Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Patient Safety Culture for Nurses: A Sectional Study at a University Hospital

Year 2020, Volume 16, Issue 28, 1374 - 1395, 31.08.2020
https://doi.org/10.26466/opus.687171

Abstract

Present research was carried out in prescriptive and sectional way to determine the nurses' perceptions of patient safety culture and the individual and professional factors that affect them. The research was carried out with 650 nurses working in a university hospital in Istanbul. The data were obtained by using “The Information Form” and “The Patient Safety Culture Scale”. In the evaluation of the data, Student's t test, One-way ANOVA test, Bonferroni test and Games-Howell test were used as well as descriptive statistical methods like mean, standard deviation, median, frequency, rate, minimum, maximum. The average age of the nurses participating in the study is 35.83±8.92 years and 68.9% of them have bachelor’s degree in their field. From the patient safety culture scale of nurses, the subscale mean scores respectively were; "general security" 3.27±0.57, "organizational learning" 3.30±0.69, "teamwork" 2.86±0.93, "evaluation of errors" 3.23±0.73, "employment ”2.72±0.55,“ support of hospital management ”2.92 ± 0.83,“ inter-unit relations” 2.87 ± 0.74,“ task change” 2.68 ± 0.79, “error reporting” 2.93 ± 1.12 and “corporate communication” was found to be 3.10 ± 1.86; nurses got the highest score from the “organizational learning” sub-dimension and the lowest score from the “task change” sub-dimension. The scale average score was determined as 3.01 ± 0.46. Patient safety culture perception found meaningfully high for those nurses who are 35 years old and above; have ten years of experience in the profession, work in services in the hospitals; work in internal medicine units; reported us that they had the training for patient security in their institutions; and who received positive feedback and from management when the problems reported to. The patient safety culture was found to be moderate in the nurses participating in the study. Strategies should be developed to create corporate culture in order to raise awareness about patient safety.

References

 • Abdou, A.H. ve Saber, K.M. (2011). A baseline assessment of patient safety culture among nurses at student university hospital. World Journal of Medical Sciences, 6(1), 17-26.
 • AHRQ (2003) – Agency for healtcare research and quality,U.S. Department of healt and human services, The effect of healt care working conditions on patient safety, evidence report/teknoloji assessment, Number 74, 22.2.2019 tarihinde www.ahrq.gov adresinden erişilmiştir.
 • Altındiş, S. (2010). Bilgi yönetimi uygulamalarının hasta güvenliğine katkısı: kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 325-52.
 • Akgün, S. ve Al-Assaf, A.F. (2007). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü nasıl oluşturabiliriz? Hastane Yönetimi Dergisi, 11(1- 2), 1-8.
 • Aspden, P., Wolcott, J.A., Bootman, J.L. (2007). Preventing medication errors. Washington (DC): National Academy Press.
 • Balanuye, B. (2014). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükünün hasta güvenliğine etkisi. Yüksek Lisans tezi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balçık Akman, A. (2010). Hasta güvenliği kültürü ve bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ile ilgili algılarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Braithwaite, J., Runciman, W.B., Merry, A.F. (2009). Towards safer, better healthcare: harnessing the natural properties of complex sociotechnical systems. Qual Saf Health Care, 18, 37-41. (https://doi.org/10.1136/qshc.2007.023317 PMid:19204130 PMCid:PMC2629006).
 • Bodur, S. ve Filiz, E. (2010). Validity and reliability of Turkish version “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and perception of patient safety in public hospitals in Turkey. BMC Health Serv Res, 10(28), 1-9.
 • Charles V. (2003). Understanding and responding to adverse events. The New England Journal of Medicine, 348(11), 1051-1056.
 • Chen, I.C. ve Li, H.H. (2010). Measuring patient safety culture in Taiwan using the hospital survey on patient safety culture (HSOPSC). BMC Health Services Research, 10, 152.
 • Çakır, Ali. (2007). Hasta güvenliği kültürü ile kalite yönetim sistemi arasındaki ilişkinin analizi. Yüksek Lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çınaroğlu, S. ve Avcı, K. (2013). Yönetim biliminde sistem yaklaşımı ve sağlık alanı özelinde bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 83-101.
 • Dursun, S., Bayram, N., Aytaç, S. (2010). Hasta güvenliği kültürü üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Erkul, M., Bilişli, Y., Özdoğan Tüm, N. (2015). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü algısı: üniversite hastanesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 330-337.
 • Gündoğdu, S. ve Bahçecik, N. (2012). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü algılamasının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 119-128.
 • Hughes, R.G. (2008). Patient safety and quality: An evidencebased handbook for nurses. Chapter 44: Tools and strategies for quality improvement and patient safety. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
 • Karaca, A. ve Arslan, H. (2014). Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 9-18.
 • Kardaş Özdemir, F. ve Akgün Şahin, Z. (2015). Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları: Kars ili örneği. ODÜ Tıp Dergisi, 2, 139-144.
 • Korkmaz, O. (2012). Hemşirelerin hasta güvenliği konusunda yöneticilerin Tutumunu algılayışı. DEÜ SBE Dergisi, 14(4), 91-112.
 • Korkmazer, F., Yıldız, A., Ekingen, E. (2016). Sağlık personeli hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 141-154.
 • Rızalar, S., Tural Büyük, E., Şahin, R., As, T., Uzunkaya, G. (2016). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler. DEUHFED, 9(1), 9-15.
 • Sezgin, B. (2007). Kalite belgesi alan hastanelerde çalışma ortamı ve hemşirelik uygulamalarının hasta ve hemşire güvenliği açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ternov, S. (2011). The Human side of medical mistakes. In Spath LP, ed.. Error reduction in health care a systems approach to improving patient safety. 2nd ed. USA: Jossey-Bass, p. 21-34.
 • Türk, G. ve Eşer İ. (2007). Hastane ortamında hasta güvenliği ve hemşirelik yaklaşımı. Hastane Yönetimi Dergisi, 11(1-2), 16-20.
 • Ünsal Atan, Ş., Dönmez, S., Taşçı Duran, E. (2013). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde hasta güvenliği kültürünün incelenmesi. F.N. Hem. Derg, 21(3), 172-180.
 • Vogelsmeier, A. ve Scott-Cawiezell, J. (2007). A just culture The role of nursing leadership. Journal of Nursing Care Quality, 22(3), 210- 212.
 • Vural, F., Çiftçi, S., Fil, Ş., Aydın, A., Vural, B. (2014). Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi algıları ve tıbbı hataların raporlanmasını. ACU Sağlık Bil Derg, 2, 152-157.
 • Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G., Ersun, A. (2014). Bir devlet hastanesinde sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algısının incelenmesi. Anatol J Clin Investig, 8(4), 173-179.

Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesinde Kesitsel Bir Araştırma

Year 2020, Volume 16, Issue 28, 1374 - 1395, 31.08.2020
https://doi.org/10.26466/opus.687171

Abstract

Araştırma, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarını ve etkileyen bireysel ve mesleki faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İstanbul ilinde yer alan bir üniversite hastanesinde çalışan 650 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Bilgi Formu” ve “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) yanı sıra Student’s t testi, One-way ANOVA testi, Bonferroni testi ve Games-Howell testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 35,83±8,92 yıl olup, %68,9’u lisans mezunudur. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ölçeğinden alt boyut puan ortalamaları sırasıyla; “genel güvenlik” 3,27±0,57, “örgütsel öğrenme” 3,30±0,69, “takım çalışması” 2,86±0,93, “hataların değerlendirilmesi” 3,23±0,73, “istihdam” 2,72±0,55, “hastane yönetiminin desteği” 2,92±0,83, “birimler arası ilişkiler” 2,87±0,74, “görev değişimi” 2,68±0,79, “hata raporlama” 2,93±1,12 ve “kurumsal iletişim” 3,10±1,86 olarak bulunmuş olup; hemşireler en yüksek puanı “örgütsel öğrenme” alt boyutundan, en düşük puanı ise “görev değişimi” alt boyutundan almışlardır. Ölçek genel puan ortalaması ise 3,01±0,46 olarak belirlenmiştir. Hasta güvenliği kültür algısının; yaşı 35 ve üzeri olan, meslekte çalışma süresi on yılı geçen, çalıştığı birim servis olan, dahili birimlerde çalışan, kurumda hasta güvenliğine yönelik çalışma yapıldığını belirten ve hata raporlandığında yönetimin tutumu tarafsız, anlayışlı ve olumlu cevabını veren hemşirelerin hasta güvenliği kültür algısı anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmaya katılan hemşirelerde hasta güvenliği kültürünün orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Hasta güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için kurumsal kültür oluşturmak için stratejiler geliştirilmelidir.

References

 • Abdou, A.H. ve Saber, K.M. (2011). A baseline assessment of patient safety culture among nurses at student university hospital. World Journal of Medical Sciences, 6(1), 17-26.
 • AHRQ (2003) – Agency for healtcare research and quality,U.S. Department of healt and human services, The effect of healt care working conditions on patient safety, evidence report/teknoloji assessment, Number 74, 22.2.2019 tarihinde www.ahrq.gov adresinden erişilmiştir.
 • Altındiş, S. (2010). Bilgi yönetimi uygulamalarının hasta güvenliğine katkısı: kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 325-52.
 • Akgün, S. ve Al-Assaf, A.F. (2007). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü nasıl oluşturabiliriz? Hastane Yönetimi Dergisi, 11(1- 2), 1-8.
 • Aspden, P., Wolcott, J.A., Bootman, J.L. (2007). Preventing medication errors. Washington (DC): National Academy Press.
 • Balanuye, B. (2014). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükünün hasta güvenliğine etkisi. Yüksek Lisans tezi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balçık Akman, A. (2010). Hasta güvenliği kültürü ve bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ile ilgili algılarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Braithwaite, J., Runciman, W.B., Merry, A.F. (2009). Towards safer, better healthcare: harnessing the natural properties of complex sociotechnical systems. Qual Saf Health Care, 18, 37-41. (https://doi.org/10.1136/qshc.2007.023317 PMid:19204130 PMCid:PMC2629006).
 • Bodur, S. ve Filiz, E. (2010). Validity and reliability of Turkish version “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and perception of patient safety in public hospitals in Turkey. BMC Health Serv Res, 10(28), 1-9.
 • Charles V. (2003). Understanding and responding to adverse events. The New England Journal of Medicine, 348(11), 1051-1056.
 • Chen, I.C. ve Li, H.H. (2010). Measuring patient safety culture in Taiwan using the hospital survey on patient safety culture (HSOPSC). BMC Health Services Research, 10, 152.
 • Çakır, Ali. (2007). Hasta güvenliği kültürü ile kalite yönetim sistemi arasındaki ilişkinin analizi. Yüksek Lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çınaroğlu, S. ve Avcı, K. (2013). Yönetim biliminde sistem yaklaşımı ve sağlık alanı özelinde bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 83-101.
 • Dursun, S., Bayram, N., Aytaç, S. (2010). Hasta güvenliği kültürü üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Erkul, M., Bilişli, Y., Özdoğan Tüm, N. (2015). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü algısı: üniversite hastanesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 330-337.
 • Gündoğdu, S. ve Bahçecik, N. (2012). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü algılamasının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 119-128.
 • Hughes, R.G. (2008). Patient safety and quality: An evidencebased handbook for nurses. Chapter 44: Tools and strategies for quality improvement and patient safety. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
 • Karaca, A. ve Arslan, H. (2014). Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 9-18.
 • Kardaş Özdemir, F. ve Akgün Şahin, Z. (2015). Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları: Kars ili örneği. ODÜ Tıp Dergisi, 2, 139-144.
 • Korkmaz, O. (2012). Hemşirelerin hasta güvenliği konusunda yöneticilerin Tutumunu algılayışı. DEÜ SBE Dergisi, 14(4), 91-112.
 • Korkmazer, F., Yıldız, A., Ekingen, E. (2016). Sağlık personeli hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 141-154.
 • Rızalar, S., Tural Büyük, E., Şahin, R., As, T., Uzunkaya, G. (2016). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler. DEUHFED, 9(1), 9-15.
 • Sezgin, B. (2007). Kalite belgesi alan hastanelerde çalışma ortamı ve hemşirelik uygulamalarının hasta ve hemşire güvenliği açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ternov, S. (2011). The Human side of medical mistakes. In Spath LP, ed.. Error reduction in health care a systems approach to improving patient safety. 2nd ed. USA: Jossey-Bass, p. 21-34.
 • Türk, G. ve Eşer İ. (2007). Hastane ortamında hasta güvenliği ve hemşirelik yaklaşımı. Hastane Yönetimi Dergisi, 11(1-2), 16-20.
 • Ünsal Atan, Ş., Dönmez, S., Taşçı Duran, E. (2013). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde hasta güvenliği kültürünün incelenmesi. F.N. Hem. Derg, 21(3), 172-180.
 • Vogelsmeier, A. ve Scott-Cawiezell, J. (2007). A just culture The role of nursing leadership. Journal of Nursing Care Quality, 22(3), 210- 212.
 • Vural, F., Çiftçi, S., Fil, Ş., Aydın, A., Vural, B. (2014). Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi algıları ve tıbbı hataların raporlanmasını. ACU Sağlık Bil Derg, 2, 152-157.
 • Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G., Ersun, A. (2014). Bir devlet hastanesinde sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algısının incelenmesi. Anatol J Clin Investig, 8(4), 173-179.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Operations Research and Management Science
Journal Section Articles
Authors

Leyla AFŞAR DOĞRUSÖZ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
0000-0003-4137-4191
Türkiye


Şehrinaz POLAT
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
0000-0002-1884-897X
Türkiye


Azime KARAKOÇ KUMSAR (Primary Author)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4137-4191
Türkiye

Publication Date August 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 28

Cite

APA Afşar Doğrusöz, L. , Polat, Ş. & Karakoç Kumsar, A. (2020). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesinde Kesitsel Bir Araştırma . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (28) , 1374-1395 . DOI: 10.26466/opus.687171