PDF EndNote BibTex Cite

Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi

Year 2016, Volume 35, Issue 1, 119 - 139, 21.11.2016

Abstract

çıkmıştır. Bu tür kavramlar, öğrencinin sürecin içerisine doğrudan katıldığı, anlam oluşturma çabası içerisine girdiği, bir diğer ifade ile kavramın bir bağlamın içerisinde yapılandırıldığı ortamlarda daha kalıcı olarak öğrenilebilmektedir. Bu nedenle araştırmada, öğretmen adaylarının öteleme ve dönme dönüşümlerini öğrenebilecekleri zengin öğrenme ortamları oluşturulmaya çalışılmıştır. Öteleme ve dönme dönüşümlerinin öğrenilmesinde öğretmen adaylarının yaşamış oldukları sıkıntılar ve bu konuda dinamik yazılımların sunmuş olduğu fırsatlar göz önüne alındığında bu tür konuların öğretiminde bir bağlamın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada öteleme ve dönme dönüşümlerinin öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanıldığı bir öğrenme tasarımı geliştirilerek yapılan bu tasarımın bağlam oluşturup oluşturmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada aksiyon araştırması kullanılmıştır. Araştırma ilköğretim matematik öğretmenliği programında, üçüncü sınıfa kayıtlı 27’i kız ve 13’ü erkek olan 40 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veriler çalışma yaprakları, GeoGebra ekran görüntüleri, araştırmacının alan notları ve mülakatlar ile toplanmıştır. Verilerin analizi bağlamsal öğrenme öğretme yaklaşımının REACT stratejisi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, GeoGebra yazılımının analitik geometri kavramları arasındaki ilişkilendirmelere, öğretmen adaylarının kâğıt kalem ortamındaki yaptıklarını karşılaştırmasına imkân sağlayarak daha önceki ve tamamen yeni bir tecrübe süreci yaşamalarına, ikonları ve çoklu gösterimleri sayesinde verilen geometrik yerlerin modellemesine ve öğrenilen kavramların matematiksel olarak genelleştirilmesi ile uygulamalarına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yazılımın geri dönütleriyle grup arkadaşlarının birbirleri ile iletişime geçmelerine, fikir alışverişinde bulunarak yardımlaşmalarına katkı sağlayarak işbirliği sürecini kolaylaştırdığı ve öğrenilen kavramların transfer edilmesine olanak sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Altun, M. (2004). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8.
 • sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayıncılık.
 • Anabousy, A., Daher, W., Baya’a N. and Abu-Naja, M.
 • (2014). Conceiving function transformations in different
 • representations: Midde school student working with
 • technology. Mathematics Education, 9(2), 99-114.
 • Antohe, G. S. (2009). Modeling a geometric locus with
 • GeoGebra annals. Computer Science Series, 7(2), 105-112.
 • Aşkar, P. (1991, Nisan). Bilgisayar destekli öğretim
 • programı, I. Eğitimde Arayışlar Kongresi: Eğitimde Nitelik
 • Geliştirme Bildiri Özetleri, Kültür Koleji Genel Müdürlüğü,
 • İstanbul.
 • Baki, A., Çekmez, E. ve Kösa, T. (2009, July). Solving
 • geometrical locus problems in Geogebra, GeoGebra
 • Conference, RISC in Hagenberg.
 • Baki, A., Yıldız, A. and Baltaci, S. (2012). Mathematical
 • thinking skills shown by gifted students while solving
 • problems in a computer-aided environment [SpecialIssue].
 • Energy Education Science and Technology Part B: Social
 • and Educational Studies, 993-995.
 • Baltaci, S. ve Yıldız, A. (2015). Matematik öğretmen
 • adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik
 • geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri, Ahi Evran
 • Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16
 • (3), 295-312.
 • Berns, R. G. and Erickson, P. M. (2001). Contextual
 • teaching and learning: Preparing students for the new
 • economy. The Highlight Zone Research, 5, 1-8.
 • Bransford, J., D., Brown, A., L. and Cocking, R., R. (1999).
 • How people learn: brain, mind, experience, and school.
 • Washington: National Academy Press.
 • Ceylan, T. (2012). GeoGebra yazılımı ortamında ilköğretim
 • matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat
 • biçimlerinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi,
 • Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Coştu, S. (2009). Matematik öğretiminde bağlamsal
 • öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme
 • ortamlarında öğretmen deneyimleri. Yayınlanmış yüksek
 • lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Crawford, L. M. (2001). Teaching contextually: research,
 • rationale and techniques for ımproving student motivation
 • and achievement in mathematics and science. Leading
 • Change in Education,4, 2-17.
 • Çatlıoğlu, H. (2010). Matematik öğretmeni adaylarıyla
 • bağlamsal öğrenme ve öğretme deneyiminin
 • değerlendirilmesi. Yayınlanmış doktora tezi, Karadeniz
 • Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Erüs, E. E. (2007). Analitik geometri dersinde eleştirel düşünme becerilerine dayalı öğretimin öğrenci erişi düzeyi ve kalıcılığına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Flanagan, K. (2001). High school student’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. Unpublished Ph. D. Dissertation, The Pnnsylvania State University, University Park, USA.
 • Fletcher, T.J., (1973). Some lessons in mathematics. A handbook on the Teaching of Modern Mathematics, the University Pres. Cambridge.
 • Gallou-Dumiel, E. (1989). Reflection, point symmetry and logo. In C. A. Maher, G. A. Goldin & R. B. Davis (Eds.), Proceedings of the eleventh annual meeting (pp. 149-157). New Brunswick: Rutgers University.
 • Göçmençelebi, Ş. İ. (2007). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde verilen biyoloji bilgilerini kullanma ve günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Yayınlanmış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Glynn, S. and Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (pp. 75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
 • González, G. and Herbst P. G. (2009). Students’ conceptions of congruency through the use of dynamic geometry software. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 14, 153-182.
 • Güven, B. ve Kaleli Yılmaz, G. (2012). Dinamik geometri yazılımı kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının dönüşümler konusundaki akademik başarılarına etkisi. E- Journal of New World Sciences Academy, 7(1),442-452.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim-Online, 4(1), 62-72.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2009). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerindeki başarılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 1-31.
 • Harper, R.S. (2002). Enhancing Elementary Pre-Service Teachers’ Knowledge Of Geometric Transformations, Doktora Tezi, University of Virginia, The Faculty of the Curry School of Educaiton, Virginia.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education, 22(1), 1-41.
 • Hohenwarter, M. and Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of GeoGebra. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Hoyles, C. and Healy, L. (1997). Unfolding meanings for reflective symmetry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 2, 27-59.
 • Ingram, S. J. (2003). The effects of contextual learning ınstruction on science achievement of male and female tenth grade students. Unpublished doctoral dissertation, University of South Alabama, ABD.
 • Işıksal, M. and Aşkar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on achievement and self-efficacy of 7th-grade students. Educational Research, 47(3), 333-350.
 • Karakuş, Ö. (2008). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin öğrenci erişine etkisi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kösa, T. ve Karakuş, F. (2010). Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1385-1389.
 • Kösa, T., Karakuş, F. ve Çakıroğlu, Ü. (2008, Jully). Uzay geometri öğretimi için üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kuhn, J. and Müller, A. (2014). Context-based science education by newspaper story problems: A study on motivation and learning effects. Progress in Science Education, 2, 5-21.
 • Kurak, Y. (2009). Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin dönüşüm Geometri Anlama Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Kurnaz, M.A. (2013). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science. London: Routledge.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics.reston. Reston, Va. NCTM.
 • National Research Council. (2012). A Framework for K-12 science education: practices, crosscutting concept, and core ideas. Committee on a conceptual framework for new K-12 sceince education standarts. Board on science education, division of behavioral andsocial sciences and education, Washington, DC: The Nacional Academies Press.
 • Özerbaş, M. A. (2003). Bilgisayar destekli bağlaşık öğretimin öğrenci başarısı, motivasyon ve transfer becerilerine etkisi. Yayınlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özerdem, E. (2007). Lisans düzeyinde analitik geometri dersindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pekdemir, Ü. (2004). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin geometrik yer konusunda öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Peterson, J. (1973). Informal geometry in grades 7-14. In geometry in the mathematics curriculum. Thirty-sixth Yearbook, National Council of Teachers of Mathematics.
 • Rincon, L. F. (2009). Dynamic and ınteractive applications using GeoGebra software ın the 6-12 mathematics curriculum, Published master dissertation, Kean Üniversity, ABD.
 • Saha, R. A., Ayubb, A. F. M. and Tarmizi, R. A. (2010). The effects of GeoGebra on mathematics achievement: enlightening coordinate geometry learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 686–693.
 • Santos-Trigo, M. and Cristóbal-Escalante, C. (2008). Emerging high school students´ problem solving trajectories based on the use of dynamic software. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), 325-340.
 • SCANS (2000). A SCANS Report for America, Washington, DC: U.S. Department of Labor. Retrieved November 02, 2010, from http://www.coe.tamu.edu/~epsy/cded/jenny1.html.
 • Schumann, H. (2003). Computer aided treatment of 3D problems in analytic geometry. The International Journal on Mathematics Education, 35(1), 7-13.
 • Soon, Y.P. (1989). An investigation of van Hiele-like levels of learning in transformation geometry of secondary school students inSingapore. http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/8915764 adresinden 16.01.2014 tarihinde edinildi.
 • Sünker, S. ve Zembat, Ö.İ. (2012). Öteleme dönüşümünün Wingeom-tr ortamında vektörler yardımıyla öğretimi. Elementary Education Online, 11(1), 173-194.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T.B. ve Akkaya, A. (2014). Dinamik bir yazılımın çemberin analitik incelenmesinde başarıya etkisi ve matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 153-177.
 • Thomas, G. P. (2001). Toward effective computer use in high school scince education: where to from here?. Education and Information Technologies, 6(1), 267-285.
 • URL-1, http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/3851679-baglam-baglam-nedir.html
 • Bağlam tanımı. 10 Kasım 2014.
 • Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220.
 • Yemen, S. (2009). İlköğretim 8.sınıf analitik geometri öğretiminde teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin başarısına ve tutumuna etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, İzmir.
 • Yu, K.C. Fan, S.C. and Lin, K.Y. (2014). Enhancing students’ problem-solving skills through context-based learning. International of Science and Mathematics Education, 12, 64-78.

Year 2016, Volume 35, Issue 1, 119 - 139, 21.11.2016

Abstract

References

 • Altun, M. (2004). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8.
 • sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayıncılık.
 • Anabousy, A., Daher, W., Baya’a N. and Abu-Naja, M.
 • (2014). Conceiving function transformations in different
 • representations: Midde school student working with
 • technology. Mathematics Education, 9(2), 99-114.
 • Antohe, G. S. (2009). Modeling a geometric locus with
 • GeoGebra annals. Computer Science Series, 7(2), 105-112.
 • Aşkar, P. (1991, Nisan). Bilgisayar destekli öğretim
 • programı, I. Eğitimde Arayışlar Kongresi: Eğitimde Nitelik
 • Geliştirme Bildiri Özetleri, Kültür Koleji Genel Müdürlüğü,
 • İstanbul.
 • Baki, A., Çekmez, E. ve Kösa, T. (2009, July). Solving
 • geometrical locus problems in Geogebra, GeoGebra
 • Conference, RISC in Hagenberg.
 • Baki, A., Yıldız, A. and Baltaci, S. (2012). Mathematical
 • thinking skills shown by gifted students while solving
 • problems in a computer-aided environment [SpecialIssue].
 • Energy Education Science and Technology Part B: Social
 • and Educational Studies, 993-995.
 • Baltaci, S. ve Yıldız, A. (2015). Matematik öğretmen
 • adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik
 • geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri, Ahi Evran
 • Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16
 • (3), 295-312.
 • Berns, R. G. and Erickson, P. M. (2001). Contextual
 • teaching and learning: Preparing students for the new
 • economy. The Highlight Zone Research, 5, 1-8.
 • Bransford, J., D., Brown, A., L. and Cocking, R., R. (1999).
 • How people learn: brain, mind, experience, and school.
 • Washington: National Academy Press.
 • Ceylan, T. (2012). GeoGebra yazılımı ortamında ilköğretim
 • matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat
 • biçimlerinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi,
 • Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Coştu, S. (2009). Matematik öğretiminde bağlamsal
 • öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme
 • ortamlarında öğretmen deneyimleri. Yayınlanmış yüksek
 • lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Crawford, L. M. (2001). Teaching contextually: research,
 • rationale and techniques for ımproving student motivation
 • and achievement in mathematics and science. Leading
 • Change in Education,4, 2-17.
 • Çatlıoğlu, H. (2010). Matematik öğretmeni adaylarıyla
 • bağlamsal öğrenme ve öğretme deneyiminin
 • değerlendirilmesi. Yayınlanmış doktora tezi, Karadeniz
 • Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Erüs, E. E. (2007). Analitik geometri dersinde eleştirel düşünme becerilerine dayalı öğretimin öğrenci erişi düzeyi ve kalıcılığına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Flanagan, K. (2001). High school student’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. Unpublished Ph. D. Dissertation, The Pnnsylvania State University, University Park, USA.
 • Fletcher, T.J., (1973). Some lessons in mathematics. A handbook on the Teaching of Modern Mathematics, the University Pres. Cambridge.
 • Gallou-Dumiel, E. (1989). Reflection, point symmetry and logo. In C. A. Maher, G. A. Goldin & R. B. Davis (Eds.), Proceedings of the eleventh annual meeting (pp. 149-157). New Brunswick: Rutgers University.
 • Göçmençelebi, Ş. İ. (2007). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde verilen biyoloji bilgilerini kullanma ve günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Yayınlanmış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Glynn, S. and Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (pp. 75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
 • González, G. and Herbst P. G. (2009). Students’ conceptions of congruency through the use of dynamic geometry software. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 14, 153-182.
 • Güven, B. ve Kaleli Yılmaz, G. (2012). Dinamik geometri yazılımı kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının dönüşümler konusundaki akademik başarılarına etkisi. E- Journal of New World Sciences Academy, 7(1),442-452.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim-Online, 4(1), 62-72.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2009). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerindeki başarılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 1-31.
 • Harper, R.S. (2002). Enhancing Elementary Pre-Service Teachers’ Knowledge Of Geometric Transformations, Doktora Tezi, University of Virginia, The Faculty of the Curry School of Educaiton, Virginia.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education, 22(1), 1-41.
 • Hohenwarter, M. and Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of GeoGebra. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Hoyles, C. and Healy, L. (1997). Unfolding meanings for reflective symmetry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 2, 27-59.
 • Ingram, S. J. (2003). The effects of contextual learning ınstruction on science achievement of male and female tenth grade students. Unpublished doctoral dissertation, University of South Alabama, ABD.
 • Işıksal, M. and Aşkar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on achievement and self-efficacy of 7th-grade students. Educational Research, 47(3), 333-350.
 • Karakuş, Ö. (2008). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin öğrenci erişine etkisi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kösa, T. ve Karakuş, F. (2010). Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1385-1389.
 • Kösa, T., Karakuş, F. ve Çakıroğlu, Ü. (2008, Jully). Uzay geometri öğretimi için üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kuhn, J. and Müller, A. (2014). Context-based science education by newspaper story problems: A study on motivation and learning effects. Progress in Science Education, 2, 5-21.
 • Kurak, Y. (2009). Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin dönüşüm Geometri Anlama Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Kurnaz, M.A. (2013). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science. London: Routledge.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics.reston. Reston, Va. NCTM.
 • National Research Council. (2012). A Framework for K-12 science education: practices, crosscutting concept, and core ideas. Committee on a conceptual framework for new K-12 sceince education standarts. Board on science education, division of behavioral andsocial sciences and education, Washington, DC: The Nacional Academies Press.
 • Özerbaş, M. A. (2003). Bilgisayar destekli bağlaşık öğretimin öğrenci başarısı, motivasyon ve transfer becerilerine etkisi. Yayınlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özerdem, E. (2007). Lisans düzeyinde analitik geometri dersindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pekdemir, Ü. (2004). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin geometrik yer konusunda öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Peterson, J. (1973). Informal geometry in grades 7-14. In geometry in the mathematics curriculum. Thirty-sixth Yearbook, National Council of Teachers of Mathematics.
 • Rincon, L. F. (2009). Dynamic and ınteractive applications using GeoGebra software ın the 6-12 mathematics curriculum, Published master dissertation, Kean Üniversity, ABD.
 • Saha, R. A., Ayubb, A. F. M. and Tarmizi, R. A. (2010). The effects of GeoGebra on mathematics achievement: enlightening coordinate geometry learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 686–693.
 • Santos-Trigo, M. and Cristóbal-Escalante, C. (2008). Emerging high school students´ problem solving trajectories based on the use of dynamic software. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), 325-340.
 • SCANS (2000). A SCANS Report for America, Washington, DC: U.S. Department of Labor. Retrieved November 02, 2010, from http://www.coe.tamu.edu/~epsy/cded/jenny1.html.
 • Schumann, H. (2003). Computer aided treatment of 3D problems in analytic geometry. The International Journal on Mathematics Education, 35(1), 7-13.
 • Soon, Y.P. (1989). An investigation of van Hiele-like levels of learning in transformation geometry of secondary school students inSingapore. http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/8915764 adresinden 16.01.2014 tarihinde edinildi.
 • Sünker, S. ve Zembat, Ö.İ. (2012). Öteleme dönüşümünün Wingeom-tr ortamında vektörler yardımıyla öğretimi. Elementary Education Online, 11(1), 173-194.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T.B. ve Akkaya, A. (2014). Dinamik bir yazılımın çemberin analitik incelenmesinde başarıya etkisi ve matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 153-177.
 • Thomas, G. P. (2001). Toward effective computer use in high school scince education: where to from here?. Education and Information Technologies, 6(1), 267-285.
 • URL-1, http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/3851679-baglam-baglam-nedir.html
 • Bağlam tanımı. 10 Kasım 2014.
 • Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220.
 • Yemen, S. (2009). İlköğretim 8.sınıf analitik geometri öğretiminde teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin başarısına ve tutumuna etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, İzmir.
 • Yu, K.C. Fan, S.C. and Lin, K.Y. (2014). Enhancing students’ problem-solving skills through context-based learning. International of Science and Mathematics Education, 12, 64-78.

Details

Journal Section Articles
Authors

Serdal Baltacı>


Adnan BAKİ>

Publication Date November 21, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 35, Issue 1

Cite

APA Baltacı, S. & Baki, A. (2016). Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 35 (1) , 119-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/26353/277711