BibTex RIS Cite

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği

Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 12.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.91922

Abstract

Bugünün çoğunlukla fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi ve bunun yanında artan enerji tüketimi, dünyanın gelişimi için sürdürülebilir bir yapı sergilememektedir. Enerji politikalarının sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülebilmesi, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla hükümetler, çevre kriterlerini dikkate alarak büyük yatırım planları geliştirmektedirler. 1980’li yıllarda alternatif finansman arayışları çerçevesinde, özellikle de finansman sorununa çözüm bulma amacıyla dünyada enerji üretiminde kamu-özel sektör işbirliği (KÖSİ) modelleri yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de artan enerji talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağı konusundaki tartışmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Çalışmamızın amacı, yenilenebilir kaynaklardan yararlanmayı maksimize edecek şekilde geleceğe yönelik önerilerde bulunmaktır.

References

 • Acartürk, E. ve Keskin, S. (2012). Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 25-51.
 • Amponsah, R. and Gatete, B. (2014). Private Sector Involvement in Infrastructure Development Projects Through Public-Private Partnerships: A Case Study of Road Infrastructure in Ghana, PM World Journal, III (IV), 1-21.
 • Başkaya, Ş. (2010). Hidroelektrik santralleri (HES) ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES)’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, Cilt: II, 668-676.
 • Bougrain, F. (2012). Energy Performance and Public Private Partnership, Built Environment Project and Asset Management, 2(1), 41-55.
 • Boz, S. S. (2013). Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeli, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.
 • Carbonara, N. and Pellegrino, R. (2014). PPP for Public Infrastructure in Italy: Opportunity and Challenges, Managerial Finance, 40(11), 1078-1094.
 • Çetin, T. (2012). Yeni Kurumsal İktisat, Sosyoloji Konferansları, 45(1), 43-73.
 • Devapriya, K. A. K. (2006). Governance Issues in Financing of Public–Private Partnership Organisations in Network Infrastructure Industries, International Journal of Project Management, 24(7), 557-565.
 • Dinica, V. (2008). Initiating a Sustained Difussion of Wind Power: The Role of Public-Private Partnerships in Spain, Energy Policy, 36, 3562-3571.
 • Donahue, J.D. and R.J. Zeckhauser (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times, Princeton: Princeton University Press.
 • Donahue, John D. and Zeckhauser, Richard J. (2006). Public-Private Collaboration, The Oxford Handbook of Public Policy, ed. Moran, M., M. Rein, & R.E. Goodin. Oxford: Oxford University Pres, 496-525, [Çevrim-içi: http://www.hks.harvard.edu/fs/rzeckhau/oxford_paper.pdf ] Erişim tarihi: 24.04.2014.
 • Emek, U. (2009). Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl?, İktisat İşletme ve Finans, 24 (284), 9-45.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2014). Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Görünümü, [Çevrim-içi: http://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_06/Sayi_06.html#p=1], Erişim tarihi: 24.12.2014.
 • Engel, E., Fischer, R. and Galetovic, A. (2009). Soft Budgets and Renegotiations in Public-Private Partnerships, National Bureau of Economic Research, (No. w15300), [Çevrim-içi: http://ac.els-cdn.com/S0263786300000405/1-s2.0-S0263786300000405-main.pdf?_tid=018d1c22-b5e2-11e4-8c93-00000aacb361&acdnat=1424094482_49bfc0e5f2abd04ca212a07886059277], Erişim tarihi: 10.01.2015.
 • Estache, A., Guasch, J. L., Iimi, A. and Trujillo, L. (2008). Multidimentionality and Renegotiation: Evidence from Transport‐Sector PPP Transaction in Latin America, Ecares WP 2008_021: 1-33.
 • EWEA (2014). Wind in power 2014 European statistics, The European Wind Energy Associacion [Çevrim-içi: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • EWEA (2015). Wind energy scenarios for 2020, The European Wind Energy Associacion, [Çevrim-içi: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EWEA-Wind-energy-scenarios-2020.pdf], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • Friebe, C. A., Flotow, P. and Täube, F. A. (2014). Exploring Technology Diffusion in Emerging Markets–The Role of Public Policy for Wind Energy, Energy Policy, 70, 217-226.
 • Grimsey, D. and Lewis, M. K. (2002). Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects, International Journal of Project Management, 20(2), 107-118.
 • Gürkan, M. F. (2014). Kamu Özel Ortaklığı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Güzelsarı, S. (2009). Kamu Özel Sektör Ortaklığı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ed. Barış Övgün, Ankara Üniversitesi Yayınları 242 (ss:43-77).
 • Güzelsarı, S. (2012). Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları, Amme İdaresi Dergisi 45(3), 29-57.
 • Halldórsson, Á. and Svanberg, M. (2013). Energy Resources: Trajectories for Supply Chain Management, Supply Chain Management: An International Journal, 18(1), 66-73.
 • YİD Santralleri, [Çevrim-içi: http://www.eie.gov.tr/projeler/yid_santralleri.aspx], Erişim tarihi: 25.09.2014
 • Doğalgaz Santralleri, [Çevrim-içi: http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/], Erişim tarihi: 25.09.2014
 • KAP (2015). Kamuoyu Aydınlatma Platformu, [Çevrim-içi: http://www.kap.gov.tr/api/download.aspx?tip=bildirimek&id=122840&bildirimid=343898], Erişim tarihi: 25.09.2014.
 • Turseff (2015). Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, Uygunluk, [Çevrim-içi: http://www.turseff.org/tr/sayfa/uygunluk#4 ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • International Energy Agency, (2014). Scenarios and Projections, World Energy Outlook, [Çevrim-içi: http://www.iea.org/publications/scenariosandprojections/], Erişim tarihi: 12.01.2015.
 • Iossa, E. and Martimort, D. (2014). Corruption in PPPs, Incentives and Contract Incompleteness, IEFE WP 67, [Çevrim-içi: http://ssrn.com/abstract=2433467 ], Erişim tarihi: 24.07.2014.
 • Kalkınma Bakanlığı, (2015). Kamu Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeler Envanteri, [Çevrim-içi: http://koi.kalkinma.gov.tr/], Erişim Tarihi: 08.12.2015.
 • Karahanoğulları O. (2011) “Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz (Kamu-Özel Ortaklığı)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3): 177-215.
 • Kerman U., Altan Y., Aktel M. ve Eke E. (2012) “Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 1-23.
 • Khan, M., Riley, T. and Wescott, C. (2014) “Public-Private Partnerships in Bangladesh's Power Sector: Risks and Opportunities (draft)”, World Bank WP 86078: 1-25.
 • Lehtovaara, M., Karvonen, M., Kapoor, R., Sakari Kässi, T., and Pyrhönen, J. (2014) “Major Factors Contributing to Wind Power Diffusion”, Foresight, 16(3): 250-269.
 • Leiglant J. and Shugart C. (2009) Is the Public Sector Comprator Right for Developing Countries?, PPIAF, Note No. 4, [Çevrim-içi: //www.globalclearinghouse.info/Infradev/assets%5C10/documents/Gridline%20-%20Is%20the%20Public%20Sector%20Comparator%20Right%20for%20Developing%20Countries.pdf,], Erişim tarihi: 29.08.2014.
 • Marques, R. C. and Berg, S. (2009). Revisiting The Strengths and Limitations Of Regulatory Contracts in Infrastructure Industries, [Çevrim-içi: http://warrington.ufl.edu/centers/purc/purcdocs/papers/0914_marques_revisiting_the_strengths.pdf], Erişim tarihi: 23.04.2014.
 • Martins, A.C., Marques, R.C. and Cruz, C.O. (2011). Public-Private Partnerships for Wind Power Generation: Potuguese Case, Energy Policy, 39, 94-104.
 • Montes, G.M. and Martin, E.P., (2007). Profitability of Wind Energy: Short-Term Risk Factors and Possible Improvements, Renewble&Sustainable Energy Reviews, 11, 2191-2200.
 • Mori, R. J. (2007). Mecanismos de Desarrollo Limpio para el Financiamiento Ambiental en América Latina, [Çevrim-içi:http://www.ceede.org.pe/download/DTN7_FondosdeCarbono.pdf], Erişim tarihi: 25.12.2014.
 • Rio, P. and Unruh, G. (2007). Overcoming the Lock-out of Renewable Energy Technologies in Spain: The Cases of Wind and Solar Electricity, Renewble&Sustainable Energy Reviews, 11, 1498-1513.
 • Sarısu, A. (2008). Altyapı Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-I, Yaklaşım Dergisi, 181, 199-205.
 • Sfakianakis, E. and Laar, M, (2013). Fiscal Effects and Public Risk in Public-Private Partnerships, Built Environment Project and Asset Management, 3(2), 181-198
 • Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2008). Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2012). Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 162, 155-174.
 • Şahin, Ü. (2014). Sunuş Yazısı, Nükleer Enerji Çözüm Değil “ne küresel ısınmaya ne de başka bir şeye…” , Caldicott, H. Çev: Diker, K., Mayıs, İstanbul.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (1998). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü, [Çevrim-içi: http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/Mevzuat/kyoto_protokol.pdf], Erişim tarihi: 22.12.2014.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015) Montreal Sözleşmesi, [Çevrim-içi: http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/montrealptotokolu.aspx?sflang=tr], Erişim tarihi: 22.12.2014.
 • Talus, K. (2009). Enerjide Kamu Özel Sektör Ortaklığı –Avrupa’da Kamu Hizmeti İmtiyazlarının ve İdari İşlemlerin Sonlandırılması, Çev. Gözde Cantürk, TBB Dergisi, 84, 347-374.
 • Tekin A. G. (2008). Kamu-Özel İşbirlikleri/Ortaklıkları [PPP] & Türkiye Deneyimi, [Çevrim-içi: http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/PPPveTurkiyeDeneyimi1.pdf,], Erişim tarihi: 03.06.2014.
 • Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (2014). TUREB İstatistik Raporları, [Çevrim-içi: http://www.tureb.com.tr/tr/bilgi-bankasi/turkiye-res-durumu#,], Erişim tarihi: 21.01.2015.
 • World Bank (2012). Green Infrastructure Finance: Framework Report, [Çevrim-içi: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9367], Erişim tarihi: 28.12.2014.
 • World Bank (2014). 2013 Energy Sector Global Private Participation in Infrastructure (PPI) Update, [Çevrim-içi: http://ppi.worldbank.org/features/Dec2014/2013-PPI-Energy-Sector-Note.pdf], Erişim tarihi: 28.12.2014.
 • World Bank (2014). Green Infrastructure Finance A Public-Private Partnership Approach to Climate Finance, [Çevrim-içi: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14857/75825.pdf?sequence=1], Erişim tarihi: 10.11.2014.
 • World Energy Council (2013). World Energy Resource: 2013 Survey, [Çevrim-içi: http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/Complete_WER_2013_Survey.pdf], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • World Energy Council (2015). Energy Resource, Wind, [Çevrim-içi: http://www.worldenergy.org/data/resources/resource/wind/ ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • WWF Türkiye (2014). Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü, Türkiye için Alternatif Elektrik Enerjisi Arz Senaryoları. [Çevrim-içi: http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/raporlar/?3640/turkiyeninyenilenebilirgucu#], Erişim tarihi: 13.12.2014.
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2014). Rüzgâr Enerjisi Çalışmaları, [Çevrim-içi: http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/ruzgar/ruzgar_en_hak.html], Erişim tarihi: 23.02.2015.
Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 12.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.91922

Abstract

References

 • Acartürk, E. ve Keskin, S. (2012). Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 25-51.
 • Amponsah, R. and Gatete, B. (2014). Private Sector Involvement in Infrastructure Development Projects Through Public-Private Partnerships: A Case Study of Road Infrastructure in Ghana, PM World Journal, III (IV), 1-21.
 • Başkaya, Ş. (2010). Hidroelektrik santralleri (HES) ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES)’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, Cilt: II, 668-676.
 • Bougrain, F. (2012). Energy Performance and Public Private Partnership, Built Environment Project and Asset Management, 2(1), 41-55.
 • Boz, S. S. (2013). Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeli, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.
 • Carbonara, N. and Pellegrino, R. (2014). PPP for Public Infrastructure in Italy: Opportunity and Challenges, Managerial Finance, 40(11), 1078-1094.
 • Çetin, T. (2012). Yeni Kurumsal İktisat, Sosyoloji Konferansları, 45(1), 43-73.
 • Devapriya, K. A. K. (2006). Governance Issues in Financing of Public–Private Partnership Organisations in Network Infrastructure Industries, International Journal of Project Management, 24(7), 557-565.
 • Dinica, V. (2008). Initiating a Sustained Difussion of Wind Power: The Role of Public-Private Partnerships in Spain, Energy Policy, 36, 3562-3571.
 • Donahue, J.D. and R.J. Zeckhauser (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times, Princeton: Princeton University Press.
 • Donahue, John D. and Zeckhauser, Richard J. (2006). Public-Private Collaboration, The Oxford Handbook of Public Policy, ed. Moran, M., M. Rein, & R.E. Goodin. Oxford: Oxford University Pres, 496-525, [Çevrim-içi: http://www.hks.harvard.edu/fs/rzeckhau/oxford_paper.pdf ] Erişim tarihi: 24.04.2014.
 • Emek, U. (2009). Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl?, İktisat İşletme ve Finans, 24 (284), 9-45.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2014). Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Görünümü, [Çevrim-içi: http://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_06/Sayi_06.html#p=1], Erişim tarihi: 24.12.2014.
 • Engel, E., Fischer, R. and Galetovic, A. (2009). Soft Budgets and Renegotiations in Public-Private Partnerships, National Bureau of Economic Research, (No. w15300), [Çevrim-içi: http://ac.els-cdn.com/S0263786300000405/1-s2.0-S0263786300000405-main.pdf?_tid=018d1c22-b5e2-11e4-8c93-00000aacb361&acdnat=1424094482_49bfc0e5f2abd04ca212a07886059277], Erişim tarihi: 10.01.2015.
 • Estache, A., Guasch, J. L., Iimi, A. and Trujillo, L. (2008). Multidimentionality and Renegotiation: Evidence from Transport‐Sector PPP Transaction in Latin America, Ecares WP 2008_021: 1-33.
 • EWEA (2014). Wind in power 2014 European statistics, The European Wind Energy Associacion [Çevrim-içi: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • EWEA (2015). Wind energy scenarios for 2020, The European Wind Energy Associacion, [Çevrim-içi: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EWEA-Wind-energy-scenarios-2020.pdf], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • Friebe, C. A., Flotow, P. and Täube, F. A. (2014). Exploring Technology Diffusion in Emerging Markets–The Role of Public Policy for Wind Energy, Energy Policy, 70, 217-226.
 • Grimsey, D. and Lewis, M. K. (2002). Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects, International Journal of Project Management, 20(2), 107-118.
 • Gürkan, M. F. (2014). Kamu Özel Ortaklığı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Güzelsarı, S. (2009). Kamu Özel Sektör Ortaklığı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ed. Barış Övgün, Ankara Üniversitesi Yayınları 242 (ss:43-77).
 • Güzelsarı, S. (2012). Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları, Amme İdaresi Dergisi 45(3), 29-57.
 • Halldórsson, Á. and Svanberg, M. (2013). Energy Resources: Trajectories for Supply Chain Management, Supply Chain Management: An International Journal, 18(1), 66-73.
 • YİD Santralleri, [Çevrim-içi: http://www.eie.gov.tr/projeler/yid_santralleri.aspx], Erişim tarihi: 25.09.2014
 • Doğalgaz Santralleri, [Çevrim-içi: http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/], Erişim tarihi: 25.09.2014
 • KAP (2015). Kamuoyu Aydınlatma Platformu, [Çevrim-içi: http://www.kap.gov.tr/api/download.aspx?tip=bildirimek&id=122840&bildirimid=343898], Erişim tarihi: 25.09.2014.
 • Turseff (2015). Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, Uygunluk, [Çevrim-içi: http://www.turseff.org/tr/sayfa/uygunluk#4 ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • International Energy Agency, (2014). Scenarios and Projections, World Energy Outlook, [Çevrim-içi: http://www.iea.org/publications/scenariosandprojections/], Erişim tarihi: 12.01.2015.
 • Iossa, E. and Martimort, D. (2014). Corruption in PPPs, Incentives and Contract Incompleteness, IEFE WP 67, [Çevrim-içi: http://ssrn.com/abstract=2433467 ], Erişim tarihi: 24.07.2014.
 • Kalkınma Bakanlığı, (2015). Kamu Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeler Envanteri, [Çevrim-içi: http://koi.kalkinma.gov.tr/], Erişim Tarihi: 08.12.2015.
 • Karahanoğulları O. (2011) “Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz (Kamu-Özel Ortaklığı)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3): 177-215.
 • Kerman U., Altan Y., Aktel M. ve Eke E. (2012) “Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 1-23.
 • Khan, M., Riley, T. and Wescott, C. (2014) “Public-Private Partnerships in Bangladesh's Power Sector: Risks and Opportunities (draft)”, World Bank WP 86078: 1-25.
 • Lehtovaara, M., Karvonen, M., Kapoor, R., Sakari Kässi, T., and Pyrhönen, J. (2014) “Major Factors Contributing to Wind Power Diffusion”, Foresight, 16(3): 250-269.
 • Leiglant J. and Shugart C. (2009) Is the Public Sector Comprator Right for Developing Countries?, PPIAF, Note No. 4, [Çevrim-içi: //www.globalclearinghouse.info/Infradev/assets%5C10/documents/Gridline%20-%20Is%20the%20Public%20Sector%20Comparator%20Right%20for%20Developing%20Countries.pdf,], Erişim tarihi: 29.08.2014.
 • Marques, R. C. and Berg, S. (2009). Revisiting The Strengths and Limitations Of Regulatory Contracts in Infrastructure Industries, [Çevrim-içi: http://warrington.ufl.edu/centers/purc/purcdocs/papers/0914_marques_revisiting_the_strengths.pdf], Erişim tarihi: 23.04.2014.
 • Martins, A.C., Marques, R.C. and Cruz, C.O. (2011). Public-Private Partnerships for Wind Power Generation: Potuguese Case, Energy Policy, 39, 94-104.
 • Montes, G.M. and Martin, E.P., (2007). Profitability of Wind Energy: Short-Term Risk Factors and Possible Improvements, Renewble&Sustainable Energy Reviews, 11, 2191-2200.
 • Mori, R. J. (2007). Mecanismos de Desarrollo Limpio para el Financiamiento Ambiental en América Latina, [Çevrim-içi:http://www.ceede.org.pe/download/DTN7_FondosdeCarbono.pdf], Erişim tarihi: 25.12.2014.
 • Rio, P. and Unruh, G. (2007). Overcoming the Lock-out of Renewable Energy Technologies in Spain: The Cases of Wind and Solar Electricity, Renewble&Sustainable Energy Reviews, 11, 1498-1513.
 • Sarısu, A. (2008). Altyapı Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-I, Yaklaşım Dergisi, 181, 199-205.
 • Sfakianakis, E. and Laar, M, (2013). Fiscal Effects and Public Risk in Public-Private Partnerships, Built Environment Project and Asset Management, 3(2), 181-198
 • Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2008). Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2012). Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 162, 155-174.
 • Şahin, Ü. (2014). Sunuş Yazısı, Nükleer Enerji Çözüm Değil “ne küresel ısınmaya ne de başka bir şeye…” , Caldicott, H. Çev: Diker, K., Mayıs, İstanbul.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (1998). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü, [Çevrim-içi: http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/Mevzuat/kyoto_protokol.pdf], Erişim tarihi: 22.12.2014.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015) Montreal Sözleşmesi, [Çevrim-içi: http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/montrealptotokolu.aspx?sflang=tr], Erişim tarihi: 22.12.2014.
 • Talus, K. (2009). Enerjide Kamu Özel Sektör Ortaklığı –Avrupa’da Kamu Hizmeti İmtiyazlarının ve İdari İşlemlerin Sonlandırılması, Çev. Gözde Cantürk, TBB Dergisi, 84, 347-374.
 • Tekin A. G. (2008). Kamu-Özel İşbirlikleri/Ortaklıkları [PPP] & Türkiye Deneyimi, [Çevrim-içi: http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/PPPveTurkiyeDeneyimi1.pdf,], Erişim tarihi: 03.06.2014.
 • Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (2014). TUREB İstatistik Raporları, [Çevrim-içi: http://www.tureb.com.tr/tr/bilgi-bankasi/turkiye-res-durumu#,], Erişim tarihi: 21.01.2015.
 • World Bank (2012). Green Infrastructure Finance: Framework Report, [Çevrim-içi: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9367], Erişim tarihi: 28.12.2014.
 • World Bank (2014). 2013 Energy Sector Global Private Participation in Infrastructure (PPI) Update, [Çevrim-içi: http://ppi.worldbank.org/features/Dec2014/2013-PPI-Energy-Sector-Note.pdf], Erişim tarihi: 28.12.2014.
 • World Bank (2014). Green Infrastructure Finance A Public-Private Partnership Approach to Climate Finance, [Çevrim-içi: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14857/75825.pdf?sequence=1], Erişim tarihi: 10.11.2014.
 • World Energy Council (2013). World Energy Resource: 2013 Survey, [Çevrim-içi: http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/Complete_WER_2013_Survey.pdf], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • World Energy Council (2015). Energy Resource, Wind, [Çevrim-içi: http://www.worldenergy.org/data/resources/resource/wind/ ], Erişim tarihi: 24.02.2015.
 • WWF Türkiye (2014). Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü, Türkiye için Alternatif Elektrik Enerjisi Arz Senaryoları. [Çevrim-içi: http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/raporlar/?3640/turkiyeninyenilenebilirgucu#], Erişim tarihi: 13.12.2014.
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2014). Rüzgâr Enerjisi Çalışmaları, [Çevrim-içi: http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/ruzgar/ruzgar_en_hak.html], Erişim tarihi: 23.02.2015.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Burcu GEDİZ ORAL

Tuğba ARPAZLI FAZLILAR This is me

Publication Date January 12, 2016
Submission Date November 13, 2015
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA GEDİZ ORAL, B., & ARPAZLI FAZLILAR, T. (2016). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1). https://doi.org/10.17541/oeybd.91922
AMA GEDİZ ORAL B, ARPAZLI FAZLILAR T. Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği. OJEMS. January 2016;3(1). doi:10.17541/oeybd.91922
Chicago GEDİZ ORAL, Burcu, and Tuğba ARPAZLI FAZLILAR. “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.91922.
EndNote GEDİZ ORAL B, ARPAZLI FAZLILAR T (January 1, 2016) Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 1
IEEE B. GEDİZ ORAL and T. ARPAZLI FAZLILAR, “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği”, OJEMS, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.17541/oeybd.91922.
ISNAD GEDİZ ORAL, Burcu - ARPAZLI FAZLILAR, Tuğba. “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3/1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.91922.
JAMA GEDİZ ORAL B, ARPAZLI FAZLILAR T. Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği. OJEMS. 2016;3. doi:10.17541/oeybd.91922.
MLA GEDİZ ORAL, Burcu and Tuğba ARPAZLI FAZLILAR. “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2016, doi:10.17541/oeybd.91922.
Vancouver GEDİZ ORAL B, ARPAZLI FAZLILAR T. Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği. OJEMS. 2016;3(1).

Please click for the statistics of Google Scholar.