Year 2019, Volume 13 , Issue 19, Pages 1376 - 1389 2019-09-30

Şirketler Ligine Katılan İş Görenlerin Örgütsel Streslerinin Belirlenmesi
Determination of Organizational Stresses For Employees Participated in Corporate League

Arda ÖZTÜRK [1] , Osman Tolga TOGO [2]


Bu araştırmanın amacı, şirketler ligi basketbol spor organizasyonuna katılan bireylerin Örgütsel Stres düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmanın araştırma grubunu; İstanbul İng bank ve Denizbank bünyesinde yer alan ve şirketler ligi basketbol spor organizasyonuna katılan toplam 110 kişi ( 39 Kadın, 71 Erkek) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Theorell ve arkadaşları tarafından 1988 yılında geliştirilen, Yıldırım ve arkadaşları tarafından 2011 yılında Türkçeye çevrilen 14 soru ve üç alt boyuttan oluşan anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normalliği test edilip, verilerin normal dağılım göstermediği görülmüş, bunun sonucunda araştırma analizi için İkili karşılaştırmalarda Mann Whitney U Test, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis Test uygulanmıştır. Verilerin analizinde, İstatistiki sonuçlar p<0,05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Araştırma sonucunda, Örgütsel Stres ölçeği; cinsiyet değişkeni ve eğitim durumu değişkenine göre Karar Verme alt boyutunda, cinsiyet değişkeninde erkeklerin, eğitim durumu değişkeninde ise Yüksek Lisans mezunlarının lehinde anlamlı farklılığın oluştuğu görülmüştür.Medeni durum değişkenine göre yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda, bekar bireylere göre evli bireylerin lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.05). Medeni durum değişkenine göre anlamlı farkın evli bireylerin bu yükü birlikte üstesinde gelme çabası içinde olduğunu ve özellikle de “iş yükü” alt boyutunda bu farklılığın ön plana çıktığını göstermektedir. Yaş değişkenine göre yapılan Kruskall Wallis testi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.05). 

The aim of this study is to determine the Organizational Stress levels of the individuals participating in the basketball sport organization of the league of companies. The research group of the study; A total of 110 people (39 females, 71 males) participated in the basketball sport organization of the Istanbul İNG Bank and Denizbank. As a data collection tool; The questionnaire, which was developed by Theorell et al. In 1988 and which was translated into Turkish by Yıldırım et al. In 2011, consisted of 14 questions and three sub-dimensions. The results of the data were tested and the data were not normal. As a result, Mann Whitney U Test was used for the paired comparisons and Kruskal Wallis test was used for multiple comparisons. In the analysis of the data, statistical results were found significant at p <0.05 significance level. At the end of the research, Organizational Stress Scale; In the Decision Making sub-dimension according to the gender variable and educational status variable, it was seen that there was a significant difference in the gender variable in the variables of gender and in the educational variable variable in favor of the MA graduates. According to the Mann-Whitney-U test according to the marital status variable, a statistically significant difference was found in favor of married individuals according to single individuals (P <0.05). The significant difference between marital status variable shows that married individuals are in an effort to overcome this burden together and this difference comes to the fore especially in the work load sub-dimension. Kruskall Wallis test performed according to age variables revealed a statistically significant difference (P <0.05). 

 • Akgündüz, S. (2006). Örgütsel stres kaynaklarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi ve banka çalışanları için yapılan bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Arıkan, G. (2019). Spor lisesi öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Journal Smart Magazine, 5, 40-44.
 • Atalay, A. Yücel, S. A. Korkmaz, M. (2015). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bil Fak, 13(1), 17-28.
 • Aydın, Ş. (2004). Örgütsel stres yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 49-74.
 • Ekmekçi, R. (2008). Basketbol hakemlerinin stres kaynakları ile stresle başa çıkma yöntemlerinin tespiti ve önleyici yönetsel uygulamaların geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, İstanbul, s.112, 275-292.
 • Eskin, M. Harlak, H. Demirkıran ve F. Dereboy, Ç. (2013). Algılanan stres ölçeğinin türkçeye uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal,51(3), 132-140.
 • Göksel, G. A., Caz, Ç., Yazıcı, Ö. F. ve İkizler, H. C. (2017). Examination of the relationship between organizational stress and employee performance: A research on staff working on provincial directorate of youth and sports. Journal of Education and Learning, 6(1), 322-329.
 • Kılıç, R., Yumuşak, S. ve Yıldız, H. (2013). Banka çalışanlarının maruz kaldıkları bireysel ve örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2),71- 92.
 • Soysal, A. (2009). İş yaşamında stres. ÇEİS Dergisi, 23(3), 17-40.
 • Theorell, T. Perski, A. Åkerstedt, T. ve ark. (1988). Changes in job strain in relation to changes in physiological state. Scand J Work Environ Health, 14,189–196.
 • Yıldırım, Y., Taşmektepligil, M. Y. Ve Üzüm, H. (2011). Kısa versiyon örgütsel stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 103–108.
 • Yılmaz, Z. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yurtseven, C. N. (2016). Spor işletmelerindeki yöneticilerin örgütsel stres kaynaklarının incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3360-3046
Author: Arda ÖZTÜRK

Orcid: 0000-0002-0471-4436
Author: Osman Tolga TOGO (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

APA ÖZTÜRK, A , TOGO, O . (2019). Şirketler Ligine Katılan İş Görenlerin Örgütsel Streslerinin Belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 13 (19) , 1376-1389 . DOI: 10.26466/opus.581146