Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Periodical Publications on The Time Youth Before The Republic

Year 2018, Volume 8, Issue 1, 468 - 484, 07.03.2018
https://doi.org/10.26466/opus.382644

Abstract

The objective of this research to determine the periodical publications that are subject to various aspects of youth in the Pre-Republic period. Within the scope of this aim, some researches have been carried out using the institutions such as National Library, TBMM Library which are sources of Ottoman artifacts. As a result of the research, some information was given about magazines on the time youth before the Republic. These magazines are determined as Gençlik Âlemi (1913), Gençlik Duygusu (1914), Genç Türk(1910), Gençler Defteri (1914), Gülizar (1909), Genç Kalemler (1919), Genç Tabip (1911), Gençlik (1911), Genç Kimyager (1912), Gençler Derneği (1914), İdman (1914), Türk Çocuğu (1914), Genç Kadın (1918),  Genç Sanatkâr (1918), Genç Kalemler (1919), Genç Kadın (1919), Genç Yolcular (1919), Gençler Dünyası (1920), Genç Müslüman Today, as well as we need young people who are conscious, knowledgeable, and culturally valued, it is thought that we needed young people in these qualities in the pre-republican period to be among the developed societies and to have the qualities of this society. In addition to what is the emotions, thoughts, attitudes and behaviors that are particularly expected of young people, as well as the school and the teacher, newspapers and magazines in the period were used as information sources for their parents to act against the youth. In order to achieve this aim, it has been seen that not only the information, culture and values ​​taken from family, but also the school and the local area are utilized in the periodical publications.

 

References

 • Doğan, İ. (1997). Değişen Türkiye 'de bilim ve kültür. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Duman, T. ve Dilaver, H.H. (2011). Prof.dr. yahya akyüz’e armağan, Türk eğitim tarihi araştırmaları, eğitim ve kültür yazıları, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ergün, M. (1996). II. meşrutiyet dönemi eğitim hareketleri. Ankara: Ocak Yayınevi.
 • Gazel, A. A., & Ortak, Ş. (2006) İkinci meşrutiyet’ten 1927 yılına kadar yayın imtiyazı alan gazete ve mecmualar (1908-1927), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, 7(1), 223.
 • Güçlü, M. (2015). Türkiye’de 1950 ve 1980 yılları arasında süreli yayınlara yansıyan mesleki ve teknik öğretimle ilgili konuların değerlendirilmesi: Mesleki ve teknik öğretim dergisi örneği", Turkish Studies, 10(14), 363-386.
 • Güçlü, M. (2016). Yeni okul dergisi’nin ele adiği eğitim sorunlari açısından değerlendirilmesi (1950-1954), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün-iversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 68-85.
 • Güçlü ve Özdemir (2017). Eğitim hareketleri dergisi’nin türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(2), 145-153.
 • Karagöz, S., ve Duman,T., (2014). 1908-1928 Yıları arası süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve öneriler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35), 576-594. Issn: 1307-9581.
 • Karagöz, S. ve Şanal, M.(2015). İkinci meşrutiyet dönemi kadın gözüyle kadın eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(39), 679-691.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi ( 9. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şimşek, H. (2001). Tanzimat ve mutlakıyet dönemi çocuk dergilerinin eğitim açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Cumhuriyet Öncesi Dönem (1909-1923) Gençliği Konu Edinen Süreli Yayınlar (Dergiler)

Year 2018, Volume 8, Issue 1, 468 - 484, 07.03.2018
https://doi.org/10.26466/opus.382644

Abstract

Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet öncesi dönem gençliğinin eğitimi üzerine dile getirilen Bu araştırmanın amacı Cumhuriyet Öncesi dönemde gençliği çeşitli açılardan konu edinen süreli yayınları tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde tarama modeli kullanılarak Milli Kütüphane, TBMM kütüphanesi gibi Osmanlıca eserlere kaynaklık eden kurum ve kuruluşlarda araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda Cumhuriyet öncesi dönem gençliği konu edinen dergileri tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Bu dergiler ise; Gençlik Âlemi (1913), Gençlik Duygusu (1911), Genç Türk (1910), Gençler Defteri (1914), Gülizar (1909), Genç Kalemler (1919), Genç Tabip (1911), Gençlik (1911), Genç Kimyager (1912), Gençler Derneği (1914), İdman (1914), Genç Kadın (1918),  İzdivaç (1918),  Genç Sanatkâr (1918), Genç Kalemler (1919), Genç Kadın (1919), Genç Yolcular (1919), Gençler Dünyası (1920), Gençler Derneği (1914), Genç Müslüman (tarihi yok) olarak belirlenmiştir. Günümüzde gelişmiş toplumlar arasında yer alabilmek, bilgi toplumunun niteliklerine sahip olabilmek için bilinçli, bilgili, kültürel değerleriyle donanmış gençliğe ihtiyacımızın olduğu gibi, cumhuriyet öncesi dönemde de bu nitelikte bir gençliğe ihtiyacımız olduğu düşüncesinin olduğu görülmüştür. Özellikle gençlik üzerine ve gençlerden beklenilen duygu, düşünce, tutum ve davranışların neler olmasının yanında, aile ve ebeveynlerin de gençlere karşı nasıl hareket etmeleri konusunda okul ve öğretmenin yanı sıra, dönemin gazete ve dergiler de bilgilendirme kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için sadece aile, okul ve mahalleden alınan bilgi, kültür ve değerlerin yanında süreli yayınlardan da yararlanıldığı görülmüştür. 

References

 • Doğan, İ. (1997). Değişen Türkiye 'de bilim ve kültür. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Duman, T. ve Dilaver, H.H. (2011). Prof.dr. yahya akyüz’e armağan, Türk eğitim tarihi araştırmaları, eğitim ve kültür yazıları, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ergün, M. (1996). II. meşrutiyet dönemi eğitim hareketleri. Ankara: Ocak Yayınevi.
 • Gazel, A. A., & Ortak, Ş. (2006) İkinci meşrutiyet’ten 1927 yılına kadar yayın imtiyazı alan gazete ve mecmualar (1908-1927), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, 7(1), 223.
 • Güçlü, M. (2015). Türkiye’de 1950 ve 1980 yılları arasında süreli yayınlara yansıyan mesleki ve teknik öğretimle ilgili konuların değerlendirilmesi: Mesleki ve teknik öğretim dergisi örneği", Turkish Studies, 10(14), 363-386.
 • Güçlü, M. (2016). Yeni okul dergisi’nin ele adiği eğitim sorunlari açısından değerlendirilmesi (1950-1954), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün-iversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 68-85.
 • Güçlü ve Özdemir (2017). Eğitim hareketleri dergisi’nin türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(2), 145-153.
 • Karagöz, S., ve Duman,T., (2014). 1908-1928 Yıları arası süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve öneriler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35), 576-594. Issn: 1307-9581.
 • Karagöz, S. ve Şanal, M.(2015). İkinci meşrutiyet dönemi kadın gözüyle kadın eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(39), 679-691.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi ( 9. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şimşek, H. (2001). Tanzimat ve mutlakıyet dönemi çocuk dergilerinin eğitim açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Savaş Karagöz (Primary Author)
0000-0002-4410-9214
Türkiye

Publication Date March 7, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Karagöz, S. (2018). Cumhuriyet Öncesi Dönem (1909-1923) Gençliği Konu Edinen Süreli Yayınlar (Dergiler) . OPUS International Journal of Society Researches , Youth Researches Special Issue , 468-484 . DOI: 10.26466/opus.382644