Year 2019, Volume 14 , Issue 20, Pages 262 - 287 2019-12-31

Okul Öncesi Eğitimde Müzik Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Materyallerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Pre-School Teachers’ Views Toward Teaching Methods and Materials Used in Musical Activities in Pre-school Education

Abdulhamit KARADEMİR [1] , Ayça KARTAL [2]


Bu çalışmada okul öncesi eğitimde okul öncesi öğretmenlerinin müzik merkezlerinde var olan materyallere ilişkin bilgi edinilmesi, bu müzik materyallerinin müzik etkinliklerinde ne sıklıkla kullandığına ilişkin görüş alınarak öğretmenlerin müzik etkinliği planlarken ve uygularken karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi ve kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgubilim (fenomenoloji) deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ili merkez ilçesi sınırları içinde görev yapmakta olan 19 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme ve bu örnekleme içerisinde yer alan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi temel alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin veri analizinde tümevarımsal yaklaşımın temel alındığı içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin müzik etkinliklerini sınıflarında en çok ritim duygusu geliştirmek için kullandıkları tespit edilmiştir.   

In this study, it has been intend to get data about the existing materials used by pre-school teachers in music centers in pre-school education, to identify the problems encountered by the teachers in planning and practicing the musical activities by taking the opinions about how frequently these music materials are used in the musical activities, and to determine the methods and techniques implemented by them. The research is a qualitative study that is in the pattern of phenomenology. 19 pre-school teachers serving within the borders of the central district of Mus Province compose the study group of the research. The selection of the study group is based on the goal-oriented sampling among the non-probability sampling methods and easily accessible case sampling included in this sampling. As data collection instrument in the research, semi-structured interview form has been conducted. Content analysis, in which the inductive approach is based on, has been used in the data analysis of the interviews implemented with the teachers. In the study, it has been concluded that the teachers mostly use the musical activities to improve the sense of rhythm in their class. It can be recommended that the pre-school teachers should make a profession association with the universities for the solution of problems related to classroom management they encounter in performing the musical activities and keep themselves up to date with new methods and techniques. It may also be advisable to use the micro teaching method in terms of seeing their deficiencies at this stage and generating their own solutions to proceed.

 • Akkaş, S. (1993). Okul öncesi eğitimde müzik. Ankara: Gazi Büro ve Kitabevi Tic. Ltd. Şti, TR.
 • Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, TR.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, TR.
 • Connors, A.F. (2004). 101 rhythm instrument activities for young children. Beltsville: Gryphon House, Inc., USA.
 • Dikici-Sığırtmaç, A. (2005). Okulöncesi dönemde müzik eğitimi. İstanbul: Kare Yayınları, TR.
 • Eliason, C. and Jenkins, L. (2003). A practical guide to early childhood curriculum. NJ: Merrill: Upper Saddle River, USA.
 • Fox, D. B. (1991). Music, development and young child. Music Educators Journal, 77(5), 42-46.
 • Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. International Journal of Music Education, 28(3), 269–289.
 • Isenberg, J.P., and Jalongo, M.R. (1997). Creative expressin and play in early chilhood. New Jersey: Merrill Prentice Hall, TR.
 • Kay, A. (2000). What is effective music education?. Teaching Music, 8(1), 50-53.
 • Merriam, S.B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Trans.) Ankara: Nobel Yayıncılık, TR.
 • Oruç, C. (2009). İmam-ı Gazâli'nin eğitim anlayışı. Unpublished Doctoral Dissertation, Marmara University, İstanbul.
 • Otacıoğlu, S. (2017). Okul öncesinde ses eğitimine genel bir bakış. Kesit Akademi Dergisi, 3(10), 484-497.
 • Özal-Göncü, İ. (2010). Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin temel sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 355-362.
 • Özal-Göncü, İ. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında müzikli dramatizasyon çalışmalarının incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 226-234.
 • Öziskender, G. ve Güdek, B. (2013). Orff yaklaşımı ile yapılan okul öncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkileri. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 213-232.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün and S. Beşirdemir, Trans.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, TR.
 • Salı, G., Akkol, M.L. ve Oğuz, V. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 79-100.
 • Seefeldt, C., and Barbour, N. (1998). Early childhood education. NJ: Merrill: Upper Saddle River, USA.
 • Sığırtmaç, A. (2002). Okul öncesi dönemde müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 30-39.
 • Temmerman, N. (2000). An investigation of the music activity preferences of pre-school children. British Journal of Music Education, 17(1), 51-60.
 • Tufan, S. (2006, April). Okul öncesi müzik öğretmeni profili. Paper presented at the meeting of the Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan, 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, TR.
 • Van Der Linde, C.H. (1999). The relationship between play and music in early childhood educational insights. Education, 119(4), 610- 616.
 • Yavuzer, H. (1993). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, TR.
 • Yılmaz-Bolat, E. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinlikleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(35), 2073-2096.
 • Young, S., and Glover, J. (2002). Music in the early years. London: Routledge, UK.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3062-8547
Author: Abdulhamit KARADEMİR
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4297-8002
Author: Ayça KARTAL (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Karademir, A , Kartal, A . (2019). Pre-School Teachers’ Views Toward Teaching Methods and Materials Used in Musical Activities in Pre-school Education . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 14 (20) , 262-287 . DOI: 10.26466/opus.552782