Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 2461 - 2479 2018-12-30

Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz
Sociological Analysis of Time and In Time Movie As The Metaphor of Consumption In Consumption Society

Ali Ülvi Özbey [1]


Tüketim, sosyolojik bir olgu olmaktan çıkıp kendisi de bir tüketim nesnesi haline geldiğinden beri, yörüngesine aldığı ve tükettiği her şey eriyip giden ve tıpkı zaman gibi geri döndürülemeyen nesneler haline gelmiştir. Tüketimde temel mantık üretim sonrası talep üzerine yeniden üretim ve üretileni tekrar tüketmektir. Sanayi devrimi sonrası sanayi toplumu bu mantık üzerine inşa edildikten sonra dünya yeni bir şekil almış oldu. Çoğu zaman daha az çalışan ama ihtiyacından fazla tüketen, tüketmeyi bir kültür ve bir kimlik haline getiren bireyler topluluğu ortaya çıkmıştır.  Yaşamın ve yaşam ile değer bulan her şeyin dışarıdan bir görüntüsünü izlediğimizde tüketimin ve tekno-toplumların hayatın her öğesini nasıl bir tüketim nesnesi haline getirdiğini daha iyi gözlemlemekteyiz. In Time filmi de bu tüketim davranışlarını beyaz perde aracılığıyla seyrimize sunmakta ve zamanın gelecekte bilinmeyen bir dünyada tasvir edilmesine rağmen şimdiye sıkıştırılmasını konu edinmektedir. Bu çalışmada her ne kadar sosyolojik analizden yola çıkılarak ifade edilmeye gidilse de diğer disiplinlerin bakış açısı da çalışmamıza konu edilmiştir.

Since consumption has become a sociological phenomenon and itself becomes a consumption object, everything that it has taken or consumed into orbit has become objects that melt away and become irreversible, just like time. The basic logic in consumption is to reproduce the reproduction and reproduction on demand after production. After the industrial revolution, after the industrial society was built on this logic, the world took a new shape. The community of individuals, who often consume less than their needs, and which consume consumption as a culture and identity, has often emerged. When we follow an external view of everything that finds value in life and life, we better observe how consumption and techno-societies have turned every element of life into an object of consumption. The In Time movie presents these consumption behaviors through the white screen, and it is subject to the fact that the time is being compressed in the future even though it is depicted in an unknown world in the future. In this study, the point of view of other disciplines has been the subject of our study even though it is expressed by sociological analysis.

 • (tarih yok). 3 15, 2016 tarihinde TBMM: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/KP57.htm adresinden alındı
 • Akay, A. (2005). Postmodernizm. İstanbul: M&L Yayınları.
 • Anar, E. (2015, 07 05). Zaman kavramı üzerine bir deneme. 07 03, 2018 tari-hinde https://dunyalilar.org/zaman-kavrami-uzerine-bir-dene-me.html/ adresinden alındı
 • Aristotales, Augustinus, A., ve Heidegger, M. (1996). Zaman kavramı. (S. Babür, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Aytaç, Ö. (2002). Boş zaman üzerine kuramsal yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 231-260.
 • Büyükyıldırım, Ü. (2012, 02 05). In Time (Zamana Karşı). 07 2018, 24 tari-hinde http://www.bilim.org/in-time-zamana-karsi/ adresinden alındı
 • Balcı, A. (1990). Zaman yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(23), 1-2.
 • Barak, h. (2018, 12 18). nesne ve kavram olarak zaman. http://www.teorivepolitika.net/index.php/arsiv/item/96-nesne-ve-kavram-olarak-zaman adresinden alındı
 • Barnes, H. (2011, 11 04). In Time–review. 05 04, 2018 tarihinde https://www.theguardian.com/film/2011/nov/04/in-time-film-review adresinden alındı
 • Baudrillard, J. (2017). Tüketim toplumu. (N. Tutal, & F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2002). Küreselleşme. (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2010). Etiğin tüketiciler dünyasında bir şansı var mı? (F. Çoban, & İ. Kantarcı, Çev.) Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bilhan, D. Ş. (2007). 19. Yüzyıl avrupa resminde zaman kavramının an-lamsal değişimi . Eğitim Fakültesi Dergisi, 17-33.
 • Boşnak, M. (2011, 05 30). http://www.haber7.com/yazarlar/metin-bosnak/748722-zaman-medeniyet-ve-din. adresinden alındı
 • Ceyhan, K. (2015, 12 31). In time (zamana karşı) filmi ideolojik kuram incelemesi. 06 23, 2018 tarihinde http://olmayanulke.com/in-time-zamana-karsi-filmi-ideolojik-kuram-incelemesi/ adresinden alındı
 • Chulhan, B. (2018). Zamanın kokusu. (Ş. Öztürk, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Coştu, F. C. (2015). Zaman üzerine bir sınıflama denemesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 647-664.
 • Çüçen, A. (2018). Martin Heidegger: Varlık ve zaman. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Döner, E. (2017). Bazı kültürlerde ve dinler de zaman. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 229-234.
 • Dargis, M. (2011, 10 27). Die young, stay pretty, and watch your clock. 06 01, 2018 tarihinde https://www.nytimes.com/2011/10/28/movies/in-time-scifi-film-with-justin-timberlake-review.html adresinden alındı
 • derszamanı.net. (2018, 12 16). Zamanın önemi ile ilgili kompozisyon. https://www.derszamani.net/zamanin-onemi-ile-ilgili-kompozisyon.html adresinden alındı
 • Ebert, R. (2011, 10 26). In Time. 07 15, 2018 tarihinde https://www.rogerebert.com/reviews/in-time-2011 adresinden alındı
 • Elias, N. (2000). Zaman üzerine. (V. Ataman, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güngör, K. (2017). Büyüyen zaman ihtiyacı. İstanbul: Notabene Yayınları.
 • Günok, E. (2016). Heidegger felsefesinde zamansallığın göstereni olarak sıkıntı kavramı. Kilikya Felsefe Dergisi, 16-38.
 • Goldberg, M. (2011, 10 27). In Time Review. 06 06, 2018 tarihinde http://collider.com: http://collider.com/in-time-review/ adresinden alındı
 • Heidegger, M. (2001). Zaman ve varlık üzerine. (D. Kanıt, Çev.) Ankara: A Yayınları.
 • http://bilgibak.net. (2018, 12 23). Musevilik yahudilik nasıl bir dindir: http://bilgibak.net/musevilik-yahudilik-nasil-bir-dindir/ adresinden alındı
 • İşleri, D. (2018, 12 16). https://kuran.diyanet.gov.tr. Tefsir Leyl Suresi: https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/92-leyl-suresi adresin-den alındı
 • Kılıç, M. (2012, 03 23). Makale. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8648.htm adresin-den alındı
 • Kızgut, R. (2009). Eskiçağ uygarlıklarında tarih düşme yöntemleri.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, sosyal Bilimler enstitüsü, Konya.
 • Karadaş, N. (2015). Zaman kavramına kuramsal yaklaşımlar ve internet’te şimdiki zaman olgusu. Folklor/Edebiyat, 21(83), 325-329.
 • Karaküçük, S. (2008). Reakrasyon: Boş zamanları değerlendirme. İstanbul: Gazikitapevi.
 • Kaynak, İ. H. (2016). Dinlerde kutsal zaman ve mekanın tarihsel yapısının fenomenolojik algısı. Sutad, 39, 443-455.
 • Kuyaksil, A. (2014, 06 23). Zamanın önemi. http://adar.org.tr/tr-TR/kose-yazilari/228/zamanin-onemi adresinden alındı
 • Martínez, A. N. (2015). Being Human in a consumer society. Burlington: Ashgate Publishing.
 • Gürbüz, M. ve Aydın. H. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. KSU Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-20.
 • Mozhaeva, T. (2015). Doğu ve Batı Resim Sanatında. Hacettepe Üniversi-tesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı , 3-6.
 • option=com_content&task=view&id=141&Itemid=45. (2018, 12 23). Hristi-yanlik Nedir? Hristiyanlar Neye Inanirlar: http://www.incil.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=45 adresinden alındı
 • Orel, F. D., ve Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel turizmde müşteri potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir pilot çalışma. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(11), 61-76.
 • Pişkin, Y. (2018, 12 16). http://www.kadinveaile.com/. Kuran'ı Kerimde Zaman Kavrami Musluman ve Zaman: http://www.kadinveaile.com/kuran-i-kerimde-zaman-kavrami-musluman-ve-zaman/ adresinden alındı
 • Robinson, T. (2011, 10 27). In Time . 08 02, 2018 tarihinde https://film.avclub.com/in-time-1798170197 adresinden alındı
 • Senemoğlu, O. (2017). Tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü: Karşılaştırmalı bir analiz. İnsan&İnsan Dergisi, 12, 66-86.
 • Soysal, A. (2018). Heidegger'de zaman ve üzerine. İstanbul: Monok Yayınları.
 • Türker, F. (2010, 06 20). Zaman Nedir Nasıl Oluşur. makaleci.com: https://makaleci.com/zaman-nedir-nasil-olusur.html adresinden alındı
 • Tan, C. (2017, 02 18). In Time filminde sınıfsal çatışma. 01 08, 2018 tari-hinde http://www.bilimkurgukulubu.com/sinema/in-time-filminde-sinifsal-catisma/ adresinden alındı
 • Topakkaya, A. (2017). Felsefe din ve kültürde zaman. İstanbul: Say Yayınları.
 • Unat, Y. (2004). İslâm’da ve Türklerde zaman ve takvim. Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, 1-2.
 • Velidedeoğlu, M. (2015, 01 09). Zaman Üzerine. 06 04, 2018 tarihinde http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/181412/Zaman_Uzerine.html adresinden alındı
 • Yıldızdöken, Ç. (2017). Heidegger’de Dasein’in varlığı ve zaman me-selesi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 53, 162-178.
 • Yağlı, S. (2014). Gündelik hayatın bir alanı olarak moda aracılığıyla kültürün yeniden inşası. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7), 157-162.
 • Zaman Nedir. (2018, 12 16). http://fizikolog.net/fizik_ansiklopedisi/zaman_nedir.html adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7880-8312
Author: Ali Ülvi Özbey
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @review { opus484533, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2461 - 2479}, doi = {10.26466/opus.484533}, title = {Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz}, key = {cite}, author = {Özbey, Ali Ülvi} }
APA Özbey, A . (2018). Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 2461-2479 . DOI: 10.26466/opus.484533
MLA Özbey, A . "Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2461-2479 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/484533>
Chicago Özbey, A . "Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2461-2479
RIS TY - JOUR T1 - Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz AU - Ali Ülvi Özbey Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.484533 DO - 10.26466/opus.484533 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2461 EP - 2479 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.484533 UR - https://doi.org/10.26466/opus.484533 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz %A Ali Ülvi Özbey %T Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.484533 %U 10.26466/opus.484533
ISNAD Özbey, Ali Ülvi . "Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2461-2479 . https://doi.org/10.26466/opus.484533
AMA Özbey A . Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz. opus. 2018; 9(16): 2461-2479.
Vancouver Özbey A . Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 2479-2461.