Year 2019, Volume 10 , Issue 17, Pages 194 - 225 2019-03-31

Otantik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği
The Mediation Effect of Psychological Capital Between Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Case of Bingöl University

Tuba BÜYÜKBEŞE [1] , Sinan ÇAVUŞOĞLU [2] , Olcay OKUN [3]


Bu çalışmanın amacı, otantik liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolünü belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bingöl Üniversitesinde görev yapan 295 akademik ve idari personel oluşturmuştur. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ankette otantik liderlik, psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadeler ve demografik özelliklere ilişkin sorulara yer verilmiştir. Toplanan veriler SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilmiştir. Konuya ilişkin kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Hipotezler korelasyon ve regresyon testi ile incelenmiş olup Sobel testi yapılarak sağlaması uygulanmış, elde edilen bulgular bu kapsamda yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular örgütsel bağlılığın artmasında, otantik liderlik ve psikolojik sermayenin önemli rollerinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca psikolojik sermayenin (öz yeterliliğin) otantik liderliğin, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan psikolojik sermayenin iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve umut alt boyutlarının otantik liderliğin ile örgütsel bağlılık arasında aracılık etkisi tespit edilmemiştir

The purpose of this study is to determine the mediating role of psychological capital in relation to authentic leadership and organizational commitment. The research sample was composed of 295 academic and administrative staff working at Bingöl University. In this study convenience sampling method and questionnaire was used as data collection tool. The questionnaire included authentic leadership, psychological capital and organizational commitment questions to measure variables and demographic characteristics. The collected data were analyzed with SPSS and AMOS programs. The validity and reliability of the scales used in this study were tested and confirmatory factor analysis was applied. The hypotheses were examined by correlation and regression test and Sobel test was applied and the obtained findings were interpreted in this context. Findings have shown that in increasing organizational commitment, there are important roles of authentic leadership and psychological capital. It has also been found that the authentic leadership of psychological capital (self-efficiency) has a partial mediator role in the effect on organizational commitment. On the other hand, the mediation effect of the optimism, psychological resilience and hope sub-dimensions of the psychological capital between the authentic leadership and the organizational commitment has not been demonstrated.

 • Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 63(1), 1-18.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Atchison, T. ve Lefferts, E. A. (1972). The prediction of turnover using Herzberg's job satisfaction technique. Personnel Psychology, 25(1), 53-64.
 • Avcı, A. ve Bozgeyikli, H. (2017). Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 43-57.
 • Avey, J. B., Luthans, F. ve Youssef, C. M. (2008). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Leadership Institute Faculty Publications, Paper 6,1-42.
 • Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., ve Mhatre, K. H. (2011). Meta‐analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.
 • Avolio, B. J., Luthans, F., ve Walumbwa, F. O. (2004). Authentic Leadership: Theory building for veritable sustained performance working paper. Gallup Leadership İnstitute, University of Ne-braska, Lincoln.
 • Avolio, Bruce J. ve Gardner, W. L. (2005). Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership. The Leadership Quarterly, Vol.16, s.315-338.
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.
 • Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociologv, 66, 32-42.
 • Bhindi, N. ve Duignan, P. (1997). Leadership for1the new century: Authenticity, intentionality, spirituality and sensibility. Management and Administration Journal, 25(2), 117-132.
 • Bhindi, N., Smith, R., Hansen, J., ve Riley, D. (2008, April). Authentic leadership in education: a cross-country phenomenon–or, lead-ers in their own mind. In Enhancing the Heart, Enriching the Mind at the international leadership conference, New Zealand, Vol. 30.
 • Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19(4), 533-546.
 • Bozgeyikli, H. (2017). Big five personality traits as the predictor of teachers’organizational psychological capital. Journal of Education and Practice, 8(18), 125-135.
 • Coşar, S., (2011). Otantik Liderlik kavramı ve ardılları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi,. Ankara: KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Çetin, F. (2011). The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in Turkey. European Journal of Social Sciences, 21(3), 373-380.
 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2011). Psikolojik dayanıklılığın iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarındaki rolü. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(3), 79-94.
 • Çınar, E. (2011). Pozitif psikolojinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • De Hoogh AHB ve Den Hartog DN. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 19, 297–311.
 • Doğanay, A. (2014). Liderlik tarzlarının, çalışanların bağlılık seviyesi ve performansına etkisi: Başakşehir Belediyesinde bir uygulama (Master's thesis), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ertürk, Mümin., (2009). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Gardner W. L. ve Schermerhorn Jr. (2004). Unleashing individual potential: Performance gains through positive organizational behavior and authentic leadership. Organizational Dynamics, 33(3), 270–279.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., ve Walumbwa, F. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarter-ly, 16(3), 343-372.
 • Grusky, O. (1966). Career mobility and organizational commitment. Administrati and Science Quarterly, 10, 488-503.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Hall, D. T., Schneider, B., ve Nygren, H. T. (1970). Personal factors in organizational identification. Administrative Quarterly, 15(2), 176-190.
 • Harter, J.K., Schmidt, F.L. ve Hayes, T. L. (2002). Business-unit level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A1 metaanalysis. Journal of Ap-plied Psychology, 87(2), 268-279.
 • Hrebiniak, L. G. ve Alutto, J. A. (1972). Personal and role-related fac-tors in the development of organizational commitment. Administrative science quarterly, 17(4), 555-573.
 • Ilies, R., Morgeson, F.P. ve Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader–follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16, 373-394.
 • Işkın, Y., ve Kaygın, E. (2016). Otantik Liderlik Anlayışının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmayla İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 7(14), 619-647.
 • Jaworski, B., J. ve Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57(3) , 53-70
 • Jensen, M. S. ve Luthans, F. (2006). Entrepreneurs as authentic leaders: impact on employees' attitudes. Leadership & Organization Development Journal, 27(8), 646-666.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kahn, W. (1990). Psychological Conditions Of Personal. Engagement and Disengagement At Work A. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 • Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American Sociological Review, 33, 499-517.
 • Karatürk, H. E. (2015). Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kement, Ü., ve Batga, B. (2016). Mobbing’in Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğlence ve İkram Amaçlı Hizmet Veren Rekreasyon İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 400-420.
 • Keser, S. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keser, S. ve Kocabaş, İ. (2014). İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 1-22.
 • Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(1), 1-26.
 • Kraut, A. I. (1970). The prediction of turnover by employee attitudes. New York: IBM World Trade Corporation.
 • Larson, M. ve Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 44-61.
 • Laschinger, H. K. S., Finegan, J. ve Wilk, P. (2009). Context matters: The Impact of unit leadership and empowerment on nurses' organizational commitment. Journal of Nursing Administration, 39(5), 228-235.
 • Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.
 • Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16, 57-72.
 • Luthans, F. ve Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: A positive developmental approach. In: K. S. Cameron, J. E. Dutton & R. E. Quinn (Eds), Positive Organizational Scholarship (pp. 241–261). San Francisco: Barrett-Koehler.
 • Luthans, F. ve Youssef, C.M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for com-petitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 1-36.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. ve Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: Toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behaviour, 27, 387–393.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Clapp-Smith, R., ve Li, W. (2008). More evidence on the value of Chinese workers' psychological capital: A potentially unlimited competitive resource?. The International Journal of Human Resource Management, 19(5), 818-827.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., ve Norman, S. M. (2007a). positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
 • Luthans, F., Youssef, C. M. ve Avolio, B. J. (2007b). Psychological Capital: Developing The Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press.
 • May, D. R., Chan, A. Y. L., Hodges, T. D. ve Avolio, B. J. (2003). developing the moral component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32, 247–260.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayınları.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace. Sage Publications.
 • Meyer, J.P., Allen, N.J. ve Topolnytsky, L. (1998). Commitment in a changing world of work. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 39(1-2), 83-93.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W. ve Steers, R. M. (1982). Employee-organization linkage. the psychology of commitment absenteism, and turn over. Academic Press Inc. London.
 • Norman, S., Luthans, B. ve Luthans, K. (2005). The proposed contagion effect of hopeful leaders on the resiliency of employees and organizations. Organizational Studies, 12(2), 55-64.
 • Ocak, M., Güler, M. ve Basim, H. N. (2016). Psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık ve iş tatmini tutumları üzerine etkisi: Bosnalı öğretmenler üzerine bir araştırma. Çankırı İktisadi ve İdari Bilim-ler Fakültesi Dergisi, 6(1), 113-130.
 • Okun, O. (2017). Psikolojik Sermayenin İş Gören Sesliliğine Etkisinde İyi Olma Halinin Aracı Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsü, Gaziantep.
 • Pittinsky, T. L. ve C. J. Tyson (2005). Leader1authenticity Markers: A Study of African-American Political Leadership. In W. L. Gardner, B.J. Avolio and F. O. Walumbwa (Eds.), Authentic leadership theory and Practice, 3: Origins, effects and development. Elsevier.
 • Rego, A., Sousa, F., Marques, C., ve Cunha, M.P. (2012). Authentic leadership promoting employees psychological capital and creativity. Journal of Business Research, 65, 429-437.
 • Rego, P., Lopes, M. P. ve Nascimento, J. L. (2016). Authentic leadership and organizational commitment: the mediating role of positive psychological capital. Journal of Industrial Engineering and Man-agement, 9(1), 129-151.
 • Salancik, G. R. (1977). Commitment and the control of organizational behavior and belief. InB. M. Staw & GR Salancik (Eds.), New directions in organizational behavior: 1-54. Chicago: St.
 • Savur, N. (2013). Otantik liderlik ve çalışanların psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde liderlik teori-uygulama ve yeni perspektifler Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sexton, T. (2007). Review of research literature on authentic leadership. England, Creative Edge Consulting Limited
 • Shamir, B. ve Eilam, G. (2005). What's your story? A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16(3), 395-417.
 • Shao, A. T. (2002). Marketing research. An Aid to Decision Making. Cincinnati.
 • Sheldon, M. E. (1971). Investments and involvements as mechanisms producing commitment to the organization. Administrative Science Quarterly, 16, 142-150.
 • Smith, R., Bhindi, N., Hansen, J., Riley, D., ve Rall, J. (2008). Questioning the notion of “authentic” leadership in education: the perspectives of followers. Australian Association for Research in Edu-cation (AARE), 5, 2009.
 • Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve Sonuçları İle Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tabak, A., Polat, M., Coşar, S., ve T., Türköz. (2012). Otantik liderlik ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 14(4), 89-106.
 • Terzi, A. R. ve Kurt, T. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 98-111.
 • Tugade MM, Fredrickson B.L. ve Barrett LM. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72(6), 1161–1190.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S. & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Yaşbay, H. (2011). Otantik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Youssef, C.M. ve Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The1impact of hope, optimism, and resilience. Journal of Management, 33(5), 774-778.
 • Yücel, İ. ve Çetinkaya, B. (2015). Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve çalışanların yaşının bu ilişki üzerindeki etkisi-“bazen hoşlanmasak da kalmak zorunda olabiliriz!”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 247-271.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4174-9870
Author: Tuba BÜYÜKBEŞE (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7096-5794
Author: Sinan ÇAVUŞOĞLU
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2915-2334
Author: Olcay OKUN
Institution: Milli Savunma Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2019

APA Büyükbeşe, T , Çavuşoğlu, S , Okun, O . (2019). Otantik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 194-225 . DOI: 10.26466/opus.501018