Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Relationship Of Personality Characteristics Of Taxpayers With Customer Loyalty

Year 2019, Volume 14, Issue 20, 1501 - 1527, 31.12.2019
https://doi.org/10.26466/opus.612220

Abstract

Many recent studies have tried to understand people. In essence, these studies try to analyze human attitudes and behaviors. When considering the organizational basis, the attitudes and behaviors of the employees play an important role in achieving the organizational goals and objectives. Enneagram personality traits are used to understand human attitudes and behaviors. Businesses will be able to capture success when they see both their employees and consumers as the ring of a chain. The aim of this study is to determine the relationship between Enneagram and Customer Loyalty. For this purpose, the 201 taxpayer who received accounting services from certified public accountant and financial advisor in Kütahya province was reached on a voluntary basis. Enneagram has recently become one of the concepts we often hear on both social media and academia. Customer loyalty remains a concept that marketers often emphasize. Our findings revealed very weak-weak and moderate relationships between Enneagram personality traits and customer loyalty. In addition, Enneagram personality traits have been found to affect both Customer Loyalty and its sub-factors. The highest correlation with customer loyalty was found to be with “Type-7 adventurer” while the lowest correlation was with “Type-2 helper”.

References

 • Akgül A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri–SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara:Emek Ofset Ltd.Şti.,
 • Aksoy, E. (2014). Matematik alanında üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin bazı değişkenler açısından veri madenciliği ile belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barutçu, S. (2007). GSM sektöründe müşteri bağlılığı: Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin GSM operatörlerine bağlılıkları ve bağlılıklarını etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1), 349-372.
 • Bektaş, H. ve Aydın, M. (2018). Müşteri bağlılığının ölçülmesi: Cep telefonu pazarı üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 773-191.
 • Bowen J. T. ve Shoemaker, S. (1998). Loyalty: A strategic commitment. Cornell Hotel and Restaurant and Administration Quarterly, 12-25.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (7. Bsm), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Caruana, A. (2002). Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of customer. European Journal of Marketing, 36(7), ss. 811-828.
 • Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 505-521. doi:10.1037/0021-843X.114.4.505.
 • Coşkun, Y., Demir, S. ve Işık, İ. (2018). Investigation of investor behaviors in terms of behavioral finance: The case of Nazilli. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 1-32.
 • Ferhat, M. (2018). Beş temel kişilik boyutunun iç/dış kontrol odaklılık davranışları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, SBE., İstanbul.
 • Field, A. (2007). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications Ltd., UK: London.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (1.Bsm), Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Güriş, S. ve Çağlayan, E. (2005). Ekonometri. İstanbul:Der Yayınları.
 • İnanç, B.Y. ve Yerlikaya, E.E. (2002). Kişilik kuramları. Ankara:PEGEM Akademi..
 • Kabak, S. (2011). Enneagramın 7.sınıf matematik öğretiminde grup çalışmasına etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (5.Bsm), Ankara:Asil Yayın Dağıtım,
 • Karabulut, Y. (2007). Yeni kişilik teorisi enneagram ve din psikolojisi açısından kullanım alanları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü. İstanbul.
 • Komasi, S., Soroush, A., Nazeie, N., Saeidi, M., ve Zakiei, A.E (2016). Enneagram of personality as an effective model in the prediction of the risk of cardiovascular diseases: A case-control study. J Cardiothorac Med., 4(3), 468-473.
 • Makas-Oral, Y.N. (2017). Depresyon hastalarında kişilik tipi özellikleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Matise, M. (2007). The enneagram an innovative approach. Journal of Professional Counseling: practice, theory, and research, 35(1), 38-58.
 • Maitri, S. (2001). The spiritual dimension of the enneagram: Nine faces of the soul. USA: Tarcher.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve uygulamalar. Ankara:Seçkin Yayınevi,
 • Odabaşı Y. (2000). Müşteri ilişkileri yönetimi. İstanbul:Sistem Yayıncılık,
 • Özeren, U. (2017). Yarın, bugünün içinde yaşanır. Dokuz tip mizaç modeli [Blog yazısı]. 29.05.19 tarihinde http://ekampus.orav.org.tr/blogger/ugurozeren/page/43605/yarin--bugununicinde-yasanir----dokuz-tip-mizac-modeli-- adresinden erişilmiştir.
 • Özgüven, N. (2010). İşletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk kampanyalarının müşteri bağlılığı yaratmaktaki rolü ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Palmer, H. (2006). Ruhun aynası enneagram’a yansıyan insan manzaraları. İstanbul:Kaknüs Yayınları,
 • Pesen, S.R. (2015). Grafik tasarım göstergelerinin algılanmasında kişilik faktörünün enneagram modeline göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kemerburgaz Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü, İstanbul.
 • Selvi, S. M. ve Ercan, F. (2006). Otel işletmelerinde müşteri sadakatinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(15), 159-188.
 • Subaş A. ve Çetin M. (2017). Enneagram kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi 4(11), 160-181.
 • Şeyma-Erçin, H. (2018). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile enneagram kişilik tipleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Taştan, K. (2019). Development and validation of a personality type‎ inventory‎ based on enneagram. Konuralp Tıp Dergisi, 11(1), 112-118.

Muhasebe Hizmeti Alan Mükelleflerin Kişilik Özelliklerinin Müşteri Bağlılığı İle İlişkisi

Year 2019, Volume 14, Issue 20, 1501 - 1527, 31.12.2019
https://doi.org/10.26466/opus.612220

Abstract

Son zamanlarda yapılan pek çok çalışma insanı anlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar özünde insanın tutum ve davranışlarını analiz etmeye çalışmaktadır. Örgütsel bazda düşünüldüğünde çalışanların tutum ve davranışları örgütsel hedef ve amaçlara ulaşmada başat rol üstlenmektedir. Enneagram kişilik özellikleri insanın tutum ve davranışlarının anlaşılmasında kullanılmaktadır. İşletmeler hem çalışanlarını hem de tüketicileri bir zincirin halkası gibi gördüklerinde başarıyı yakalayabileceklerdir. Yapılan bu çalışmanın amacı Enneagram kişilik özellikleri ile Müşteri Bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaçla Kütahya ili Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı muhasebecilerden hizmet alan 201 mükellefe gönüllülük esasına göre ulaşılmıştır. Enneagram yakın zamanda hem sosyal medyada hem de akademide sıkça duyduğumuz kavramlardan olmaya başladı. Müşteri bağlılığı ise pazarlamacıların sıklıkla üzerinde durdukları bir kavram olmayı sürdürmektedir. Elde ettiğimiz bulgularla Enneagram kişilik özellikleri ile Müşteri Bağlılığı arasında çok zayıf-zayıf ve orta düzeyde ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca Enneagram kişilik özelliklerinin hem Müşteri Bağlılığını hem de alt faktörlerini etkilediği tespit edilmiştir. Müşteri Bağlılığı ile en yüksek korelasyon “Tip-7 Maceracı” ile iken en düşük korelasyon ise “Tip-2 Yardımcı” ile olduğu tespit edilmiştir

References

 • Akgül A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri–SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara:Emek Ofset Ltd.Şti.,
 • Aksoy, E. (2014). Matematik alanında üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin bazı değişkenler açısından veri madenciliği ile belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barutçu, S. (2007). GSM sektöründe müşteri bağlılığı: Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin GSM operatörlerine bağlılıkları ve bağlılıklarını etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1), 349-372.
 • Bektaş, H. ve Aydın, M. (2018). Müşteri bağlılığının ölçülmesi: Cep telefonu pazarı üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 773-191.
 • Bowen J. T. ve Shoemaker, S. (1998). Loyalty: A strategic commitment. Cornell Hotel and Restaurant and Administration Quarterly, 12-25.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (7. Bsm), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Caruana, A. (2002). Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of customer. European Journal of Marketing, 36(7), ss. 811-828.
 • Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 505-521. doi:10.1037/0021-843X.114.4.505.
 • Coşkun, Y., Demir, S. ve Işık, İ. (2018). Investigation of investor behaviors in terms of behavioral finance: The case of Nazilli. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 1-32.
 • Ferhat, M. (2018). Beş temel kişilik boyutunun iç/dış kontrol odaklılık davranışları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, SBE., İstanbul.
 • Field, A. (2007). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications Ltd., UK: London.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (1.Bsm), Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Güriş, S. ve Çağlayan, E. (2005). Ekonometri. İstanbul:Der Yayınları.
 • İnanç, B.Y. ve Yerlikaya, E.E. (2002). Kişilik kuramları. Ankara:PEGEM Akademi..
 • Kabak, S. (2011). Enneagramın 7.sınıf matematik öğretiminde grup çalışmasına etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (5.Bsm), Ankara:Asil Yayın Dağıtım,
 • Karabulut, Y. (2007). Yeni kişilik teorisi enneagram ve din psikolojisi açısından kullanım alanları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü. İstanbul.
 • Komasi, S., Soroush, A., Nazeie, N., Saeidi, M., ve Zakiei, A.E (2016). Enneagram of personality as an effective model in the prediction of the risk of cardiovascular diseases: A case-control study. J Cardiothorac Med., 4(3), 468-473.
 • Makas-Oral, Y.N. (2017). Depresyon hastalarında kişilik tipi özellikleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Matise, M. (2007). The enneagram an innovative approach. Journal of Professional Counseling: practice, theory, and research, 35(1), 38-58.
 • Maitri, S. (2001). The spiritual dimension of the enneagram: Nine faces of the soul. USA: Tarcher.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve uygulamalar. Ankara:Seçkin Yayınevi,
 • Odabaşı Y. (2000). Müşteri ilişkileri yönetimi. İstanbul:Sistem Yayıncılık,
 • Özeren, U. (2017). Yarın, bugünün içinde yaşanır. Dokuz tip mizaç modeli [Blog yazısı]. 29.05.19 tarihinde http://ekampus.orav.org.tr/blogger/ugurozeren/page/43605/yarin--bugununicinde-yasanir----dokuz-tip-mizac-modeli-- adresinden erişilmiştir.
 • Özgüven, N. (2010). İşletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk kampanyalarının müşteri bağlılığı yaratmaktaki rolü ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Palmer, H. (2006). Ruhun aynası enneagram’a yansıyan insan manzaraları. İstanbul:Kaknüs Yayınları,
 • Pesen, S.R. (2015). Grafik tasarım göstergelerinin algılanmasında kişilik faktörünün enneagram modeline göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kemerburgaz Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü, İstanbul.
 • Selvi, S. M. ve Ercan, F. (2006). Otel işletmelerinde müşteri sadakatinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(15), 159-188.
 • Subaş A. ve Çetin M. (2017). Enneagram kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi 4(11), 160-181.
 • Şeyma-Erçin, H. (2018). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile enneagram kişilik tipleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Taştan, K. (2019). Development and validation of a personality type‎ inventory‎ based on enneagram. Konuralp Tıp Dergisi, 11(1), 112-118.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Dursun BOZ (Primary Author)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3206-8950
Türkiye


İbrahim KARDAŞ This is me
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3039-8411
Türkiye


Ali ALTINBAY
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3128-0669
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 14, Issue 20

Cite

APA Boz, D. , Kardaş, İ. & Altınbay, A. (2019). Muhasebe Hizmeti Alan Mükelleflerin Kişilik Özelliklerinin Müşteri Bağlılığı İle İlişkisi . OPUS International Journal of Society Researches , 14 (20) , 1501-1527 . DOI: 10.26466/opus.612220