Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 908 - 932 2018-12-30

Pre-Service Social Studies Teachers' Opinions On Blockchain
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri

Merve Aygün [1] , Genç Osman İlhan [2]


The development of information and communication technologies in the 21st century has made the borders between countries transparent. People now have easy access to information and can easily communicate with citizens of other countries around the world. Nowadays, the technology we have in line with the needs and needs of people changes every minute. The blockchain is a virtual platform that enables the storage, management and development of many valuable data without the need for any tools. Blockchain technology, which includes many virtual currencies such as Bitcoin, Etherum, Ripple and more, is considered an investment tool in its current form, but it is likely to take its place in the social life with future developments. These developments, which are also reflected in the field of education, have taken their place in the curriculum of many different countries. This subject, which is subject to different disciplines at the undergraduate level, is also subject to the lessons of high school and middle school students. The nature of the social studies education is to educate a good citizen who knows the responsibilities, possesses the values, is contemporary, open to development and knowledgeable. Therefore, every issue that concerns the individual and the society is the content of social information. The aim of this study is to learn pre-service teachers' views and information on blockchain. It is important that prospective teachers have knowledge about current issues and technological developments. The study group consisted of 10 pre-service teachers studying social studies education. In this study, qualitative research method was used and data were collected through interview technique. The data were evaluated by content analysis. At the end of the research, it was found out that prospective teachers were digital citizens, information about virtual currencies was superficial and their knowledge about Blockchain is not sufficient.

21. yüzyıl ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ülkeler arası sınırları şeffaflaştırmıştır. İnsanlar artık bilgiye kolay erişmekte ve dünyanın farklı bir yerindeki başka ülke vatandaşlarıyla kolayca iletişim sağlayabilmektedirler. Günümüzde insanların ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda sahip olduğumuz teknoloji her dakika değişmektedir. Blokzinciri bu değişimi hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan değerli birçok verinin saklanmasına, yönetilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayan sanal bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitcoin, Etherum, Ripple ve daha nicesi gibi birçok sanal parayı barındıran blokzinciri teknolojisi şu anki haliyle bir yatırım aracı olarak görülse de, gelecekte yapılacak geliştirmelerle sosyal yaşamın içerisindeki yerini alması olasıdır. Günümüzde eğitim alanına da yansıyan bu gelişmeler farklı birçok ülkenin ders müfredatında yerini almıştır. Lisans düzeyinde farklı bilim dallarına konu olan bu eğitim yavaş yavaş lise ve ortaokul öğrencilerinin derslerine de konu olmaktadır. Sosyal Bilgiler eğitiminin doğası sorumluluklarını bilen, değerlerine sahip çıkan, çağdaş, gelişime açık, bilgili, iyi vatandaş yetiştirmektir. Bu yüzden bireyi ve toplumu ilgilendiren her konu sosyal bilgilerin içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının blokzinciri üzerine görüşlerini ve bilgilerini öğrenmektir. Öğretmen adaylarının güncel konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada veriler görüşme tekniği yoluyla toplanmıştır.  Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının birer dijital vatandaş olduğu, sanal paralar hakkında bilgilerinin yüzeysel olduğu ve Blokzinciri teknolojisi hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 • 10’dan Sonrası. (2018, 20 Temmuz). Erişim adresi: https://www-.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/10dan-sonrasi/20-temmuz-2018-cuma
 • Atav, E., Akkoyunlu, B., ve Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 37-44.
 • Ayberkin, D. Bektaş, M., ve Özen, Ü. (2018). Blok zinciri ile gerçek zamanlı doğrulanabilir eğitim belgeleri. İktisadi Yenilik Dergisi, 5(2), 75-82.
 • Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü (2018). “Dönüşüm Eğitimden Başlıyor: Blockchain” Erişim Tarihi: 14.10.2018, http://balikesir-.meb.gov.tr/www/donusum-egitimden-basliyor-blockchain/icerik/2293# BZLab (Blokzincir Araştırma Laboratuvarı) (2018), BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler Birimi, Erişim Tarihi: 16.10.2018 http://blockchain.bilgem.tubitak.gov.tr/
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi. http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/-YayinGoster/1130 adresinden 12.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Çelikten M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2) 207-237.
 • Clark, D. (2016). 10 ways Blockchain could be used in education. OEB Global. Erişim Tarihi: 26.11.2018 https://oeb.global/oeb-insights/-10-ways-blockchain-could-be-used-in-education/
 • GMKA, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (2018). Dönüşüm Eğitimden Başlıyor: Blockchain. Erişim Tarihi: 14.10.2018, https://www.gmka-.gov.tr/haber/donusum-egitimden-basliyor-blockchain
 • Gräther, W., Kolvenbach, S., Ruland, R., Schütte, J., Torres, C., ve Wendland, F. (2018). Blockchain for education: Lifelong learning passport. In Proceedings of 1st ERCIM Blockchain 2018. Euro-pean Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET).
 • Grech, A., ve Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in education. Editor: Andreia Inamorato dos Santos. Joint Research Centre (JRC). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • http://habitatdernegi.org/ Habitat Derneği. (2018). İstanbul Blockchain Okulu. Erişim Tarihi: 30.11.2018
 • http://www.educationmalta.org/ Education Malta. BlockCerts to be developed in Malta. Erişim Tarihi: 30.11.2018.
 • http://www.tbv.org.tr/ Blockchain Türkiye Platformu Kuruldu. Erişim Tarihi: 26.11.2018
 • https://bctr.org/ Belgem.io ile Eğitim Sertifikaları Blockchain’e Taşınıyor Erişim Tarihi: 26.11.2018
 • https://digitalcurrency.unic.ac.cy/ Academic Certificates on the Block-chain. Erişim Tarihi:29.11.2018.
 • https://disciplina.io Disciplina, Erişim Tarihi: 27.11.2018
 • https://economicgraph.linkedin.com/ LinkedIn 2018 Emerging Jobs Report. Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • https://www.blockcerts.org/ About Blockcerts, Erişim Tarihi: 26.11.2018
 • Jain, V. V., ve Mishra, D. (2018). Blockchain for supply chain and manufacturing ındustries and future ıt holds! International Journal of Engineering Research ve Technology (IJERT) 7(9), 32-39.
 • Jirgensons M., ve Kapenieks J. (2018). Blockchain and the future of digital learning credential assessment and management. Journal of Teacher Education for Sustainability, 20(1), 145-156
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi. (32. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, E. (2018). Moodle öğrenme yönetim sistemi için ethereum blok zinciri tabanlı belge doğrulama akıllı sözleşmesinin geliştirilme-si. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(4), 399-406.
 • Kaya, A., ve Kaya, B. (2014). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algısı. International Journal of Human Sciences, 11(2), 346-361.
 • Khudnev, E. (2017). Blockchaın: Foundational technology to change the world. Retrieved from Bachelor’s Thesis School of Business and Culture Degree Programme in Business Information Technolo-gy Bachelor of Business Administration. Lapland University Applied Science.
 • Kırbaş, İ. (2018). Blokzinciri teknolojisi ve yakın gelecekteki uygulama alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 75-82
 • Kolvenbach, S., Ruland, R., Gräther, W., ve Prinz, W. (2018). Block-chain 4 education. In Proceedings of 16th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work – Panels, Posters and Demos. European Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET).
 • MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim.
 • Menzi, N., Çalışkan, E., ve Çetin, O. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 1-18.
 • Mossberger, K., Tolbert, C., ve McNeal, R. S. (2007). Digital citizenship: The internet, society, and participation. London, England: MIT Press
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. www.bitcoin.org.
 • Ribble, M. digitalcitizenship.net (2010). Nine themes of digital citizenship. Erişim Tarihi: 13.10.2018, http://www.digitalcitizenship-.net/nine-elements.html
 • Rooksby, J., ve Dimitrov, K. (2017). Trustless education? A blockchain system for university grades. In New Value Transactions: Understanding and Designing for Distributed Autonomous Organisations, Workshop at DIS.
 • Sharples, M., ve Domingue, J. (2016, September). The blockchain and kudos: A distributed system for educational record, reputation and reward. In European Conference on Technology Enhanced Learn-ing (pp. 490–496). Springer: Cham.
 • Sharples, M., Roock, R., Ferguson, R., Gaved, M., Herodotou, C., Koh, E., Kukulska-Hulme, A., Looi, C., McAndrew, P., Rienties, B., Weller, M., ve Wong, L. H. (2016). Innovating Pedagogy 2016: Open University Innovation Report 5. Milton Keynes: The Open University.
 • Sony Global Education, (2016). Sony global education develops technology using blockchain for open sharing of academic proficiency and progress records. Erişim Tarihi: 01.12.2018. https://www.-sony.net/SonyInfo/News/Press/201602/16-0222E/index.html
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Turkanovıć, M., Hölbl, M., Košıč, K., Herıčko, M., ve Kamıšalıć, A. (2018). EduCTX: A blockchain-based higher education credit platform. IEEE Access, 6, 5112-5127
 • Yavuz Mumcu, H., ve Dönmez Usta, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Journal of Instructional Technologies ve Teacher Education, 3(3), 44-55.
 • Yetim, A. A., ve Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 541-550.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin
 • Yıldırım, H. (2018). Açık ve uzaktan öğrenmede blokzincir teknolojisinin kullanımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 142-153.
 • YÖK (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Erişim Tarihi: 01.12.2018. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal-_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/41807946
 • Zheng, Z., Xie, S, Dai, H., Chen, X., ve Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: A survey. International Journal of Web and Grid Services, 14(4), 352-375.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6288-3783
Author: Merve Aygün (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4091-4758
Author: Genç Osman İlhan
Institution: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus494009, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {908 - 932}, doi = {10.26466/opus.494009}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aygün, Merve and İlhan, Genç Osman} }
APA Aygün, M , İlhan, G . (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 908-932 . DOI: 10.26466/opus.494009
MLA Aygün, M , İlhan, G . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 908-932 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/494009>
Chicago Aygün, M , İlhan, G . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 908-932
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri AU - Merve Aygün , Genç Osman İlhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.494009 DO - 10.26466/opus.494009 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 908 EP - 932 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.494009 UR - https://doi.org/10.26466/opus.494009 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri %A Merve Aygün , Genç Osman İlhan %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.494009 %U 10.26466/opus.494009
ISNAD Aygün, Merve , İlhan, Genç Osman . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 908-932 . https://doi.org/10.26466/opus.494009
AMA Aygün M , İlhan G . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri. opus. 2018; 9(16): 908-932.
Vancouver Aygün M , İlhan G . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 932-908.