OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 17 - Issue 35 - Mar 31, 2021
 1. The Marketing Concepts in The Developing Media and The Effects of Influencers on Youth
  Pages 1580 - 1606
  Nihal TOROS NTAPIAPIS
 2. Evaluation of Health Indicators of Provinces in Turkey by Using Cluster Analysis
  Pages 1607 - 1625
  Ahmet YILDIZ
 3. Quality Costs And Application In A Manufacturing Enterprise
  Pages 1626 - 1643
  Süleyman ERASLAN, Servet ÖNAL
 4. Critical Thinking Dispositions in Business World: Mixed Method on Employees and Managers
  Pages 1644 - 1673
  Birkan IŞIK, Okan YAŞAR
 5. Öğretmen Algıları Bağlamında Ortaokullarda Örgütsel Sessizlik
  Pages 1674 - 1704
  Soner DOĞAN, Esma KARAHAN ÇİDEM
 6. Lisansüstü Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Türkçe Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri
  Pages 1705 - 1728
  Sevil HASIRCI
 7. Anaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları
  Pages 1729 - 1754
  Nejla BAYER DEMİRHAN, Zülfü DEMİRTAŞ
 8. Ortaokul Çağında Benlik Saygısının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi Babalık Rolü Algısı ve Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi
  Pages 1755 - 1784
  Havva ÖZKAN
 9. Okul Müdürü Olmanın Anlamı Üzerine Bir Olgubilim Çalışması
  Pages 1785 - 1822
  Pınar YENGİN SARPKAYA
 10. Anlama Becerisi Açısından Okuma ve Dinle-me/İzleme Stratejilerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Yeri
  Pages 1823 - 1848
  Bora BAYRAM, Elif AKTAŞ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyguladıkları Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi
  Pages 1849 - 1874
  Serhat GÜNDOĞDU
 12. Üniversite Giriş Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Coğrafi Becerilere Göre Dağılımı
  Pages 1875 - 1894
  Abdullah TÜRKER, Ufuk SÖZCÜ
 13. Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Fene ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 1895 - 1924
  Zehra ÇAKIR, Sema ALTUN YALÇIN
 14. Aile Desteğinin Örgütsel Dışlanma ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Rolü
  Pages 1925 - 1945
  Kemal KÖKSAL, Ali GÜRSOY, Yusuf TUTA
 15. Helikopter Anne Tutumları: Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları ve Psikolojik İyi Oluşları Üzerindeki Yordayıcı Rolü
  Pages 1946 - 1967
  Faruk Caner YAM, Hatice KUMCAĞIZ
 16. Beliren Yetişkinlikte Psikolojik Dayanıklılık ve Affedicilik: Bilişsel Kontrol/Esnekliğin Paralel Çoklu Aracılığı
  Pages 1968 - 1989
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ
 17. Ergenlerde Sanal Zorbalık, Beden İmgesi ve Duygusal Zekâ Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
  Pages 1990 - 2007
  Mehmet Nurullah KIRAT, Bülent DİLMAÇ
 18. Swearer Zorbalık Ölçeğinin Türk kültürüne Uyarlanması ve Geçerlilik, Güvenilirlik Analizi
  Pages 2008 - 2029
  Erkan EFILTI, Şerif Ayşe ÖZDEMİR
 19. Ruh Sağlığı Çalışanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırması: Duygusal Emek, Psikolojik Sermaye ve İyi Oluş
  Pages 2030 - 2051
  Merve MAMACI
 20. Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri-Ebeveyn Formu'nun 48-72 Aylık Çocuklara Uyarlanması ve Bazı Değişkenler Açısından Yordanma Gücünün İncelenmesi
  Pages 2052 - 2081
  Nuran TUNCER
 21. İşletmelerin Etik Dışı Davranışlarının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
  Pages 2082 - 2101
  Yakup GÜZEL
 22. İstanbul Avrupa Yakası Fitness Antrenörlerinin Tükenmişlik, Stresle Başa Çıkma ve Yardım Arama Tutumları
  Pages 2102 - 2124
  Şeval KAYĞUSUZ, Elif KARAGÜN
 23. Festival Katılımcısı İşletmelerin Algılanan Toplumsal Fayda, Algılanan Toplumsal Maliyet ve Katılım Motivasyonlarının Festival Memnuniyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkisi
  Pages 2125 - 2154
  Orhan DUMAN, Sertaç ERCAN, Burak YAPRAK
 24. Örgütsel Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Dönüştürücü Liderlik Algısına Etkisi
  Pages 2155 - 2178
  Yavuz Sezer OĞUZHAN
 25. Self-Orientalism and the Media's Role in Turkey Before 2000
  Pages 2179 - 2208
  Tacettin Gökhan ÖZÇELİK
 26. ‘Intellectual’ As a Social Design Factor In The Thought Of Ali Shariati
  Pages 2209 - 2224
  Ali Ülvi ÖZBEY
 27. Arkeolojik Kalıntılar Üzerine İnşa Edilen Müzelerin Tasarım Yaklaşımları
  Pages 2225 - 2253
  Hicran Hanım HALAÇ, Cemre Su ABACI, Hilal DAĞLI
 28. Dijital Dünyada Yeni Vatandaşlık Konsepti: Estonya’da E-Vatandaşlık Örneği
  Pages 2254 - 2289
  Hatice KOÇ
 29. Türk ve Rus Akademik Çalışmalarında Yeni Medya Eğitimi Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 2290 - 2322
  Olga UNTİLA KAPLAN
 30. 'Kış Uykusu' Filminde İç Mekânlarda Aydınlatmanın Anlatı İle İlişkisi
  Pages 2323 - 2361
  Fatih ÇALIŞKAN, İlkay NİŞANCI
Abstracting & Indexing


ulakbim.png


ebscho.jpg


Erihplus.png


400dpiLogo.png


logo_sobiad.png


asos.png


tei.jpg