OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Monthly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image


OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 16 - Issue 27 - Jul 31, 2020
 1. Factors That Influence Teachers' Multicultural Teaching Practices
  Pages 13 - 47
  Soner YILDIRIM , Erdoğan TEZCİ
 2. Investigation of the Relationship Between the Parental Attitudes Applied by the Parents of Preschool Children and Their Science Learning Skills
  Pages 48 - 75
  Vildan DEMİR , Büşra ERGİN
 3. The Relationship of STEM Attitudes and Reflective Thinking Skills on Problem-Solving
  Pages 76 - 93
  Mücahit KÖSE , Muhammed Akif KURTULUŞ , Kadir BİLEN
 4. Determining of Self- Stigma and Self-Esteem of Social Work Department Students in Seeking Psychological Help
  Pages 94 - 115
  Fulya AKGÜL GÖK , Eda Özge YAZGAN , Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ , Veli DUYAN
 5. Sosyal Medyada Kendini Açma: Öz Saygı, Güven ve Algılanan Faydanın Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
  Pages 116 - 149
  Şükrü BALCI , Ayşe ARSAL GÖLCÜ
 6. “Planetaryum” Konusunda Yayınlanan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirilmesi
  Pages 150 - 173
  Aykut Emre BOZDOĞAN
 7. Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi
  Pages 174 - 209
  Yakup IŞIK , Eyüp ÇELİK
 8. Türk Eğitim Tarihi Dersinin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Sorgulama ve Sorumluluk Bilinçlerinin Gelişimine Katkısı: Aksaray Üniversitesi Örneği
  Pages 210 - 235
  Savaş KARAGÖZ
 9. 6. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Hakkındaki Geometrik Muhakeme Süreçleri
  Pages 236 - 265
  Ahmet MUTLUOĞLU , Ahmet ERDOĞAN
 10. Yetişkin Bireylerde Narsisizm, Yakın İlişkiler ve Cinsellik
  Pages 266 - 287
  Berhu ERDOĞAN , Muzaffer SAHİN
 11. Otantik Liderliğin Belediye Çalışanlarının Performansına Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü
  Pages 288 - 318
  Rıfat IRAZ , Namık ATA
 12. Mobbing ve Örgütsel Sessizliğin İş Performansına Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma
  Pages 319 - 352
  Polat YÜCEKAYA , Özkan İMAMOĞLU
 13. Aleksitimik Belirtilerin Yordanmasında Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Ruminasyonun Rolünün İncelenmesi
  Pages 353 - 369
  Fatih BAL , Damla ALKOÇ ÖZMÜŞ
 14. Mevsimsellik Ve Dindarlık İlişkisi
  Pages 370 - 396
  Selahattin YAKUT
 15. Hizmetkâr Okul Liderliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 397 - 423
  Ömer Murat ÖTER , Abidin DAĞLI
 16. Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörlerin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Pages 424 - 464
  Mihriban HATUNOĞLU , Salih YEŞİL
 17. #İşimisev(m)iyorum: Banka Sektöründe Çalışanların Online Yorumları Üzerine Bir İçerik Analizi
  Pages 465 - 489
  Berivan TATAR , Büşra MÜCELDİLİ , Oya ERDİL
 18. Kodlama Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı: Eşli Kodlama
  Pages 490 - 515
  Şule Betül TOSUNTAŞ , Emrah EMİRTEKİN , Kagan KİRCABURUN
 19. Vatandaşların Yerel Hizmetlere Yönelik Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma: Kars Belediyesi Örneği
  Pages 516 - 543
  Onur AKÇAKAYA , Zeynep Ceylin ECER
 20. Youtube’da Şiddetin Görünürlüğü: “Kışkırtma” Videolarına Dair Bir İnceleme
  Pages 544 - 570
  Umut GÜL
 21. Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
  Pages 571 - 596
  Recep Fatih KAYHAN , Sait BARDAKÇI , Çağdaş CAZ
 22. 1984’den Günümüze Türkiye’de “Siyaset” Disipliniyle İlgili Tezlere Genel Bir Bakış: “Siyasi Parti” Odaklı Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
  Pages 597 - 632
  Gülsüm ŞİMŞEK
 23. Kentsel Alanda Çocuk ve Çocuk Oyun Alanları: Giresun Merkez İlçe Örneğinde Bir Araştırma
  Pages 633 - 671
  Levent MEMİŞ , Sıla GÜLCAN
 24. Yükseköğretimde Kapsayıcılığın Uygulanabilirliği Üzerine bir Tartışma
  Pages 672 - 699
  Asu ALTUNOĞLU
 25. İstihbarat Süreci ve İnsan Kaynaklı İstihbaratın Analizi
  Pages 700 - 719
  Ozan KAVSIRACI
 26. Çalışanın Stres Düzeyi ile İş Performansı Arasında Bir İlişki Var mı? Eczacılık Mesleğine Yönelik Bir Literatür Taraması
  Pages 720 - 743
  Gülşen KIRPIK , Mehmet Ali̇ DOĞAN
 27. Diaspora Politikalarına Yönelik Çağdaş Kuramsal Yaklaşımlar ve Türk Diaspora Politikası
  Pages 744 - 774
  Esra SAĞLAM
 28. Baudrillard Bağlamında Hiper-Gerçeklik Kuramının Futbol İzleyicileri Üzerine Etkisi
  Pages 775 - 790
  Bariş ŞENTUNA
 29. Tıp Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Sistematik Derleme
  Pages 791 - 812
  İbrahim Hüseyin CANSEVER , Aslı METİN , Merve KİŞİ
 30. Türk-İslam Sentezi’nin Oluşum ve Gelişim Süreci
  Pages 813 - 834
  Ahmet Selim KADIOĞLU
Abstracting & Indexing

400dpiLogo.pngulakbim-large.png


logo_sobiad.pngtei.jpgasos.png