Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 105 - 126, 29.06.2020

Abstract

References

 • Balay R. (2000a). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme (2. baskı). Ankara: Pegem A.
 • Bennis, Warren (2001), Bir Lider Olabilmek, (Çev.: Utku Teksöz), 2. Baskı, Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(2), 191-223.
 • Blase, J.,& Blase, J. (2001). Effective instructional leadership teachers' perspectives on how principals promote teaching and learning in schools. Journal of Educational
 • Çöl, G. (2004). İnsan Kaynakları Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 4–11.
 • Davis, Keith (1988), İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, (Çev.: Kemal Tosun vd.), 3.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Doğan, S. (2016) İlköğretim Okullarının Liderlik Kapasitesinin Belirlenmesi, Bursa İli Örneği- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü- Eğitim Bilimleri Anabilim dalı-Eğitim yönetimi teftişi planlaması Ekonomisi Bilim dalı
 • Duran, E., Sezgin, F. ve Çoban, O. (2011). Aday sınıf öğretmenlerinin uyum ve sosyalleşme sürecinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 465-478.
 • Durna, U. ve Eren V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi (6), 210-219.
 • English, F.W.(2006). Edocational Leadership and Administraration. NY Publication
 • Erdemir, N. (2007). Mesleğine yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 135-149.
 • Harris, A. & Lambert, L. (2003). Building leadership capacity for school improvement. Maidenhead, Philadelphia: Open University.
 • Hellriegel, D.; Slocum, J.W.; Woodman, R.W. (2001). Organizational Behavior (9.bs.). USA: South-Western College Publishing.
 • Hurst, David K. (2000), Kriz ve Yenilenme, (Çev.: Ela Güldemir), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Gidiş, Y. (2017); Öğretmenlerin liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. 2017 Uşak Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 37-55.
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul ilindeki ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. (03/09/2014) Erişim: http://www.agumuseli.com/dokumanlar/arastirma/liderlik_01.pdf
 • Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İmamoğlu, G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, Çetin (2002), Liderler: Liderliğe Giden Yollar, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kaygısız, A. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve karara katılma durumları arasındaki ilişki Kütahya örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kelman, H.C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2(1), 51-60.
 • Kılıç, A.Ç.(2013) ‘’İlköğretim okullarında Liderlik kapasitesinin belirlenmesi’’ Doktora çalışması.
 • Keçecioğlu, Tamer (2001), Bir Değişimin Anatomisi, Ya da Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Lambert, L. (1998a). How to build leadership capacity. Educational Leadership, 55(7), 17-19.
 • Lambert, L. (1998b). Building leadership capacity in schools. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lambert, L. (2003). Leadership capacity for lasting school improvement. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lambert, L. (2009). Reconceptualizing the road toward leadership capacity. In A. M. Blankstein, P. D. Houston, R. W. Cole (Eds.), Building sustainable leadership capacity (pp. 7-28). Thousand Oaks, California: Corwin.
 • McDonald, D.,& Makin, P. J. (2000). The psychological contract, organizational commitment and job satisfaction of temporary staff. Leadership and Organization Development Journal, 21(2), 84-91.
 • Meyer, J. P.,& Allen, N. J. (2002). A three component conceptualization of organizational commitment. Fundomentals of Organiztional Behavior, 3, 345-346.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover. New York: Academic Press.
 • Oliver, N. (1990). Work Rewards, Work Values and Organizational Commitment in An Employee-owned Firm: Evidence From the U.K.,Human Relations, vol:43, 6: 513-526.
 • O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effect of Compliance, Identification
 • Ölçüm-Çetin, M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel davranış.s.188, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özsoy, A.S. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 13-19.
 • Porter, L. W. Steers, R. M. Mowday, R. T. ve Boulian, P. U. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatrictechnicians, Journal of Applied Psychology, 15, 603-609.
 • Rollinson, D.(2002) OrganizationalBehaviourand Analysis. Second Edition. Essex: Pearson Education Limited
 • Sarıkaya, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ve performansları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Şahin S. ve Balkar B. (2008). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin okul ortamında kullandıkları sosyalizasyon mekanizmaları ve örgütsel bağlılıkları ile ilişkisi. Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08. Depart Of Educational Sciences Faculty Of Education. Volume III, (pp. 1810-1819). Nort Cyprus:Eastern Mediterranean University.
 • Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt kültürü üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Ulusoy, T. (2014), Öğretmenlerin Dağıtımcı liderlik özellikleri ile Örgütsel adanmışlığı ve İşdoyumu arasındaki ilişki. GaziOsman Paşa Üniversitesi 2014
 • Varoğlu, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wasti, A.S. (2000). Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Yeşilyurt, E.,& Karakuş, M. (2011). The problems teachers encountered during the candidacy process. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293.
 • Yılmaz, K. ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157- 177.
 • Yörük S.- Sağban Ş., Okul Müdürlerinin Kültürel liderlik rollerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2795-2813, ANKARA-TURKEY
 • Zeyrek, A. O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 öğretmenlik kariyer basamakları yükselme sınavında öğretmenlerin başarı durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zöğ, H. (2007). İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlık ile İş Doyumları Arasındaki İlişki,Yüksek Lisans Tezi. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 105 - 126, 29.06.2020

Abstract

The purpose of this research; To determine the relationship between perceived leadership capacity and teachers' organizational commitment levels in Primary and Secondary Schools under the Ministry of National Education. The sample of the research consists of teachers working in the Primary and Secondary Schools in the city center of Uşak in the 2018-2019 academic year. The research was designed according to the correlational design; data were collected with likert type measurement tools. In the interpretation of the data regarding the answers given by the teachers for the questionnaires, the obtained data were interpreted by evaluating them in terms of frequency (f), percent (%), arithmetic mean (𝑥̅) and standard deviations (ss). In order to determine the relationship between the perceived leadership capacity level and the organizational commitment levels of teachers, a pearson moment product correlation analysis was performed. A positive, moderate and significant relationship was found between the organizational commitment levels of teachers and the level of perceived leadership capacity sub-dimensions of the distributed leadership level, shared school vision, collaboration and shared responsibility, perceived student achievement and total leadership capacity perceptions. As teachers' distributed leadership characteristics, shared school vision, collaboration and shared sense of responsibility, and perceived student success increase, total commitment levels also increase.

References

 • Balay R. (2000a). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme (2. baskı). Ankara: Pegem A.
 • Bennis, Warren (2001), Bir Lider Olabilmek, (Çev.: Utku Teksöz), 2. Baskı, Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(2), 191-223.
 • Blase, J.,& Blase, J. (2001). Effective instructional leadership teachers' perspectives on how principals promote teaching and learning in schools. Journal of Educational
 • Çöl, G. (2004). İnsan Kaynakları Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 4–11.
 • Davis, Keith (1988), İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, (Çev.: Kemal Tosun vd.), 3.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Doğan, S. (2016) İlköğretim Okullarının Liderlik Kapasitesinin Belirlenmesi, Bursa İli Örneği- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü- Eğitim Bilimleri Anabilim dalı-Eğitim yönetimi teftişi planlaması Ekonomisi Bilim dalı
 • Duran, E., Sezgin, F. ve Çoban, O. (2011). Aday sınıf öğretmenlerinin uyum ve sosyalleşme sürecinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 465-478.
 • Durna, U. ve Eren V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi (6), 210-219.
 • English, F.W.(2006). Edocational Leadership and Administraration. NY Publication
 • Erdemir, N. (2007). Mesleğine yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 135-149.
 • Harris, A. & Lambert, L. (2003). Building leadership capacity for school improvement. Maidenhead, Philadelphia: Open University.
 • Hellriegel, D.; Slocum, J.W.; Woodman, R.W. (2001). Organizational Behavior (9.bs.). USA: South-Western College Publishing.
 • Hurst, David K. (2000), Kriz ve Yenilenme, (Çev.: Ela Güldemir), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Gidiş, Y. (2017); Öğretmenlerin liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. 2017 Uşak Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 37-55.
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul ilindeki ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. (03/09/2014) Erişim: http://www.agumuseli.com/dokumanlar/arastirma/liderlik_01.pdf
 • Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İmamoğlu, G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, Çetin (2002), Liderler: Liderliğe Giden Yollar, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kaygısız, A. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve karara katılma durumları arasındaki ilişki Kütahya örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kelman, H.C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2(1), 51-60.
 • Kılıç, A.Ç.(2013) ‘’İlköğretim okullarında Liderlik kapasitesinin belirlenmesi’’ Doktora çalışması.
 • Keçecioğlu, Tamer (2001), Bir Değişimin Anatomisi, Ya da Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Lambert, L. (1998a). How to build leadership capacity. Educational Leadership, 55(7), 17-19.
 • Lambert, L. (1998b). Building leadership capacity in schools. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lambert, L. (2003). Leadership capacity for lasting school improvement. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lambert, L. (2009). Reconceptualizing the road toward leadership capacity. In A. M. Blankstein, P. D. Houston, R. W. Cole (Eds.), Building sustainable leadership capacity (pp. 7-28). Thousand Oaks, California: Corwin.
 • McDonald, D.,& Makin, P. J. (2000). The psychological contract, organizational commitment and job satisfaction of temporary staff. Leadership and Organization Development Journal, 21(2), 84-91.
 • Meyer, J. P.,& Allen, N. J. (2002). A three component conceptualization of organizational commitment. Fundomentals of Organiztional Behavior, 3, 345-346.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover. New York: Academic Press.
 • Oliver, N. (1990). Work Rewards, Work Values and Organizational Commitment in An Employee-owned Firm: Evidence From the U.K.,Human Relations, vol:43, 6: 513-526.
 • O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effect of Compliance, Identification
 • Ölçüm-Çetin, M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel davranış.s.188, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özsoy, A.S. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 13-19.
 • Porter, L. W. Steers, R. M. Mowday, R. T. ve Boulian, P. U. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatrictechnicians, Journal of Applied Psychology, 15, 603-609.
 • Rollinson, D.(2002) OrganizationalBehaviourand Analysis. Second Edition. Essex: Pearson Education Limited
 • Sarıkaya, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ve performansları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Şahin S. ve Balkar B. (2008). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin okul ortamında kullandıkları sosyalizasyon mekanizmaları ve örgütsel bağlılıkları ile ilişkisi. Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08. Depart Of Educational Sciences Faculty Of Education. Volume III, (pp. 1810-1819). Nort Cyprus:Eastern Mediterranean University.
 • Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt kültürü üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Ulusoy, T. (2014), Öğretmenlerin Dağıtımcı liderlik özellikleri ile Örgütsel adanmışlığı ve İşdoyumu arasındaki ilişki. GaziOsman Paşa Üniversitesi 2014
 • Varoğlu, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wasti, A.S. (2000). Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Yeşilyurt, E.,& Karakuş, M. (2011). The problems teachers encountered during the candidacy process. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293.
 • Yılmaz, K. ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157- 177.
 • Yörük S.- Sağban Ş., Okul Müdürlerinin Kültürel liderlik rollerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2795-2813, ANKARA-TURKEY
 • Zeyrek, A. O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 öğretmenlik kariyer basamakları yükselme sınavında öğretmenlerin başarı durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zöğ, H. (2007). İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlık ile İş Doyumları Arasındaki İlişki,Yüksek Lisans Tezi. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan SIRIKLIGİL> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Gökhan DEMİRHAN This is me
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer730060, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2020}, volume = {7}, number = {1}, pages = {105 - 126}, title = {The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions}, key = {cite}, author = {Sırıklıgil, Ramazan and Demirhan, Gökhan} }
APA Sırıklıgil, R. & Demirhan, G. (2020). The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions . Osmangazi Journal of Educational Research , 7 (1) , 105-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/730060
MLA Sırıklıgil, R. , Demirhan, G. "The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions" . Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 105-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/730060>
Chicago Sırıklıgil, R. , Demirhan, G. "The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions". Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 105-126
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions AU - RamazanSırıklıgil, GökhanDemirhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 126 VL - 7 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions %A Ramazan Sırıklıgil , Gökhan Demirhan %T The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions %D 2020 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Sırıklıgil, Ramazan , Demirhan, Gökhan . "The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions". Osmangazi Journal of Educational Research 7 / 1 (June 2020): 105-126 .
AMA Sırıklıgil R. , Demirhan G. The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions. OJER. 2020; 7(1): 105-126.
Vancouver Sırıklıgil R. , Demirhan G. The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions. Osmangazi Journal of Educational Research. 2020; 7(1): 105-126.
IEEE R. Sırıklıgil and G. Demirhan , "The Relationship Between Leadership Capacity and Organizational Commitment in Educational Institutions", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 7, no. 1, pp. 105-126, Jun. 2020