Year 2017, Volume 7 , Issue 12, Pages 237 - 253 2017-06-30

Çokkültürlülük Olgusunun Kanada Örneği Ekseninde İncelenmesi
An Investigation on The Notion of Multiculturalism Within The Scope of Canada Case

Emrah Başaran [1]


İçerisinde yaşadığımız dünya son yüzyılda ortaya çıkan ve takip edilebilmesi neredeyse imkansız olan birçok gelişme sonrasında artık küresel bir köy haline gelmiştir. Son dönemde özellikle dikkati çeken teknoloji ve ulaşım alanında görülen ilerlemelerle birlikte toplumsal yapılarda hızla değişmekte ve ortaya çıkan yeni tartışma ve problemler gündemi meşgul etmektedir. Bu sorunlar sıralamasında ise çokkültürlülük ekseninde değerlendirilen “birlikte yaşama” problemi sosyolojik, siyasal ve hukuksal anlamda yoğun tartışmaların yapılmakta olduğu konuların başında gelmektedir. Küreselleşmeyle birlikte daha da görünür hale gelen uyum ve entegrasyon sorunları tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Kanada’nın da gündemini sürekli meşgul etmektedir. Bir göçmen ve mülteci ülkesi olan Kanada üretmiş olduğu politikalar nedeniyle çokkültürlülük tartışmalarında merkezi bir konumda bulunmaktadır. Kanada’nın çokkültürlü bir toplum görünümünde olması ise çokkültürlülük tartışmalarının yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Kanada’nın uzun yıllardan beri tartıştığı konulardan en önemlisini Quebec bölgesinde yaşayan Fransızların vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi oluşturmaktadır.

The world we live in has now become a global village after many developments that occurred in the last century and are almost impossible to follow. Recent developments in the area of ​​technology and transportation, which are particularly striking, are rapidly changing in social structures, and new debates and problems are on the agenda. In the order of these problems, the issue of "coexistence", which is evaluated on the axis of multiculturalism, comes at the forefront of intense debates in sociological, political and legal sense. Along with globalization, Canada's agenda is constantly occupied, as it is in all the countries of the world, as harmonization and integration problems become more visible. Canada, a country of immigrants and refugees, is in a central position in multicultural debates due to policies it has produced. The fact that Canada looks like a multicultural society does not mean that multicultural debates have not been done. The most important issue that Canada has been discussing for many years is the struggle for independence, given by the French living in the Quebec region.

 • Anık, M. (2012a). Çokkültürcülük ve osmanlı devleti, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, 117-130.
 • Anık, M. (2012b). Kimlik ve çokkültürcülük sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Bağlı, M. ve Özensel, E. (2005). Çokkültürlü vatandaşlık. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Banting, G. (2010). Is there a progressive’s dilemma in canada? ımmigration, multiculturalism and the welfare state, Canadian Journal of Political Science.
 • Dewing, M. (2009). Canadian multiculturalism, Library of Parliament.
 • Erzurumlu, S. (2008). Çokkültürcülük politikası ve Kanada’da çokkültürcülük. Isparta: S.D.Ü Yüksek Lisans Tezi.
 • Forbes, D. H. (2007). Multiculturalism and the canadian constitution, Edited by Stephen Tierney, Trudeau As the First Theorist of Canadian Multiculturalism, UBC Press.
 • Kalaycı, H. (2007). Kanada quebec sorunu, çokkültürcülük, kendi kaderini tayin, milliyetçilik ve federalism. Ankara: Ankara Üniversitesi, S.B.E, Doktora Tezi.
 • Kalaycı, H. (2008). Referandumla ayrılma konusunda yüksek mahkemenin tutumu: kanada-quebec örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(1), 151-174.
 • Kymlicka, W. (2012). Multiculturalism: success, failure and the future, Migration Policy Institute.
 • Kymlicka, W. (2015). The three lives of multiculturalism, Revisiting Multiculturalism in Canada Theories, Policies and Debates, (Eds: Shibao Guo and Lloyd Wong), Sense Publishers.
 • Özensel, E. (2013a). Doğu toplumlarında ve Türkiye’de birlikte yaşama arayışı: çokkültürlülük mü? yoksa yeni bir model mi?, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 1-17.
 • Özensel, E. (2013b). In search of coexistence in eastern societies: multiculturalism or a new model? International Journal of Sustainable Human Development, 1(2), 19-26.
 • Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük uygulaması olarak Kanada çokkültürlülüğü, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(7), 55-70.
 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek, (Çev: Bilge Tanrıseven). İstanbul: Phoenix Yayınları.
 • Sengstock, C. M. (2009). Voices of diversity multi-culturalism in America, Springer Media.
 • Strauss, L. C. (1995). Irk, tarih ve kültür, (Çev: Haldun Bayrı v.d.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Şan, M. K. ve Öğür, B. (2016). Çokkültürlülük söylemleri ve milliyetçiliğin dönüşümü, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 131-142.
 • Taylor, C. (1995). Modernliğin sıkıntıları, (Çev: Uğur Canbilen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylor, C. (2000). Çokkültürcülük (tanınma politikası), (Haz: Amy Gutmann), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Vatandaş, C. (2001). Çokkültürlü yapıda ulusal/etnik kimlikler(Kanada örneği), A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 101-117.
 • İnternet Kaynakları http://www.canadainternational.gc.ca, 15.05.2012. (URL-1)
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanada, 18.05.2012. (URL-2)
 • http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=7045&y=YasinAktay, 14.05.2012. (URL-3)
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0389-9069
Author: Emrah Başaran
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

APA Başaran, E . (2017). Çokkültürlülük Olgusunun Kanada Örneği Ekseninde İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 7 (12) , 237-253 . DOI: 10.26466/opus.315805