Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).

OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.


Abstracted and indexed by
TR Dizin Social and Human Sciences Database
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(start: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(start: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(start: 06/01/2011)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).

OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.


Abstracted and indexed by
TR Dizin Social and Human Sciences Database
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(start: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(start: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(start: 06/01/2011)

Issue 49 - Dec 15, 2020
 1. Mahiyet, Nitelik ve Müfredat Açısından İlitam Programlarında Kur’ân-ı Kerim Dersleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)
  Pages 9 - 37
  Yaşar AKASLAN
 2. Hanefî Doktrininde Maslahat Sebebiyle Antlaşmaların Bozulabileceği Görüşü ile Modern Hukuktaki “Rebus Sic Stantibus” İlkesi Hakkında Bir Tahlil
  Pages 39 - 77
  Ali Aslan TOPÇUOĞLU
 3. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) İlim Anlayışı, İlimleri Taksimi ve Hadis İlmine Bakışı
  Pages 79 - 106
  Ali ARSLAN
 4. Akademisyenlerinin Gözüyle Tefsir Alanı Sorunları
  Pages 107 - 142
  Mustafa TUNÇER, Hüseyin ALGUR
 5. Din Felsefesi Bakımından Sigmund Freud’da Bilim ve Din I: Bilimsel Görüşleri, Özgünlüğü ve Bilim Perspektifinden Bilim-Din İlişkisi
  Pages 143 - 178
  Fatma YÜCE
 6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi: Erken Dönem Din Eğitimine İlişkin Ebeveyin Görüşleri
  Pages 179 - 215
  İlyas ERPAY
 7. İbn Kuteybe’nin Yedi Harf Anlayışı
  Pages 217 - 258
  Mustafa KILIÇ
 8. “Mü’minler Parçaları Birbirine Bağlı Bina Gibidir” Hadis-i Şerifinin İşârî Yorumları: İbnü’l-Arabî Örneği
  Pages 259 - 290
  Osman Nuri KARADAYI
 9. İdeal Kur'an Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir İnceleme
  Pages 291 - 324
  Recep KOYUNCU
 10. İbn Cinnî’de Savt, Harf, Hareke ve Hurûfu’l-Mu‘Cem Kavramları
  Pages 325 - 347
  İsmail TEMİZ
 11. التعليم الإلكتروني في ظل الأوبئة، أفكار وتجارب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
  Pages 349 - 365
  Ahmet Derviş MÜEZZİN
 12. Fârâbî’nin Felsefesi Bağlamında Cins Kavramı
  Pages 367 - 398
  Ömer YILDIZ
 13. Tasavvufî Bağlamda Müziğin Mimetik Karakteri
  Pages 399 - 417
  Senem ARSLAN, Ahmet ÇAKIR
 14. Melhametu’l-Harâfîş ve Evlâdu Hâratinâ Romanlarının Vâkıa, Mekân, Zaman ve Kişi Benzerliği Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 419 - 439
  Ramazan ASLAN
 15. Nûh b. Mustafa’nın (ö. 1070/1660) Tuhfe-i Zâkirîn Namlı Eserinde Tasavvufi Muhteva
  Pages 441 - 466
  Hicret KARADUMAN
 16. Hadîs Usûlü Istılahlarının Tanımlanmasında Şiirle İstişhâdın Etkisi “Râmhürmüzî Örneği”
  Pages 467 - 496
  Osman AYDIN
 17. Suçluluk, Pişmanlık ve Günahkarlığın Kapsamı ve Diğer Yakın Kavramlarla İlişkisi
  Pages 497 - 529
  Nida ÖZDEMİR, Sevde DÜZGÜNER
 18. Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya
  Pages 531 - 566
  Yusuf ODABAŞ
 19. Nurculuk Hareketi İçerisindeki Vakıf Bireylerin Vakıflıktan Ayrılmasındaki Etkenler
  Pages 567 - 592
  Abdullah YARGI
 20. İbn Haldun'da Tarih Metafiziği-Metafizik ve Teolojik Temeller
  Pages 593 - 600
  Fatma ŞEN
 21. Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi
  Pages 601 - 605
  Hatice Süeda YAVUZ
Indexes and Platforms
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.