Year 2017, Volume 7 , Issue 12, Pages 119 - 144 2017-06-30

Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği
Social Policy Applications In Municipalities and Pendik Municipality Sample

Orhan KOÇAK [1] , Hüseyin ARSLAN [2] , Serkan ETİ [3]


Sosyal politikalar genelde merkezi hükumetler tarafından planlanır ve ağırlıklı olarak yerel yönetimler tarafından uygulanır. Son yıllarda sosyal politikaların yerelleşmesi daha da önem kazanmıştır. Bunun sebebi ise halkın sorunlarını yerel yönetimlerin daha iyi tespit edebilmesi ve erişebilmeleri olarak görülebilir. Yerel yönetimlerden biri olan belediyeler temel kentsel hizmetler sağlayan kurumlardır. Bunun yanında halk belediyelerden sosyal sorunları ile de ilgilenmelerini beklemektedir. Sosyal belediyecilikte sadece hizmetler üzerine değil, halkın sosyal sorunlarıyla da ilgilenilmektedir. Bu anlamda, belediyelerin sosyal sorunların çözümü için merkezi yönetimden daha fazla maddi kaynağa ve desteğe ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin ne olduğu araştırılmış olup, çalışmanın birinci kısmında sosyal politika ve yerel yönetim hakkında literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, belediyecilik ile ilgili yasal düzenlemeler incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında, belediye ve sosyal politika ilişkisi araştırılmıştır. Son kısımda ise, İstanbul'un önemli bir ilçesi olan Pendik'te  sosyal belediyecilik uygulamaları değerlendirilmiştir.

Social policies are usually planned by central governments  and implemented by local governments. In recent years, the decentralization of social policies has come into prominence. Because local governments can determine the problem of the people and easily reach and solve them. Municipalities provide basic city services, but people want municipality to interest in their social problems. A social municipality not only works for services but also works on  social problems of the people. In this paper, what a social municipality has been investigated. The municipality needs more fund to solve the social problems and central government must  help the municipalities more in this aspect. In the first part of the article, what do social policy and local government mean and history of them are described. In the second part of the article, local government and its duty in law have been examined. In the third part of the article, the relation between the municipality and social policy has been analyzed. In the last part, social municipality applications in Pendik that is an important district of Istanbul has been studied.

 • Akdoğan, Y. (2002). “Ulusal soruna yerel çözüm: Sosyal Belediyecilik”, Eminönü Bülteni, Şubat sayısı. İstanbul, 2002, www.yerelsiyaset.com, 15.02.2010
 • Alper, Y. (2004). Sosyal Güvenlik Kavramsal, Kurumsal Yapı, Kapsam, Finansman ve İvazlar; Uludağ Üni. İİBF ÇEKO Sosyal Güvenlik Teorisi Ders Notları; Bursa.
 • Andrew, C. & Goldsmith, M. (1998).“From Local Government to Local Governance: And Beyond”, International Political Scence Review,19 (2), 101-117.
 • Armutlulu, İ. H. (2008). İşletmelerde Uygulamalı İstatistik, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Aydın, M. (2008). Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, İstanbul: Yedirenk.
 • Aytaç, S. (2010) ; “İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi”, çevrimiçi, http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/turanyazgan/04.pdf 15.02.2010
 • Beki, A, (2009). Türkiye'de Sosyal Belediyecilik, İstanbul: Sena Yayıncılık
 • Bülbül, H., & Demirer, Ö. (2008). Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri Servqual ve Serperf'in Karşılaştırmalı Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 181-192
 • Çelik, A., (2014). "Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-20.
 • Doğan, N., & Başokçu, T. O. (2010). "İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 65-71.
 • Ersöz, Halis Y. (2004). Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler (İngiltere, İsveç ve Türkiye Örneği), Filiz Kitabevi, İstanbul,
 • Ersöz, Halis Y. (2006). “Sosyal Politika-Refah Devleti- Yerel Yönetimler İlişkisi”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Kitabı (Yayına kabul edilmiş çalışma), Cilt 55, Sayı 1, İstanbul, İ.Ü.Yayınları, s. 760
 • Ersöz, Halis Y. (2005). “5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri”; Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50. İktisat Fakültesi Yayını. (Yayına kabul edilmiş çalışma), İstanbul, İ.Ü.Yayını.
 • Eryılmaz, B. (2002). Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul
 • Es, M. (2007). “Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü”; Kent Üzerine Düşünceler; Okutan Yayıncılık; 1. baskı; İstanbul; 2007; s. 19-35
 • Güven, S. (1995). Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa
 • Kaiser, H. F. (1974, Mart), "An Index Of Factorial Simplicity", Psychometrika, s. 31–36.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayınevi. Keleş, R. (1994). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem yayınları, İstanbul
 • Kerman, U. Eda Çiçek, "Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Yardımlarından Faydalanan Bireylerin Hizmetlere Yönelik Algıları: Isparta Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009/1, Sayı: 9.
 • Kesgin, B. (2008). “Yoksulluğa Yerel Müdahale “Sosyal Belediyecilik” Karşılaştırmasında Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri”, Onaylanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Kim, H.-Y. (2013). "Statistical Notes For Clinical Researchers: Assessing Normal Distribution (2) Using Skewness And Kurtosis", The Korean Academy of Conservative Dentistry, p. 52-54.
 • Koray, M., Topçuoğlu, A. (1995). Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Mardia, K. (1974). "Applications Of Some Measures Of Multivariate Skewness And Kurtosis In Testing Normality And Robustness Studies", The Indian Journal of Statistics, s. 115-128.
 • Mike, Raco- Imrie, R. (1999). “How New is the New Local Governance?” Transactions of the Institute of British Geographers; New Series, Vol. 24, No. 1;1999; s. 45-63
 • Negiz, N. (2011). "Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y., 2011, C.16, S.2, s.323-341.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi.
 • Pektaş, Ethem K, (2010). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar, Akademik İncelemeler Dergisi Cilt:5 Sayı:1
 • Seyyar, A. (2008). “Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Siyasetin Önemi”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 26.
 • Sharma, S. (1976). Applied Multivariate Techniques, JohnWiley& Sons. Inc.
 • Taşçı, F. (2017). Türkiye’de Sosyal Politika Ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler, Uygulamalar, Seta, Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştirmalari Vakfi.
 • Toprak, Z. (1988). Kent Yönetimi ve Politikası, Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi Yayınları No:3 (İkinci Baskı), İzmir.
 • Torjman, S., Leviten, R. Eric, (2003). “The Social Role Of Local Government”, The Caledon Institute of Social Policy.
 • Walsh, M., Stephens, P., Moore, S. (2000). Social Policy and Welfare; Steanley Thornes ltd; Cheltenham.
 • Uyar, H. “Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe”, Aydınlanma1923, Sayı 51, 2004. http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/6.pdf
 • Yılmazer, A. “Belediye Yöneticilerinin İş Ahlâkı Ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Adapazarı Büyükşehir Ve Merkez Belediyesinde bir Araştırma”; ,s. 311-324 http://www.etikturkiye.com/etik/yerel/3AydinYilmazer.pdf, 15.02.2010
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0281-8805
Author: Orhan KOÇAK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2190-2607
Author: Hüseyin ARSLAN
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4791-4091
Author: Serkan ETİ
Institution: Medipol Üniversitesi

Dates

Publication Date : June 30, 2017

APA KOÇAK, O , ARSLAN, H , ETİ, S . (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 7 (12) , 119-144 . DOI: 10.26466/opus.311278