Year 2020, Volume 15 , Issue 24, Pages 2720 - 2745 2020-04-30

Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Hac Seyahatlerinin Turizm Yazınındaki Yerini Belirlemeye Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
Event Tourism and Religious Tourism Paradox: A Bibliometric Analysis for Determining the Position of Pilgrimage Travels in Tourism Literature

Simge KÖMÜRCÜ [1] , Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN [2]


Günümüz turistlerinin istek ve beklentilerinde günden güne farklılaşmalar olduğu gözlemlenmektedir. Bu farklılaşmalar, kitle turizminin yerine alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda etkinlik turizmi ve inanç turizmi de farklı motivasyonlarla insanları seyahate yönelten iki önemli turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Etkinlik turizmi ve inanç turizmi, destinasyonlara sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel ve politik pek çok olumlu etkisi olan ve çok eski tarihlerden beri insanları seyahate yönlendiren en önemli turizm türlerinden ikisi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde de özel etkinlikler ve inanç temelli seyahatler ile destinasyonlar turist çekmeye devam etmektedir.
Turizm yazınında pek çok turizm türünün sınıflandırmasında belirsizlikler olduğu gözlemlenmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizm yazınında Hac seyahatlerinin sınıflandırılmasında bir paradoksun var olup olmadığının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda bibliyometrik analiz ile Haccı bir turizm türü olarak değerlendiren 124 makale incelenmiştir. Analiz verilerine göre Hac seyahatleri alan yazınında çoğunlukla inanç turizmi olarak değerlendirilse de konu ile ilgili tam bir fikir birliğine varılamadığı ve sınıflandırmada bir karmaşa olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

It is observed that the desires and expectations of today's tourists differ day by day. These differences lead to the emergence of alternative tourism types instead of mass tourism. In this context, event tourism and religious tourism are two important types of tourism that lead people to travel with different motivations.
Event tourism and religious tourism are considered as two of the most important tourism types that have many positive impacts on socio-cultural, economic, environmental and political aspects of destinations and led people to travel since ancient times. Today, destinations continue to attract tourists with special events and religious-based travels
In tourism literature, it is observed that there are uncertainties in the classification of many tourism types. The aim of this research is to show whether there is a paradox in the classification of Hajj travels in tourism literature or not. In this context, 124 articles which consider Pilgrimage as a tourism type were examined by using bibliometric analysis. According to the analysis data, although Pilgrimage travel is mostly considered as religious tourism in literature, it has been found that a complete consensus on the subject can not be reached and it is a complication in classification.

 • Albrecht, S. T. ve Cornwall, M. (1989). Life events and religious change. Review of Religious Research. 31(1), 23-38.
 • Arcodia, C. ve Robb, A. (2000) Future for event management: a taxonomy of event management terms. Events beyond 2000: Setting the Agenda Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education., University of Technology Sydney. July 2000. 154-160
 • Aydın, A.F. (2011). A brief ıntroduction to the camel wrestling events. Camel Conference of SOAS, University of London. 23-25 May 2011. 55-60.
 • Başer, F. ve Başcı, A. (2012). İnanç turizmi kapsamında Aziz Pavlus evinin önemi ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin ziyaretçi görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(19), 423-443.
 • Belhassen, Y., Caton, K. ve Stewart, W.P. (2008). The search for authenticity in the pilgrim experience. Annals of Tourism Research. 35(3), 668–689.
 • Blackwell, R. (2007). Motivations of religious tourism, pilgrimage, festivals and events. Religious Tourism and Pilgrimage Festivals, (35-47). Wallingford: CAB International.
 • Cuskelly, G., Hoye, R. ve Auld, C. (2006). Working with volunteers in sport. Theory and practice. Abington, MA: Routledge.
 • Collins-Kreiner, N. (2010). The geography of pilgrimage and tourism: transformations and ımplications for applied geography. Applied Geography. 30,153-164.
 • Diodato, V. P., ve Gellatly, P. (2013). Dictionary of bibliometrics, Abington, MA: Routledge.
 • Drule, A.M., Chiş, A., Bacila, M.F. ve Ciornea, R. (2012). A new perspective of non-religious motivations of visitors to sacred sites: evidence from Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 62,431-435.
 • Esposito, J.L., Fasching D.J. ve Lewis T. (2014). World religions today. 3rd Edition, Oxford, İngiltere: Oxford University Press.
 • Falassi, A. (1987). Festival: definition and morphology. Time out of Time: Essays on the Festival.
 • Fleischer, A. (2000). The tourist behind the pilgrim in the holy land. Hospitality Management. 19,311-326.
 • Getz, D. (1997). Event management and event tourism. First Edition. New York: Cognizant Communication Corporation.
 • Getz, D. (2005). Event management and event tourism. Second Edition. New York: Cognizant Communication Corporation.
 • Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management. 29, 403-428.
 • Getz, D. ve Wicks, B. (1993). Editorial. International Journal of Festival Management and Event Tourism. 1(1),1-3.
 • Goldblatt, J. (1997). Special events: best practices in modern event management. New York: John Wiley&Sons.
 • Hernandez-Mogollon, J.M., Folgado-Fernandez, J.A. ve Duarte, P.A.O. (2014). Event tourism analysis and state of the art. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. 5(2),83-102.
 • Hughes, K., Bond, N. ve Ballantyne, R. (2013). Designing and managing ınterpretive experiences at religious sites: visitors’ perceptions of canterbury cathedral. Tourism Management. 36, 210-220.
 • Hyde, K.F. ve Harman, S. (2011). Motives for a secular pilgrimage to the Gallipoli battlefields. Tourism Management. 32,1343-1351.
 • Jago, L., Dwyer, L., Lipman G., Lill D. ve Vorster, S. (2010). Optimising the potential of mega-events: an overview. International Journal of Event and Festival Management. 1(3),220-237.
 • Jepson, A.S. ve Clarke, A. (2013). Community festivals and community development: inclusive or exclusive events. Research themes in events, Wallingford, CT: CABI.
 • Johnson, L., Foo, L. ve O’Halloran, M. (1999). BTR Occasional Paper, Meetings Make Their Mark: Characteristics and economic contribution of Australia’s meetings and exhibitions Sector. Canberra: Bureau of Tourism Research. 26.
 • Karagöz, D. (2006). Etkinlik turizmi ve etkinlik turizmi bağlamında yabancı ziyaretçi harcamalarının ekonomiye etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaynak, İ.H. ve Sezgin, M.(2008).İnanç turizmi kapsamında dinlerde seyahat. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi.10(1-2),349-360.
 • Kim, K. ve Uysal, M. (2003). Perceived Socio-economic ımpacts of festivals and events among organizers. Journal of Hospitality and Leisure Marketing. 10(3/4),159-171.
 • Mathieson, A. ve Wall, G. (1993). Tourism economic, physical and social impacts. New York: Longman Scientifics & Technical.
 • Quinn, B. (2009). Festivals, events and tourism. London: The Sage Handbook of Tourism Studies.
 • Raj, R. ve Morpheth, N.D. (2007). Introduction: establishing linkages between religious travel and toursim. Religious tourism and pilgrimage festivals. Wallingford: CAB International.
 • Ritchie, J.R. ve Crouch G.I., (2005). The competitive destination, a sustainable tourism perspective. Wallingford, UK: CABI Publishing.
 • Saayman, M. (2012). An introduction to sport tourism and event management. SouthAfrica: SUN Press.
 • Sargın, S. (2006). Yalvaç’ta inanç turizmi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16(2), 1-18.
 • Shuo, S.Y., Ryan, C. ve Liu, G. (2009). Taoism, temples and tourists: the case of mazu pilgrimage tourism. Tourism Management. 30,581-588.
 • Stefko, R., Kiraova, A. ve Mudrik, M. (2015). Strategic marketing communication in pilgrimage tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 175, 423-430.
 • Şen, L.M., Zengin, B. ve Taş, M. (2015). Hac ve Umre organizasyonlarında müşteri memnuniyeti: Sakarya ili alan araştırması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6, 92-103.
 • Tekin, Ö.A. (2014). İslami turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7(29), 750-766.
 • Turan, E. (2012). Türkiye’de yabancı turizm talebini artırmada inanç turizminin yeri ve önemi. Uzmanlık Tezi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.
 • Yüksel, A.H. (1993). Uygarlık tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Primary Language tr
Subjects Operations Research and Management Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9094-3023
Author: Simge KÖMÜRCÜ (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2599-0197
Author: Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

APA Kömürcü, S , Günlü Küçükaltan, E . (2020). Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Hac Seyahatlerinin Turizm Yazınındaki Yerini Belirlemeye Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (24) , 2720-2745 . DOI: 10.26466/opus.645472