Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Special Class in Judaism: Jewish Clergy Kohanim

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 193 - 218, 31.12.2019
https://doi.org/10.5281/zenodo.3592466

Abstract

Institution of cohen (priesthood) began with Harun and passed from father to son until today. This class which is considered to be religiously high and valuable is divided into two groups: cohen gadol (the high priest) and cohen (priest). While the high priesthood is only represented by one person, the number of priest is more than one. This class has privileges as well as responsibilities. During the period when the Temple of Solomon was standing, the practice of worship was realized only by the high priest / priests. Because the high priest was very special, the dress he wore during the worship was explained in detail in the Torah. Such as the high priest, the duties of the priests were also determined by God. The priests who served as civilian judges also had to comply some prohibitions. For example, they were not allowed to approach the dead. They were also forbidden to marry any ordinary woman because people they would marry had to have certain characteristics. 

The task of the class of the high priest / priests, who were determined by God in Judaism, ended with the destruction of the Temple of Solomon. Today, the cohens are given some symbolic religious duties. On the other hand, since it is believed that the Temple of Solomon will be rebuilt with the arrival of Messiah and this special class will be on duty, the preservation for Aaron's genealogy is stil somehow a matter of importance.


References

 • Adam, Baki, “Yahudilik”, Dinler Tarihi, Ed. Baki Adam, II. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2015, ss. 55-126.
 • Alalu, Suzan vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler, II. Baskı, II. Bakıya Haz. Yusuf Altıntaş, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001.
 • Bayraklı, Bayraktar, “Kur’ân-ı Kerîm’de Din Adamı Kavramı”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 1, 1994, ss. 147-162.
 • Besalel, Yusuf, “Koanim (Koenler)”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001, II/332-334.
 • Besalel, Yusuf, “Koen Gadol”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001, II/337-338.
 • de Vaux, Roland, Ancient Israel, Çev. John Mchugh, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1997.
 • Guingnebert, Charles, The Jewish World in the Time of Jesus, Çev. S. H. Hooke, Routledge, London, New York 1996.
 • Gürkan, Salime Leyla, Anahatlarıyla Yahudilik, II. Baskı, İsam Yayınları, İstanbul 2016.
 • Friedlander, A. H., “Judaism”, A Dictionary of Comparative Religion, London 1970.
 • Haran, Menahem, “Priests and Priesthood”, Encyclopedia Judaica, Ed. Fred Skolnik, II. Baskı, Thomson Gale, Detroit vd. 2007, XVI/513-523.
 • Hirsch, Emil G., “Sacrifice”, Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls Company, New York and London 1905, X/615-623.
 • Hirschfeld, H., “Priest, Priesthood (Jewish)”, Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed. James Hastings, Charles Scribner’s Sons, New York 1919, X/322-325.
 • Karaman, Hayrettin, “Din Adamı”, Yeni Şafak Gazetesi, 25 Ağustos 2017.
 • Karesh, Sara E., Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, Facts On File, New York 2006.
 • Karslı, İbrahim Hilmi, “Kur’ân’da Yahudi Din Adamlığı –Yahudi Geleneğiyle Mukayeseli Bir Çalışma”. Milel ve Nihal, C.7, S. 1, 2010, ss. 61-93.
 • Özen, Adem, Yahudilikte İbadet, Ayışığıkitapları, İstanbul 2001.
 • Öztürk, Alparslan Emin, Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm’de Din Adamları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi S.B.E., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 2010.
 • Şemot, Tora Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Şemot 2. Kitap, II. Baskı, Çev. Moşe Farsi, Ed. Yitshak Haleva vd., Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2004.
 • Topaloğlu, Bekir, “Din Adamı ve İlim”, İslam Medeniyeti, Aralık 1972, ss. 11-13.
 • Üzüm, Hamza, Yahudilikte Din Adamları Müessesesi (Tanah Döneminde), Marmara Üniversitesi S.B.E., Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
 • Yılmaz, H. Kâmil, “Din Adamı Algısında İdeal Model”, IV. Din Şûrası, Ankara 2009, ss. 793-807.

Yahudilikte Özel Bir Sınıf: Yahudi Din Adamları Kohenler

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 193 - 218, 31.12.2019
https://doi.org/10.5281/zenodo.3592466

Abstract

Kohenlik kurumu Harun ile başlamış olup babadan oğula geçerek günümüze kadar gelmiştir. Dinî açıdan yüksek ve değerli kabul edilen bu sınıf başkohen ve kohenler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Başkohenlik sadece bir kişi ile temsil edilirken kohenlerin sayısı birden fazladır. Bu sınıfın imtiyazları olduğu gibi sorumlukları da bulunmaktadır. Süleyman Mabedi’nin ayakta olduğu dönemde bazı ibadetlerin yerine getirilmesi sadece başkohen/kohenler tarafından gerçekleşmiştir. Başkohenin çok özel olması nedeniyle ibadet esnasında giyeceği kıyafet de ayrıntılı olarak Tevrat’ta anlatılmıştır. Başkohen gibi kohenlerin de görevleri Tanrı tarafından belirlenmiştir. Sivil hâkim olarak da görev yapan kohenlere bazı yasaklar getirilmiştir. Örneğin ölüye yaklaşmalarına izin verilmemiştir. Evlenecekleri kişilerde bazı özelliklerin aranması nedeniyle sıradan biriyle evlenmeleri de yasaklanmıştır.

Yahudilikte Tanrı tarafından belirlenen başkohen/kohenler sınıfının görevi Süleyman Mabedi’nin yıkılmasıyla sona ermiştir. Öte yandan Mesih’in gelmesiyle Süleyman Mabedi’nin yeniden inşa edileceğine ve bu özel sınıfın tekrar görev yapacağına inanıldığı için Harun’un şeceresinin muhafazasına hâlâ bir şekilde önem verilmektedir. 

References

 • Adam, Baki, “Yahudilik”, Dinler Tarihi, Ed. Baki Adam, II. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2015, ss. 55-126.
 • Alalu, Suzan vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler, II. Baskı, II. Bakıya Haz. Yusuf Altıntaş, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001.
 • Bayraklı, Bayraktar, “Kur’ân-ı Kerîm’de Din Adamı Kavramı”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 1, 1994, ss. 147-162.
 • Besalel, Yusuf, “Koanim (Koenler)”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001, II/332-334.
 • Besalel, Yusuf, “Koen Gadol”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2001, II/337-338.
 • de Vaux, Roland, Ancient Israel, Çev. John Mchugh, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1997.
 • Guingnebert, Charles, The Jewish World in the Time of Jesus, Çev. S. H. Hooke, Routledge, London, New York 1996.
 • Gürkan, Salime Leyla, Anahatlarıyla Yahudilik, II. Baskı, İsam Yayınları, İstanbul 2016.
 • Friedlander, A. H., “Judaism”, A Dictionary of Comparative Religion, London 1970.
 • Haran, Menahem, “Priests and Priesthood”, Encyclopedia Judaica, Ed. Fred Skolnik, II. Baskı, Thomson Gale, Detroit vd. 2007, XVI/513-523.
 • Hirsch, Emil G., “Sacrifice”, Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls Company, New York and London 1905, X/615-623.
 • Hirschfeld, H., “Priest, Priesthood (Jewish)”, Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed. James Hastings, Charles Scribner’s Sons, New York 1919, X/322-325.
 • Karaman, Hayrettin, “Din Adamı”, Yeni Şafak Gazetesi, 25 Ağustos 2017.
 • Karesh, Sara E., Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, Facts On File, New York 2006.
 • Karslı, İbrahim Hilmi, “Kur’ân’da Yahudi Din Adamlığı –Yahudi Geleneğiyle Mukayeseli Bir Çalışma”. Milel ve Nihal, C.7, S. 1, 2010, ss. 61-93.
 • Özen, Adem, Yahudilikte İbadet, Ayışığıkitapları, İstanbul 2001.
 • Öztürk, Alparslan Emin, Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm’de Din Adamları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi S.B.E., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 2010.
 • Şemot, Tora Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Şemot 2. Kitap, II. Baskı, Çev. Moşe Farsi, Ed. Yitshak Haleva vd., Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, İstanbul 2004.
 • Topaloğlu, Bekir, “Din Adamı ve İlim”, İslam Medeniyeti, Aralık 1972, ss. 11-13.
 • Üzüm, Hamza, Yahudilikte Din Adamları Müessesesi (Tanah Döneminde), Marmara Üniversitesi S.B.E., Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
 • Yılmaz, H. Kâmil, “Din Adamı Algısında İdeal Model”, IV. Din Şûrası, Ankara 2009, ss. 793-807.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Muhammed GÜNGÖR> (Primary Author)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-1228-0869
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Application Date November 12, 2019
Acceptance Date December 22, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 2

Cite

ISNAD Güngör, Muhammed . "Yahudilikte Özel Bir Sınıf: Yahudi Din Adamları Kohenler". Oksident 1 / 2 (December 2019): 193-218 . https://doi.org/10.5281/zenodo.3592466