Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of Ombudsman Decisions in the Context of the Concept of Child

Year 2023, Issue: 18, 145 - 163, 03.07.2023

Abstract

References

 • ALTUĞ, Yılmaz (2002). Kamu Denetçisi (Ombudsman). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını.
 • ASKER, Mehmet (2022). Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Hukuki Yapısı ve İşlevselliği (Yüksek Lisans Tezi). Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bitlis.
 • ASLAN, Kadir (2002). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 1(2).
 • BULUŞ, Sıdıka (2022). Engelli Bireylere Yönelik Kamusal Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , Prof. Dr. M. Fatih UŞAN'a Dekanlıkta 10. Yıl Anısına Teşekkür Armağanı (2022-2) , 835-872 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.1136491
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, KILIÇ ÇAKMAK, Ebru, AKGÜN, Özcan Erkan, KARADENİZ, Şirin ve DEMİREL, Funda (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (26. Baskı). Pegem Akademi.
 • COHEN, C. (2005). Influence of Parental Beliefs On Attitudes And Exercise Levels İn Middle School Children. (Doktora Tezi). Florida State University, Florida.
 • ÇETİNKAYA, Ertan ve TAŞAR, Fatih (2017). Fen bilimleri eğitimi alanında Türkiye merkezli argümantasyon araştırmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1-29.
 • ÇKK(2005). “Çocuk Koruma Kanunu.” Resmi Gazete Sayı: 25876 PARLAK, Bekir, DOĞAN, Kadir Caner (2019). Postmodern Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • ELKİND, David. (1999). Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler. Çev.Demet Öngen, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • GÖKÇE, Ali Fuat (2012). Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • GÜLER, Samet Çağrı (2022). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜRBÜZ, Sait ve ŞAHİN, Faruk (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • JORGENSEN, Per Schultz, LETH, Ingrid ve MONTGOMERY, Edith (2011). The Children’s Rights Convention in Denmark: A Status Report on Implementation., Early Education and Development, 22(5), 839–862.
 • KARADOĞAN, Umut (2019). “Çocuk ve Çocukluk” Kavramının Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi . Çocuk ve Medeniyet , 4 (7) , 195-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cm/issue/57213/807902 KDKçocuk(2022). “KDK Çocuk Hakkımızda” https://kdkcocuk.gov.tr/anasayfa/hakkimizda/index.html?theme=the-box (01.12.2022).
 • MAMUR IŞIKÇI, Yasemin ve İNCE, Doğukan (2019). Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Örnek Bir Model: Norveç Çocuk Ombudsmanı. Ankara Barosu Dergisi 76, 51-74
 • ONUR, Bekir (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi (2.bs.). Ankara: İmge Yayıncılık.
 • OSMANOĞLU, Bilal ve PARLAK, Oğuzhan Emre (2021). Mahpusların Aileleri Ve Yakınlarıyla Görüşme Hakkı . Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 237-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuhfd/issue/60648/894831
 • ÖNEN, Mustafa ve ERGÜZEL Enis (2021). İskandinavya Çocuk Ombudsmanlığı Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği. Ombudsman Akademik. 7. 33-65.
 • ÖZTAN, Güven Gürkan (2013). Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • PARLAK, Bekir ve DOĞAN, Kadir Caner. (2016). Kamu Yönetimi: Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • SOYKAN, Müslüm (2022). Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı Dünya Örneklerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Çalışmaları Bağlamında Değerlendirilmesi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 01-12.
 • SUBAŞI, Münevver ve OKUMUŞ, Kübra (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2),419-426.
 • SUNAL, Handenur (2021). Türkiye’de Kamu Kurumlarının Ombudsmanlık Denetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
 • TAN, Mine (1989) “Çağlar Boyunca Çocukluk”, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788106. ANAYASA (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Erişim Tarihi: 28.04.2023
 • TCK(2004). “Türk Ceza Kanunu.” Resmi Gazete Sayı: 25611
 • TDK (2022) “Türk Dil Kurumu Sözlük.” https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 2.12.2022
 • TEMİZKAN, Koray (2008). Ombudsmanlık Kurumu ve Günümüzde Türkiye’de Uygulanabilirliği, (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • TUTAL, Erhan (2014). Dünyada ve Türkiye'de Ombudsmanlık: İdarenin Denetimi, Ombudsmanlık Müessesesi. Dünyadan Örnekler, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun İncelenmesi, Anayasa Mahkemesi Kararı. Adalet Yayınevi, Ankara.
 • UNİCEF(2023). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Erişim Tarihi: 28.04.2023
 • UYAN SEMERCİ, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Serra, KARATAY, Abdullah, EKİM AKKAN, Başak, KILIÇ, Zeynep, OY, Burcu ve URAN, Şaylan (2012). Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar ve AYTAŞ, Gıyasettin (2005). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ

Year 2023, Issue: 18, 145 - 163, 03.07.2023

Abstract

Toplumların zaman içerisinde örgütlenmeleri ile ortaya çıkan devlet kavramının ardından denetleme kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. Birçok ülke de idarenin uygulamalarının insan hakları çerçevesince denetimi ombudsmanlık kurumu ile yürütülmektedir. Ombudsmanlık kurumu ülkemizde 2012 yılında Kamu Denetçiliği isminde kurulmuş ve vatandaş ile idare arasındaki uyuşmazlıklarının giderilmesinde arabulucu görev üstlenmektedir. Ombudsmanlık kurumu tarafından alınan kararlar dünya üzerinde önemli nüfusa sahip çocukları da içermektedir. Çocuklar geleceğin şekillenmesinde önemli vatandaşlar olmaları sebebiyle içerisinde yaşadığı toplum ve devletin ilerlemesinde öncüdürler. Ülkemiz içerisinde de ülke nüfusunun neredeyse yarısını çocuklar oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışmamızın amacı çocuk kavramını içeren ombudsman kararlarının sistematik incelenmesidir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel veri toplama tekniklerinden dokuman analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi gerçekleştirildiğinde çocuk kavramlarını içeren ombudsman kararlarının çoğunun 2019 yılında verildiği, başvuru konularının genellikle mahkumlar ile ilgili olduğu ve en fazla başvuruya konu olan idarenin Adalet Bakanlığı olduğu görülmüştür.

References

 • ALTUĞ, Yılmaz (2002). Kamu Denetçisi (Ombudsman). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını.
 • ASKER, Mehmet (2022). Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Hukuki Yapısı ve İşlevselliği (Yüksek Lisans Tezi). Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bitlis.
 • ASLAN, Kadir (2002). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 1(2).
 • BULUŞ, Sıdıka (2022). Engelli Bireylere Yönelik Kamusal Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , Prof. Dr. M. Fatih UŞAN'a Dekanlıkta 10. Yıl Anısına Teşekkür Armağanı (2022-2) , 835-872 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.1136491
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, KILIÇ ÇAKMAK, Ebru, AKGÜN, Özcan Erkan, KARADENİZ, Şirin ve DEMİREL, Funda (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (26. Baskı). Pegem Akademi.
 • COHEN, C. (2005). Influence of Parental Beliefs On Attitudes And Exercise Levels İn Middle School Children. (Doktora Tezi). Florida State University, Florida.
 • ÇETİNKAYA, Ertan ve TAŞAR, Fatih (2017). Fen bilimleri eğitimi alanında Türkiye merkezli argümantasyon araştırmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1-29.
 • ÇKK(2005). “Çocuk Koruma Kanunu.” Resmi Gazete Sayı: 25876 PARLAK, Bekir, DOĞAN, Kadir Caner (2019). Postmodern Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • ELKİND, David. (1999). Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler. Çev.Demet Öngen, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • GÖKÇE, Ali Fuat (2012). Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • GÜLER, Samet Çağrı (2022). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜRBÜZ, Sait ve ŞAHİN, Faruk (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • JORGENSEN, Per Schultz, LETH, Ingrid ve MONTGOMERY, Edith (2011). The Children’s Rights Convention in Denmark: A Status Report on Implementation., Early Education and Development, 22(5), 839–862.
 • KARADOĞAN, Umut (2019). “Çocuk ve Çocukluk” Kavramının Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi . Çocuk ve Medeniyet , 4 (7) , 195-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cm/issue/57213/807902 KDKçocuk(2022). “KDK Çocuk Hakkımızda” https://kdkcocuk.gov.tr/anasayfa/hakkimizda/index.html?theme=the-box (01.12.2022).
 • MAMUR IŞIKÇI, Yasemin ve İNCE, Doğukan (2019). Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Örnek Bir Model: Norveç Çocuk Ombudsmanı. Ankara Barosu Dergisi 76, 51-74
 • ONUR, Bekir (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi (2.bs.). Ankara: İmge Yayıncılık.
 • OSMANOĞLU, Bilal ve PARLAK, Oğuzhan Emre (2021). Mahpusların Aileleri Ve Yakınlarıyla Görüşme Hakkı . Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 237-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuhfd/issue/60648/894831
 • ÖNEN, Mustafa ve ERGÜZEL Enis (2021). İskandinavya Çocuk Ombudsmanlığı Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği. Ombudsman Akademik. 7. 33-65.
 • ÖZTAN, Güven Gürkan (2013). Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • PARLAK, Bekir ve DOĞAN, Kadir Caner. (2016). Kamu Yönetimi: Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • SOYKAN, Müslüm (2022). Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı Dünya Örneklerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Çalışmaları Bağlamında Değerlendirilmesi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 01-12.
 • SUBAŞI, Münevver ve OKUMUŞ, Kübra (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2),419-426.
 • SUNAL, Handenur (2021). Türkiye’de Kamu Kurumlarının Ombudsmanlık Denetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
 • TAN, Mine (1989) “Çağlar Boyunca Çocukluk”, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788106. ANAYASA (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Erişim Tarihi: 28.04.2023
 • TCK(2004). “Türk Ceza Kanunu.” Resmi Gazete Sayı: 25611
 • TDK (2022) “Türk Dil Kurumu Sözlük.” https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 2.12.2022
 • TEMİZKAN, Koray (2008). Ombudsmanlık Kurumu ve Günümüzde Türkiye’de Uygulanabilirliği, (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • TUTAL, Erhan (2014). Dünyada ve Türkiye'de Ombudsmanlık: İdarenin Denetimi, Ombudsmanlık Müessesesi. Dünyadan Örnekler, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun İncelenmesi, Anayasa Mahkemesi Kararı. Adalet Yayınevi, Ankara.
 • UNİCEF(2023). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Erişim Tarihi: 28.04.2023
 • UYAN SEMERCİ, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Serra, KARATAY, Abdullah, EKİM AKKAN, Başak, KILIÇ, Zeynep, OY, Burcu ve URAN, Şaylan (2012). Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar ve AYTAŞ, Gıyasettin (2005). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2023 18. Sayı
Authors

Alperen AVCI 0000-0003-2395-9495

Derya KAYIRAN 0000-0002-0137-2119

Early Pub Date June 23, 2023
Publication Date July 3, 2023
Acceptance Date June 23, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 18

Cite

APA AVCI, A., & KAYIRAN, D. (2023). ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ. Ombudsman Akademik(18), 145-163.
AMA AVCI A, KAYIRAN D. ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ. OA. July 2023;(18):145-163.
Chicago AVCI, Alperen, and Derya KAYIRAN. “ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ”. Ombudsman Akademik, no. 18 (July 2023): 145-63.
EndNote AVCI A, KAYIRAN D (July 1, 2023) ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ. Ombudsman Akademik 18 145–163.
IEEE A. AVCI and D. KAYIRAN, “ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ”, OA, no. 18, pp. 145–163, July 2023.
ISNAD AVCI, Alperen - KAYIRAN, Derya. “ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ”. Ombudsman Akademik 18 (July 2023), 145-163.
JAMA AVCI A, KAYIRAN D. ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ. OA. 2023;:145–163.
MLA AVCI, Alperen and Derya KAYIRAN. “ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ”. Ombudsman Akademik, no. 18, 2023, pp. 145-63.
Vancouver AVCI A, KAYIRAN D. ÇOCUK KAVRAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN KARARLARININ İNCELENMESİ. OA. 2023(18):145-63.