PDF EndNote BibTex Cite

The Competence of Religion Profession of the Last Grades of Faculty of Theology and Imam Hatip High School Students about Religion Profession: The Case of Samsun

Year 2013, Volume 34, Issue 34, 5 - 36, 01.08.2013

Abstract

This study examines the levels of professional qualifications towards religious profession of the last grades of Imam-Hatip and Faculty of Theology students. For this purpose, a personal information questionnaire and a Religious Professional Competence Scale were prepared and administered to 66 students studied at Samsun Anadolu İmam-Hatip High School and İmam-Hatip High School and 55 students studied at Faculty of Theology, Ondokuz Mayıs University in December 2011. For the analysis of data, t-test, analysis of variance and chi-square test were used. It was found that the level of religious profession of the last grades of the Faculty of Theology was higher than of those the last grades of Imam-Hatip High Schools.

References

 • Dam, Hasan, “Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:4, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2003, ss.31-54.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sayı:633, Yıl:1965.
 • DİB, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2010 Yılı İstatistikleri”, http://www.diyanet.gov.tr /turkish/tanitim/tanitimistatistik.asp (11.05.2012) Başkanlığın 02.04.2012 tarihli ilanında 3000 din görevlisi için ilana çıkılmış; bu sayı içinde İlahiyat lisans programından mezun olanlara ayrılan kontenjan ise sadece 200’dür. Sırasıyla bunlardan 1000’i İlahiyat ön lisans+ diğer lisans; 75’i İHL+diğer Lisans; 75’i İHL+diğer ön lisans; 500’ü İHL+Hafız; 1000’i İHL şeklinde sıralanmıştır. Diğerleri ise müezzin kadrolarıdır. http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel/ duyurular/duyurular.aspx?id=186 (25.08.2012) Bu sıralamaya göre müracaat eden ilahiyat lisans mezunu 200’ün üzerinde olması halinde onlar içerisinde bu münhal kadrolara atanamayıp boş kalanlar olacaktır. Bunun yerine kadrolara herhangi bir kota uygulanmaksızın doğrudan eğitim durumuna göre atama yapılması, yukarıda sözü edilen duruma daha uygun düşmektedir.
 • DİB, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 Yılı İstatistikleri”, http://www.diyanet.gov.tr /turkish/tanitim/istatistiksel_tablolar/personel/1_3_istatistiki_bolge_biriml eri_siniflamasina _ve_kadrolarina_gore_personel_sayisi_Muftulukler.xls (002013)
 • DİB, “İmam-Hatiplik Yeterlikleri”, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/ din-egitimi-dairesi-baskanligi---icerik-imam-hatiplik-yeterlikleri-206.aspx (02012).
 • Çekin, Abdülkadir, Din Görevlisinden Beklentiler ve Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri (Elazığ-Erzurum-Malatya-Urfa Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi SBE, Sakarya, 2005.
 • Kaya, Mevlüt, “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Sorunu”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta, 2004, ss.211-241.
 • Kaya, Mevlüt ve Nazıroğlu, Bayramali, “Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:30, Samsun, 2008, ss.25-53.
 • Kaya, Mevlüt ve Nazıroğlu, Bayramali, “İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin Tarihi Gelişimi”, Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmaları (Uluslararası Katılımlı Çalıştay 19-25 Temmuz 2010), O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayını, Samsun, 2010, s.125-141.
 • Kayadibi, Fahri, “Diyanet İşleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitiminde Yeri ve Fonksiyonu”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2001, ss.36-54.
 • Kayıklık, Hasan, “Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Mesleki Doyum: Adana Örneği”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 1, Ankara 2008, ss. 34-46.
 • Koca, Ferhat, “Din Görevlisi-Cemaat İlişkisi”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2008, ss. 16Koç, Ahmet, “Kur’an Kurslarında Din Eğitimi” Din Eğitimi (Ed. M.Köylü, N.Altaş) Gündüz Yayını, Ankara, 2012, ss.297-336.
 • Korkmaz, Mehmet, Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009.
 • Mersin, Yunus, Din Görevlilerinde Mesleki Doyum, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2007
 • Şentürk, Habil, “İmam-Hatiplerin Din Hizmetlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri: Isparta Örneği”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 2, Ankara 2008, ss. 63-78.
 • Şer'iyye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun, Sayı:429, Yıl:1924.
 • Şişman, Mehmet, Öğretmenliğe Giriş, PegemA Yay., 4. Baskı, Ankara, 2002.
 • Tezcan, Mahmut, Eğitim Soyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara, 1985.
 • Turan, İbrahim, “Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Sempozyum Tebliği), Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, (30 Mart-01 Nisan 2012), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2012.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, Yeni Çizgi Yayını, Ankara, 2005.
 • Yıldırım, Mustafa, “Fıkhî Bilgilerin Hayata Yansıtılması Bağlamında Din Görevlileri”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:22, İzmir, 2005, ss. 95-106. Yıldırım, Yusuf, İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanmasının Sosyolojik Analizi (Birecik ve Köyleri Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, Kahramanmaraş, 200
 • Yıldız, İlhan, “Cami Hizmetlerindeki Sorunlar Bağlamında Din Görevlisi Yetiştirmeye Yönelik Çabalar”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 2, Ankara, 2008, ss. 45-62.
 • Yıldız, İlhan, “Eğitim Düzeyi Bağlamında Din Görevlilerinin Yeterliliği”, Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayını, Kayseri, 2003, ss.70-84.
 • Yılgın, Mehmet, Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Cemaatle Olan İlişkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 1997
 • Yılmaz, Hüseyin, “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Yıl: 2001, ss.1-26.
 • Yılmaz, Rahmi, “Verimli Bir Din Hizmeti Nasıl Olmalı?”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2005, ss.42-43. 

İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilikleri (Samsun İli Örneği)

Year 2013, Volume 34, Issue 34, 5 - 36, 01.08.2013

Abstract

Bu çalışmada, İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri ile İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinin din görevliliğine yönelik mesleki yeterlilik düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan kişisel bilgi anketi ile Din Görevliliği Mesleki Yeterlilik Ölçeği, 2011 Aralık ayında Samsun Anadolu İmam-Hatip ve İmam-Hatip Lisesi son sınıflarından 66 öğrenciye ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfından 55 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi, varyans analizi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin din görevliliği mesleki yeterlilik düzeyleri, İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinin din görevliliği mesleki yeterlilik düzeylerine göre daha yüksek olarak bulunmuştur.

References

 • Dam, Hasan, “Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:4, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2003, ss.31-54.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sayı:633, Yıl:1965.
 • DİB, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2010 Yılı İstatistikleri”, http://www.diyanet.gov.tr /turkish/tanitim/tanitimistatistik.asp (11.05.2012) Başkanlığın 02.04.2012 tarihli ilanında 3000 din görevlisi için ilana çıkılmış; bu sayı içinde İlahiyat lisans programından mezun olanlara ayrılan kontenjan ise sadece 200’dür. Sırasıyla bunlardan 1000’i İlahiyat ön lisans+ diğer lisans; 75’i İHL+diğer Lisans; 75’i İHL+diğer ön lisans; 500’ü İHL+Hafız; 1000’i İHL şeklinde sıralanmıştır. Diğerleri ise müezzin kadrolarıdır. http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel/ duyurular/duyurular.aspx?id=186 (25.08.2012) Bu sıralamaya göre müracaat eden ilahiyat lisans mezunu 200’ün üzerinde olması halinde onlar içerisinde bu münhal kadrolara atanamayıp boş kalanlar olacaktır. Bunun yerine kadrolara herhangi bir kota uygulanmaksızın doğrudan eğitim durumuna göre atama yapılması, yukarıda sözü edilen duruma daha uygun düşmektedir.
 • DİB, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 Yılı İstatistikleri”, http://www.diyanet.gov.tr /turkish/tanitim/istatistiksel_tablolar/personel/1_3_istatistiki_bolge_biriml eri_siniflamasina _ve_kadrolarina_gore_personel_sayisi_Muftulukler.xls (002013)
 • DİB, “İmam-Hatiplik Yeterlikleri”, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/ din-egitimi-dairesi-baskanligi---icerik-imam-hatiplik-yeterlikleri-206.aspx (02012).
 • Çekin, Abdülkadir, Din Görevlisinden Beklentiler ve Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri (Elazığ-Erzurum-Malatya-Urfa Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi SBE, Sakarya, 2005.
 • Kaya, Mevlüt, “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Sorunu”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta, 2004, ss.211-241.
 • Kaya, Mevlüt ve Nazıroğlu, Bayramali, “Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:30, Samsun, 2008, ss.25-53.
 • Kaya, Mevlüt ve Nazıroğlu, Bayramali, “İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin Tarihi Gelişimi”, Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmaları (Uluslararası Katılımlı Çalıştay 19-25 Temmuz 2010), O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayını, Samsun, 2010, s.125-141.
 • Kayadibi, Fahri, “Diyanet İşleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitiminde Yeri ve Fonksiyonu”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2001, ss.36-54.
 • Kayıklık, Hasan, “Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Mesleki Doyum: Adana Örneği”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 1, Ankara 2008, ss. 34-46.
 • Koca, Ferhat, “Din Görevlisi-Cemaat İlişkisi”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2008, ss. 16Koç, Ahmet, “Kur’an Kurslarında Din Eğitimi” Din Eğitimi (Ed. M.Köylü, N.Altaş) Gündüz Yayını, Ankara, 2012, ss.297-336.
 • Korkmaz, Mehmet, Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009.
 • Mersin, Yunus, Din Görevlilerinde Mesleki Doyum, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2007
 • Şentürk, Habil, “İmam-Hatiplerin Din Hizmetlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri: Isparta Örneği”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 2, Ankara 2008, ss. 63-78.
 • Şer'iyye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun, Sayı:429, Yıl:1924.
 • Şişman, Mehmet, Öğretmenliğe Giriş, PegemA Yay., 4. Baskı, Ankara, 2002.
 • Tezcan, Mahmut, Eğitim Soyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara, 1985.
 • Turan, İbrahim, “Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Sempozyum Tebliği), Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, (30 Mart-01 Nisan 2012), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2012.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, Yeni Çizgi Yayını, Ankara, 2005.
 • Yıldırım, Mustafa, “Fıkhî Bilgilerin Hayata Yansıtılması Bağlamında Din Görevlileri”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:22, İzmir, 2005, ss. 95-106. Yıldırım, Yusuf, İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanmasının Sosyolojik Analizi (Birecik ve Köyleri Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, Kahramanmaraş, 200
 • Yıldız, İlhan, “Cami Hizmetlerindeki Sorunlar Bağlamında Din Görevlisi Yetiştirmeye Yönelik Çabalar”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Cilt: 2, Ankara, 2008, ss. 45-62.
 • Yıldız, İlhan, “Eğitim Düzeyi Bağlamında Din Görevlilerinin Yeterliliği”, Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayını, Kayseri, 2003, ss.70-84.
 • Yılgın, Mehmet, Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Cemaatle Olan İlişkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 1997
 • Yılmaz, Hüseyin, “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Yıl: 2001, ss.1-26.
 • Yılmaz, Rahmi, “Verimli Bir Din Hizmeti Nasıl Olmalı?”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2005, ss.42-43. 

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mevlüt KAYA This is me


İbrahim TURAN This is me

Publication Date August 1, 2013
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 34, Issue 34

Cite

ISNAD Kaya, Mevlüt , Turan, İbrahim . "İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilikleri (Samsun İli Örneği)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 / 34 (August 2013): 5-36 .