Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Transformation of Education on Screen

Year 2020, Volume 16, Issue 29, 1987 - 2018, 30.09.2020
https://doi.org/10.26466/opus.777215

Abstract

With the advancement of technology and the introduction of digital applications into the living space, the transition to digitalization in education began to take place gradually. Studies on this subject positioned the use of technology played a secondary role in education. Following the declaration of a pandemic by the World Health Organization on March 12, 2020, all schools providing formal education in our country were closed. After this sudden development, starting from kindergarten, primary school, middle school, high school and universities changed their systems in a short period of a week and switched to digital education remotely through screens. Classes in formal education began to be simulated through screens by replacing them with virtual applications. Instead of real classes, the operational twin was engaged and the use of technology started to be tested in the simulation universe consisting of virtual classes. In this period, the students used the screens where they played games or spent their times for educational causes. Purpose of the research; the aim of this course is to investigate on which screens the educational contents simulated in a virtual environment through communication technologies are experienced. In this context, distance education studies in virtual classrooms created through digital screens during the pandemic period are discussed. In the research; descriptive analysis was conducted by examining the educational contents and virtual classroom applications that kindergarten, primary school, secondary school and university students accessed through different screens during the pandemic period whwn the schools were closed. In this research findings, it was observed that new media applications were used more than the television screen. One of the areas of use of the new media that is open to interaction is its structure suitable for performative learning in the field of education that we didn't know until today. New media supports content suitable for visualization and simulation. Thus, it allows more effective use than the television screen that exised before it. It is thought that when the new generation formal education that will be a source for the ‘Smart Society’ returns to formal education, a system that focuses on technology and screens are used more.

References

 • Akmeşe, Z. (2020). Televizyonda çerçevelemenin içerik ve anlam üretimine etkisi. Ed. E. Sirer Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzler Kitle içinde (s.203-219). Konya: Literatürk Yayınevi..
 • Altunay, A. (2015). Bir sosyalleşme aracı olarak yeni medya. Selçuk İletişim Dergisi. 9 (1), 410-428.
 • Arda, Ö. (2020). An assessment of the new media documentary. OPUS International Journal of Society Researches, 15(24), 2937-2956. DOI: 10.26466/opus.678458
 • Aydoğan, İ. vd. (28–30 Eylül 2005). Baudrillard’ın simülasyon evreninde bir simülark olarak eğitim ve eğitim örgütleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri özeti. https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=100510 adresinden erişilmiştir.
 • Aziz, A (1977). Türkiye’de radyo ve televizyon ile eğitim uygulamaları. Eğitim ve bilim. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5576 adresinden erişilmiştir.
 • Bajcsy, R. (2002). Technologıes and learning. Vision 2020 Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, September 9, 2002, Washington, D.C.
 • Baudrillard, J. (2018). Simülakrlar ve simülasyon. Çev. O. Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2012). Neden her şey hala yok olup gitmedi?. Çev. O. Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (2004). Tam ekran. Çev. B. Gülmez. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (1991). Sessiz yığınların gölgesinde ya da toplumsalın sonu. Çev. O. Adanır. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Binark, M., ve Gencel Bek M. (2010). Eleştirel medya okuryazarlığı kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Bolat, N. (2020). Televizyonun teknik dönüşümünün içeriğe etkisi. Ed E. Sirer. Konya Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzler Kitle içinde (s. 107-127), Literatürk Yayınevi.
 • Burton, G. (1995). Görünenden fazlası. Çev. N. Dinç. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Castells, M. (2008). Ağ toplumunun yükselişi. Çev. E. Kılıç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çakır, M. (2014). Görsel kültür ve küresel kitle kültürü. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Çelik, Z. (Mayıs 12, 2020). Pandemi sonrası dünyada ve türkiye’de eğitim. Perspektif Online. https://www.perspektif.online/pandemi-sonrasi-dunyada-ve-turkiyede-egitim/
 • EBA rekor tazeledi: 1.2 milyon tık (07.05.2020). Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/eba-rekor- tazeledi-1-2-milyon-tik-41512059 adresinden erişilmiştir.
 • Eco, Umberto (2001). Açık yapıt. Çev. P. Savaş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Ellul, J. (2017). Sözün gözden düşüşü. Çev. E. Ercan. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Enzensberger, H. M. (1979). Bir kitle iletişimi araçları teorisi’nin oluşturucu ögeleri. Çev. Ü. Oskay. İstanbul: Birikim Yayımcılık. No.58‐59. 17‐37.
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(2), 11-53.
 • Eurydice Report (2019). Digital education at school in Europe. European Commission
 • Jenkins, H. (2018). Cesur yeni medya. Çev. N. Yeğengil. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Jones, K. (17 Şubat 2020). How technology is shaping the future of education. https://www.visualcapitalist.com/how-technology-is-shaping-the-future-of-education/
 • Karadağ, E. ve Cemil Y. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. Yayımlanmış makale.
 • Karapınar, A. (2017). Gerçeklik ve hiper gerçeklik: Baudrıllard ve G. Debord anlatılarından hareketle hakikatin yeniden inşası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10(53).
 • Maarif UNYT Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı (Mart 17, 2020). Anadolu Ajansı https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/egitim/maarif-unyt-universitesinde-uzaktan-egitim- basladi/656295 adresinden erişilmiştir.
 • MEB Eğitim Öğretim İstatistiklerini Açıkladı (07.09.2019). Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi/1575243 adresinden erişildi.
 • Metin, O. ve Karakaya, Ş.(2017). Jean Baudrillard perspektifinden sosyal medya analizi denemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 109-121.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (28 Mart 2020). Eba kontrol merkezi ile uzaktan eğitim 7/24 yakın takipte. https://www.meb.gov.tr/eba-kontrol-merkezi-ile-uzaktan-egitim-724-yakin-takipte/haber/20599/tr adresinden erişilmiştir.
 • Ong, W. (2002). Orality and literacy the technologizing of the word. New York: Routledge.
 • Önk Ürün, Y. (2009). Baudrillard perspektifinden bir kitle iletişim ve sanat aracı olarak simülasyon evreninde televizyon. Selçuk İletişim, 5(4), 201-218.
 • Özdestici, H. (14 Mayıs 2017), Toplum 5.0: Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum felsefesi. Webrazzi. https://webrazzi.com/2017/05/14/toplum-5-0/ adresinden erişilmiştir.
 • Özel, S. (2018). Televizyon yayınları için mobil girişimler. Ed. M. Gürer, Televizyon Çalışmaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler? (Şubat 24, 2020). BBC News. 12 Mart 2020 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548 adresinden erişilmiştir.
 • Postman, N. (1994).Televizyon: Öldüren eğlence.Çev. O. Akınhay.İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). 2020 COVID-19 pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. OECD 2020 Raporu. https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf adresinden erişilmiştir.
 • RTÜK (2019). Televizyon izleme eğilimleri araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf
 • Sanders, B. (2010). Öküzün a’sı elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sirer, E. (2020). Zamanın Ruhu: Eşzamansızlık. Ed. E. Sirer Televizyon 4.0 toplum 5.0 döneminde yeni izlence yeni izler kitle. İçinde (s.49-65) .Konya: Literatürk Yayınevi.
 • Tuğrul, F. (12 Aralık 2019). Türkiye’nin çocuklarının dijital yolculuğu. Mediabranda Insight (MBI) Çocuk Araştırmaları Koordinatörü. TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Sunumu.
 • TÜİK(2020). Temel İstatistikler. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden erişilmiştir.
 • Van Dijk, J. (2018). Ağ toplumu. Çev. Ö. Sakin. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Velilerin Uzaktan Egitim Deneyimi (Mart 25, 2020). Bianet http://bianet.org/cocuk/egitim/221951-velilerin- uzaktan-egitim-deneyimi-eba-ya-erisim-saglayamiyoruz adresinden erişilmiştir.
 • We are Social (2020). Dijital in 2020. https://wearesocial.com/digital-2020 adresinden erişilmiştir.
 • We Are Social Digital 2020 raporunda Türkiye özelinde öne çıkanlar (2020). Webrazzi, https://webrazzi.com/2020/02/03/we-are-social-digital-2020-raporunda-turkiye-ozelinde-one-cikanlar/ adresinden erişilmiştir.
 • Williams, R. S. (2002). Future of education = Technology + teachers. Vision 2020 Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, September 9, 2002, Washington, D.C.
 • World Education Blog (24.03.2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries- addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ adresinden erişilmiştir.
 • Yamamoto T, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • TRT Arşiv. (2020). 1983'te Okuma-yazma seferberliği. Youtube[VideoBlog]. https://www.youtube.com/watch? v=VTj-D262M14 adresinden erişilmiştir.
 • Yüksek öğretim bilgi yönetim sistemi (2020). Yüksek öğretim istatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Yüksek Öğretim Kurumu (26.03.2020). Basın bülteni. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1kla mas%C4%B1.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (29.03.2020). Basın bülteni. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin- aciklama.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Zahn, M. vd. (2019). Education in the age of the screen possibilities and transformation in tecnology. Routledge. https://www.researchgate.net/publication/335003831_Education_in_the_Age_of_the_Screen_Possibilitie s_and_Transformations_in_Technology

Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi

Year 2020, Volume 16, Issue 29, 1987 - 2018, 30.09.2020
https://doi.org/10.26466/opus.777215

Abstract

Teknolojinin ilerlemesi ve dijital uygulamaların yaşam alanına girmesiyle birlikte eğitim alanında da dijitalizasyona geçiş başladı. Bu konuda süregelen çalışmalar teknoloji kullanımını eğitimde yardımcı unsur olarak konumlandırıyordu. 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından ülkemizde örgün eğitim veren tüm okullar kapatıldı. Bu ani gelişmenin ardından anaokulundan başlayarak, ilkokul, orta öğretim ve üniversiteler bir hafta gibi kısa bir sürede hızla uygulayageldikleri sistemi değiştirip ekranlar aracılığıyla uzaktan dijital eğitime geçti. Örgün öğretimdeki sınıflar sanal uygulamaları ile yer değiştirerek ekranlar aracılığıyla simüle edilmeye başlandı. Gerçek sınıflar yerine işlemsel ikizi devreye girmişti ve sanal sınıflardan oluşan simülasyon evreninde teknoloji kullanımı test edilmeye başlandı. Bu dönemde öğrenciler oyun oynadıkları yada boş vakitlerini değerlendirdikleri ekranları eğitim amaçlı kullanır olmuşlardı. Çalışmanın amacı; iletişim teknolojileri aracılığıyla sanal ortamda simüle edilen eğitim içeriklerinin hangi ekranlar üzerinden deneyimlendiğini araştırmaktır. Bu bağlamda pandemi döneminde dijital ekranlar aracılığıyla oluşturulan sanal sınıflarda yapılan uzaktan eğitim çalışmaları ele alınmaktadıır. Araştırmada; anaokulu, ilkokul, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin okulların kapalı olduğu pandemi döneminde, farklı ekranlar üzerinden ulaştıkları eğitim içerikleri ve sanal sınıf uygulamaları görsel materyaller üzerinden incelenerek betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma bulgularında öğrenciler tarafından televizyon ekranından daha çok yeni medya uygulamalarının kullanıldığı gözlenmiştir. Etkileşime açık yeni medyanın kullanım alanlarından birisi de bugüne kadar öne çıkmayan eğitim alanında performatif öğrenmeye uygun yapısıdır. Yeni medya görselleştirme ve simülasyona uygun içeriği desteklemektedir. Böylece kendisinden önce varolan televizyon ekranından daha efektif kullanıma izin vermektedir. ‘Akıllı toplum’a kaynaklık edecek yeni nesil örgün eğitime döndüğünde teknolojiyi merkeze alan ve ekranların daha fazla kullanıldığı bir sisteme geçileceği düşünülmektedir.

References

 • Akmeşe, Z. (2020). Televizyonda çerçevelemenin içerik ve anlam üretimine etkisi. Ed. E. Sirer Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzler Kitle içinde (s.203-219). Konya: Literatürk Yayınevi..
 • Altunay, A. (2015). Bir sosyalleşme aracı olarak yeni medya. Selçuk İletişim Dergisi. 9 (1), 410-428.
 • Arda, Ö. (2020). An assessment of the new media documentary. OPUS International Journal of Society Researches, 15(24), 2937-2956. DOI: 10.26466/opus.678458
 • Aydoğan, İ. vd. (28–30 Eylül 2005). Baudrillard’ın simülasyon evreninde bir simülark olarak eğitim ve eğitim örgütleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri özeti. https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=100510 adresinden erişilmiştir.
 • Aziz, A (1977). Türkiye’de radyo ve televizyon ile eğitim uygulamaları. Eğitim ve bilim. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5576 adresinden erişilmiştir.
 • Bajcsy, R. (2002). Technologıes and learning. Vision 2020 Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, September 9, 2002, Washington, D.C.
 • Baudrillard, J. (2018). Simülakrlar ve simülasyon. Çev. O. Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2012). Neden her şey hala yok olup gitmedi?. Çev. O. Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (2004). Tam ekran. Çev. B. Gülmez. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (1991). Sessiz yığınların gölgesinde ya da toplumsalın sonu. Çev. O. Adanır. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Binark, M., ve Gencel Bek M. (2010). Eleştirel medya okuryazarlığı kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Bolat, N. (2020). Televizyonun teknik dönüşümünün içeriğe etkisi. Ed E. Sirer. Konya Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzler Kitle içinde (s. 107-127), Literatürk Yayınevi.
 • Burton, G. (1995). Görünenden fazlası. Çev. N. Dinç. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Castells, M. (2008). Ağ toplumunun yükselişi. Çev. E. Kılıç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çakır, M. (2014). Görsel kültür ve küresel kitle kültürü. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Çelik, Z. (Mayıs 12, 2020). Pandemi sonrası dünyada ve türkiye’de eğitim. Perspektif Online. https://www.perspektif.online/pandemi-sonrasi-dunyada-ve-turkiyede-egitim/
 • EBA rekor tazeledi: 1.2 milyon tık (07.05.2020). Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/eba-rekor- tazeledi-1-2-milyon-tik-41512059 adresinden erişilmiştir.
 • Eco, Umberto (2001). Açık yapıt. Çev. P. Savaş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Ellul, J. (2017). Sözün gözden düşüşü. Çev. E. Ercan. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Enzensberger, H. M. (1979). Bir kitle iletişimi araçları teorisi’nin oluşturucu ögeleri. Çev. Ü. Oskay. İstanbul: Birikim Yayımcılık. No.58‐59. 17‐37.
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(2), 11-53.
 • Eurydice Report (2019). Digital education at school in Europe. European Commission
 • Jenkins, H. (2018). Cesur yeni medya. Çev. N. Yeğengil. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Jones, K. (17 Şubat 2020). How technology is shaping the future of education. https://www.visualcapitalist.com/how-technology-is-shaping-the-future-of-education/
 • Karadağ, E. ve Cemil Y. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. Yayımlanmış makale.
 • Karapınar, A. (2017). Gerçeklik ve hiper gerçeklik: Baudrıllard ve G. Debord anlatılarından hareketle hakikatin yeniden inşası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10(53).
 • Maarif UNYT Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı (Mart 17, 2020). Anadolu Ajansı https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/egitim/maarif-unyt-universitesinde-uzaktan-egitim- basladi/656295 adresinden erişilmiştir.
 • MEB Eğitim Öğretim İstatistiklerini Açıkladı (07.09.2019). Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi/1575243 adresinden erişildi.
 • Metin, O. ve Karakaya, Ş.(2017). Jean Baudrillard perspektifinden sosyal medya analizi denemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 109-121.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (28 Mart 2020). Eba kontrol merkezi ile uzaktan eğitim 7/24 yakın takipte. https://www.meb.gov.tr/eba-kontrol-merkezi-ile-uzaktan-egitim-724-yakin-takipte/haber/20599/tr adresinden erişilmiştir.
 • Ong, W. (2002). Orality and literacy the technologizing of the word. New York: Routledge.
 • Önk Ürün, Y. (2009). Baudrillard perspektifinden bir kitle iletişim ve sanat aracı olarak simülasyon evreninde televizyon. Selçuk İletişim, 5(4), 201-218.
 • Özdestici, H. (14 Mayıs 2017), Toplum 5.0: Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum felsefesi. Webrazzi. https://webrazzi.com/2017/05/14/toplum-5-0/ adresinden erişilmiştir.
 • Özel, S. (2018). Televizyon yayınları için mobil girişimler. Ed. M. Gürer, Televizyon Çalışmaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler? (Şubat 24, 2020). BBC News. 12 Mart 2020 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548 adresinden erişilmiştir.
 • Postman, N. (1994).Televizyon: Öldüren eğlence.Çev. O. Akınhay.İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). 2020 COVID-19 pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. OECD 2020 Raporu. https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf adresinden erişilmiştir.
 • RTÜK (2019). Televizyon izleme eğilimleri araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf
 • Sanders, B. (2010). Öküzün a’sı elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sirer, E. (2020). Zamanın Ruhu: Eşzamansızlık. Ed. E. Sirer Televizyon 4.0 toplum 5.0 döneminde yeni izlence yeni izler kitle. İçinde (s.49-65) .Konya: Literatürk Yayınevi.
 • Tuğrul, F. (12 Aralık 2019). Türkiye’nin çocuklarının dijital yolculuğu. Mediabranda Insight (MBI) Çocuk Araştırmaları Koordinatörü. TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Sunumu.
 • TÜİK(2020). Temel İstatistikler. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden erişilmiştir.
 • Van Dijk, J. (2018). Ağ toplumu. Çev. Ö. Sakin. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Velilerin Uzaktan Egitim Deneyimi (Mart 25, 2020). Bianet http://bianet.org/cocuk/egitim/221951-velilerin- uzaktan-egitim-deneyimi-eba-ya-erisim-saglayamiyoruz adresinden erişilmiştir.
 • We are Social (2020). Dijital in 2020. https://wearesocial.com/digital-2020 adresinden erişilmiştir.
 • We Are Social Digital 2020 raporunda Türkiye özelinde öne çıkanlar (2020). Webrazzi, https://webrazzi.com/2020/02/03/we-are-social-digital-2020-raporunda-turkiye-ozelinde-one-cikanlar/ adresinden erişilmiştir.
 • Williams, R. S. (2002). Future of education = Technology + teachers. Vision 2020 Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, September 9, 2002, Washington, D.C.
 • World Education Blog (24.03.2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries- addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ adresinden erişilmiştir.
 • Yamamoto T, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • TRT Arşiv. (2020). 1983'te Okuma-yazma seferberliği. Youtube[VideoBlog]. https://www.youtube.com/watch? v=VTj-D262M14 adresinden erişilmiştir.
 • Yüksek öğretim bilgi yönetim sistemi (2020). Yüksek öğretim istatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Yüksek Öğretim Kurumu (26.03.2020). Basın bülteni. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1kla mas%C4%B1.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (29.03.2020). Basın bülteni. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin- aciklama.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Zahn, M. vd. (2019). Education in the age of the screen possibilities and transformation in tecnology. Routledge. https://www.researchgate.net/publication/335003831_Education_in_the_Age_of_the_Screen_Possibilitie s_and_Transformations_in_Technology

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Esennur SİRER (Primary Author)
Üsküdar Üniversitesi
0000-0003-0345-4158
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 29

Cite

APA Sirer, E. (2020). Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (29) , 1987-2018 . DOI: 10.26466/opus.777215