Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of Life Studies and Social Studies Curriculum in the Context of Sustainable Development Goals

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 27 - 46, 15.08.2023
https://doi.org/10.59409/ojer.1240497

Abstract

In this research, life studies and social studies course curricula were analyzed according to the sustainability goals of the United Nations Development Program (2016). The research was carried out with the qualitative research method. The research group is the 2018 life studies curriculum and primary school social studies curriculum. The data were accessed using the "document review" technique. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. According to the findings of the research, it is the principle of “gapped health and wellbeing, responsible production and consumption” of the sustainability goals that the outcomes of the life studies and social studies course curriculum are the most. It has been determined that the number of outcomes related to goals such as "quality education, gender inequality" in both curriculums is low. The life studies and social studies course aims “to develop the individual’s life skills and to support him/her to be a good and responsible citizen. In this context, the results of the research showed that both courses were partially compatible and indirectly related to the UNSO (2016) objectives.

References

 • Arslan, H. Ö., & Yağmur, Z. İ. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ekolojik ayak izi bilgi düzeyleri ve “sürdürülebilir kalkınma için eğitime” ilişkin görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022(18), 139-167. https://doi.org/10.46778/goputeb.1025127
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı [UNDP] (2016). Sustainable Development Goals, http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Bulut, B., & Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2680-2697. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/623591
 • Çelikbaş, E., Gürel, F., & Özcan, N. (2018). İlkokul hayat bilgisi dersi kitabı 3. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demir, C. K. (2023). Görsel sanatlar öğretmenlerinin sürdürülebilirlik kavramını kazandırmaya yönelik görüşleri [Yayımlanmamış doktora tezi], Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Demirbaş, Ö. Ç. (2011). Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 596-615. https://core.ac.uk/reader/268072550
 • Dokumacı, A., Özdemir-Gök, N., & Dokumacı, Z. (2020). İlkokul hayat bilgisi ders kitabı 2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gadotti, M. (2010). Reorienting education practices towards sustainability. Journal of education for sustainable development, 4(2), 203-211. https://doi.org/10.1177/097340821000400207
 • Gökmen, A., Solak, K., & Ekici., G. (2019). Eğitim ve sürdürülebilirlik. N. Özgen (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma içinde (s. 72-89). Pegem Akademi.
 • İşler, N. K. (2023). İlkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yenilenmiş Bloom taksonomisi kapsamında incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 472-486. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1129679
 • Kaya, M. F., & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 49-65. https://dergipark.org.tr/en/pub/ebader/issue/44649/554597
 • Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i3.5000197591
 • Merritt, E. G., Archambault, L., & Hale, A. E. (2018). Sustainability education in elementary classrooms: Reported practices of alumni from a pre-service teacher course. Discourse and Communication for Sustainable Education, 9(1), 18-35. https://doi.org/10.2478/dcse-2018-0002
 • Michelsen, G., & Fischer, D. (2017). Sustainability and education 1. In Sustainable development policy (pp. 135-158). Routledge.
 • Miles, M. B. & Huberman, (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Hayat bilgisi öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.
 • Özcan, H., & Koştur, H. İ. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının özel amaçlar ve alana özgü beceriler bakımından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 138-151. https://doi.org/10.24315/tred.469584
 • Özgür, S. D. (2020). İlköğretim programlarının BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından incelenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 61-70. https://doi.org/10.7212/zkufbd.v10i1.1525
 • Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987–2005): An oxymoron comes of age. Sustainable Development, 13(4), 212-227. https://doi.org/10.1002/sd.281
 • Ruiz-Mallén, I., & Heras, M. (2020). What sustainability? Higher education institutions’ pathways to reach the Agenda 2030 goals. Sustainability, 12(4), 1290. https://doi.org/10.3390/su12041290
 • Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
 • Teksöz, G. (2014). Geçmişten ders almak: Sürdürülebilir kalkınma için eğitim. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(2), 73-97. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324820
 • Tüysüz, S. (2018). İlkokul sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitabı. Tuna Yayınları.
 • UNECE. (2005). Sustanability developmetn goals. https://unece.org/2005-27
 • UNESCO. (2005). Education for sustainable development. https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development
 • UNESCO. (2012). United nations decade of education for sustainable development (2005- 2014) https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/246667
 • Yalçın, A. (2022). 21. Yüzyılda sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Türkiye’de sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapısal olarak incelenmesi. Harran Maarif Dergisi, 7(1), 117-149. https://doi.org/10.22596/hej.1103130

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 27 - 46, 15.08.2023
https://doi.org/10.59409/ojer.1240497

Abstract

References

 • Arslan, H. Ö., & Yağmur, Z. İ. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ekolojik ayak izi bilgi düzeyleri ve “sürdürülebilir kalkınma için eğitime” ilişkin görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022(18), 139-167. https://doi.org/10.46778/goputeb.1025127
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı [UNDP] (2016). Sustainable Development Goals, http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Bulut, B., & Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2680-2697. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/623591
 • Çelikbaş, E., Gürel, F., & Özcan, N. (2018). İlkokul hayat bilgisi dersi kitabı 3. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demir, C. K. (2023). Görsel sanatlar öğretmenlerinin sürdürülebilirlik kavramını kazandırmaya yönelik görüşleri [Yayımlanmamış doktora tezi], Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Demirbaş, Ö. Ç. (2011). Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 596-615. https://core.ac.uk/reader/268072550
 • Dokumacı, A., Özdemir-Gök, N., & Dokumacı, Z. (2020). İlkokul hayat bilgisi ders kitabı 2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gadotti, M. (2010). Reorienting education practices towards sustainability. Journal of education for sustainable development, 4(2), 203-211. https://doi.org/10.1177/097340821000400207
 • Gökmen, A., Solak, K., & Ekici., G. (2019). Eğitim ve sürdürülebilirlik. N. Özgen (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma içinde (s. 72-89). Pegem Akademi.
 • İşler, N. K. (2023). İlkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yenilenmiş Bloom taksonomisi kapsamında incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 472-486. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1129679
 • Kaya, M. F., & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 49-65. https://dergipark.org.tr/en/pub/ebader/issue/44649/554597
 • Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i3.5000197591
 • Merritt, E. G., Archambault, L., & Hale, A. E. (2018). Sustainability education in elementary classrooms: Reported practices of alumni from a pre-service teacher course. Discourse and Communication for Sustainable Education, 9(1), 18-35. https://doi.org/10.2478/dcse-2018-0002
 • Michelsen, G., & Fischer, D. (2017). Sustainability and education 1. In Sustainable development policy (pp. 135-158). Routledge.
 • Miles, M. B. & Huberman, (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Hayat bilgisi öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.
 • Özcan, H., & Koştur, H. İ. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının özel amaçlar ve alana özgü beceriler bakımından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 138-151. https://doi.org/10.24315/tred.469584
 • Özgür, S. D. (2020). İlköğretim programlarının BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından incelenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 61-70. https://doi.org/10.7212/zkufbd.v10i1.1525
 • Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987–2005): An oxymoron comes of age. Sustainable Development, 13(4), 212-227. https://doi.org/10.1002/sd.281
 • Ruiz-Mallén, I., & Heras, M. (2020). What sustainability? Higher education institutions’ pathways to reach the Agenda 2030 goals. Sustainability, 12(4), 1290. https://doi.org/10.3390/su12041290
 • Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
 • Teksöz, G. (2014). Geçmişten ders almak: Sürdürülebilir kalkınma için eğitim. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(2), 73-97. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324820
 • Tüysüz, S. (2018). İlkokul sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitabı. Tuna Yayınları.
 • UNECE. (2005). Sustanability developmetn goals. https://unece.org/2005-27
 • UNESCO. (2005). Education for sustainable development. https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development
 • UNESCO. (2012). United nations decade of education for sustainable development (2005- 2014) https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/246667
 • Yalçın, A. (2022). 21. Yüzyılda sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Türkiye’de sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapısal olarak incelenmesi. Harran Maarif Dergisi, 7(1), 117-149. https://doi.org/10.22596/hej.1103130

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Derya BEKİROĞLU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
0000-0002-5322-8290
Türkiye


Nur ÜTKÜR GÜLLÜHAN
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
0000-0003-2062-5430
Türkiye

Publication Date August 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA
BEKİROĞLU, D., & ÜTKÜR GÜLLÜHAN, N. (2023). Investigation of Life Studies and Social Studies Curriculum in the Context of Sustainable Development Goals. Osmangazi Journal of Educational Research, 10(1), 27-46. https://doi.org/10.59409/ojer.1240497