Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İhsan Sungu’ nun Program Değerlendirme Modelinin Avrupa ve Amerika’da Yaygın Kullanılan Program Değerlendirme Modelleri ile Karşılaştırılması

Year 2018, Volume 8, Issue 14, 465 - 496, 25.04.2018
https://doi.org/10.26466/opus.391195

Abstract

Bu araştırma Cumhuriyet öncesi dönem Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) müdürü olan İhsan Sungu’nun etkili öğrenme ve öğretmenin gerçekleşmesi için öğretmenlere yönelik günümüz anlamıyla bir program değerlendirme modeli olarak kabul edilebilecek “Muallim Talebesi İçin Dersin Tenkidinde (Değerlendirme-eleştirme) Dikkate Alınacak Usuller” isminde hazırlamış olduğu çalışma ile Avrupa ve ABD de Yaygın Program Değerlendirme Model ve Yaklaşımları olan Hedef Yönelimli, Yönetimsel Yönelimli, Müşteri (Tüketici) Yönelimli, Uzmanlık Yönelimli, Rakip Yönelimli ve Katılımcı Yönelimli Değerlendirme yaklaşımları arasında benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tarama ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çağdaş pedagojik anlayışla İhsan Sungu’nun günümüzde kullanılan program değerlendirme modellerinden daha etkili ve verimli bir model geliştirdiği görülmüştür. 

References

 • Ata, B. (2003). Mülkiyeli Bir Eğitim Bilimci: İhsan Sungu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr /tebd/ issue/26132/275255.
 • Arslanoğlu, İ. (2016). Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bennet, D.B. (1989). Evaluating Environmental Education in Schools A practical guide for teachers, Environmental Education Series, 12, UNESCO.http://unesdoc.unesco.org/ images/0006/ 000661/ 066120eo. pdf (Erişim Tarihi: 05.09.2017)
 • Bharvad, A. J. (2010). International Research Journal , September 2010 VOL I , ISSUE 12,pp:72-76.
 • Brandt, R. S. (Ed.). (1981). Applied strategies for curriculum evaluation. Alexandria, VA: ASCD. Association for Supervision and Curriculum Development 225 North Washington Street, Alexandria, Virginia 22314
 • Chen, H. T. (2005). Practical program evaluation: Assessing and improving planning, implementation, and effectiveness. Thousand Oaks, Calif: Sage. Chicago.
 • Cousins, J.B. ve Earl, L.M. (1995). Participation evaluation: Enhancing evaluation use and organizational learning capacity. The Evaluation Exchange, 1(3 ve 4), 1-5.
 • Daniel, S. (2001). New Directions For Evaluation’ , Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741.
 • Demirel, Ö. (2006). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Dikici, A. (2009). An application of digital portfolio with the peer, self and instructor assessments in art education. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 36, 91-108.
 • Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fitzpatrick J. L., Sanders, J., R., Worthen, B., R. (2001). Curriculum Evaluation (4th. Editon) Pearson Press. UK: London.
 • George A. (1981). Curriculum theory, (4th ed.), Itasca, Ill.: F. E. Peacock Publishers.
 • Jonhson, B, R. ve Dick W. (2012) Evaluation in Instructional Design: A Comparison of Evaluation Models, http://apps.fischlerschool.nova.edu/ toolbox/instructionalproducts/8001/EDD8001/2012-JohnsonDick-Ch 10-Evaluation_In_Instructional_Design.pdf (Erişim Tarihi: 01.08. 2017)
 • Karagöz, S. (2014). İkinci Meşrutiyetten Harf İnkılâbına kadar süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve Cumhuriyet eğitimine yansımaları (1908-1928) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karagöz, S. (2016). Opinions and suggestions about education and training programmes (Curriculum) before the republic era. in Turkey, OPUS –International Journal of Society Researches. 6(11). 651-676.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kirkpatrick, D. L. (2006). Evaluating training programs: The four levels. San Francisco: Berrett-Koehler.
 • Oliva, P.F. (2009). Developing the curriculum. New York: Pearson Allyn and Bacon.
 • Ornstein, A., ve Hunkins, F. (2009) Curriculum Design. In Curriculum: Foundations, Principles and Issues (5th Ed.), pp. 181-206. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
 • Popham, W.J. (1988). Educational evaluation. englewood cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Posner, G.J. (2004). Analyzing the curriculum. New York: Mcgraw-Hill Companies, Inc.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi So-syal Bilimler Dergisi, 18, 175-187.
 • Sönmez, V. (1991) Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Stufflebeam, D.L. (2000a). New directions for evaluation, No. 89, Jossey-Bass, A Publishing Unit of John Wiley ve Sons, Inc.
 • Stufflebeam, D.L. (2000b). The CIPP model for evaluation. D.L. Stufflebeam, G.F. Madaus, ve T. Kellaghan (Ed.), Evaluation models. Viewpoints on educational and human services evaluation. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Süleyman Şevket (1923). Tedrisatta Usul İhtiyacı, Usul Meselesi. Muallimler Mecmuası, 1(9), 177- 181.
 • Tezci, E. (2002). Oluşturmacı öğretim tasarım uygulamasının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (1993). Curriculum development: A guide to practice. NY: McMillan Publishing Company.
 • Woods, J. D. (1988). Curriculum Evaluation Models : Practical Applications for Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 13(1). 1-8.

Comparision of Ihsan Sungu's Curriculum Evalution Model with the Common Curriculum Evalution Models in America and Europe

Year 2018, Volume 8, Issue 14, 465 - 496, 25.04.2018
https://doi.org/10.26466/opus.391195

Abstract

Aim of this study is to compare İhsan Sungu’s evaluation model and European and American curriculum evaluation models which are goal oriented, management oriented, consumer oriented, expert oriented, participant oriented models. İhsan Sungu preapreared a group of questions, in his study Muallim Talebesi İçin Dersin Tenkidinde (Değerlendirme-eleştirme) Dikkate Alınacak Usuller”, which can be accepted as evaluation model to any evaluate educational activities or lessons in teacher training school, Darülmuallimin (Teacher Training School for male students). In this study screening model was used. As a result, Sungu’s model has many mutual points with the modern curriculum evaluation models and his model can be accepted effective one.

References

 • Ata, B. (2003). Mülkiyeli Bir Eğitim Bilimci: İhsan Sungu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr /tebd/ issue/26132/275255.
 • Arslanoğlu, İ. (2016). Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bennet, D.B. (1989). Evaluating Environmental Education in Schools A practical guide for teachers, Environmental Education Series, 12, UNESCO.http://unesdoc.unesco.org/ images/0006/ 000661/ 066120eo. pdf (Erişim Tarihi: 05.09.2017)
 • Bharvad, A. J. (2010). International Research Journal , September 2010 VOL I , ISSUE 12,pp:72-76.
 • Brandt, R. S. (Ed.). (1981). Applied strategies for curriculum evaluation. Alexandria, VA: ASCD. Association for Supervision and Curriculum Development 225 North Washington Street, Alexandria, Virginia 22314
 • Chen, H. T. (2005). Practical program evaluation: Assessing and improving planning, implementation, and effectiveness. Thousand Oaks, Calif: Sage. Chicago.
 • Cousins, J.B. ve Earl, L.M. (1995). Participation evaluation: Enhancing evaluation use and organizational learning capacity. The Evaluation Exchange, 1(3 ve 4), 1-5.
 • Daniel, S. (2001). New Directions For Evaluation’ , Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741.
 • Demirel, Ö. (2006). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Dikici, A. (2009). An application of digital portfolio with the peer, self and instructor assessments in art education. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 36, 91-108.
 • Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fitzpatrick J. L., Sanders, J., R., Worthen, B., R. (2001). Curriculum Evaluation (4th. Editon) Pearson Press. UK: London.
 • George A. (1981). Curriculum theory, (4th ed.), Itasca, Ill.: F. E. Peacock Publishers.
 • Jonhson, B, R. ve Dick W. (2012) Evaluation in Instructional Design: A Comparison of Evaluation Models, http://apps.fischlerschool.nova.edu/ toolbox/instructionalproducts/8001/EDD8001/2012-JohnsonDick-Ch 10-Evaluation_In_Instructional_Design.pdf (Erişim Tarihi: 01.08. 2017)
 • Karagöz, S. (2014). İkinci Meşrutiyetten Harf İnkılâbına kadar süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve Cumhuriyet eğitimine yansımaları (1908-1928) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karagöz, S. (2016). Opinions and suggestions about education and training programmes (Curriculum) before the republic era. in Turkey, OPUS –International Journal of Society Researches. 6(11). 651-676.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kirkpatrick, D. L. (2006). Evaluating training programs: The four levels. San Francisco: Berrett-Koehler.
 • Oliva, P.F. (2009). Developing the curriculum. New York: Pearson Allyn and Bacon.
 • Ornstein, A., ve Hunkins, F. (2009) Curriculum Design. In Curriculum: Foundations, Principles and Issues (5th Ed.), pp. 181-206. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
 • Popham, W.J. (1988). Educational evaluation. englewood cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Posner, G.J. (2004). Analyzing the curriculum. New York: Mcgraw-Hill Companies, Inc.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi So-syal Bilimler Dergisi, 18, 175-187.
 • Sönmez, V. (1991) Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Stufflebeam, D.L. (2000a). New directions for evaluation, No. 89, Jossey-Bass, A Publishing Unit of John Wiley ve Sons, Inc.
 • Stufflebeam, D.L. (2000b). The CIPP model for evaluation. D.L. Stufflebeam, G.F. Madaus, ve T. Kellaghan (Ed.), Evaluation models. Viewpoints on educational and human services evaluation. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Süleyman Şevket (1923). Tedrisatta Usul İhtiyacı, Usul Meselesi. Muallimler Mecmuası, 1(9), 177- 181.
 • Tezci, E. (2002). Oluşturmacı öğretim tasarım uygulamasının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (1993). Curriculum development: A guide to practice. NY: McMillan Publishing Company.
 • Woods, J. D. (1988). Curriculum Evaluation Models : Practical Applications for Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 13(1). 1-8.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Yalçın DİLEKLİ
0000-0003-0264-0231
Türkiye


Savaş KARAGÖZ (Primary Author)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4410-9214
Türkiye

Publication Date April 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 14

Cite

APA Dilekli, Y. & Karagöz, S. (2018). İhsan Sungu’ nun Program Değerlendirme Modelinin Avrupa ve Amerika’da Yaygın Kullanılan Program Değerlendirme Modelleri ile Karşılaştırılması . OPUS International Journal of Society Researches , 8 (14) , 465-496 . DOI: 10.26466/opus.391195