Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 18 - 49, 29.06.2020

Abstract

References

 • Akın, M. A. (2014). Sosyal medyada gözetim: Bir iktidar unsuru olarak gözetim. https://www.mailbox.com.tr/sosyal-medyada-gozetim.html adresinden 07.05.2020 tarihinde alındı.
 • Akyol, E. Y. (2015). Okul güvenliği ile ilgili yapilan çalişmalarin incelemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1), 1-12.
 • Azzarito, L. (2009). The panopticon of physical education: Pretty, active and ideally white. Physical education and sport pedagogy. Physical Education and Sport Pedagogy, 14(1), 19-39.
 • Balcı, A. & Şahin, F. (2018). Öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp gruplarının kullanılabilirliğine yönelik bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 751-778.
 • Bayraktutan, F. (2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelebi, V. (2013). Michel Foucault’da bilgi, iktidar ve özne ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 512-523.
 • Çelik, T. (2017). Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Delice, O. E. & Arslan, M. M. (2018). Koruyucu güvenlik önlemlerine yönelik okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5, 54-71.
 • Dönmez, B. & Özer, N. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, (2), 215-230.
 • Efil, A. Y. (2018). Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Fidan, M. (2019). İktidarın panoptik gözü olarak sosyal medya:Facebook-cambridge analytica örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Foucault, M. (2003). Özne ve iktidar. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hope, A. (2009). CCTV, school surveillance and social control. British Educational Research Journal, 35(6), 891-907.
 • Hope, A. (2015). Governmentality and the selling of school surveillance devices. The Sociological Review, 63, 840–857.
 • Işık, S. (2018). Foucault'da kendilik etiği ve sanat yapıtı olarak yaşam. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 101-116.
 • Karakütük, K., Özdoğan Özbal, E., & Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 1214-1232.
 • Kingery, P. M. & Coggeshall, M. B. (2001). Surveillance of school violence, injury, and disciplinary action. Psychology in the Schools, 38, 117-126.
 • Monahan, T. (2006). Counter-surveillance as political ıntervention? Social Semiotics, 16(4), 515-534.
 • Monahan, T. &Torres, R. (eds.). (2010). Schools under surveillance: Cultures of control in public education. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • Murphy, M. (2018). Sosyal teori ve eğitim. (M. Korumaz, & Y. E. Ömür, Çev.) Konya: Eğitim Yayınevi. Özmakas, U. (2019). Biyopolitika: İktidar ve direniş. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdel, G. (2012). Foucault bağlamında iktidarın görünmezliği ve panoptikon ile iktidarın gözü göstergeleri. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 22-29.
 • Özüölmez, P. K. (2019). Michel Foucault’nun iktidar ve özne kavramsallaştırmasına gözetim sorunu üzerinden bakmak: Black mirror. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, 12 (2), 630-655.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & Evaluation methods. London: Sage Pubications.
 • Perry-Hazan, L. & Birnhack, M. (2019). Caught on camera: Teachers’ surveillance in schools. Teaching and Teacher Education, 78, 193–204. doi: 10.1016/j.tate.2018.11.021
 • Santoro, D. (2018). Demoralized: Why teachers leave the profession they love and how. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sayılan, F. & Özkazanç. A. (2009). İktidar ve direniş bağlamında toplumsal cinsiyet: Bir okul etnografisi. Toplum ve Bilim, 114, 51-73.
 • Scott, J. C. (2018). Tahakküm ve direniş sanatları. (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.
 • Scout, J. (1995). Tahakkum ve direniş sanatları: Gizli senaryolar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şentürk, İ. & Turan, S. (2012). Foucault’un iktidar analizi bağlamında eğitim yönetimine ilişkin bir değerlendirme. Educational Administration;Theory&Practice, 18(2), 243-272.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taylor, E. 2013. Surveillance schools. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Tokgöz, C. (2011). Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusu ve yeni iletişim ortamlarında bireyin gözetim farkındalığı üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Troman, G. (2006). Self‐management and school Inspection: complementary forms of surveillance and control in the primary school. Oxford Review of Education, 3, 345-364.

Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 18 - 49, 29.06.2020

Abstract

In this study, it was aimed to determine the opinions of teachers working in educational institutions affiliated to the Ministry of National Education on the use of social media in their schools and their reflections on school as a new generation surveillance mechanism based on Michel Foucault's 'Panopticon' metaphor and Scott's 'Hidden Transcripts' concepts. The study was carried out employing phenomenology. Ten teachers working in public schools in the city center of Eskisehir participated in the study. The data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers and finalized after expert opinions. According to the results of the research, it was understood that the use of social media was an indispensable part of the lives of the teachers within the framework of the school life however, sometimes it led to negativities such as misunderstandings, new burdens, and privacy issues that were reflected in school and daily lives. It was concluded that teachers had the idea that they were being watched through social media, perceived this as an element of anxiety and developed resistance practices against it. It was observed that teachers did not associate the issue of protection of private life and employee rights with the workloads of social media, and did not evaluate the effects of misunderstandings and private life arising from the use of social media within the framework of human rights. Therefore, it is necessary to increase the level of knowledge about human rights and employee rights in educational institutions.

References

 • Akın, M. A. (2014). Sosyal medyada gözetim: Bir iktidar unsuru olarak gözetim. https://www.mailbox.com.tr/sosyal-medyada-gozetim.html adresinden 07.05.2020 tarihinde alındı.
 • Akyol, E. Y. (2015). Okul güvenliği ile ilgili yapilan çalişmalarin incelemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1), 1-12.
 • Azzarito, L. (2009). The panopticon of physical education: Pretty, active and ideally white. Physical education and sport pedagogy. Physical Education and Sport Pedagogy, 14(1), 19-39.
 • Balcı, A. & Şahin, F. (2018). Öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp gruplarının kullanılabilirliğine yönelik bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 751-778.
 • Bayraktutan, F. (2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelebi, V. (2013). Michel Foucault’da bilgi, iktidar ve özne ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 512-523.
 • Çelik, T. (2017). Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Delice, O. E. & Arslan, M. M. (2018). Koruyucu güvenlik önlemlerine yönelik okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5, 54-71.
 • Dönmez, B. & Özer, N. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, (2), 215-230.
 • Efil, A. Y. (2018). Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Fidan, M. (2019). İktidarın panoptik gözü olarak sosyal medya:Facebook-cambridge analytica örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Foucault, M. (2003). Özne ve iktidar. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hope, A. (2009). CCTV, school surveillance and social control. British Educational Research Journal, 35(6), 891-907.
 • Hope, A. (2015). Governmentality and the selling of school surveillance devices. The Sociological Review, 63, 840–857.
 • Işık, S. (2018). Foucault'da kendilik etiği ve sanat yapıtı olarak yaşam. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 101-116.
 • Karakütük, K., Özdoğan Özbal, E., & Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 1214-1232.
 • Kingery, P. M. & Coggeshall, M. B. (2001). Surveillance of school violence, injury, and disciplinary action. Psychology in the Schools, 38, 117-126.
 • Monahan, T. (2006). Counter-surveillance as political ıntervention? Social Semiotics, 16(4), 515-534.
 • Monahan, T. &Torres, R. (eds.). (2010). Schools under surveillance: Cultures of control in public education. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • Murphy, M. (2018). Sosyal teori ve eğitim. (M. Korumaz, & Y. E. Ömür, Çev.) Konya: Eğitim Yayınevi. Özmakas, U. (2019). Biyopolitika: İktidar ve direniş. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdel, G. (2012). Foucault bağlamında iktidarın görünmezliği ve panoptikon ile iktidarın gözü göstergeleri. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 22-29.
 • Özüölmez, P. K. (2019). Michel Foucault’nun iktidar ve özne kavramsallaştırmasına gözetim sorunu üzerinden bakmak: Black mirror. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, 12 (2), 630-655.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & Evaluation methods. London: Sage Pubications.
 • Perry-Hazan, L. & Birnhack, M. (2019). Caught on camera: Teachers’ surveillance in schools. Teaching and Teacher Education, 78, 193–204. doi: 10.1016/j.tate.2018.11.021
 • Santoro, D. (2018). Demoralized: Why teachers leave the profession they love and how. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sayılan, F. & Özkazanç. A. (2009). İktidar ve direniş bağlamında toplumsal cinsiyet: Bir okul etnografisi. Toplum ve Bilim, 114, 51-73.
 • Scott, J. C. (2018). Tahakküm ve direniş sanatları. (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.
 • Scout, J. (1995). Tahakkum ve direniş sanatları: Gizli senaryolar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şentürk, İ. & Turan, S. (2012). Foucault’un iktidar analizi bağlamında eğitim yönetimine ilişkin bir değerlendirme. Educational Administration;Theory&Practice, 18(2), 243-272.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taylor, E. 2013. Surveillance schools. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Tokgöz, C. (2011). Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusu ve yeni iletişim ortamlarında bireyin gözetim farkındalığı üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Troman, G. (2006). Self‐management and school Inspection: complementary forms of surveillance and control in the primary school. Oxford Review of Education, 3, 345-364.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Çiğdem KURTULUŞ This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Fatih ÇETİN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Emel ZENGİN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Hamit ÖZEN> (Primary Author)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0001-7604-5967
Türkiye

Publication Date June 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer734080, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2020}, volume = {7}, number = {1}, pages = {18 - 49}, title = {Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism}, key = {cite}, author = {Kurtuluş, Çiğdem and Çetin, Fatih and Zengin, Emel and Özen, Hamit} }
APA Kurtuluş, Ç. , Çetin, F. , Zengin, E. & Özen, H. (2020). Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism . Osmangazi Journal of Educational Research , 7 (1) , 18-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/734080
MLA Kurtuluş, Ç. , Çetin, F. , Zengin, E. , Özen, H. "Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism" . Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 18-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/734080>
Chicago Kurtuluş, Ç. , Çetin, F. , Zengin, E. , Özen, H. "Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism". Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 18-49
RIS TY - JOUR T1 - Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism AU - ÇiğdemKurtuluş, FatihÇetin, EmelZengin, HamitÖzen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 49 VL - 7 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism %A Çiğdem Kurtuluş , Fatih Çetin , Emel Zengin , Hamit Özen %T Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism %D 2020 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kurtuluş, Çiğdem , Çetin, Fatih , Zengin, Emel , Özen, Hamit . "Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism". Osmangazi Journal of Educational Research 7 / 1 (June 2020): 18-49 .
AMA Kurtuluş Ç. , Çetin F. , Zengin E. , Özen H. Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism. OJER. 2020; 7(1): 18-49.
Vancouver Kurtuluş Ç. , Çetin F. , Zengin E. , Özen H. Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism. Osmangazi Journal of Educational Research. 2020; 7(1): 18-49.
IEEE Ç. Kurtuluş , F. Çetin , E. Zengin and H. Özen , "Teachers' Views on the Use of Social Media: Evaluation of Social Media as a New Generation Surveillance Mechanism", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 7, no. 1, pp. 18-49, Jun. 2020