Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 1114 - 1142 2018-12-30

Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi
The Relation with Accounting and Simulation Theory

Ömer Yazan [1]


Jean Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı, gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesini simülasyon ve simülasyon evreninde gerçeklik olarak nitelenen görünümleri ise simülakrlar olarak tanımlamaktadır. Muhasebe, somut gerçeklikleri temsil etmek amacıyla geliştirdiği ancak kendi gerçeklikleri olarak sunduğu hesaplar ve mali tablolar gibi imgelerle ekonomik kararlarında işletme faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bireyler ve kurumlar için bir bilgi ve karar kaynağıdır. Bu bağlamda simülasyon ve simülakrlar ile muhasebenin temel varsayım ve uygulamaları arasında bir ilişki öngörülebilir. Bu çalışmada söz konusu ilişki Kişilik ve İşletmenin Sürekliliği varsayımları, senetli ve senetsiz alacaklar, reeskont işlemleri, yabancı paralı işlemlerin dönem sonu değerlemeleri, karşılıklar, gelir ve gider tahakkukları, amortisman işlemleri, menkul kıymetler, türev finansal ürünler, finansal araçların gerçeğe uygun değerle ölçümü, kripto para birimleri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk raporları ve denetim skandalları örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışma, Simülasyon Kuramı ile muhasebe arasındaki olası ilişkiye bütünsel bir yaklaşım getirme iddiasındadır.

Jean Baudrillard’s Simulation Theory describes simulation as to derive real by way of models, and simulacras as appearances that are characterized with reality in the simulation universe. Accounting is a source of knowledge and decision for individuals and institutions that are effected from business’ activities directly or indirectly in their economic decisions, with images as accounts and financial statements that are developed with the aim of represent tangible realities but are presented as accounting’s own realities. Within this context, a relation can be projected between simulations and simulacras with accounting’s basic assumptions and implementations. In this study, the relevant relation has been evaluated by samples as the assumptions of Economic Entity and Going Concern, accounts receivable and bills receivable, rediscount operations, end of period valuation of operations with foreign currency, provisions, accrued income and expenses, depreciation operations, securities, derivative financial instruments, measurement of financial instrument with fair value, crypto currencies, sustainability and corporate social responsibility reports and auditing scandals. With this aspect, the study aims to provide a total approach to the relationship between Simulation Theory and accounting.

Muhasebe, Simülasyon Kuramı, Simülasyon, Simülakr
 • Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. (2007). Türkiye muhasebe standartları ile uyumlu tekdüzen muhasebe sistemi uygulaması, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Anwar, S. and Suryaningrum, D. H. (2013). A baudrıllarıan view of accountıng goodwıll, Revıew of Busıness and Fınance Studıes. 4/1. 95-105.
 • Ayhan, B. (2009). Siyasal iktisat ve kurumsal sosyal sorumluluk, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9/2, 173-187.
 • Baudrillard, J. (2011). Simgesel değiş tokuş ve ölüm, (Çev. O. Adanır), 3. Basım, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Baudrillard, J. (2013). Üretimin aynası ya da tarihi materyalist eleştiri yanılsaması, (Çev. O. Adanır), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve simulasyon, (Çev. O. Adanır), 9. Basım, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? a counter-account of a and a+ grı reports, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 26/7, 1036-1071.
 • Bougen, P.D. and Young, J.J. (2012). Fair value accounting: simulacra and simulation, Critical Perspectives on Accounting, 23, 390– 402.
 • British Petroleum/BP. (2009). Sustainability Review. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/ sustainability/group-reports/bp_sustainability_review_2009.pdf. (25.08.2018).
 • Carvalho, J. M., Conde, M. and Nunes, R.M.C. (2003), The historical evalution of the portuguese management accounting literature, The Third Accounting History International Congress, Sıena/Italy,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.4282&rep=rep1&type=pdf (28.04.2018).
 • Catalo, M. and Girlando-Azema N. (2012). Lady accounting, and analogy using blood circulation to popularise an accounting view of the health of the firm, French Accounting History (Ed: Y. Levant, O. de la Villarmois), New Contribitions, Taylor&Francis, New York.
 • Corazza, L., Scagnelli, S.D. and Mio, C. (2017). Simulacra and sustainability disclosure: analysis of the ınterpretative models of creating shared value, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24, 414-434.
 • Degrange, M. E. (1818). La tenue des livres rendue facile, ou nouvelle methode d’enseignement, Crez Saintin- Libraire, Dixieme Edition, Paris.
 • Fleming, P. and Jones, M.T. (2013). The End of Corporate Social Responsibility- Crisis and Critique, SAGE Publications Limited, London, UK.
 • Gårseth-Nesbakk, L. (2011). Accrual accounting representations in the public sector—a case of autopoiesis, Critical Perspectives on Accounting, 22, 247–258.
 • Güzel, M. (2015). Gerçeklik ilkesinin yitimi: baudrillard’ın simülasyon teorisi’nin temel kavramları, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 65-84.
 • Hofman, A.J. and Jennigs, P.D. (2011). The bp oil spill as a cultural anomaly? ınstitutional context, conflict and change, Journal of Management Inquiry, 20/2, 100-112.
 • İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu/İDTYDK. (1968). Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/İSMMO. (2006). Muhasebenin temel kavramları ve tekdüzen hesap planı. İSMMMO Mevzuat Serisi 2. Mart Matbaacılık Sanatları Tic. ve San. Ltd. Şti. İstanbul.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/KGK. (2014). TMS 16 maddi duran varlıklar, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BC rkiye%20Muhasebe %20 Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS16.pdf (18.08.2018).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/KGK. (2017). Türkiye denetim standartları, bağımsız denetim standardı 570 işletmenin sürekliliği. http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/ files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20570-Site.pdf (02.08.2018).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/KGK. (2018-a). TMS 1 finansal tabloların sunuluşu, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS%201%20Finansal %20Tablolar%C4%B1n%20Sunulu%C5%9Fu.pdf (01.08.2018).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/KGK. (2018-b). TFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümü, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye %20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TFRS/TFRS_13_2018.pdf (20.08.2018).
 • Kayahan, C. (2009). Finansal türevler: efsaneleri ve algılanma hataları, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16/1, 23-37.
 • Macintosh, N.B. (2002). A linguıistic approach to understanding accounting: a “wild card” possibility, Working Paper, Queen’s University, Kingston, Canada, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.472.848&rep=rep1&type=pdf (09.07.2018).
 • Macintosh, N.B, Shearer, T., Thornton, D.B., Welker, M.. (2000). Accounting as simulacrum and hyperreality: perspectives on ıncome and capital, Accounting, Organizations and Society, 25, 13-50.
 • Macintosh, N.B. and Shearer, T. (2000). The accountıng professıon today: a poststructuralıst crıtıque, Critical Perspectives on Accounting, 11, 607–626.
 • Marian, O. (2013). Are cryptocurrencies super tax havens?, Michigan Law Review First Impressions, 112, 38-48.
 • Mattessich, R. (2003). Accounting representation and the onion model of reality: a comparison with baudrillard’s orders of simulacra and his hyperreality, Accounting, Organizations and Society, 28, 443–470.
 • Memiş, T. (2012). Şirketler hukukunda denetim, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 3/4, 151-186.
 • Nihad, S. (1916), Defter-i kebirli yevmiye yahud amerikan usulü, Matbaa-i Amire, İstanbul.
 • Perez, J. M. R. (1826), La teneduria de libros simplificada o, nuevo método de enseñanza, En La Imprenta De Don Pedro Beaume, Burdzos.
 • Şımga-Mugan, F.N.C. ve Hacıhasanoğlu, E. (2010). Gerçeğe uygun değer ve kriz: tartışmalı ilişki, Management and Administration Research Center, METU, MARC Working Paper Series, Working Paper No. 2010-01.
 • Verdinois, A. (1837). La tenuta dei libri resa facile, ovvero nuovo metodo d’insegnamento, Dalla Tipografia Del Vesuvio, Napoli.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8680-3442
Author: Ömer Yazan (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus461551, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1114 - 1142}, doi = {10.26466/opus.461551}, title = {Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi}, key = {cite}, author = {Yazan, Ömer} }
APA Yazan, Ö . (2018). Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1114-1142 . DOI: 10.26466/opus.461551
MLA Yazan, Ö . "Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1114-1142 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/461551>
Chicago Yazan, Ö . "Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1114-1142
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi AU - Ömer Yazan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.461551 DO - 10.26466/opus.461551 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1114 EP - 1142 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.461551 UR - https://doi.org/10.26466/opus.461551 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi %A Ömer Yazan %T Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.461551 %U 10.26466/opus.461551
ISNAD Yazan, Ömer . "Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1114-1142 . https://doi.org/10.26466/opus.461551
AMA Yazan Ö . Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi. opus. 2018; 9(16): 1114-1142.
Vancouver Yazan Ö . Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1142-1114.