OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Eğitim ve Toplum Özel sayısı Last Issue
Volume 16 - Issue Eğitim ve Toplum Özel sayısı - Dec 31, 2020
 1. Let Teachers Know About The Perceptions of Undergraduate and Graduate Students on What Makes an Effective Instructor
  Pages 5465 - 5482
  Ahmed KHAWLAH, Tharwat EL-SAKRAN
 2. Investigation of Reasoning Styles and Causal Attributions for Success of Teacher Candidates
  Pages 5483 - 5507
  Volkan DURAN, Gülay EKİCİ
 3. Okul Yöneticilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: İçerik Analizi
  Pages 5508 - 5523
  Behçet ÖZNACAR, Gülyüz DEBEŞ, Yücehan YÜCESOY
 4. The Effect of Psychoeducation Program on Burnout Levels of University Students
  Pages 5524 - 5539
  Mustafa GÜLER
 5. İlkokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı: Ankara Pursaklar Örneği
  Pages 5540 - 5564
  Semi̇ra HAMURCU
 6. Ergenlerde Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar ile Algılanan Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişki
  Pages 5565 - 5584
  İ̇dris KAYA
 7. Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Üniversite Kavramı
  Pages 5585 - 5607
  Nesip DEMİRBİLEK
 8. Bilinçli Farkındalık Ölçeği Ergen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 5608 - 5625
  Mehmet Emin TURAN
 9. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları
  Pages 5626 - 5650
  Adem SEZER, Yusuf İNEL, Ali GÖKALP
 10. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Problem Çözme Becerileri ile Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  Pages 5651 - 5680
  Mucahit KAGAN, Feray BAŞGÖZE
 11. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği
  Pages 5681 - 5703
  Pelin AYDINOL, Lütfi ÜREDİ
 12. Öğretmen Adaylarının İngilizce Özyeterlik İnançlarının Algılanan Başarıları Üzerindeki Etkisi: Dil Öğrenme Çabasının Aracı Rolü
  Pages 5704 - 5731
  Selda ÖZER, Fatma BAŞARIR
 13. Fen Öğretiminde REACT’ın Etkileri: 21. Yüzyıl Becerileri ve Fene Yönelik Öz Yeterlilik İnançları
  Pages 5732 - 5763
  Huriye DENİŞ ÇELİKER, Muhammed KARA
 14. Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Davranışsal Açıdan Güçlendirilmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 5764 - 5791
  Muhammed TAŞ, Zeynep Çiğdem ÖZCAN
 15. Yetişkinlerde Sıfatlara Dayalı Kişilik Özellikleri, Otomatik Düşünceler ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  Pages 5792 - 5817
  Ali Fuat YALÇIN, Betül KARAMAN
 16. Öğrencilerin Kodlamaya Yönelik Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 5818 - 5840
  Mustafa Serkan ABDÜSSELAM, Mustafa UZOĞLU
 17. Ergenlerde Algılanan Anne Baba Davranışlarıyla Akran İlişkileri Arasında Özerkliğin Aracı Rolü
  Pages 5841 - 5883
  Fatma GÖKALP, Mehmet MURAT
 18. Kimya Öğretmeni Adaylarının Asit-Baz Konu Alanıyla İlgili Bilişsel Yapıları
  Pages 5884 - 5910
  Ayşegül DERMAN, Figen GÜNEŞ
 19. Okullarda Örgütsel Adalete İlişkin Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi
  Pages 5911 - 5940
  Nuray ÖZGE SAĞBAŞ, Murat ÖZDEMİR
 20. Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrencilerden Beklentileri ve Öğrencilerin Bu Beklentileri Algılayış Biçimleri
  Pages 5941 - 5954
  Şefika Şule ERÇETİN, Sait AKBAŞLI, Ercan BAYSÜLEN
 21. Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılıkları İle İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Pages 5955 - 5973
  Mustafa YILMAZ, Sinan YALÇIN
 22. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sürecinde Akran Öğretiminin Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
  Pages 5974 - 5994
  Mevlüt KARA, Sevilay ŞAHİN, Seyfettin KAPAT
 23. Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 5995 - 6013
  Yakup İME, Makbule KALI SOYER, Muhammet Şerif KESKİNOĞLU
 24. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Şehir ve Yöresine Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkisine Yönelik Yerel Halkın Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 6014 - 6046
  Ruhan İRİ
 25. Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 6047 - 6068
  Serkan ASLAN
 26. Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
  Pages 6069 - 6105
  Nazlı Türker, Mustafa YILDIRIM
 27. Vakıf Üniversitelerinin Yatay Geçiş Kampanyaları Kapsamında Yayınladıkları Reklamların Analizi
  Pages 6106 - 6125
  Evin DOĞAN, Elif MİRAL
 28. Öğretmen Failliği İle Öğretim Programına Bağlılık Arasındaki İlişki: Yunus Emre İlçesi Örneği
  Pages 6126 - 6149
  Metin AŞÇI, Remzi YILDIRIM
 29. Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Gösterdikleri Dönüt ve Düzeltme Davranışları
  Pages 6150 - 6166
  Temel TOPAL
 30. Suriyeli Sığınmacıların Vatandaşlığa Geçiş Sürecinde Sosyo-Ekonomik Kapasitenin Rolü
  Pages 6167 - 6193
  Safure CANTÜRK
 31. Çizgi Filmlerin Eğitim Alanında Kullanılmasıyla İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 6194 - 6214
  Zeynep KAYA, Mustafa UZOĞLU
 32. Mardin Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Yeni Büyükşehir Belediye Modeli Uygulamasının Yerel Halka Yansımaları
  Pages 6215 - 6243
  Muzaffer BİMAY
 33. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan İnanç İle Öz- Anlayış Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü
  Pages 6244 - 6270
  Defne KILIÇ, Erhan TUNÇ
 34. Teacher Competencies
  Pages 6271 - 6292
  Fırat BİREL
 35. Sekülarizm ve Ordu Etkisinin AKP Döneminde Türkiye-AB İlişkilerine Etkisine Yönelik Tarihsel Bir Değerlendirme
  Pages 6293 - 6317
  Hakkı GÖKER ÖNEN
 36. Muhafazakâr Bir Düşünür Olarak Topçu’nun Demokrasi Yaklaşımı
  Pages 6318 - 6343
  Yunus KOÇ
 37. Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler
  Pages 6344 - 6361
  Serkan ÖZAY
 38. Yazınsal Metinlerde Yer Alan Karakter Geliştirme Yolları: Ortaokul Türkçe Ders Kitapları Örneği
  Pages 6362 - 6391
  Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
 39. Türkiye’nin Yeni Göç Risklerine Karşı Tutumu Üzerine Bir İnceleme: İdlib Örneği
  Pages 6392 - 6412
  Yasin ÇAM, İbrahim KELEŞ
 40. Tarih Ders Kitaplarında Kanıt Temelli Öğrenme Yaklaşımı: Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Örneği
  Pages 6413 - 6436
  Mehtap KOLDAŞ, Akif PAMUK
 41. Dromokratik Çağda Eğitim ve Okulun Açmazları: Paul Virilioik Açıdan Analojik Bir Çözümleme
  Pages 6437 - 6459
  Hamit ÖZEN
 42. Modern Suriye Tiyatrosunda Ahmed Ebû Halîl el-Kabbânî
  Pages 6460 - 6477
  Turgay GÖKGÖZ
 43. Teachers’ Opınıons on the Process of Retirement Planning
  Pages 6478 - 6505
  Evren MAKAR, Hüseyin ASLAN
Abstracting & Indexing


ulakbim.png


ebscho.jpg


Erihplus.png


400dpiLogo.png


logo_sobiad.png


asos.png


tei.jpg