Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 437 - 455 2018-12-30

Organizational and Individual Values of High School Teachers
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri

Davut Nacar [1] , Zülfü Demirtaş [2]


In this study, the organizational and individual perception levels of high school teachers were examined. It is designed with a screening model that aims to describe research events and events as if they were past or present. The universe of the research is composed of the teachers working in the high schools in the province of Kahramanmaraş in the district of On İki Şubat and Dulkadiroğlu in the education year of 2016-2017. 303 teachers who were included in the survey have used the form of the Management Scale According to Values, Demirtaş and Ekmekyapar (2012), in which explanatory and confirmatory factor analysis was applied. Interval values were calculated in order to transform the manager and teacher perceptions obtained from Organizational Values scale into oral expressions; perceptions of participants' values were above the average. According to the variables of sex, duty, age and years of service, there was no significant difference in teachers' organizational and individual values perceptions. A significant difference was found in teachers' organizational and individual value perceptions according to district variable.

Bu çalışmada, lise öğretmenlerinin örgütsel ve bireysel değer algı düzeylerine bakılmıştır. Araştırma olayları ve olguları geçmişte ya da halen olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş merkez 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen 303 öğretmene Değerlere Göre Yönetim Ölçeği’nin, Demirtaş ve Ekmekyapar (2012) tarafından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış formu kullanılmıştır. Örgütsel Değerler ölçeğinden elde edilen müdür yardımcısı ve öğretmen algılarının sözlü ifadeler hâline dönüştürülmesi için aralık değerleri hesaplanmış; katılımcıların değerlere yönelik algıları ortalamanın üzerinde çıkmıştır. Araştırmada cinsiyet, yapılan görev, yaş ve hizmet yılı değişkenine göre öğretmenlerin örgütsel ve bireysel değer algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. İlçe değişkenine göre öğretmenlerin örgütsel ve bireysel değer algılarında anlamlı bir fark bulunmuştur.

 • Alev, S. ve Karakuş, M. (2016). Öğretmenlerin bireysel ve örgütsel değerleri ile izlenim yönetimi taktikleri seçimi arasındaki ilişki düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi-si, 13(33), 137-152.
 • Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 5-28.
 • Tolay, S. ve Yeşil, Ü. (2016). Örgüt geliştirmenin temel değerleri ve etik ilkeleri. Dalkılıç, O. S. (Ed.), Örgüt Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yılmaz, .A. (2004). Geleceği şekillendirmek. Ankara: Rota Yayınları
 • Yapıcı, M. ve Zeren Nalinci, G. (2015). Değerler eğitimi ve insan ilişkileri. Avşaroğlu, S. (Ed), Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri (s. 73-90). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Aydın, İ. (2016). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2016). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik (7.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Boyacı, M. ve Güven, M. (2017). Kişilik ve değerler. Servet Özdemir ve Necati Cemaloğlu (Ed.), Örgütsel Davranış ve Yönetimi (s. 55-78). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara
 • Eşberk Başyayla, Y. (2016). Lise öğretmenlerinin bireysel ve örgütsel değerlerinin uyumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Demirtaş, Z. ve Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 523-544.
 • Doğan, E. Ş. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Türkmen Kitapevi: İstanbul.
 • Hodgkinson, C. R. (2008).Yönetim felsefesi, örgütsel yaşamda değerler ve motivasyon. (İ. Anıl ve B. Doğan, Çev.) İstanbul: Beta Yayım.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: An-kara
 • Kılıç, F. (2012). Ortaöğretim okulları yöneticilerinin değerlerle yönetime ilişkin algıları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Lavakov, A. (2016). Antecedents of organizational commitment among faculty: an exploratory study. Tertiary Education and Management, 149–170, http://dx.doi.org/10.1080/13583883.2016.1177583
 • Memduhoğlu, H. B. (2011.) Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 37-53.
 • Öztop, S. ve Vurgun, L. (2011). Yönetim ve örgüt kültüründe değerlerin önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 217-230.
 • Rokeach, M. (1968). The role of values in public opinion research. The Public Opinion Quarterly, 32 (4), 547-559, https://doi.org/10.1086-/267645.
 • Sağnak, M. (2005). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değerlere ilişkin algıları ile bireysel değerleri arasındaki uyum düzeyi. Eğitim ve Bilim, 30(136), 31-38.
 • Sağnak, M. (2003). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değerlere ilişkin algıları ile bireysel değerleri arasındaki uyum düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üni-versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Sezgin, F. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Birey-Örgüt Değer Uyumuna İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 557-583.
 • Taştan, M. (2010). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okulu öğret-menlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 113-148.
 • Taymur, İ. ve Türkçapar, M. H. (2012). Kişilik: tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), 154-177, doi:10.5455/cap.20120410.
 • Turgut, T. (1998). Örgütsel davranışta değerlerin yeri. Suna Tevrüz (Ed.), Endüstri ve Örgüt Psikolojisi-II (ss. 35-48). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tutar, H. (2016). Örgütsel davranış: Örgüt teorileri ve çağdaş yaklaşımlar açısından. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okul yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639–664.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0137-4923
Author: Davut Nacar (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1072-5772
Author: Zülfü Demirtaş
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus469281, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {437 - 455}, doi = {10.26466/opus.469281}, title = {Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri}, key = {cite}, author = {Nacar, Davut and Demirtaş, Zülfü} }
APA Nacar, D , Demirtaş, Z . (2018). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 437-455 . DOI: 10.26466/opus.469281
MLA Nacar, D , Demirtaş, Z . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 437-455 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/469281>
Chicago Nacar, D , Demirtaş, Z . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 437-455
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri AU - Davut Nacar , Zülfü Demirtaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.469281 DO - 10.26466/opus.469281 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 437 EP - 455 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.469281 UR - https://doi.org/10.26466/opus.469281 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri %A Davut Nacar , Zülfü Demirtaş %T Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.469281 %U 10.26466/opus.469281
ISNAD Nacar, Davut , Demirtaş, Zülfü . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 437-455 . https://doi.org/10.26466/opus.469281
AMA Nacar D , Demirtaş Z . Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri. opus. 2018; 9(16): 437-455.
Vancouver Nacar D , Demirtaş Z . Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 455-437.