Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 175 - 185 2019-08-19

INVESTIGATING THE PRE-COMPETITION STATE ANXIETY LEVELS OF VISUALLY IMPAIRED FOOTBALL AND FUTSAL PLAYERS
GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet YAZICI [1] , Recep ÖZ [2] , Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN [3] , Harun BÜYÜKYILDIRIM [4]


In this study, it was aimed to investigate pre-competition state anxiety levels of the B1 football players and B2-B3 futsal players in terms of various variables in competitions organized by Turkey Blind Sport Federation. The population of the research included 52 disabled players from 8 teams who participated in 2nd league 1st half B1 football match organized in Kayseri, and 44 disabled players from 8 teams who participated in B2-B3 futsal match organized in Kırıkkale. In the research, Beck Anxiety Scale was used to determine the anxiety levels of the disabled players who participated in the competitions. The data obtained from the questionnaire were analyzed in SPSS statistical software. The result of the Cronbach Alpha reliability analysis performed for the reliability of the scale was found to be .825. Kruskal Wallis H-test and Mann Whitney U-test were used as non-parametric tests because sub-group measurement values were low in some groups in order to answer the research questions. Anxiety scores of the B2-B3 futsal players and B1 football players were analyzed separately according to their handicap. It was determined that there was no significant difference between the pre-competition state anxiety level rank averages in both groups of football players according to the age groups. It was also found that the difference between pre-competition anxiety levels of the B1 football players according to the duration of active sporting was significant. The test results indicated that the significant difference was between the players who did sports for less than a year and the ones who did sports for six years and more. Depending upon this result, it was possible to mention that the period for active sporting decreased the pre-competition state anxiety level in B1 football players. No significant difference was determined between pre-competition anxiety levels of B2-B3 futsal players according to the duration of active sporting. No significant difference was found between pre-competition state anxiety levels of B1 football players and B2-B3 Futsal players in terms of the reasons for their handicap. 

Bu çalışmada, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B1 futbol sporcuları ile B2-B3 futsal sporcuların müsabaka öncesi durumluk kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni, 2. lig 1. devre Kayseri’de yapılan B1 Futbol müsabakasına katılan 8 takımdan 52 engelli sporcu ile Kırıkkale’de yapılan B2-B3 Futsal müsabakasına katılan 8 takımdan 44 engelli sporculardan oluşmaktadır. Araştırmada müsabakalara katılan engelli sporcuların müsabaka öncesi durumluk kaygı durumlarını belirlemek için Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Anket araştırmasından elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için yapılan Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi sonucu .825 olarak bulunmuştur. Araştırma sorularını cevaplamak için alt grup ölçüm sayılarının bazı gruplarda az olması sebebi ile Non-parametrik testlerden Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır. Engel durumuna göre B2-B3 futsal oyuncuları ile B1 futbol oyuncularının kaygı puanları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her iki gruptaki futbol oyuncularının yaş gruplarına göre müsabaka öncesi kaygı düzeyi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. B1 futbol oyuncularının aktif spor yapma süresine göre müsabaka öncesi kaygı düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları anlamlı farkın bir yıldan az süre ile spor yapanlarla altı yıl veya daha fazla süre ile spor yapanlar arasında olduğunu göstermektedir. B2-B3 futsal oyuncularının ise aktif spor yapma sürelerine göre müsabaka öncesi kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. B1 futbol oyuncuları ile B2-B3 Futsal oyuncularının engel sebeplerine göre müsabaka öncesi durumluk kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

 • 1. Savrun A. Acil asistanlarının nöbet öncesi ve nöbet sonrası anksiyete düzeyinin Beck anksiyete skoru ile saptanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Kahramanmaraş, 2013.
 • 2. Öncül R. Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü, M.E.B. Yayınları: Ankara, 2000.
 • 3. Coşkun Y, Akkaş G. Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10 (1): 213- 227.
 • 4. Alisinanoğlu F, Ulutaş İ. Çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2003; 28(128): 65-71.
 • 5. Spielberger CD, Vagg PR, Barker LR, Donham GW, Westberry LG. The factor structure of the state- trait anxiety Inventory. In I.G. Sarason & C.D. Spielberger (Eds.), Stress and Anxiety. New York: Hemisphere/ Wiley, 1980; (7).
 • 6. Öner N, Le Comte A. Süreksiz durumluk/ sürekli kaygı envanteri el kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1983; 1-3.
 • 7. Selya H. Stres without distress. (ed Barbora Woods) applyine psycpology to sport Hodder- Stoughton, 1998; 98-109.
 • 8. Kuru E. Sporda psikoloji. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi: Ankara, 2000.
 • 9. İkizler C. Sporda başarıyı etkileyen psikolojik faktörler ve psikolojik antrenman. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul, 1993.
 • 10. Özgüven İE. Psikolojik testler , Pdrem Yayınları: Ankara, 2000.
 • 11. Bedir R. Taekwondo milli takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008.
 • 12. Gülşen D. Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor yaşlarına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi: Adana, 2008.
 • 13. Erdoğan PD. Bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme ve kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2009.
 • 14. Yücel EO. Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.
 • 15. Eichsteadt CB. Lavay BW. Physical activity for individuals with mental retardation compaign, illinois, 1995; 47.
 • 16. Chiang T. Effects of a therapeutic recreation intervention within a technology-based physical activity context on the social interaction of male youth with autism spectrum disorders, Indiana University, 2003.
 • 17. Ulusoy M, Şahin N, Erkman H. Turkish version of the beck anxiety inventory: Psychometric Properties. J Cognitive Psychotherapy: Int Quaterly, 1998; 12: 28-35.
 • 18. Karabulut EO, Atasoy M, Kaya K, Karabulut A. 13-15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 14(1): 243-253.
 • 19. Arseven A, Güven Ö. Sporcuların müsabaka ortamındaki anksiyete düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi: Ankara, 1992.
 • 20. Erbaş K. Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezİ, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005.
 • 21. Adalı F. 14-18 Yaş kız ve erkek basketbolcuların atılganlık ile sürekli kaygı düzeylerinin sosyodemografik yapılarına göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
 • 22. Bingöl H, Çoban B, Bingöl Ş, Gündoğdu C. Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, 14 (1): 121-125.
 • 23. Dalbudak İ, Bayrak M, Alkaya ÖZ, Musa M, Dalkılıç M. Görme engelli ve engelli olmayan erkek profesyonel futbolcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016; 4(29): 314-321.
 • 24. Civan A, Arı R, Görücü A, Özdemir M. Bireysel ve Takım Sporcularının Müsabaka Öncesi ve Sonrası Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi: 2010;7(1): 193-206.
 • 25. Tezcan Kardaş N. 13-16 Yaş arası altyapı futbolcularının müsabaka dönemindeki durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018; 5 (2): 109-117.
 • 26. Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK. Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 21.
 • 27. Kleinschmidt JJ, White GL, Richardson GE, Edwards ME. The role of control in depression, anxiety, and life satisfaction among visually impaired older adults, Journal of Health Education, 1995; 26(1): 26-36.
 • 28. Karlsson JS. Self- reports of psychological distress in connection with various degrees of visual impairment, Journal of Visual Impairment & Blindness, 1998; 92(7): 483-490.
 • 29. Özkan E. Kör ve az gören erişkin bireylerde özyeterlilik, sosyal kaygı, baş etme becerileri ve çevrenin toplumsal katılıma etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Psiko Sosyal Alanlar
Authors

Author: Mehmet YAZICI (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9974-0022
Author: Recep ÖZ
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Harun BÜYÜKYILDIRIM
Institution: INONU UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 19, 2019

Bibtex @research article { omuspd478670, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {175 - 185}, doi = {10.17155/omuspd.478670}, title = {GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YAZICI, Mehmet and ÖZ, Recep and ÇAKMAK YILDIZHAN, Yasemin and BÜYÜKYILDIRIM, Harun} }
APA YAZICI, M , ÖZ, R , ÇAKMAK YILDIZHAN, Y , BÜYÜKYILDIRIM, H . (2019). GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 175-185 . DOI: 10.17155/omuspd.478670
MLA YAZICI, M , ÖZ, R , ÇAKMAK YILDIZHAN, Y , BÜYÜKYILDIRIM, H . "GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 175-185 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/47908/478670>
Chicago YAZICI, M , ÖZ, R , ÇAKMAK YILDIZHAN, Y , BÜYÜKYILDIRIM, H . "GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 175-185
RIS TY - JOUR T1 - GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mehmet YAZICI , Recep ÖZ , Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN , Harun BÜYÜKYILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17155/omuspd.478670 DO - 10.17155/omuspd.478670 T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 185 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - doi: 10.17155/omuspd.478670 UR - https://doi.org/10.17155/omuspd.478670 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Mehmet YAZICI , Recep ÖZ , Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN , Harun BÜYÜKYILDIRIM %T GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17155/omuspd.478670 %U 10.17155/omuspd.478670
ISNAD YAZICI, Mehmet , ÖZ, Recep , ÇAKMAK YILDIZHAN, Yasemin , BÜYÜKYILDIRIM, Harun . "GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (August 2019): 175-185 . https://doi.org/10.17155/omuspd.478670
AMA YAZICI M , ÖZ R , ÇAKMAK YILDIZHAN Y , BÜYÜKYILDIRIM H . GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 175-185.
Vancouver YAZICI M , ÖZ R , ÇAKMAK YILDIZHAN Y , BÜYÜKYILDIRIM H . GÖRME ENGELLİ FUTBOL VE FUTSALCILARIN MÜSABAKA ÖNCESİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 185-175.