Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları

Year 2020, Volume: 16 Issue: Eğitim ve Toplum Özel sayısı, 5626 - 5650, 31.12.2020
https://doi.org/10.26466/opus.660674

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonu algılarını tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak fenomonolojik araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017 - 2018 eğitim öğretimi güz döneminde, Uşak ilinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 12 farklı ortaokulda görev yapan gönüllü 15 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular ile öğretmenlerle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, Görselleştirme, Hizmetiçi Eğitim, Eğitime Teknoloji Entegrasyonu, Okul İmkânları, Ulaşabilirlik, Bilgisayar Laboratuarlı Ders ve Mesleki Yeterlilik temalarına ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin etkileşimli tahtaların eğitim ortamında kullanılmasıyla ilgili hizmetiçi eğitimlere katıldığı lakin bu eğitimin teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonu açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Maddux ve Johnson'ın (2006) materyal ve teknoloji kullanma sınıflamasına göre Tip I boyutunda olduğu görülmüştür. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknoloji kullanma ve öğretim materyali tasarlaması açısından yaratıcı fikir ve becerilerinin yetersiz olduğu ve teknoloji entegrasyonunu sadece sınıf içi bir etkinlik olarak düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Alkan, C. (1996). Eğitim teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Arslan, S. (2016). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişimlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and reserach design: Choosing among five approaches. (2nd Press). Sage Publications.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? Elementary Education Online. 8(3), 952-964.
 • Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. The proceedings of 7th InternationalTechnology Conference, 3-5 May 2007, Near East University, North Cyprus.
 • Çelik, E. (2007). Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının Öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Demir, S., Özmantar, F. M., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanmalarının irdelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ.
 • Demircioğlu, H. G. (2000). Eğitimde yeni hedefler ve çoklu zekâ yaklaşımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. 1(2), 47-50.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice, New York: Basic Book.
 • Holznogel, D. (2005). Is technology integration happening? How can i tell? NETC Circuit. http://www.netc.org/circuit/2005/winter/tech.html adresinden erişilmiştir.
 • Kefeli, P. (2013). Öğretim Sürecinde Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Geliştirilen Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu ve Yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education. 21(3), 94–102.
 • Maddux, C. D. ve Johson, D. L. (Eds.) (2006). Type II uses of technology in teaching: Projects, case studies and soft applications. New York: Haworth Press.
 • Matheison, B. (2011). Learning v. understanding: The difference between technology use and technology integration in the elementary classroom. http://sites.google.com/site/brittanymatheison/lessonplans adresinden 12.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar. (D. Bayrak, H.B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Sarı, M.H. ve Altun, S.A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine nitel bir çalışma. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6(9), 24-49.
 • Sezer, A., İnel, Y. ve Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmenleri olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Aralık 2019 sayısına kabul edildi).
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stephens, M. (2011). Technology integration through teacher training. http://marquea2.wordpress.com/2008/09/04/final-revision-of-arp/ adresinden 13.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Şanlı, C., Sezer, A. ve Pınar, A. (2016). Perceptions of geography teachers to integrating technology to teaching and their practices. RIGEO, 6(3), 234-252.

Social Studies Teachers' Perceptions on Technology Integration in Education

Year 2020, Volume: 16 Issue: Eğitim ve Toplum Özel sayısı, 5626 - 5650, 31.12.2020
https://doi.org/10.26466/opus.660674

Abstract

The aim of this research is to determine the perceptions of social studies teachers on technology integration in education. The research was carried out in the phenomenological research design in accordance with the qualitative research method. The study group consists of 15 volunteers who work in 12 different secondary schools in Uşak. Data collection was carried out by face to face interviews with teachers. The data were analyzed by qualitative descriptive analysis. As a result of the research, Visualization, In-service Training, Technology Integration to Education, School Facilities, Accessibility, Computer Laboratory Course and Vocational Qualification were reached. The teachers participated in the in-service trainings related to the use of interactive whiteboards in the educational environment, but this training was found to be insufficient in terms of integration of technology into the educational environment. Moreover, it was seen that social studies teachers were in Type I according to the classification of materials and technology by Maddux and Johnson (2006). Furthermore, it is seen that social studies teachers have insufficient creative ideas and skills in terms of designing and using technology. It was found that teachers think technology integration as only a class activity.

References

 • Alkan, C. (1996). Eğitim teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Arslan, S. (2016). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişimlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and reserach design: Choosing among five approaches. (2nd Press). Sage Publications.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? Elementary Education Online. 8(3), 952-964.
 • Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. The proceedings of 7th InternationalTechnology Conference, 3-5 May 2007, Near East University, North Cyprus.
 • Çelik, E. (2007). Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının Öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Demir, S., Özmantar, F. M., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanmalarının irdelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ.
 • Demircioğlu, H. G. (2000). Eğitimde yeni hedefler ve çoklu zekâ yaklaşımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. 1(2), 47-50.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice, New York: Basic Book.
 • Holznogel, D. (2005). Is technology integration happening? How can i tell? NETC Circuit. http://www.netc.org/circuit/2005/winter/tech.html adresinden erişilmiştir.
 • Kefeli, P. (2013). Öğretim Sürecinde Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Geliştirilen Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu ve Yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education. 21(3), 94–102.
 • Maddux, C. D. ve Johson, D. L. (Eds.) (2006). Type II uses of technology in teaching: Projects, case studies and soft applications. New York: Haworth Press.
 • Matheison, B. (2011). Learning v. understanding: The difference between technology use and technology integration in the elementary classroom. http://sites.google.com/site/brittanymatheison/lessonplans adresinden 12.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar. (D. Bayrak, H.B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Sarı, M.H. ve Altun, S.A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine nitel bir çalışma. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6(9), 24-49.
 • Sezer, A., İnel, Y. ve Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmenleri olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Aralık 2019 sayısına kabul edildi).
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stephens, M. (2011). Technology integration through teacher training. http://marquea2.wordpress.com/2008/09/04/final-revision-of-arp/ adresinden 13.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Şanlı, C., Sezer, A. ve Pınar, A. (2016). Perceptions of geography teachers to integrating technology to teaching and their practices. RIGEO, 6(3), 234-252.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Adem SEZER
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6854-0252
Türkiye


Yusuf İNEL
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0739-5730
Türkiye


Ali GÖKALP
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3301-8392
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Acceptance Date September 17, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 16 Issue: Eğitim ve Toplum Özel sayısı

Cite

APA
SEZER, A., İNEL, Y., & GÖKALP, A. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları. OPUS International Journal of Society Researches, 16(Eğitim ve Toplum Özel sayısı), 5626-5650. https://doi.org/10.26466/opus.660674