Review
BibTex RIS Cite

Comparison of The Sixième Arrondisse and Sixth Region in Turkey Which is First Modern Experience of Local Government in Turkey

Year 2019, Volume: 11 Issue: 18, 2708 - 2727, 30.06.2019
https://doi.org/10.26466/opus.561163

Abstract

As a result of the
post-industrial revolution period, the changing social cultural structure
obliged states to create new institutions. As a result of the rapid migration
from the village to the city, the population balance between the village and
the city has deteriorated considerably and the cities have started to become
uninhabitable. One of the biggest factors that made the cities uninhabitable
was the chaos of service at the point of who would do the urban services. The
West, who has tried to find long-term workarounds to this problem, decided that
it was insufficient to produce services with workarounds and decided to
establish a local government. The process is similar but not as a historical
development of local governments has followed a similar process in Turkey. In
other words, the developments in the West and in particular the legal
regulations in France have been followed to form an Ottoman local government
model. One of the biggest indicators of this is the Sixth Region (
altıncı daire-i belediye). The name of the Sixth Region, established in the
most developed regions of Istanbul, is inspired by Sixieme Arrondissment (Sixth
Region), where the most distinguished and modern sections of Paris, where
Ottoman bureaucrats lived for a while, lived during the Tanzimat period. In
this study, it will be tried to reveal the similarities between the Altıncı
Daire established in Beyoğlu and Galata regions and the Sixieme Arrondissment
in Paris by focusing on the Ottoman reflections of French local government
regulations.

References

 • Aktepe, M. (1982). Dünkü Fransızlar Blak Bey ve oğlu M. Alexandre Blaeque ve Edouard Blaeque. Tarih Dergisi, 33, 255-270.
 • Belli, A. (2017). Türk yerel yönetim sisteminin yerellik ilkesi açısından değerlendirilmesi. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) 12(3), 75-92.
 • Bayram, P. (2017). 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde kentleşme: Yönetsel reformlar ile Osmanlı aydınlarının kent üzerine izlenimlerine dayalı karşılaştırmalı bir inceleme. Laü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 227-244.
 • Bozkurt, N. (2007). İbrahim Hakkı (Paşa)’ nın 1877 tarihli dersa‘âdet belediye kanunu’na dair lâyihası. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 21-40.
 • Birnbaum, N. (1971). Toward a critical sociology. New York:Oxford University Press.
 • Canatan, B. (2001). Fransa’da yerinden yönetimin anayasal kaynakları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10(1), 7-25.
 • Copeland T., Paris (2019) , France The City of Light, http://depts.washington.edu/open2100/Resources/1_OpenSpaceSystems/Open_Space_Systems/paris.pdf, (Erişim Tarihi: 11.01.2019).
 • Çiçek, Y.(2014). Geçmişten günümüze Türkiye’de yerel yönetimler. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 53-64.
 • Daemen H. ve Schaap L. (2000). Development in Local Democracies, Citizen and city. Ed. Daemen H. ve Schaap L., Developments in fifteen local democracies in Europe içinde (s.129-144), Delft, Eburon.
 • Demirel, D. (2011). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kamu yönetiminde yeniden yapılanma (1839 - 1923). Türk İdare Dergisi, 473, 97-111.
 • Erbay, Y.(1999). Fransa’da idari sistem ve yerel yönetimler. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8(2), 58-74.
 • Ergin, O. N. (1934). Beledi bilgiler. İstanbul: İstanbul Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş. yayınları.
 • Eryılmaz, B. (2002). Belediyelerde demokrasi geleneği ve değişim ihtiyacı. Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(3), 6-21.
 • Gözler K. (2019). Türk belediye sistemi üzerinde Fransız etkisi: 3 Nisan 1930 tarihli belediye kanunu Fransa’dan mı iktibas edilmiştir?. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28 (1-2), 1-24.
 • http://beyoglu.bel.tr/belediye-tarihcesi-3.html, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/evkaf-i-humayun-nezareti, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • http://www.mimdap.org/?p=2372, (Erişim Tarihi: 11.01.2019).
 • http://www.tas-istanbul.com/pera/pera-sefaretleri/, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c9e81864200e7.84558158, (Erişim Tarihi: 15.01.2019).
 • https://www.introducingparis.com/history, Erişim Tarihi: (17.01.2019).
 • https://www.thelocal.fr/20160830/everything-you-need-to-know-about-frances-dpartements, (Erişim Tarihi: 18.01.2019).
 • http://www.map-france.com/Paris%206e%20Arrondissement-75006/, (Erişim Tarihi: 19.01.2019).
 • https://fr.wikivoyage.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris, (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • https://vivreparis.fr/6e-arrondissement-de-paris-pourquoi-on-laime/, (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • https://europeupclose.com/article/paris-6th-arrondissement/, (Erişim Tarihi: 01.01.2019).
 • https://infos.parisattitude.com/en/6th-arrondissement/, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).
 • https://frenchmoments.eu/sixth-arrondissement-of-paris/, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).
 • Hussey, A. (2007). Praise for Paris: The secret history. Usa:Bloomsbury
 • Julien P. (1995). French towns, Higher Urban Functions and Strategic Employment, 32 (2), 401-423.
 • Keleş, R. (2012). Yerinden yönetim ve siyaset. İstanbul:Cem Yayınevi,
 • Koçak, S. Y. ve Ekşi, A. (2010). Katılımcılık ve demokrasi perspektifinden Türkiye’de yerel yönetimler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 295-307.
 • Ladrech, R. (1994). Europeanization of domestic politics and institutions: The case of France. Journal of Common Market Studies, 32(1), 69-88.
 • Minister de 1'Interieur (2018). Les Collectivites Locales en Chiffres . Paris: Direction Generale des Collectivites Locales.
 • Ortaylı, İ. (1985). Tanzimat’tan cumhuriyet’e yerel yönetim geleneği (1840- 1878). İstanbul:Hil Yayınevi.
 • Ökmen, M. ve Yılmaz, A. (2009). Klasik dönemden tanzimat’a Osmanlı kenti ve yerel yönetimler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 91-112.
 • Özdemir, M. (2011). Türkiye’de turizmin Başlaması: Osmanlı’da sanayileşme çabaları: Sergi-i Umum-i Osmanî (1863 İstanbul uluslararası sergisi). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 87-90.
 • Karayiğit, M. T. (2016). The EU and Local governments. Strategic Public Management Journal (SPMJ), 2(4), 1-20.
 • Kayıkçı, S. (2003). 1982 reform yasası sonrası Fransa’da yerel yönetimler ve yerel özerklik şartı. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12(3), 22-47.
 • Kazgan, H. (2014). Osmanlı finansında Galata bankerleri. İstanbul:Tarihçi Kitabevi Yayınları.
 • Keleş, R. (2010). Avrupa’ya uyum sağlama sürecinde Türkiye’de yerel yönetimler. (N.Falay, A.Kesik, M. Çak, M. Karakaş, Ed.). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği içinde (s. 11-26). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Pamuk, Ş. (1993). Osmanlı-Türkiye iktisadi tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Seyitdanlıoğlu, M. (1995). Bir belge yerel yönetim metinleri (I). Çağdaş Yerel Yönetimler, 4(6), 85-102.
 • Reigner, H. (1999). The transformations of local government in France: Towards a co-administration model between local authorities and state field services, ECPR Joint sessions of workshops, Workshop 1: Politicians, Bureaucrats and Institutional Reform, Mannheim 26-31 March 1999.
 • Şengül, R. (2012). Fransa’da yerinden yönetim politikalarının belediye yönetimine etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 31-44.
 • Tan, M. ve Belli, A. (2013). Yerel kalkınma, yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ölçeği. (M., Ökmen, U. Çağatay, ve B.A. Görmez, Ed.). Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma-Kamu Yönetimi Perspektifi içinde (s.251-283). Ankara: Orion Kitabevi.
 • Taş, E. ve Çiçek, Y. (2017). Türkiye’de kent konseylerinin bilinirliği/tanınırlığı: GAP bölgesi örneği. Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, 16,305-332.
 • Tekeli, İ. (1985). Tanzimat’tan cumhuriyet’e kentsel dönüşüm. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 3, 878-890.
 • TESEV. (2009). Yerel yönetim sistemleri Türkiye ve Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti. İstanbul: TESEV Yayınları,
 • Toprak, Z. (1993). Altıncı Daire-i Belediye. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 1, 220-223.
 • Ünal, F. (2011). Tanzimat’tan cumhuriyete Türkiye’de yerel yönetimlerin yasal ve yapısal dönüşümü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 241- 248.
 • Wollmann, H. (2008). Reforming local leadership and local democracy: The Cases of England, Sweden, Germany and France in Comparative Perspective. Local Government Studies, 34, 2, 279 – 298.

Türkiye’de İlk Modern Yerel Yönetim Denemesi Olan Altıncı Daire-İ Belediye İle Sixième Arrondissement Karşılaştırması

Year 2019, Volume: 11 Issue: 18, 2708 - 2727, 30.06.2019
https://doi.org/10.26466/opus.561163

Abstract

Sanayi devrimi sonrası
süreçle değişen sosyal kültürel yapı devletlerin yeni kurumlar oluşturmasını
mecbur kılmıştır. Köyden kente gerçekleşen hızlı göç neticesinde köy-kent
arasındaki nüfus dengesi çok ciddi oranda bozulmuş ve kentler yaşanılmayacak
hale gelmeye başlamıştır. Kentleri yaşanılmaz kılan en büyük etkenlerin başında
kentsel hizmetlerin kimler tarafından yapılacağı noktasındaki hizmet kargaşası
yatmaktaydı. Bu soruna uzun dönem geçici çözümler bulmaya çalışan Batı bunun
geçici çözümlerle hizmet üretmenin yetersiz olduğuna karar verip yerel yönetim
kurma yolunu tercih etmiştir. Süreç olarak benzer olmasa da tarihsel olarak
yerel yönetimlerin gelişimi Türkiye’de benzer bir süreç izlemiştir. Diğer bir
anlatımla Batı’daki gelişimler özellikle de Fransa’daki yasal düzenlemeler
takip edilerek bir Osmanlı yerel yönetim modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bunun en büyük göstergelerinden biri de altıncı daire-i belediyedir.
İstanbul’un Beyoğlu ve Galata semtleri en gelişmiş bölgelerini kapsayan alanda
kurulan Altıncı Bölge'nin adı, Tanzimat döneminde etkili olan Osmanlı
bürokratlarının bir süre yaşadıkları Paris'in en seçkin ve modem kesiminin
yaşadığı, Sixieme Arrondissment'ten (Altıncı Bölge) esinlenmiştir. Bu çalışmada
Fransız yerel yönetim düzenlemelerinin Osmanlı yansımaları üzerinde durularak,
Beyoğlu ve Galata bölgelerinde kurulan altıncı daire-i belediye ile Paris’teki
Sixieme Arrondissment arasındaki benzerlikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

References

 • Aktepe, M. (1982). Dünkü Fransızlar Blak Bey ve oğlu M. Alexandre Blaeque ve Edouard Blaeque. Tarih Dergisi, 33, 255-270.
 • Belli, A. (2017). Türk yerel yönetim sisteminin yerellik ilkesi açısından değerlendirilmesi. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) 12(3), 75-92.
 • Bayram, P. (2017). 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde kentleşme: Yönetsel reformlar ile Osmanlı aydınlarının kent üzerine izlenimlerine dayalı karşılaştırmalı bir inceleme. Laü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 227-244.
 • Bozkurt, N. (2007). İbrahim Hakkı (Paşa)’ nın 1877 tarihli dersa‘âdet belediye kanunu’na dair lâyihası. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 21-40.
 • Birnbaum, N. (1971). Toward a critical sociology. New York:Oxford University Press.
 • Canatan, B. (2001). Fransa’da yerinden yönetimin anayasal kaynakları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10(1), 7-25.
 • Copeland T., Paris (2019) , France The City of Light, http://depts.washington.edu/open2100/Resources/1_OpenSpaceSystems/Open_Space_Systems/paris.pdf, (Erişim Tarihi: 11.01.2019).
 • Çiçek, Y.(2014). Geçmişten günümüze Türkiye’de yerel yönetimler. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 53-64.
 • Daemen H. ve Schaap L. (2000). Development in Local Democracies, Citizen and city. Ed. Daemen H. ve Schaap L., Developments in fifteen local democracies in Europe içinde (s.129-144), Delft, Eburon.
 • Demirel, D. (2011). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kamu yönetiminde yeniden yapılanma (1839 - 1923). Türk İdare Dergisi, 473, 97-111.
 • Erbay, Y.(1999). Fransa’da idari sistem ve yerel yönetimler. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8(2), 58-74.
 • Ergin, O. N. (1934). Beledi bilgiler. İstanbul: İstanbul Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş. yayınları.
 • Eryılmaz, B. (2002). Belediyelerde demokrasi geleneği ve değişim ihtiyacı. Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(3), 6-21.
 • Gözler K. (2019). Türk belediye sistemi üzerinde Fransız etkisi: 3 Nisan 1930 tarihli belediye kanunu Fransa’dan mı iktibas edilmiştir?. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28 (1-2), 1-24.
 • http://beyoglu.bel.tr/belediye-tarihcesi-3.html, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/evkaf-i-humayun-nezareti, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • http://www.mimdap.org/?p=2372, (Erişim Tarihi: 11.01.2019).
 • http://www.tas-istanbul.com/pera/pera-sefaretleri/, (Erişim Tarihi: 14.01.2019).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c9e81864200e7.84558158, (Erişim Tarihi: 15.01.2019).
 • https://www.introducingparis.com/history, Erişim Tarihi: (17.01.2019).
 • https://www.thelocal.fr/20160830/everything-you-need-to-know-about-frances-dpartements, (Erişim Tarihi: 18.01.2019).
 • http://www.map-france.com/Paris%206e%20Arrondissement-75006/, (Erişim Tarihi: 19.01.2019).
 • https://fr.wikivoyage.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris, (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • https://vivreparis.fr/6e-arrondissement-de-paris-pourquoi-on-laime/, (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • https://europeupclose.com/article/paris-6th-arrondissement/, (Erişim Tarihi: 01.01.2019).
 • https://infos.parisattitude.com/en/6th-arrondissement/, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).
 • https://frenchmoments.eu/sixth-arrondissement-of-paris/, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).
 • Hussey, A. (2007). Praise for Paris: The secret history. Usa:Bloomsbury
 • Julien P. (1995). French towns, Higher Urban Functions and Strategic Employment, 32 (2), 401-423.
 • Keleş, R. (2012). Yerinden yönetim ve siyaset. İstanbul:Cem Yayınevi,
 • Koçak, S. Y. ve Ekşi, A. (2010). Katılımcılık ve demokrasi perspektifinden Türkiye’de yerel yönetimler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 295-307.
 • Ladrech, R. (1994). Europeanization of domestic politics and institutions: The case of France. Journal of Common Market Studies, 32(1), 69-88.
 • Minister de 1'Interieur (2018). Les Collectivites Locales en Chiffres . Paris: Direction Generale des Collectivites Locales.
 • Ortaylı, İ. (1985). Tanzimat’tan cumhuriyet’e yerel yönetim geleneği (1840- 1878). İstanbul:Hil Yayınevi.
 • Ökmen, M. ve Yılmaz, A. (2009). Klasik dönemden tanzimat’a Osmanlı kenti ve yerel yönetimler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 91-112.
 • Özdemir, M. (2011). Türkiye’de turizmin Başlaması: Osmanlı’da sanayileşme çabaları: Sergi-i Umum-i Osmanî (1863 İstanbul uluslararası sergisi). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 87-90.
 • Karayiğit, M. T. (2016). The EU and Local governments. Strategic Public Management Journal (SPMJ), 2(4), 1-20.
 • Kayıkçı, S. (2003). 1982 reform yasası sonrası Fransa’da yerel yönetimler ve yerel özerklik şartı. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12(3), 22-47.
 • Kazgan, H. (2014). Osmanlı finansında Galata bankerleri. İstanbul:Tarihçi Kitabevi Yayınları.
 • Keleş, R. (2010). Avrupa’ya uyum sağlama sürecinde Türkiye’de yerel yönetimler. (N.Falay, A.Kesik, M. Çak, M. Karakaş, Ed.). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği içinde (s. 11-26). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Pamuk, Ş. (1993). Osmanlı-Türkiye iktisadi tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Seyitdanlıoğlu, M. (1995). Bir belge yerel yönetim metinleri (I). Çağdaş Yerel Yönetimler, 4(6), 85-102.
 • Reigner, H. (1999). The transformations of local government in France: Towards a co-administration model between local authorities and state field services, ECPR Joint sessions of workshops, Workshop 1: Politicians, Bureaucrats and Institutional Reform, Mannheim 26-31 March 1999.
 • Şengül, R. (2012). Fransa’da yerinden yönetim politikalarının belediye yönetimine etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 31-44.
 • Tan, M. ve Belli, A. (2013). Yerel kalkınma, yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ölçeği. (M., Ökmen, U. Çağatay, ve B.A. Görmez, Ed.). Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma-Kamu Yönetimi Perspektifi içinde (s.251-283). Ankara: Orion Kitabevi.
 • Taş, E. ve Çiçek, Y. (2017). Türkiye’de kent konseylerinin bilinirliği/tanınırlığı: GAP bölgesi örneği. Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, 16,305-332.
 • Tekeli, İ. (1985). Tanzimat’tan cumhuriyet’e kentsel dönüşüm. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 3, 878-890.
 • TESEV. (2009). Yerel yönetim sistemleri Türkiye ve Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti. İstanbul: TESEV Yayınları,
 • Toprak, Z. (1993). Altıncı Daire-i Belediye. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 1, 220-223.
 • Ünal, F. (2011). Tanzimat’tan cumhuriyete Türkiye’de yerel yönetimlerin yasal ve yapısal dönüşümü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 241- 248.
 • Wollmann, H. (2008). Reforming local leadership and local democracy: The Cases of England, Sweden, Germany and France in Comparative Perspective. Local Government Studies, 34, 2, 279 – 298.
There are 51 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Abdullah Aydın 0000-0002-1785-4999

Publication Date June 30, 2019
Acceptance Date June 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 11 Issue: 18

Cite

APA Aydın, A. (2019). Türkiye’de İlk Modern Yerel Yönetim Denemesi Olan Altıncı Daire-İ Belediye İle Sixième Arrondissement Karşılaştırması. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 2708-2727. https://doi.org/10.26466/opus.561163