OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 15 - Issue 24 - Apr 30, 2020
 1. Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi
  Pages 2269 - 2296
  Şenol SEZER
 2. Çalışanların Sosyal Medya Kullanımının Yenilikçi Performans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  Pages 2297 - 2334
  Yunus GÜLER , Nurgül GÖKSAL
 3. Öz Yeterlilik Algısı Ve Liderlik Tarzı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
  Pages 2335 - 2361
  Edip ÖRÜCÜ , Cemile ŞEKER , Attila KAYA
 4. Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü:Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Örnek
  Pages 2362 - 2393
  Fetullah BATTAL
 5. Çalışanların Farklılıkların Yönetimi İle İlgili Algılarının İş Tatminine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 2394 - 2412
  Tuğba SARAÇ , Osman ALMADAĞ , Mehmet Emre GÜLER
 6. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fırsat Eşitliği Bağlamında Öğrenci ve Veli Görüşleri
  Pages 2413 - 2442
  Ercan GÜRÜLTÜ , Bülent ALCI
 7. Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 2443 - 2471
  Ömer ERBASAN , Mehmet ERKOL
 8. Ters-Yüz Sınıf Modelinin Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 2472 - 2504
  Melike SÖĞÜT , Suat POLAT
 9. Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü ile Manevi Yönelim arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 2505 - 2527
  Muhammet Cevat ACAR , Hıdır APAK
 10. Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Gelecek Beklentisi İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 2528 - 2544
  Abdullah ÇUHADAR , Mehmet DEMİREL , Yusuf ER , Emrah SERDAR
 11. Okullarda Akran Zorbalığı: Öğretmen Görüşlerine Göre Nitel Bir Çalışma
  Pages 2545 - 2583
  Ersoy ÇARKIT , Feride BACANLI
 12. Origami Tabanlı Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarına Katkıları ve Karşılaşılan Zorluklar: Üçgen ve Dörtgenler
  Pages 2584 - 2614
  Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 13. Siyer Dersi Öğretim Programının Değerlendirmesi
  Pages 2615 - 2639
  Doç. Dr. Gizem SAYGILI , Fatma SONGUR
 14. Okul Yöneticilerinin Okul Gelişim Modeli ile İlgili Görüşleri
  Pages 2640 - 2673
  Fatih BOZBAYINDIR , Sedat ALEV
 15. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi
  Pages 2674 - 2696
  Hanifi PARLAR , Meral HALİSDEMİR
 16. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencilerinin Kültürlararası Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2697 - 2719
  Duygu ÜNALAN
 17. Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Hac Seyahatlerinin Turizm Yazınındaki Yerini Belirlemeye Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
  Pages 2720 - 2745
  Simge KÖMÜRCÜ , Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
 18. Sağlıklı Bireylerde Depresyona Yatkınlık Durumunun Postüre Etkisinin İncelenmesi
  Pages 2746 - 2763
  Abdurrahim YILDIZ , Rüstem MUSTAFAOĞLU
 19. Toksik Liderliğin Bir Çıktısı Olarak Örgütsel Bağlılık
  Pages 2764 - 2804
  Yeşim ERİŞ , Korhan ARUN
 20. Matematiksel Muhakeme Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 2805 - 2837
  Halil ÇOBAN , Erdoğan TEZCİ
 21. İçsel Boş Zaman Motivasyon Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 2838 - 2855
  Ali Selman ÖZDEMİR , Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Suat KARAKÜÇÜK
 22. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliğini Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesi
  Pages 2856 - 2874
  Rıza AKYÜREK
 23. Paternalist ve Dönüşümsel Liderlik Tarzlarının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde, Sıkılık-Esneklik Değişkeninin Aracılık Rolü
  Pages 2875 - 2911
  Kemal Can KILIÇ , Işıl Deniz TOKER , Duygu KARAYEL , Tuğba SOYMAN , Gözde ZENGİN
 24. Mükerrer Suçluluk, Davranım Bozukluğu ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu’nun Ortak Değişkenleri Üzerine Bir Derleme
  Pages 2912 - 2936
  Beril YAVUZ BOZDOĞAN, Müjdat AVCI
 25. An Assessment of the New Media Documentary
  Pages 2937 - 2956
  Özlem ARDA
 26. Re-Locating Identity Politics in the UK in a Post-Brexit Era: The Scottish, Northern Irish, And Welsh National Backlash
  Pages 2957 - 2981
  Sertan AKBABA
 27. Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
  Pages 2982 - 3011
  Başak COŞKUN , Mustafa ÇELİKTEN
 28. Geçmişten Günümüze Yönetici Metaforlarının Analizi
  Pages 3012 - 3042
  Hilal ERKOL
 29. Sosyal Politika Disiplininin Dönüşümünde Küresel Bir Değişim Önerisi: Sosyal Risk Yönetimi
  Pages 3043 - 3067
  Mehmet ÖZAYDIN
 30. Innovation in Politics: E-Meeting in Political Communication
  Pages 3068 - 3086
  İsmail DURSUNOĞLU
Abstracting & Indexing

400dpiLogo.pngulakbim-large.png


logo_sobiad.pngtei.jpgasos.png