Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Organizational Justice and Organizational Virtue Perceptions of School Administrators as Predictors of Open Leadership Competencies

Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 4400 - 4427, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.878070

Abstract

The aim of the study was to analyse the relationships between open leadership, organizational justice and organizational virtue of the school administrators. In this research, a comparative relational screening model, one of the quantitative research methods was used and the population of the study consisted of 232 administrators (principals and deputy managers) working in the public schools in the Ministry of National Education 2018-2019 educational and training year in district of Beylikdüzü, İstanbul and the sample of the study was consisted of 191 participants determined by the saturation technique.The data in the study were obtained through "Personal Information Form" and "Open Leadership Scale", "Organizational Justice Scale", "Organizational Virtue Scale", and descriptive analysis using the SPSS 22.0 package program, Pearson Product Moments correlation coefficient and multiple regression analyzes was applied. According to the findings of the study, it was seen that school administrators had a high level of organizational justice, open leadership and organizational virtue perceptions. There was a positive, significant and moderate correlation between school administrators' perceptions of open leadership and organizational justice and organizational virtue, and between organizational justice and organizational virtue perceptions. It was determined that organizational justice scale and organizational virtue scale scores predicted open leadership behavior.

References

 • Akın, R. V. (2010). Branş ve sınıf öğretmenlerinin yöneticilikteki iş doyumlarının ve yöneticilik performanslarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Akyol, B ve Akçay R.C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği: Geçerlilik güvenirlik çalışması, The Journal Of Academic Social Science, 6(5), 147-164.
 • Akyüz, M. Y. (2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 2(1), 109-119.
 • Aydın, K. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki. (Uşak İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Uşak .
 • Bernardin, H. J. and Cooke, D.K. (1993). Validity of an honesty test in predicting theft among convenience store employees. Academy Of Management Journal , 36(5), 1097-1108.
 • Beycioğlu, K. (2016). Liderlik Psikolojisi. N. Güçlü ve S. Koşar (Ed.), Eğitim Yönetiminde Liderlik: Teori, Araştırma ve Uygulama içinde. (s.17-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bright, D. S., Cameron, K. S. and Caza, A. (2006). The amplifying and buffering effects of virtuousness in downsized organizations. Journal Of Business Ethics, 64, 249-269.
 • Brown, M. and Rutherford, D. (1998). Changing roles and raising standards: New challenges for heads of department. School Leadership And Management, 18, 75-88.
 • Buble, M., Juras, A. and Matić, I. (2014). The relationship between managers’ leadership styles and motivation. Management. Journal Of Contemporary Management Issues, 19(1), 161-193.
 • Cameron, K. S., Bright, D. and Caza, A. (2004). Exploring the relationship between organizational virtuousness and performance. The American Behavioral Scientist 47(6), 766-790.
 • Caza, A., Barker, B. A. and Cameron, K. S. (2004). Ethics and ethos: The buffering and amplifiying effects of ethical behavior and virtuousness. Journal Of Business Ethics, 52, 169-178.
 • Colquitt, Jason, A., Conlon, Donald E., Porter, Christopher O.L.H., Weesson, Micheal J. and Yee, K. (2001). Justice at the millennium: A meta analytic review of 25 years of organizational justice research, Journal of Applied Physicology, 86(3), 425-445.
 • Cömert, M., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Özer, N. (2009). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 7(13), 3-22.
 • Engel-Silva, M. R. (2009). The role of distributed leadership in quality educational organizations. US: ProQuest Dissertations Publishing.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2012). Örgütsel erdemlilik ölçeginin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business And Economics Research Journal, 3(4), 107-121.
 • Folger, R. and Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management. London: Sage Publications.
 • Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy Of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Güçlü, N. ve Koşar, S. (Ed.). (2016). Eğitim yönetiminde liderlik: Teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hallinger, P. (2003). Leading educational change: reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal Of Education, 33, 329-351.
 • Hallinger, P. and Heck, R. H. (2009). Distributed Leadership In Schools: Does System Policy Make A Difference?. In Distributed Leadership (p.101-117). Springer: Dordrecht.
 • Harris, A. (2002). Effective Leadership in schools facing challenging context. School Leadership And Management, 22, 15-26.
 • İşbaşı Janset, Ö. (2001). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-90.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Klemm, WR (2001). Davranışsal tutuklama: Sinirsel kontrol sistemi arayışı içinde. Nörobiyolojide İlerleme, 65(5), 453-471.
 • Leithwood, K., Steinbach, R. and Ryan, S. (1997). Leadership and team learning in secondary schools. School Leadership And Management, 17, 303-325.
 • Lin, N. (1976). Foundations of social research. USA: Mc Graw-Hill.
 • Peshawaria, R. (2017). Open source leadership: Reinventing management when there’s no more business as usual. USA: Mcgraw Hill Professional.
 • Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2014). Eğitimde açık liderlik ve sosyal ağlar. Journal Of World Of Turks, 6(1), 257-275.
 • Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2016) Açık liderlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 79-96.
 • Rego, A., Ribeiro, N. and Cunha, M. P. (2010). Perceptions of organizational virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors. Journal Of Business Ethics, 93, 215-235.
 • Reiter-Palmon, R. and Illies, J. J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly, 15(1), 55-77.
 • Shockley-Zalabak, P. and Morreale, S.P. (2011). Building high-trust organizations. Leader To Leader, 60, 39-45. Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Tokat, B. ve Şerbetçi, D. (2005) İşletmecilik bilgisi. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Yıldız, H. (2015). Özel İlkokul ve Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları: Konya/Meram İlçesi örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Konya.

Okul Yöneticilerinin Açık Liderlik Yeterliliklerinin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet ve Örgütsel Erdemlilik Algıları

Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 4400 - 4427, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.878070

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin açık liderlik, örgütsel adalet ve örgütsel erdemlilik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan resmî okullarda görev yapan 232 yönetici (müdür ve müdür yardımcıları) örneklemini ise, doyma tekniği ile belirlenen 191 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Açık Liderlik Ölçeği”, “Örgütsel Adalet Ölçeği”, “Örgütsel Erdemlilik Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiş ve verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak betimsel analizler, Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, okul yöneticilerinin örgütsel adalet, açık liderlik ve örgütsel erdemlilik algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin açık liderlik algıları ile örgütsel adalet ve örgütsel erdemlilik algıları arasında ve örgütsel adalet ile örgütsel erdemlilik algıları arasında pozitif yönde anlamlı, orta düzeyde korelasyon ortaya çıkmıştır. Örgütsel adalet ölçeği ve örgütsel erdemlilik ölçeği puanlarının açık liderlik davranışını yordadığı saptanmıştır.

References

 • Akın, R. V. (2010). Branş ve sınıf öğretmenlerinin yöneticilikteki iş doyumlarının ve yöneticilik performanslarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Akyol, B ve Akçay R.C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği: Geçerlilik güvenirlik çalışması, The Journal Of Academic Social Science, 6(5), 147-164.
 • Akyüz, M. Y. (2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 2(1), 109-119.
 • Aydın, K. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki. (Uşak İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Uşak .
 • Bernardin, H. J. and Cooke, D.K. (1993). Validity of an honesty test in predicting theft among convenience store employees. Academy Of Management Journal , 36(5), 1097-1108.
 • Beycioğlu, K. (2016). Liderlik Psikolojisi. N. Güçlü ve S. Koşar (Ed.), Eğitim Yönetiminde Liderlik: Teori, Araştırma ve Uygulama içinde. (s.17-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bright, D. S., Cameron, K. S. and Caza, A. (2006). The amplifying and buffering effects of virtuousness in downsized organizations. Journal Of Business Ethics, 64, 249-269.
 • Brown, M. and Rutherford, D. (1998). Changing roles and raising standards: New challenges for heads of department. School Leadership And Management, 18, 75-88.
 • Buble, M., Juras, A. and Matić, I. (2014). The relationship between managers’ leadership styles and motivation. Management. Journal Of Contemporary Management Issues, 19(1), 161-193.
 • Cameron, K. S., Bright, D. and Caza, A. (2004). Exploring the relationship between organizational virtuousness and performance. The American Behavioral Scientist 47(6), 766-790.
 • Caza, A., Barker, B. A. and Cameron, K. S. (2004). Ethics and ethos: The buffering and amplifiying effects of ethical behavior and virtuousness. Journal Of Business Ethics, 52, 169-178.
 • Colquitt, Jason, A., Conlon, Donald E., Porter, Christopher O.L.H., Weesson, Micheal J. and Yee, K. (2001). Justice at the millennium: A meta analytic review of 25 years of organizational justice research, Journal of Applied Physicology, 86(3), 425-445.
 • Cömert, M., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Özer, N. (2009). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 7(13), 3-22.
 • Engel-Silva, M. R. (2009). The role of distributed leadership in quality educational organizations. US: ProQuest Dissertations Publishing.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2012). Örgütsel erdemlilik ölçeginin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business And Economics Research Journal, 3(4), 107-121.
 • Folger, R. and Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management. London: Sage Publications.
 • Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy Of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Güçlü, N. ve Koşar, S. (Ed.). (2016). Eğitim yönetiminde liderlik: Teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hallinger, P. (2003). Leading educational change: reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal Of Education, 33, 329-351.
 • Hallinger, P. and Heck, R. H. (2009). Distributed Leadership In Schools: Does System Policy Make A Difference?. In Distributed Leadership (p.101-117). Springer: Dordrecht.
 • Harris, A. (2002). Effective Leadership in schools facing challenging context. School Leadership And Management, 22, 15-26.
 • İşbaşı Janset, Ö. (2001). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-90.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Klemm, WR (2001). Davranışsal tutuklama: Sinirsel kontrol sistemi arayışı içinde. Nörobiyolojide İlerleme, 65(5), 453-471.
 • Leithwood, K., Steinbach, R. and Ryan, S. (1997). Leadership and team learning in secondary schools. School Leadership And Management, 17, 303-325.
 • Lin, N. (1976). Foundations of social research. USA: Mc Graw-Hill.
 • Peshawaria, R. (2017). Open source leadership: Reinventing management when there’s no more business as usual. USA: Mcgraw Hill Professional.
 • Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2014). Eğitimde açık liderlik ve sosyal ağlar. Journal Of World Of Turks, 6(1), 257-275.
 • Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2016) Açık liderlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 79-96.
 • Rego, A., Ribeiro, N. and Cunha, M. P. (2010). Perceptions of organizational virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors. Journal Of Business Ethics, 93, 215-235.
 • Reiter-Palmon, R. and Illies, J. J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly, 15(1), 55-77.
 • Shockley-Zalabak, P. and Morreale, S.P. (2011). Building high-trust organizations. Leader To Leader, 60, 39-45. Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Tokat, B. ve Şerbetçi, D. (2005) İşletmecilik bilgisi. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Yıldız, H. (2015). Özel İlkokul ve Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları: Konya/Meram İlçesi örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Konya.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Baran Barış YILDIZ (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1247-3158
Türkiye


Münevver ÇETİN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1203-9098
Türkiye

Publication Date September 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı

Cite

APA Yıldız, B. B. & Çetin, M. (2021). Okul Yöneticilerinin Açık Liderlik Yeterliliklerinin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet ve Örgütsel Erdemlilik Algıları . OPUS International Journal of Society Researches , Eğitim Bilimleri Özel Sayısı , 4400-4427 . DOI: 10.26466/opus.878070