Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 1506 - 1524 2018-12-30

Examination of Graduate Theses on Pc Games in The Field of Education-Teaching in Turkey
Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ferahim Yeşilyurt [1]


The aim of this study is to investigate the graduate theses on computer games made in the field of education in Turkey. In this study, qualitative research method document scanning technique is used. In the study conducted on 06.07.2018 by the National Thesis Center of Higher Education Council, a total of 48 theses, 40 of which are graduate and 8 of which are post graduate are reached. These theses are examined according to education levels and years, the universities where the theses are conducted, the research designs, the research sample and the elements questioned. Based on the data obtained, it is determined that the first study is conducted in 2004 with 7 theses in Gazi University and the most theses are written on 2017 with 10 theses. It is determined that most of the theses examined are game design studies based on experimental model, there is no qualitative and quantitative study at the doctoral level, and only 1 doctoral thesis is in the type of mixed research. It has been observed that the studies are mostly done at university level, studies on game design studies (20) and educational games (16) are focused on, and focus on player experience and player interaction is limited. Limited number of studies and limited results have been achieved on issues related to game dependence, gaming experience and computer games, which are the subjects that educators, families and psychological counselors are most interested in

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de eğitim-öğretim alanında yapılan bilgisayar oyunları konulu lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Tarama modelinde desenlenen çalışmada Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştr. Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden 06.07.2018 tarihinde yapılan tez taraması sonucunda, eğitim- öğretim alanında bilgisayar oyunları ile ilgili 40’ı yüksek lisans ve 8’i doktora olmak üzere toplam 48 teze ulaşılmıştır. Bu tezler; öğrenim düzeylerine ve yıllara, tezlerin yürütüldüğü üniversitelere, araştırma desenlerine, araştırma yapılan örneklemine ve sorgulanan unsurlara göre incelenmiştir. Elde edien verilere dayalı olarak ilk çalışmanın 2004 yılında yapıldığı en fazla çalışmanın 7  tezle  Gazi üniversitesinde yapıldığı, yıllara gore en fazla tezin 10 tezle 2017 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Incelenen tezlerin büyük bölümünün deneysel modele dayalı yürütülen oyun tasarım çalışmaları olduğu doktora düzeyinde nicel ve nitel çalışmanın bulunmadığı karma araştırma türünde ise sadece 1 doktora tezinin bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmaların en çok üniversite düzeyinde yapıldığı , oyun tasarımı çalışmalarına (20) ve eğitsel oyunlara (16 ) yönelik araştırmalara ağırlık verildiği, oyuncu deneyimi ve oyuncu etkleşimi gibi konulara sınırlı düzeyde yer verildiği tepit edilmiştir. Eğitimcilerin, ailelerin ve psikolojik danışmanların en fazla ilgilendikleri oyun bağımlılığı, oyun deneyimi ve bilgisayar oyunları kaynaklı disiplin sorunlarının azaltılmasına yönelik konularda sınırlı sayıda çalışmanın yapıdığı ve kısıtlı sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.

 • Ahi B. ve Kıldan O . (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (27), 23- 46.
 • Aydın, A., Selvitopu, A., Kaya, M. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 41-56.
 • Bilgin, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Erboy, E. (2010). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlığına etki eden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Günay, G. (2011). Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının ilköğretim öğrencilerinde saldırganlık tepkileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3 ), 45-87.
 • Kıncal, R.(2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • Kıral, B., ve Kıral E. (2011). Karma araştırma yöntemi (Mixed research design). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (27-29)
 • Levent, F., ve Kınık, F. Ş. F. (2017). Türkiye'de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Is Ahlakı Dergisi, 10(1), 99-114.
 • Serin, H. (2012). Ergenlerde siber zorbalık / siber mağduriyet yaşantıları ve bu davranışlara ilişkin öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Solak, M.Ş. (2012) Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu tutumları ile saldırganlık ve yalnızlık eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tarman, B., Acun, İ., ve Yüksel, Z. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(3), 725-746.
 • Yeşilyurt, F.(2014) Ergenlerin çevrim içi oyunlardaki deneyimleri ve oyuna ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım,A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Basım Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yiğit, E. (2015) Çocukların dijital oyun bağımlılığında ailelerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. Dijital Oyunlar Raporu. www.guvenliweb.org.tr/dosya/82MsL.pdf/indir Erişim Tarihi : 05.09.2018
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2490-2685
Author: Ferahim Yeşilyurt (Primary Author)
Institution: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus476837, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1506 - 1524}, doi = {10.26466/opus.476837}, title = {Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Ferahim} }
APA Yeşilyurt, F . (2018). Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1506-1524 . DOI: 10.26466/opus.476837
MLA Yeşilyurt, F . "Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1506-1524 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/476837>
Chicago Yeşilyurt, F . "Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1506-1524
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi AU - Ferahim Yeşilyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.476837 DO - 10.26466/opus.476837 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1506 EP - 1524 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.476837 UR - https://doi.org/10.26466/opus.476837 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi %A Ferahim Yeşilyurt %T Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.476837 %U 10.26466/opus.476837
ISNAD Yeşilyurt, Ferahim . "Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1506-1524 . https://doi.org/10.26466/opus.476837
AMA Yeşilyurt F . Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. opus. 2018; 9(16): 1506-1524.
Vancouver Yeşilyurt F . Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1524-1506.