PDF EndNote BibTex RIS Cite

6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 58 - 69, 01.05.2018

Abstract

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 1-30.
 • Aslanargun, E. & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,50, 195- 212.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balcı, A.(2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 181-209.
 • Birinci, G., Kılıçer, K., Ünlüer, S., ve Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Charlot, B. (2010). Fransa’da eğitim bilimleri: Sindirilmiş bir disiplin, ortak bir kültür, belirsiz bir araştırma alanı (Çev. Seçkin Özsoy). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
 • Danzing, A., Osanloo, A., Blankson; G. and Kiltz; G. (2005). Learner centered leadership for language diverse schools in high needs urban settings. Paper presented at the Annaual Conference of the American Educational reserach Association (April11-15), Monterael; Canada.
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Evers, C.W. and Lakomski, G.(1996). Science in Educational administration: a post- positivist conception. Educational Administration Quarterly, 32 (3), 379-402.
 • Goldring, E., and Schuermann, P. (2009). The changing context of K-12 education administration: Consequences for Ed.D program design and delivery. Peabody Journal of Education, 84(1), 9-43.
 • Gürsel, M.(2006). Cumhuriyet döneminde eğitim yönetimi ve gelişimi. (Editörler: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş) Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Khurana, R., & Nohria, N. (2008). It’s time to make management a true profession. Harvard Business Review, 86(10), 70-77.
 • Köybaşı, F. - Uğurlu, C. T. - Ağıroğlu Bakır, A. & Karakuş, B. (2017). İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- 12(4), 327-344.
 • Lunenberg, C.F. ve Ornstein, A.C. (2000). Educational Administration: Concepts and Practices. (3rd ed.).Belmont: Wardsworth Thomson Learning.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Newton, P., & Riveros, A. (2015). Toward an ontology of practices in educational administration: Theoretical implications for research and practice. Educational Philosophy and Theory, 47(4), 330-341.
 • Oliva, P. F., & Pawlas, G. E. (2004). Supervision for today's schools. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
 • Oplatka, I. (2009). The field of education administration. Journal of Educational Administration. 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2018). Educational administration and the relational approach: Can we suffice contextual based knowledge production?. In Beyond Leadership (pp. 199- 210). Springer, Singapore.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetimin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özsoy, S.; Ünal, I.; Güngör, S.; Özdemir,Y.; Buyruk, H. ve Demir,N. (2013). Türkiye’de eğitim bilimci olmak: Bir kimlik araştırması. Ankara: Pegem Akademi
 • Roberts, P. & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Şimşek, H. (1997). Pozitivizm ötesi paradigmatik dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(1), 97-109.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85.

6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 58 - 69, 01.05.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı 6528 sayılı yasanın eğitim yönetimi alanına yansıması ve sonuçlarına ilişkin olarak eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile Kocaeli, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyeleri ile çalışma yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemiyle 5 öğretim üyesi çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak alan yazın taranmış ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, 6528 sayılı yasanın eğitim yönetimi alanında olumlu etkilerinden çok olumsuz etkilerin doğabileceğini göstermiştir.

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 1-30.
 • Aslanargun, E. & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,50, 195- 212.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balcı, A.(2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 181-209.
 • Birinci, G., Kılıçer, K., Ünlüer, S., ve Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Charlot, B. (2010). Fransa’da eğitim bilimleri: Sindirilmiş bir disiplin, ortak bir kültür, belirsiz bir araştırma alanı (Çev. Seçkin Özsoy). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
 • Danzing, A., Osanloo, A., Blankson; G. and Kiltz; G. (2005). Learner centered leadership for language diverse schools in high needs urban settings. Paper presented at the Annaual Conference of the American Educational reserach Association (April11-15), Monterael; Canada.
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Evers, C.W. and Lakomski, G.(1996). Science in Educational administration: a post- positivist conception. Educational Administration Quarterly, 32 (3), 379-402.
 • Goldring, E., and Schuermann, P. (2009). The changing context of K-12 education administration: Consequences for Ed.D program design and delivery. Peabody Journal of Education, 84(1), 9-43.
 • Gürsel, M.(2006). Cumhuriyet döneminde eğitim yönetimi ve gelişimi. (Editörler: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş) Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Khurana, R., & Nohria, N. (2008). It’s time to make management a true profession. Harvard Business Review, 86(10), 70-77.
 • Köybaşı, F. - Uğurlu, C. T. - Ağıroğlu Bakır, A. & Karakuş, B. (2017). İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- 12(4), 327-344.
 • Lunenberg, C.F. ve Ornstein, A.C. (2000). Educational Administration: Concepts and Practices. (3rd ed.).Belmont: Wardsworth Thomson Learning.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Newton, P., & Riveros, A. (2015). Toward an ontology of practices in educational administration: Theoretical implications for research and practice. Educational Philosophy and Theory, 47(4), 330-341.
 • Oliva, P. F., & Pawlas, G. E. (2004). Supervision for today's schools. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
 • Oplatka, I. (2009). The field of education administration. Journal of Educational Administration. 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2018). Educational administration and the relational approach: Can we suffice contextual based knowledge production?. In Beyond Leadership (pp. 199- 210). Springer, Singapore.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetimin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özsoy, S.; Ünal, I.; Güngör, S.; Özdemir,Y.; Buyruk, H. ve Demir,N. (2013). Türkiye’de eğitim bilimci olmak: Bir kimlik araştırması. Ankara: Pegem Akademi
 • Roberts, P. & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Şimşek, H. (1997). Pozitivizm ötesi paradigmatik dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(1), 97-109.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Fatma KÖYBAŞI ŞEMİN>
Dr. Arş. Gör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi
0000-0002-8684-1235

Publication Date May 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ojer594915, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {58 - 69}, title = {6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Köybaşı Şemin, Fatma} }
APA Köybaşı Şemin, F. (2018). 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri . Osmangazi Journal of Educational Research , 5 (1) , 58-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594915
MLA Köybaşı Şemin, F. "6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri" . Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 58-69 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594915>
Chicago Köybaşı Şemin, F. "6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri". Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 58-69
RIS TY - JOUR T1 - 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri AU - FatmaKöybaşı Şemin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 69 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri %A Fatma Köybaşı Şemin %T 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri %D 2018 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Köybaşı Şemin, Fatma . "6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri". Osmangazi Journal of Educational Research 5 / 1 (May 2018): 58-69 .
AMA Köybaşı Şemin F. 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri. OJER. 2018; 5(1): 58-69.
Vancouver Köybaşı Şemin F. 6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Osmangazi Journal of Educational Research. 2018; 5(1): 58-69.
IEEE F. Köybaşı Şemin , "6528 Sayılı Yasanın Eğitim Yönetimi Alanına Yansımasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 5, no. 1, pp. 58-69, May. 2018