Volume: 13 - Issue: 2, 8/15/22

Year: 2022

Research Article

Review

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nce yayımlanan Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Türkiye’den ve Dünyanın her yerinden kabul edilen makaleler aracılığıyla spor bilimlerinde uygulamacıların ve teorisyenlerin gelişmelerine katkıda bulunacak nitelikli ve özgün bilimsel makaleleri yayınlamak amacı taşıyan hakemli bir dergidir. Okuyucu ve araştırmacılara spor bilimleri alanındaki yenilikleri, uygulamaları ve güncel bilgileri paylaşarak yeni bilimsel araştırmaları teşvik eder. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2010 yılından beri kesintisiz bir şekilde devam ettiği yayın hayatında spor bilimlerindeki sorunları bilimin ışığında inceleme ve çözme yeterliğine sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi spor bilimleri alanındaki nitelikli çalışmaları bilimsel süreçlerden geçirerek okuyucularla buluşturan ücretsiz bir dergidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 (üç) kez elektronik olarak yayımlanmaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergi, spor bilimleri ile ilgili her alanda yapılan araştırma ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TR DİZİN, EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.
Bu bağlamda aşağıda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturmaktadır:
˗ Antrenman ve Hareket Bilimleri
˗ Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
˗ Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
˗ Egzersiz ve Spor Psikolojisi
˗ Egzersiz ve Sporda Beslenme
˗ Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
˗ Fiziksel Aktivite ve Sağlık
˗ Fiziksel Uygunluk
˗ Motor Gelişim ve Öğrenme
˗ Rekreasyon
˗ Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji
˗ Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama
˗ Spor Felsefesi
˗ Spor Hekimliği
˗ Spor İşletmeciliği
˗ Spor Sosyolojisi
˗ Spor Tarihi
˗ Spor ve Turizm
˗ Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon
˗ Spor Yönetimi ve Organizasyon
˗ Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SPOR ve PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN ve YAZIM KURALLARI

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi’ne (SPD) gönderilecek çalışmalar aşağıdaki yayın kurallarını dikkate almalıdır.

1. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi-SPD (Journal of Sports and Performance Researches-JSPR)’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi’nde beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış özgün çalışmalar yayınlanır.

3. Sorumlu yazar dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmanın, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu ve tüm yayın haklarını SPD’ye devrettiğini belirten bir formu imzalayıp dergi editörlüğüne çalışma ekinde bir dosya ile göndermelidirler (Ek: Yayın Hakları Devir Formu)

4. Dergiye gönderilecek çalışmalar için Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD) “TÜBİTAK ULAKBİM DERGİPARK ulusal makale gönderim, takip ve değerlendirme sistemi” kullanılmaktadır. Bu nedenle yazarların bir kereye mahsus olmak üzere ilgili sisteme kayıt olup kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.

5. Biçimsel kontrolü geçen her çalışma, bilimsel içeriğine göre uygun hakemlere gönderilerek değerlendirmeye alınır. Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar değerlendirilme sürecine alınmadan yazara iade edilir. 

6. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar editör ve konuyla ilgili en az iki hakemin onayından geçerek ve gerekli görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazar/yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Çalışma hakkında önerilen değişiklikler yazarı tarafından kabul görmezse başka bir hakeme başvurmak veya çalışmayı yazarına geri vermek konusunda derginin yayın kurulu yetkilidir.

7.  Basımına karar verilen çalışmalarda yayın öncesi küçük yazım hataları dışında ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

8. Çalışmalar yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar isimleri silinemez, yeni isim eklenemez ve yazar sıralaması değiştirilemez.

9. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

10. Yayımlanmış yazının tamamının tekrar yayım hakkı derginin iznine bağlıdır.

11. Yayın süreci tamamlanan çalışmalar dergiye geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi editöre aittir.

12. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır.

13. Kaynakların doğruluğundan yazar/yazarlar sorumludur.

14. Gönderilen çalışmalar yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmadığı durumda yazar/yazarlar bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilirler.

15. Çalışmalar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, “Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi” (SPD) çalışmanın bütün yayın haklarına sahip olur.

16. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. İnsan ve hayvan denekler için etik kurul raporu alınmalıdır.

Yazım kuralları belge halinde ulaşmak için linke tıklayın.DERGİYE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR ŞU SIRAYI İZLEMELİDİR:

1. İlk sayfa (Yazarların Künyesi ve çalışmanın Türkçe İngilizce başlığı); çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı sayfa ortalanacak şekilde alt alta büyük harfle tek satır aralıklı, Times New Roman karakterinde 12 punto olarak yazılır ve hemen onun altında yazıdaki katkı sıralarına göre yazar/yazarların ad ve soyadları, ORCID numaraları, adresleri telefon numaraları ve E-mail adresleri sola yaslanarak alt alta sıralanır. Yazarların içerisinde yazışmalardan sorumlu olacak yazarın (correspond  author) yanına tırnak içinde “Yazışmadan sorumlu yazar” ifadesi eklenir (Ek: Yazar bilgi şablonu).

2. İkinci dosya olarak (Çalışma metni başlıktan itibaren bir bütün halinde verilir); Buna göre; TÜRKÇE BAŞLIK; sayfa ortalanarak büyük harf Times New Roman karakterinde, 12 punto, koyu yazılmalı ve kısaltma kullanılmamalıdır, Yazar/yazarların adı-soyadı bu bölümde verilmemelidir (Ek: Makale şablonu). 

“ÖZET” başlığı; Times New Roman, 10 Punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf olmalıdır. Çalışmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunuzu belirten tek cümlelik bir giriş cümlesi ile özet başlamalıdır. Giriş, amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir.

 “İNGİLİZCE BAŞLIK” (Türkçe özet yazım kuralları geçerlidir).

Anahtar Kelimeler: Alfabetik sıralı, kelimeler arası virgülle ayrılmış olmalı, en az 3 en fazla 5 kelime. Times New Roman, 10 Punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır

Makale bölümleri; Makale metni şu bölümlerden oluşur: "Giriş", "Yöntem", "Bulgular", "Tartışma", "Sonuç ve Öneriler", "Kaynaklar" bölümünden oluşur. Bu başlıklar; sola yaslanmış, büyük harf, 12 punto ve koyu yazılacaktır). 

Gerekli görüldüğü durumlarda KAYNAKLAR’dan önce “TEŞEKKÜR” (acknowledgements) bölümü yazılır.

3. Yazar telif hakkı devir formu: Sorumlu yazar tarafından imzalanmış form.

4. Etik kurul belgesi. Yazar tarafından alınan etik kurul belgesi, makale ile birlikte sisteme yüklenmeli, makalenin yöntem kısmında da hangi kurumdan alındığı, sayı ve tarihi belirtilmelidir. 

5. Benzerlik oranının kaynaklar hariç az %12 olması gerekmektedir (Turnitin veya iThenticate benzerlik programlarından alınan raporlar sisteme yüklenmelidir).YAZI DÜZENİ

1) BAŞLIK:

Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı olarak 12 Times New Roman karakterinde koyu

2) ÖZET/ABSTRACT:

Times New Roman, 10 Punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf olmalıdır. Çalışmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunuzu belirten tek cümlelik bir giriş cümlesi ile özet başlamalıdır. Giriş, amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir.

İngilizce yollanan çalışmalarda; Türkçe özet İngilizce özetin altına eklenmelidir.

3) ANA METİN:

Çalışmanın konusu, gerekçeleri ile birlikte problem ve araştırmanın kuramsal ya da kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır, temel kaynaklara ilişkin değerlendirme yapılmalı. Giriş bölümünün son paragrafında çalışmanın amacı, özgün değeri belirtilmeli. Giriş bölümünde tanımlar, kısaltmalar, varsayımlar ve sınırlılıklar, eğer varsa, bu bölümde gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır.

Makale metni; Times New Roman 12 punto, ilk satır 1 cm içerden, satır aralığı 1,5nk olmalı. Sayfa kenar boşlukları her yönden (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olmalı. Bölümler arasında veya paragraflardan sonra 6nk boşluk eklenmelidir.

Ana metinde yer alacak şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler çalışmanın içinde, bahsedildiği yerde verilmeli ve numaralandırılmalıdır. Şekil, grafik ve fotoğraflar JPG, TIFF formatında sunulacaktır. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablolar sayfa düzenine göre ya 8, 9 ya da 10 punto olarak yazılabilir. Türkçe yazılan makalelerde ondalık gösterimlerde "virgül" işareti, ingilizce yollanan çalışmalarda ondalık gösterimler "nokta" işareti ile gösterilmelidir. 

4) TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENTS):

Teşekkür zorunlu değildir. Ancak yazar/yazarlar, araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirler.

Yazılması halinde Ana metnin sonunda ve Kaynaklar kısmından önce yer verilmelidir.

5) KAYNAKLAR:

Kaynak gösterim biçimi APA biçimidir. Çalışmada; mümkün olduğunca yeni ve çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir. Kaynak sayısının 40’ı aşmaması tavsiye edilir.

Metin içinde kaynak gösterilirken, alıntılanan ifadeden sonra parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, eserin tarihi yazılır ve parantez kapatılır. Örnek: Alıntılanan metin tek yazarlı ise (Ağaoğlu, 2019) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin iki yazarlı ise (Atan ve Küçük, 2009) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin ikiden fazla yazarlı ise (Atan ve ark., 2020) şeklinde gösterilir.
Alıntılama yapılırken aynı düşünceyi birden fazla yazar belirtmişse, yılı küçük olan yazarın çalışması ilk sıraya koyulur, yazarlar arası noktalı virgülle (;) ayrılır. Örnek: Alıntılanma yapılan metin (Atan, 2005; Ağaoğlu ve Küçük, 2009; Erim ve ark., 2011).
Kaynağın başta belirtilmesi durumunda yazarın soyadı yazılır parantez içinde alıntılama yapılan yıl belirtilir. Örnek: Atan ve ark. (2020) alıntılanan metin şeklinde olmalıdır. 

Kaynaklar alfabetik olarak sıralanır, numaralandırma yapılmaz.KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynaklar alfabetik sıralı olarak sıralanmalı, Times New Roman 10 punto olarak yazılmalı, Satır aralığı 1,0 cm,  Kaynaklar arasında paragraftan sonra 6nk boşluk eklenmelidir. Kaynağın varsa doi numarası kaynakçanın sonunda belirtilmeli.
Kitap, dergi, editörlü kitap, kongre/sempozyum, film, televizyon programı, belgesel ya da albüm gibi kaynakların isimlerindeki tüm kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır.
Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır ve numaralandırılır.
Kaynaklar kısmında, aynı yazarın birden fazla makalesi varsa, yayın yılına göre en eski olandan başlanarak en yeni olana göre sıralanır.
Aynı yazarın aynı yılda yayımlanan, birden fazla yayını kullanılıyorsa (ya da aynı yazarlar grubu aynı sıralama ile bulunuyorsa), makale adlarının baş harflerine göre alfabetik sıralama yapılmalı ve her bir yılın yanına harf eklenmelidir.
Kaynaklar kısmında, yazarın hem tek yazarlı yayınları hem de birden çok yazarlı yayınları kullanılıyorsa, tek yazarlı olduğu yayın başa konulmalıdır.
İlk yazar aynı, ikinci ve üçüncü yazarlar farklı ise, ikinci yazarlardan adı alfabetik sıralamada önce gelen kaynak başa konulmalıdır. İkinci yazarların da isimleri aynı ise üçüncü yazarlara göre sıralama yapılmalıdır.

APA stiline ulaşmak için;

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations
Örnek Kaynak Gösterimleri


Makaleden kaynak gösterimi:

Kibler, W.B., Press, J., & Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports Medicine, 36(3), 189-198.


Kaynak bildiriden alınmış ise:
Hazır, T., Kazancı, A., Açıkada, C. (1992). "Antropometrik ölçümlerde metodoloji sorunları". 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, Ankara.


Kaynak tezden alınmış ise:
Küçük, H. (2018). Aerobik ve anaerobik kapasitenin serum irisin, leptin, ghrelin seviyelerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.


Kitaptan kaynak gösterimi:

Agur, A.M., & Dalley, A.F. (2009). Grant's Atlas of Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins.


Editörlü kitaptan kaynak gösterimi:
Plath, S. (2000). The Unabridged Journals KV Kukil. New York, NY: Anchor.


Çeviri Kitap:

Willardson, J.M. (2018). Core Gelişimi. (1. Baskı). (Ç Bulgan, MA Başar, Çev.). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.


Web Belgesi, Web Sayfası ya da Raporu:
Yazar, A.A., Yazar, B.B. (Basım Yılı). Belgenin Başlığı. Ay.gün.yıl, http://web adresi.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yayın Etiği

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm paydaşların (yayıncı, editör, yazar, hakem ve okuyucu) bilimin doğru bir şekilde ilerlemesi için etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi COPE yayın etiğini (Committee on Publication Ethics) ve açık erişim politikasını benimser.
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisine gönderilen bir makalede, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı bir durum tespit edildiğinde, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin yayıncısı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi’ne yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
3. Bir makalenin eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.
4. Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
5. Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi bilgilendirilmelidir.
6. Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar(lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).
7. İnsan veya hayvan denek içeren Etik Kurul Kararı gerektiren tüm çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Değerlendirmeler; düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınarak objektif ve yapıcı olmalıdır.
3. Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunurlar ve çalışmayı titizlikle incelerler.
4. Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
5. Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
6. Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
7. Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
8. Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
3. Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklamalıdırlar.
4. Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.
5. Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
6. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nde editörler veya hakemler, yazarlarla ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki veya erken görünümdeki hatta yayımlanmış bir makale ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaştığında spd@omu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 


Açık Erişim Politikası

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi bilime katkı sunmak amacıyla Açık Erişim politikasını izlemektedir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan dolayı yazar/yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 


Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi bilime katkı sunmak amacıyla Açık Erişim politikasını izlemektedir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan dolayı yazar/yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.