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 297-311.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • T.C. Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı (2015). Ulusal geri dönüşüm strateji belgesi ve http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=19b39a64-ed35- 4485-89df-aefea5bc21ea . planı. Retrieved from
 • Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 89-103.
 • Tekkaya, C., Kılıç, D.S. ve Şahin, E. (2011). Geri dönüşüm davranışının planlanmış davranış teorisi ile açıklanması: sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm anketi. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, Türkiye, 639-645.
 • World Wildlife Fund, (2016). 2016 Dünya limit aşım günü Retrieved from: http://www.wwf.org.tr/?5880 .
 • World Wildlife Fund, (2017). Bugünden itibaren doğaya borçluyuz, Retrieved from: https://www.wwf.org.tr/?7020/bugunden-itibaren-dogaya-borcluyuz .
 • Yaman, T. (2007). İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 18 - 34, 01.05.2018

Abstract

References

 • Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1–12.
 • Akyol, Ş. (2010). İlköğretim 6. Sınıf türkçe ders kitaplarında yer Alan sevgi temasının değerler eğitimi açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Alboğa, Y. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin çevre, geri dönüşüm, plastik ve plastik atıklar konusundaki (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Avan, Ç. (2011). Plastik ve plastik atıkların, geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında öğrenci tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Avrupa Çevre Ajansı, (2013). Recycling rates in Europe Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waste-smart competition/recycling-rates-in-europe/view .
 • Balcı, F. A., ve Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 81- 90.
 • Baysal, Z. N. ve Samancı, O. (2010). İlköğretim Beşinci sınıf öğrencileri ile değerler üzerine bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 56-69.
 • Çabuk, S., Nakıboğlu, B. ve Keleş, C. (2008). Tüketicilerin yeşil (ürün) satın alma davranışlarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 85-102.
 • Çelik, Z. (2011). İlköğretim müfredatında ambalaj atıklarının geri dönüşümü eğitiminin yeri ve ilköğretim kurumlarındaki geri dönüşüm uygulamalarının araştırılması (İstanbul İl Örneği) (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 63-74.
 • Evin, İ. ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler yönünden içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 293–304.
 • Fidan, (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(2), 1-18.
 • Gömleksiz, M.N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 95-134.
 • Keser, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumları (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla bütünleştirilmiş “değerler eğitimi” programının etkililiğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Metin, M. (Ed.). (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017a). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017b). Hayat bilgisi dersi (1, 2, 3. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017c). Sosyal bilgiler dersi (4, 5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Özbakır Umut, M., Topuz, Y.V. ve Nurtanış Velioğlu, M. (2015). Çöpten geri dönüşüme giden yolda sürdürülebilir tüketiciler, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 263-288.
 • Özmen, C., Er, H. ve Gürgil, F. (2012). İlköğretim branş öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 297-311.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • T.C. Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı (2015). Ulusal geri dönüşüm strateji belgesi ve http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=19b39a64-ed35- 4485-89df-aefea5bc21ea . planı. Retrieved from
 • Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 89-103.
 • Tekkaya, C., Kılıç, D.S. ve Şahin, E. (2011). Geri dönüşüm davranışının planlanmış davranış teorisi ile açıklanması: sürdürülebilir bir kampüs için geri dönüşüm anketi. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, Türkiye, 639-645.
 • World Wildlife Fund, (2016). 2016 Dünya limit aşım günü Retrieved from: http://www.wwf.org.tr/?5880 .
 • World Wildlife Fund, (2017). Bugünden itibaren doğaya borçluyuz, Retrieved from: https://www.wwf.org.tr/?7020/bugunden-itibaren-dogaya-borcluyuz .
 • Yaman, T. (2007). İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Eyüp ARTVİNLİ This is me
Prof. Dr. at Eskişehir Osmangazi University, Institute of Education, Eskişehir, Turkey.


Vildan BAYAR This is me
Ph.D. student at Uludağ Universty, Institute of Education, Mathematic and Science Education Department., Bursa, Turkey

Publication Date May 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ojer594910, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {18 - 34}, title = {Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums}, key = {cite}, author = {Artvinli, Eyüp and Bayar, Vildan} }
APA Artvinli, E. & Bayar, V. (2018). Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums . Osmangazi Journal of Educational Research , 5 (1) , 18-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594910
MLA Artvinli, E. , Bayar, V. "Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums" . Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 18-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594910>
Chicago Artvinli, E. , Bayar, V. "Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums". Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 18-34
RIS TY - JOUR T1 - Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums AU - EyüpArtvinli, VildanBayar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 34 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums %A Eyüp Artvinli , Vildan Bayar %T Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums %D 2018 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Artvinli, Eyüp , Bayar, Vildan . "Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums". Osmangazi Journal of Educational Research 5 / 1 (May 2018): 18-34 .
AMA Artvinli E. , Bayar V. Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums. OJER. 2018; 5(1): 18-34.
Vancouver Artvinli E. , Bayar V. Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums. Osmangazi Journal of Educational Research. 2018; 5(1): 18-34.
IEEE E. Artvinli and V. Bayar , "Recycling as a Value In Primary and Secondary Curriculums", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 5, no. 1, pp. 18-34, May. 2018