OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 13 - Issue 19 - Sep 2019
 1. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişliklerinin Sosyal Destek ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 25 - 49
  Selim Gündoğan
 2. Türkçe ve Almanca İlköğretim Ana Dil Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyete Bir Bakış
  Pages 50 - 74
  Rüveyda Hicran Çebi Kozallık, Birkan Kargı
 3. Sınıf Öğretmenlerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Pages 75 - 94
  Eyüp Bozkurt, Ramazan Erdoğan
 4. Sınıf Öğretmenlerinin Birey-Örgüt Uyumu Üzerine Bir Araştırma
  Pages 95 - 115
  Volkan Sarıboğa, Elife Doğan Kılıç, Hüseyin Serin
 5. Güncel Eğilimler Açısından Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Öğretmen ve Uzman Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
  Pages 116 - 145
  Oğuzhan Nacaroğlu, Davut Sarıtaş, Oktay Kızkapan
 6. Coğrafya Eğitiminde Kavram Karikatürlerinin Başarı ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi
  Pages 146 - 173
  Ayşegül Şeyihoğlu, Yakup Şahin
 7. Kimya Öğretmeni Adaylarının Fizikokimya Laboratuvar Deneylerini Öğrenmelerine V-Diyagramının Etkisi ve V-Diyagramı ile İlgili Görüşleri
  Pages 174 - 200
  Emine Güler Akdemci, Derya Karataş, Ayşegül Derman
 8. Güvengenlik, Öz Duyarlık ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkiler
  Pages 201 - 222
  İzzet Parmaksız
 9. Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Okul Sağlığı Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 223 - 262
  Dilşad Bakır, Erdal Toprakçı, Esen Altunay
 10. Değişik Fakültelerdeki Öğrencilerin Sabır Eğilimlerinin Araştırılması
  Pages 263 - 280
  Egemen Ermiş, Osman İmamoğlu
 11. Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Bölme İşlemi Konusunda Plickers Uygulamasının Matematik Kaygısına ve Matematik Başarısına Etkisi
  Pages 281 - 310
  Murat Tuncer, Manolya Şimşek
 12. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri
  Pages 311 - 331
  Seda Eskidemir Meral, Fatma Tezel Şahin
 13. Müzik Öğretmen Adaylarının “Ses” Kavramına İlişkin Metaforları
  Pages 332 - 358
  Nilay Özaydın
 14. İnterdisipliner Eğitim Politikası Üzerine Bir Değerlendirme: Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Eğitimi
  Pages 359 - 392
  Merve Mescioğlu Fedai, Recep Fedai
 15. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 393 - 423
  Nurullah Şahin
 16. Türkiye'deki Evli Bireylerin Sosyal Medya Kullanımlarının Evlilikleri Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma
  Pages 424 - 453
  Sefer Kalaman, Fatih Çelik
 17. Öğretmen Adaylarının Eğitim Hukuku İle İlgili Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Pages 454 - 480
  Müzeyyen Övür, Faruk Levent
 18. Systematic Review of Glass Ceiling Effect in Academia: The Case of Turkey
  Pages 481 - 499
  İlknur Öztürk, Anjelika Huseyinzade Şimşek
 19. Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları
  Pages 500 - 526
  Kemal Turgut, Elif Akdemir
 20. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  Pages 527 - 556
  Mehmet Yavuz
 21. Psikolojik Sermaye ve İş-Aile Yaşam Çatışması İlişkilerinin İncelenmesi
  Pages 557 - 576
  Selçuk Demir
 22. Farklı Branş Sporcularında Yaralanma Kaygısının İncelenmesi
  Pages 577 - 591
  Levent Tanyeri
 23. Türkiye’de Müzik Terapi Uygulamalarında Kullanılan Müzikler
  Pages 592 - 620
  Begüm Yılmaz, Ümit Kubilay Can
 24. Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği, Sıçrama ve Sprint Performansına Etkisi
  Pages 621 - 635
  Tülin Atan
 25. Stresle Çift Olarak Baş Etme Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 636 - 655
  İdil Eren Kurt, Turan Akbaş
 26. Okul Öncesi Eğitime Başlangıçta Yaşanılan Uyum Sürecine İlişkin Ebeveynlerin Görüşleri
  Pages 656 - 681
  Ayhan Bulut
 27. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
  Pages 682 - 705
  Emel Tüzel İşeri, Hilal Kahraman, Nazife Karadağ
 28. Investigation of the Relationships Between the Entrepreneurship Characteristics and Teacher Self-Efficiencies of Teacher Candidates: The Case of Gaziantep University
  Pages 706 - 727
  İbrahim Halil Korkmaz, Arif Çerçi, Kadir Kaan Büyükikiz
 29. Effects of Using WebQuest and Animation on Academic Achievement and Retention in Social Studies Education
  Pages 728 - 749
  Fitnat Gürgil
 30. Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Sanat Eğitimine İlişkin Görüşleri
  Pages 750 - 785
  Faruk Levent, Filiz Kansu Çelik
 31. Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları ile Ailenin Sosyoekonomik Yapısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi:Niğde İli Örneği
  Pages 786 - 814
  Mustafa Çelebi, Kübra D. Çopur
 32. Üniversite Öğrencilerinin Hedonistik Eğilimleri ve Duygusal İstikrarlılıklarının Alışveriş Bağımlılıklarına Etkisinde Finansal Öz Yetkinliklerinin Rolü
  Pages 815 - 851
  Esra Özkan Pir
 33. Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Üzerindeki Başarısının Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 852 - 883
  Muhittin Sağırlı
 34. 13-18 Yaş Grubu Ergenlerdeki Ego Durumları ile Anne Babalarının Bilgi Düzeyleri ve Anne Baba Tutumlarının İlişkisi
  Pages 884 - 921
  Seden Durmuş Çalışkan, Halis Özerk
 35. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 922 - 940
  Emin Tamer Yenen, Ahmet Durmaz
 36. Examining the Problem Solving Skills of the 4th Grade Primary School Students with Regards to Data Handling
  Pages 941 - 959
  Yılmaz Mutlu, Mehmet Hayri Sarı
 37. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
  Pages 960 - 982
  Sevinç Namlı, Abdulkadir Kaya
 38. İngilizce Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi
  Pages 983 - 1009
  Mustafa Çelebi, Beyza Nur Kuşuçuran
 39. Yetişkinlerin Çevreye İlişkin Sergiledikleri Davranışlar Gözlem Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1010 - 1027
  Erol Ata, Mustafa Yıldız
 40. Türkiye’de Spor Alanına Özgü Üniversitelerin Önemi
  Pages 1028 - 1055
  Orhan Ahmet Şener, Osman İmamoğlu
 41. Schumpeteryan Girişimcilik ve 21. Yüzyıl Girişimcilik Yaklaşımları: Y Kuşağı Girişimcileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 1056 - 1091
  Sabri Öz, Nazlıcan Dindarik, Ferdi Duman
 42. Mala Zarar Verme Suçunun Mağdurlarının Anlatılarından Suçun İşlendiği Mekânsal Özelliklerin Tespiti
  Pages 1092 - 1125
  Aykut Çalışkan, Tuğça Poyraz
 43. Batman’da Sokakta Çalış(tırıl)an Çocuklar ve Karşı Karşıya Olduklari Riskler
  Pages 1126 - 1158
  Emrullah Türk
 44. Gelin Kaynana Çatışması Üzerine Sosyolojik Bir Analiz
  Pages 1159 - 1201
  Özlem Altunsu Sönmez
 45. Göçmenliğe Dair Dönüşen Temsiller ve Temsilin Politikası: ‘’Almanya Acı Vatan’’ ve ‘’Duvara Karşı’’ Filmlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 1202 - 1224
  Feyda Sayan-Cengiz
 46. Geleneğin Sürekliliği ve Kültürel Mirasın Aktarımında Niğde Düğünleri ve Müzisyenler
  Pages 1225 - 1254
  Resul Bağı
 47. Tüketicilerin Banka Tercihlerinde Marka Denkliği ve Marka İmajı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Pages 1255 - 1282
  Burcu Oralhan, Nuh Mehmet Özlü
 48. Algılanan Örgütsel Toksisitenin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü
  Pages 1283 - 1309
  Gamze Kasalak
 49. Kimya Motivasyonuyla İlişkili Değişkenler : KMYO Örneği
  Pages 1310 - 1330
  Serpil Özkurt Sivrikaya
 50. Yapıcı Özür Dilemenin Müşteri Affediciliğindeki Rolü: Kırıkkale İlinde Market Alışverişlerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1331 - 1347
  Ertuğrul Karakaya, İbrahim Bozacı
 51. Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme
  Pages 1348 - 1375
  Belgin Bahar, Tolga Bilener
 52. Şirketler Ligine Katılan İş Görenlerin Örgütsel Streslerinin Belirlenmesi
  Pages 1376 - 1389
  Arda Öztürk, Osman Tolga Togo
 53. Kalite Kontrol Grafiklerinde R Programlama Dilinin Kullanımı İle İlgili İçerik Analizi
  Pages 1390 - 1429
  Kenan Orçanlı
 54. Destek Personellerinin İletişim Becerileri ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi: Kamu Hastanelerinde Bir Uygulama
  Pages 1430 - 1446
  Şirin Özkan, Gökhan Aba, Yusuf Çelik
 55. Yöresel Yiyeceklerin Pazarlanması Hususunda Yönetici Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 1447 - 1471
  Çetin Akkuş, Gülizar Akkuş
 56. The Effect of Ethical Climate on Job Satisfaction within the Context of Organizational Trust: A Research in Banking Sector
  Pages 1472 - 1501
  Yunus Zengin
 57. Girişimcilerin E-Ticarete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Aksaray İli Örneği
  Pages 1502 - 1527
  Şefik Özdemir
 58. The Impact of Organizational Support on Quality of Work Life Within The Scope of Psychological Empowerment
  Pages 1528 - 1551
  Serkan Naktiyok
 59. Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi
  Pages 1552 - 1573
  Alptekin Ulutaş
 60. Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Destek ve Yenilikçi İş Davranışı Arasındaki İlişki
  Pages 1574 - 1599
  Sibel Sü Eröz, Seher Şıttak
 61. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Altyapı Takımları Antrenörlerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1600 - 1619
  Ayşe Demir, Betül Bayazıt, Serap Çolak
 62. Petrol Fiyatları ve Borsa Endeks Değeri Arasındaki İlişki : Ortadoğu Ülkeleri Örneği
  Pages 1620 - 1649
  Erkan Alsu
 63. Tüketici Sinizmi Kavramı ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Eylemlerinin Sinik Tüketici Davranışlarına Etkisi Konusunda Bir Uygulama
  Pages 1650 - 1692
  Bora Göktaş
 64. Evaluation of Perception and Attitudes towards Hybrid Vehicles: A Developing Country Approach
  Pages 1693 - 1702
  Ahmet Refah Torun, Ahmet Batuhan Yiğit
 65. Kadınların Spordan ve Spor Merkezlerinden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri
  Pages 1703 - 1720
  Eyüp Uzuner, Levent Atalı, Betül Bayazıt, Hacı Ağdaş
 66. Cinsiyetlendirilmiş Bir Egzersizin Sınırlarında: Adana’daki Erkeklerin Pilates Deneyimleri
  Pages 1721 - 1756
  Mehmet Bozok, Z. Merve Munar, İrem Kavasoğlu
 67. KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına İşletme Sahiplerinin Bakış Açısı: Kars İli Örneği
  Pages 1757 - 1783
  Ceyda Yerdelen Kaygın, Aytaç İkinci
 68. Anne Babalık Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 1784 - 1805
  Halis Özerk
 69. Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1806 - 1835
  Cenk Aygün, Mustafa Özgenel
 70. İstanbul'daki Kadın Kooperatiflerinin Kadın Yoksulluğuna Etkisi
  Pages 1836 - 1863
  H. Yunus Taş, Esra Nur Kazar
 71. Örgüt Kültür Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi Örgüte Güvenin ve Örtülü Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü
  Pages 1864 - 1892
  Gül Gün
 72. Gender-Based Discrimination in Business Loan Markets
  Pages 1893 - 1913
  Elmas Yaldız Hanedar
 73. Leisure Motivation and Leisure Satisfaction: A practice on Open Water Swimming Competitions
  Pages 1914 - 1929
  Mustafa Can Koç, Harun Ayar, Hüseyin Gümüş, Kubilay Çimen
 74. Çok Nitelikli Fayda Teorisi ile CRITIC Yöntem Entegrasyonu: Akıllı Teknoloji Tercih Örneği
  Pages 1930 - 1957
  Berna Bulğurcu
 75. 1.Lig Goalball Oyuncularının Örgütsel Stres Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1958 - 1975
  Suzan Dal, Burçak Keskin, Eray Yurtseven, Cemile Nihal Yurtseven
 76. Kentsel Ulaşımda Özel Araç Odaklı Düzenlemelere Eleştirel Bir Bakış
  Pages 1976 - 2014
  Aysu Uğurlar
 77. Yaşam Doyumu ve Esnek Çalışma Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2015 - 2041
  Nurten Polat Dede, Fatma Türkmen
 78. Turizmin Yerel Kalkınmadaki Öneminin Değerlendirilmesi: Van Kenti Örneği
  Pages 2042 - 2067
  Vedat Yılmaz, Mazlum Karaağaç
 79. Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
  Pages 2068 - 2089
  Yusuf Bozgeyik, Ayşe Aydın
 80. Gender Differences of Young People’s Altruistic Behaviors: A Public Goods Game Experiment
  Pages 2090 - 2106
  Kıymet Yavuzaslan
 81. The Contribution of the Presidential Government System of the Republic with Specific Design To Turkey to Rationalize the Presidential System
  Pages 2107 - 2124
  Berat Akıncı
 82. Göç ve Demokrasinin Geleceği
  Pages 2125 - 2149
  Fethi Nas
 83. Türkiye'de Politik Okuryazarlık
  Pages 2150 - 2175
  Nilgün Dağ, Mehmet Koçer
 84. Schopenhauer’un Düşüncelerinde Bir Özgürleşme Olanağı Olarak Müzik
  Pages 2176 - 2199
  R. Görkem Aytimur
 85. Otantiklik ve Metalaşma Kavramlarının Turizmin Sürdürülebilirliği Çerçevesinde Taraklı ve Cumalıkızık Bölgeleri Üzerinden Okunması
  Pages 2200 - 2225
  Selin Aktürk, Selen Durak, Tülin Vural Arslan
 86. İkinci Yüzyılında İşbirliği ve Çatışma Sarmalında Türk- Amerikan İlişkileri
  Pages 2226 - 2258
  Zafer Akbaş, Ahmet Hüsrev Çelik, Melih Duman
 87. Finansal Kiralama İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler( BOBİ) Açısından Karşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 2259 - 2285
  Murat Karahan
 88. Ergenlerde Akran Zorbalığını Yordayan Bazı Faktörlerin Zorba ve Mağdur Bireyler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 2286 - 2320
  Nurullah Yelboğa, Orhan Koçak
 89. Empati Kavramına Bauman Çerçevesinden Bir Bakış
  Pages 2321 - 2344
  Doğa Başer, Mehmet Kırlıoğlu, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu
 90. A Conceptual Assessment on the Importance of Employee Happiness in Tourism Enterprises
  Pages 2345 - 2364
  Özge Güdü Demirbulat, Gencay Saatcı, Yusuf Aymankuy
 91. Tarımsal Üretim Gerçekleştiren İşletmelerin Faaliyetlerinin Hedef Maliyet Yöntemine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 2365 - 2380
  Eray Çetin, Nermin Bahşi
 92. Ege Adaları Tartışması ve Türkiye: II. Dünya Savaşı Süreci
  Pages 2381 - 2403
  Yaşar Semiz, Güngör Toplu
 93. Temellendirilmiş Kuramda Gerçeklik ve Görecelik Uzlaşması
  Pages 2404 - 2422
  Ayşenur Pekasıl, Zehra Erşahin
 94. Alban Berg’in Wozzeck Operası Hakkında Tarihsel Bir İnceleme
  Pages 2423 - 2455
  R. Görkem Aytimur
 95. Yoksul İstihdamının Teşviki Yaklaşımı, Türkiye Uygulaması ve Sorunlar
  Pages 2456 - 2478
  Mehmet Bulut
 96. Türk Basınında Çalışma Hayatı ve İş Güvencesi Sorunu
  Pages 2479 - 2498
  Mehmet Sena Kösedağ
 97. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Yapbozu: Gelişmeler ve Öneriler
  Pages 2499 - 2532
  Çiğdem Akman
 98. Development Phases of E-Government
  Pages 2533 - 2548
  Mustafa Emre Civelek
 99. Football-Related Violence in Turkey in relation to Collective Violence and Identity Fusion
  Pages 2549 - 2561
  Servet Reyhan
 100. İnsani Diplomasi Faaliyetlerinin Türkiye’nin Yumuşak Gücüne Etkisi
  Pages 2562 - 2591
  Elif Yıldırım
 101. Milli Gelir, Bankacılık Kredi ve Mevduat Hacmi ile Menkul Kıymetler Borsası İşlem Hacmi Etkileşimi
  Pages 2592 - 2626
  Mustafa Canbaz
 102. Gilles Deleuze Felsefesinde Temel Kavramlar ve Yeni Toplumsal Hareketler
  Pages 2627 - 2652
  Ümmet Erkan
 103. Mehmed İzzet ve Mehmed Ali Aynî Arasında İçtimaiyat Dersleri Üzerine Bir Polemik
  Pages 2653 - 2662
  Yeliz Okay
 104. Propagandada Etik Kaygı
  Pages 2663 - 2678
  Mahmut Mert Aslan
 105. Seçim Yenilgisi, Parti İçi Muhalefet Ve Hizipleşme Tartışmalarının Gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi XI. Kurultayı (26-30 Temmuz 1954)
  Pages 2679 - 2708
  Resul Babaoğlu
 106. Osmanlı Devletinin Son Döneminde Anadolu’ya Gelen Muhacirler ve Muhacirlerin Göç Ettiği Bazı Şehirlerdeki İskân Politikaları
  Pages 2709 - 2728
  Ahmet Oğuz
 107. Kant’ın Ruhun Ölümsüzlüğüne İlişkin Görüşlere Yönelik Eleştirileri ve Phaidon Diyaloğundan Hareketle Platon’un Bu Eleştirelere Verebileceği Olası Cevaplar
  Pages 2729 - 2756
  Ahmet Ugurlu
 108. Örgüt içi Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılmasında Kurumsal Akademilerin Yapılandırılması
  Pages 2757 - 2767
  Eyyüb Ensari Cicerali
 109. Kamusal Alan Kavramı Çerçevesinde Türkiye’de 68 ve 80’lerdeki Öğrenci Hareketleri Üzerine Yeniden Düşünmek
  Pages 2768 - 2803
  Gamze Aksan
 110. Kurumsal Politik Davranış: İşletme, Devlet ve Piyasa İlişkileri Ekseninde Eleştirel Bir İnceleme
  Pages 2804 - 2826
  Konuralp Sezgili
 111. Don’t Exaggerate the Problems! Why can’t Turkey and the European Union Divorce?
  Pages 2827 - 2846
  Uğur Burç Yıldız
 112. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt Yapısı: Denetim ve Merkezileşme
  Pages 2847 - 2866
  Mustafa Çelikten, Kemal Ayyıldız, Yeliz Yeni Çelikten
 113. Yeni-liberal Kurumsalcılık Çerçevesinde Çin’in Komşuluk Diplomasisi: Hu Jintao ve Xi Jinping Dönemlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Pages 2867 - 2892
  Cemre Pekcan
 114. Sağlık Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri
  Pages 2893 - 2907
  Hamide Nur Çevik Özdemir, Rahman Çakır, Rıdvan Küçükali
Abstracting & Indexing

400dpiLogo.pngulakbim-large.png


logo_sobiad.pngtei.jpgasos.png