Year 2017, Volume 7 , Issue 12, Pages 284 - 311 2017-06-30

Kayseri’de Ticaret Kültürünün Tarihsel Kökleri ve Bugünü MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneği
Historical Roots and Present State of Trade Culture in Kayseri: The Case of Kayseri Branch of MÜSİAD

Cihad Özsöz [1]


Bu çalışmada sanayi ve ticaret alanında etkin ve önemli bir aktör olduğu düşünülen ve aynı zamanda muhafazakâr yapısıyla anılan Kayseri ilinin ticaret kültürünün geçmişine ve bugününe odaklanılmıştır. Özellikle Kayserili girişimcinin iş hayatına giriş motivasyonları, birer ekonomik aktör olarak Kayserililere özgü olduğunu düşündükleri pratikler, sahip oldukları şirketleri nasıl yönettikleri ve geçmişle nasıl bağ kurdukları üzerine sorulan sorulara katılımcı iş adamlarının verdikleri cevaplar üzerinden Kayseri’nin ticaret kültürüyle ilgili olarak gündelik dilde çok genel ifadelerle yapılan bazı tespitler tartışmaya açılmıştır. Diğer yandan anadolu sermayesini ve özellikle dindar/muhafazakâr iş adamlarını örgütleme amacıyla yola çıkan MÜSİAD’ın, muhafazakâr yapısıyla bilinen Kayseri’den gördüğü destek yadsınamaz. Bu çalışmada MÜSİAD’ın Kayseri şubesiyle üyelik ve/veya ticari faaliyet ilişkisi içerisinde olan 20 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler yukarıda sözünü ettiğimiz bağlamda değerlendirilmiştir.

This study focuses on the past and the present trade culture of the city of Kayseri which has been a significant actor in the field of industry and trade and known as a conservative city. In particular the focus will be on the responses given by the participant businessmen to the questions such as what kind of motivations lead Kayserian entrepreneurs to business life, what do they think as economic actors on the practices which are believed to be peculiar to Kayserians, how do they run their companies and how do they connect to the past. Through these questions this study puts into question some assumptions generated in ordinary language about the trade culture of Kayseri. On the other hand, support of Kayseri, a city known for its conservatism, to MÜSİAD, an organisation which set outto organise Anatolian capital and in particular pious/conservative businessmen cannot be overlooked. We conducted in-dept interviews with 20 participants who are either members or having economic relationship with the Kayseri branch of MÜSİAD and in this study this gathered information will be assessed in the light of the context mentioned above.

 • Alayoğlu, N. (2003). Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma. İstanbul: MÜSİAD Yayınları.
 • Bayram, M. (2001). Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Âhiliğin Doğuşuna Etkisi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (10), 1-11.
 • Bozkurt, V., Aytaç, S. (1996). 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: XIV – Üniversite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme. TÜGİAD Araştırma Raporu.
 • Bozkurt, V., Aytaç, S. (2016). Bursa’da AR-GE ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırması. Bursa, Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Yayını: 5.
 • Buğra, A. (1998). Class, Culture, and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations. International Journal of Middle East Studies, 30 (4), 521-539.
 • Buğra, A. (2010). Devlet ve İş Adamları. (Çev.: F. Adaman). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Buğra, A., Savaşkan, O. (2015). Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası. (Çev.: B. Doğan). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Büyükmıhçı, G. (2005). Kayseri’de Yaşam ve Konut Kültürü. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Cengiz, K. (2013). “Yav İşte Fabrikalaşak” Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çoruk, F. J. G. (2009). Kayseri Esnafının Kent Kimliği Oluşumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Demirci, S., Kartal, K. (2014). 1833/34 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazası Müslim Nüfus Defteri İncelemesi. Journal of History Studies, 6 (4), 1-29.
 • Demirpolat, A., Akça, G. (2004). Âhilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (15), 355-376.
 • Duran, M. (2002). Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ve Etkinliği hakkında araştırma. Ankara: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
 • Gözel Durmaz, O. (2015). The Distribution of the Armenian Abandoned Properties in an Ottoman Locality: Kayseri (1915–18). Middle Eastern Studies, 51 (5), 838-858.
 • Günel, G. (2010). Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da İpek Yolu – Kervansaraylar – Köprüler. Kebikeç, (29), 133-146.
 • Gürel, D. (2006). MÜSİAD Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Konya Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • İbn-i Haldun. (2007). Mukaddime (I. Cilt). (Çev: S. Uludağ). İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Kehf, M. (1994). İslâm Toplumunda Tüketici Davranışı. İş Hayatında İslâm İnsanı: Homo Islamicus içinde (s. 155-172). H. Şencan (Ed.). MÜSİAD Araştırma Raporları: 9.
 • Keyman, E. F. ve Koyuncu Lorasdağı, B. (2010). Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Kırpık, G. (2002). Haçlılar ve İpek Yolu. Bilig, Bahar (61), 173-200.
 • Özkul, G. (2007). Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 343-366.
 • Sönmez, F., Alper, B. (2012). Kayseri Kentinde Fiziksel Çevrenin Değişimi: 1882-1945. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 4, 111-130.
 • Sunar, L. (2012) Marx ve Weber’de Doğu Toplumları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Weber, M. (2005). Sosyoloji Yazıları. (Çev.: T. Parla). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wright, P. (1994). İslâmi Firmalarda Örgütsel Davranış. İş Hayatında İslâm İnsanı: Homo Islamicus içinde (s. 143-154). H. Şencan (Ed.). MÜSİAD Araştırma Raporları: 9.
 • Yankaya, D. (2014). Yeni İslâmi Burjuvazi: Türk Modeli. (Çev.: M. I. Durmaz). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yeşilbağ, M. (2016). Hegemonyanın Harcı: AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim Rejimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (2), 599-626.
 • http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiadla-tanisin (Erişim Tarihi: 25.01.2017)
 • http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi.html (Erişim Tarihi: 10.01.2017)
 • http://www.iso.org.tr/sites/1/content/500-buyuk-liste-2015.html (Erişim Tarihi: 10.01.2017)
 • http://www.iso.org.tr/sites/1/content/500-ikinci-buyuk-liste-2015.html (Erişim Tarihi: 10.01.2017)
 • http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-232921 (Erişim Tarihi: 10.10.2016)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=646 (Erişim Tarihi: 03.01.2017)
 • http://www.kayso.org.tr/user/files/web-ekim-istatistik.pdf (Erişim Tarihi: 03.01.2017)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21574 (Erişim Tarihi: 29.10.2016)
Subjects Social, Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1988-1445
Author: Cihad Özsöz
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

APA Özsöz, C . (2017). Kayseri’de Ticaret Kültürünün Tarihsel Kökleri ve Bugünü MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 7 (12) , 284-311 . DOI: 10.26466/opus.322198