Year 2019, Volume 13 , Issue 19, Pages 1914 - 1929 2019-09-30

Serbest Zaman Motivasyonu ve Serbest Zaman Tatmini: Açık Su Yüzme Yarışmaları Üzerine Bir Uygulama
Leisure Motivation and Leisure Satisfaction: A practice on Open Water Swimming Competitions

Mustafa Can KOÇ [1] , Harun AYAR [2] , Hüseyin Gümüş [3] , Kubilay ÇİMEN [4]


Araştırmanın amacı, açık su yüzme yarışlarına katılan bireylerin serbest zaman tatminleri ile serbest zaman motivasyonlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2018 yılında Datça açık su yüzme yarışmalarına katılan 104 birey oluşturmaktadır. Araştırmada, kişisel bilgi formunun yanısıra (Pelletier et all., 1991)   tarafından geliştirilen ve Güngörmüş (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” (SZM) ile Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Gökçe (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Serbest Zaman Tatmini’ (SZT) ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, verilerin normalliği test edilerek betimsel istatistiklerin yanı sıra değişken sayısına bağlı olarak iki grup için Bağımsız Örneklem T Testi, ikiden fazla grup için Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişki ise Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır.Bireylerin cinsiyetleri ve katılım yıllarının Serbest Zaman Motivasyonu ve Serbest Zaman Tatmini düzeyleri açısından bir ilişkisine ulaşılamazken, yüzme sporu ile rekreatif amaçlı ilgilenen bireyler ile, profesyonel bireylerin SZMotivasyonlarının anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Ayrıca SZM ile SZT arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bireylerin serbest zaman motivasyonları arttırılabilirse tatmin düzeylerinde de bir artış sağlanabilir. Bu durum etkinliklere katılan kitlenin artması ve organizasyonun devamlılığını sağlamada önemli bir unsurdur.

The aim of this study is to investigate the leisure satisfaction and motivation of the individuals participating in open water swimming competitions. The sample of the study consists of 104 individuals who participated in Datça open water swimming competitions in 2018. In the study, in addition to the personal information form, “Leisure Motivation Scale” (LMS) developed by (Pelletier et all., 1991)  and adapted to Turkish by Güngörmüş (2012) and “Leisure Satisfaction Scale” (LSS) developed by Beard ve Ragheb (1980) and adapted to Turkish by Gökçe (2008) were used. In data analysis, the normality of the data was tested and in addition to the descriptive statistics, Independent Sample T Test was used for two groups and One Way Variance Analysis was used for more than two groups. The correlation between the two scales was calculated by using Pearson Correlation Coefficient. While no correlation was found between the participants’ genders and their years of participation in terms of leisure motivation and leisure satisfaction levels, significant difference was found between the leisure motivations of individuals who were interested in swimming recreatively and professional individuals. In addition, a positive and moderate correlation was found between LMS and LSS. As a conclusion, there can be an increase in the satisfaction levels of individuals if their leisure motivation can be increased. This is an important factor in increasing the attendance of the participants and ensuring the continuity of the organization.

 • Ağaoğlu Y.S., and Eker, H. (2006). Türkiye’deki üniversitelerin sağlık, kültür ve spor dairelerinin işlevsel yönden incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (4), 131-134
 • Ardahan, F., and Lapa, T. Y. (2010). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmin düzeylerinin cinsiyete ve gelire göre incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 129-136.
 • Başoğlu, U., (2013). Relationships between participation in recreational activities and leadership behavior: A study on the secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise, 2(15), 100-106.
 • Beard JG, and Ragheb MG. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research, 12(1), 20-33
 • Beard, J. G. and Ragheb, M. G. (1983). Measuring leisure motivation. Journal of Leisure Research, 15, 219-228.
 • Bilecen, F. (2008). İşletmelerde motivasyon ve çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Carroll, B., and Alexandris, K. (1997). Perception of constraints in strength of motivation: Their relationship to recreational sport participation in Greece. Journal of Leisure Research, 29(3), 279-287.
 • Chen, C. (2005). Personality traits and their relationship to leisure motivation and leisure satisfaction in Southern Taiwan University Students. Unpublished Doctoral Thesis, University of the Incarnate Word, San Antonio, Texas.
 • Chen, Y.-C., Li, R.-H. and Chen, S.-H. (2013). Relationships among adolescents’ leisure motivation, leisure involvement, and leisure satisfaction: A structural equation model. Social Indicatiors Research, 110, 1187– 1199.
 • Coleman, R., Barrie, G., and Harmancı, M. (2000). Yöneticinin kılavuzu: İyi bir yönetici olmak için 525 kural. İstanbul: Remzi
 • Çimen K., (2017). Uluslararası açık su yüzme yarışları katılımcı profili ve rekreasyonel turizm potansiyelinin incelenmesi (Bodrum Örneği), Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 42-50
 • Emir, E. (2012). Rekreatif etkinliklere katılımın önündeki engellerin belirlenmesi: Üniversite öğrencileri örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • Federation Internationale de Natation (FİNA), (2017). Açık Su Yüzme Tarihi” https://fina-budapest2017.com/en/sports/open-water-swimming accessed on 05.06.2019.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Gökçe, H. and Orhan, K. (2011). Serbest zaman doyum ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 22(4), 139-145.
 • Gümüş, H., & Özgül, S. A. (2017). Development of scales for barriers to participation and preference factors in the use of recreation area Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 865-882.
 • Gümüş, H., & Karakullukçu, Ö. F. (2015). Leisure satisfaction in football and basketball fans: a sample of Afyonkarahisar. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 3), 401-409.
 • Gumus, H., & Isik, O. (2018). The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers. International Journal of Progressive Education, 14(5), 22-32.
 • Güngörmüş, H.A. (2012). The study of validity and reliability of Turkish version of leisure motivation scale. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3), 1209-1216,
 • Huang C.Y., and Carleton, B. (2003). The relationships among leisure participation, leisure satisfaction and life satisfaction of college students in Taiwan. Journal of Exercise Science and Fitness, 1(2), 129-132
 • Idyll Arbor, Inc. (1991). Leisure satisfaction measure. (Mounir G. Ragheb, Jacob G. Beard). https://www.idyllarbor.com/agora.cgi?p_id=-A146&xm=on Accessed on 10.09.2015.
 • Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B. and Koçak, S. (2008). Serbest zaman tatmin ölçeği’nin (sztö-uzun versiyon) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 80-91.
 • Koçak, Y., Tukul, U., Tolan, B., Gümüş, H., and Tolukan, E. (2017). Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde Hizmet Kalitesine Yönelik Müşteri Beklentilerinin ve Algılarının Analizi (Afyonkarahisar İli Örneği). International Journal of Recreation and Sports Science, 1(1), 38-46.
 • Kozan, Y., Özdemir, S.S., and Günlü, E., (2014). Turizm yazınında deniz turizminin olgusal gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-129.
 • Lapa, T. Y., Ağyar, E., and Bahadır, Z. (2012). Yaşam tatmini, serbest zaman motivasyonu, serbest zaman katılımı: Beden eğitimi ve spor öğretmenleri üzerine bir inceleme (Kayseri Örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 53-59
 • Milliyet Gazetesi, (1955). Yayın tarihi: 11.07.1955 Sayfa 8, Spor
 • Mull, R.F., Bayless, K.G., Ross, C.M. and Jamieson, L.M. (1997). Recreational sport management. Third Edition, Human Kinetics. USA: Human Kinetics.
 • Mutlu, İ. (2008). Egzersiz yapan kişilerin boş zamanlarına yönelik tutumları üzerine bir araştırma (Kayseri İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H., A., Sevindi, T. And Gürbüz, B. (2011). Bireylerin rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılanması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 54-61
 • Müştigil, S. (1993). Dinlence ve turizm ilişkisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayını.
 • Nawijn,J. and Veenhoven,R. (2011). The effect of leisure activities on life satisfaction: The importance of holiday trips, the human pursuit of well-being: A cultural approach. Springer Science, 39-53.
 • Örücü, E. and Kanbur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 85-97.
 • Öztürk, Z. and Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Pelletier, L.G., Vallerand, R.J., Blais, M.R. and Brière, N.M. (1991). Leisure motivation scale (LMS–28). http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/echelles_en.htm. accessed on 05.05.2019.
 • Ragheb, MG, and Tate, RL. (1993). A behavioral model of leisure participation based on leisure attitude, motivation and satisfaction. Leisure Studies, 12, 61-70
 • Ryan, C. and Glendon, I. (1998). Applications in leisure motivation scale to tourism. Annals of Tourism Research, 24, 301-323.
 • Suiçmez, H. (2000). Türkiye ve İngiltere’deki sportif rekreasyon yöneticilerinin karakteristik özellikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tekin, M., Yıldız, M., Akyüz, M., and Uğur, O.A., (2007). A research on universıty students who stay in karaman ınstitution of students credits and dormitories participates in recreational activities and their expectancy. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 121-135
 • Tsai, L.T., Lo, E.F., Yang, C.C., Keller, J.J. and Lyu, S.Y. (2015). Gender differences in recreational sports participation among Taiwanese adults, Int J Environ Res Public Health, 12(1), 829-840
 • Tu, H.H., Chen L.S., Wang M.C. and Lin J.Y. (2007). The impact of neuroticism on leisure satisfaction: Online game application. Social Behavior and Personality, 35, 1399-1404
 • Türk Deniz Kuvvetleri (2015). “Türkiye denizlerini tanıyor muyuz?” https://m.dzkk.tsk.tr/pages/denizwiki/konular.php?icerik_id=-136&dil=1&wiki=1&catid=1 accessed on 06.05.2019.
 • Yaşartürk, F., Uzun, M., İmamoğlu, O. and Yamener, F., (2016). Sedanter kadınların rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(SI 3), 789-803.
Primary Language en
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3007-5367
Author: Mustafa Can KOÇ (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9240-769X
Author: Harun AYAR
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4059-3640
Author: Hüseyin Gümüş
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1427-120X
Author: Kubilay ÇİMEN
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

APA KOÇ, M , AYAR, H , Gümüş, H , ÇİMEN, K . (2019). Leisure Motivation and Leisure Satisfaction: A practice on Open Water Swimming Competitions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 13 (19) , 1914-1929 . DOI: 10.26466/opus.596597