Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

2023 Eğitim Vizyonunun Akademik Çalışmalara Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz

Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 4482 - 4518, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.918815

Abstract

Türkiye’de eğitim sistemi için benimsenen temel vizyonun, bu vizyonun felsefi temellerinin ve 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin yer aldığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi yayımlandığı tarihten itibaren bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmada, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile ilgili yayımlanan akademik çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel araştırma modelinde desenlenmiş olup doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Araştırmaya DergiPark ve ResearchGate veri tabanından 02.01.2021 tarihinde erişilen 36 makale dahil edilmiştir. Erişilen makalelerin yayın yılı, yayın dili, yayımlanan dergi, yazar sayısı, anahtar kelime ağı, atıf sayısı, en çok birlikte atıf yapılan yazar ve yayın araştırma yöntemi, örneklemi, veri toplama teknikleri ve konu yönelimi parametreleri açısından bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, analiz edilen makalelerin farklı birçok dergide yayımlanarak alanyazına katkı sağladığı, çoğunlukla iki ve daha fazla yazarlı olduğu, daha çok kavramsal araştırma yaklaşımı benimsenerek, doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılarak nitel yöntem ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Makalelerde Vizyon Belgesinin, “genel değerlendirmesi ve uygulanabilirliği”, “mesleki eğitim”, “eğitim yönetimi/yöneticiliği” ve “tasarım ve beceri atölyeleri” daha çok olmak üzere farklı konu alanları açısından ele alındığı ancak belgede yer alan birçok alanın henüz akademik çalışmalara konu olmadığı belirlenmiştir. Çalışma, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile ilgili yapılan çalışmaların yönünü ve eğilimlerini göstermesi açısından araştırmacılara yol gösterebilir ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda yararlanılacak bir kaynak olabilir.

References

 • Adom, D., Hussein, K. E. and Agyem, J. A. (2018). Theoretical and conceptual framework: Mandatory ingredients of a quality research. International Journal of Scientific Research, 7(1), 438-445.
 • Akbaş, E. E. ve Çavuş, H. (2020). Evaluation of digital content-supported transformation from teachers’ perspectives within the scope of 2023 Education Vision. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 290-309. http://doi.org/ 10.29329/epasr.2020.270.14
 • Akgün, B. ve Karataş, B. (2017). Muhasebe ve denetime bakış dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi (2000-2016). Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 17(52), 19-34.
 • Akyildiz, S., Fi̇li̇z, T. ve Kayser, V. (2019a). Okul müdürlerinin 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin düzenlemelere yönelik görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Özel Sayısı, 793-826.
 • Akyıldız, S., Yurtbakan, E. ve Tok, R. (2019b). 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili politikaların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Özel Sayısı, 827-852.
 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Alkan, G., Yilmaz, B. ve Oğuz, S. (2020). Tersine lojistik alanındaki yayınların bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 711-729.
 • Alkoç, G. P. (2010). Misyon ve vizyon ifadelerinin işletme stratejisindeki yeri ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitü, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi.
 • Arkan, A. ve Karaboğa, K. (2018). Yönetim bilimi perspektifinden MEB Vizyon Belgesi. Seta Perpektif, 215.
 • Arkan, A. ve Kaya, E. (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 2023 Eğitim Vizyonu. Seta Perpektif, 221.
 • Arkan, A. ve Öztürk, N. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu'nda erken çocukluk eğitimi. Seta Perpektif, 218.
 • Artsın, M. (2020). Bir metin madenciliği uygulaması: Vosviewer. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler, 8(2), 344-354.
 • Ayaz, N., ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (YÖKTEZ) yiyecek içecek işletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Disiplinlerarası Akadamik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Baltaci, A. ve Coşkun, M. K. (2019). 2023 Eğitim Vizyon Belgesine ilişkin öğretmen algısı. HAYEF: Journal of Education, 16, 130-155.
 • Barton, L. and Walker, S. (2017). Education and social change. New York: Routledge.
 • Bayburtlu, Y . (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarına yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3835-3852.
 • Becerikli, S. Y. (2013). Türkiye’de sağlık i̇letişimi üzerine yazılan lisansüstü te¬zlerin bibliyometrik analizi: Eleştirel bir bakış. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 25-36.
 • Bitirim Okmeydan, S. (2020). Kültürlerarası iletişim alanındaki eğilimler: Kültürlerarası İletişim başlıklı lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. TRT Akademi, 5(10), 578-611.
 • Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi bildirilerinin değerlendirilmesi: Turizm kongreleri örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889.
 • Bozdemir, E. ve Çivi, F. (2019). Standart maliyet yönteminin görsel haritalama tekniğine göre bibliyometrik analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 59-84.
 • Bozdogan, A. E. (2020). Web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analiz: Bilim merkezleri/müzeleri üzerine yapılan eğitim araştırmaları makaleleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 174-194.
 • Can, E. (2019, Mayıs 2-4). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi: Öğretmenlik mesleğinde gelişim ihtiyacı. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye. 478-482.
 • Canbal, M., Kerkez, B., Suna, E., Numanoğlu, K. ve Özer, M. (2020). Mesleki ve teknik ortaöğretimde paradigma değişimi için yeni bir adım: Eğitim programlarının güncellenmesi . Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11(21), 1-26.
 • Canbulat, M., Direkci, B., Simsek, E. E. ve Simsek, B. (2020b). Investigating the school 2023 project through the lens of teachers: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 89, 137-158.
 • Canbulat, M., Di̇rekçi̇, B., Akbulut, S., Çorapçigi̇l, A., Tezci̇, İ., Şi̇mşek, E., Şi̇mşek, B. ve ASMA, B. (2020a). Okul müdürlerinin gözünden “Okul 2023” projesinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 570-584.
 • Cengiz, E. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yapılan çalışmaların analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 829-849.
 • Chao, C. C., Yang, J. M. and Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), 268-279.
 • Coşkun İ., Dündar Ş. ve Parlak C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi. 15(2), 375-396.
 • Çağlayan E. ve Kıratlı, A. DİLEK (2017). Resim bölümlerinde uygulanan eğitim programları hakkında öğretim elemanı görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 780-793.
 • Çarıkçı, O. ve Yaman, B. (2019). Muhasebe-finans öğrencileri üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 359-381.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Çi̇l, O., Kuzu, O. ve Şi̇mşek, A. (2019). 2018 ortaöğretim matematik programının revize bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418.
 • Dayioğlu Öcal, S. ve İşcan, S. (2020). Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve Dewey’nin Türkiye Maarifi hakkında raporu: Belge analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1505-1518.
 • DergiPark (2020). Dergipark hakkında. https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/about Erişim Tarihi: 18.03.2021 Dinçer, Ö. (1998). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Doğan, M. C., Karakoç, Ç. ve Uysal, H. (2019, Ekim 23-27). Türk milli eğitim sisteminde 2023 Vizyonu ve eğitimde sosyal adalet. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye.
 • Doğan, S. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 571-592.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkin, A. ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Duran, E. ve Kurt, M. (2019). 2023 eğitim vizyonuna ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 90-106.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2018). Vizyon belgesi neler getiriyor ve nasıl güçlendirilebilir? https://www.egitimreformugirisimi.org/vizyon-belgesi-neler-getiriyor-ve-nasil-guclendirilebilir Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Emin, M. N. (2018). Eğitimde yeni yol haritası: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. https://www.setav.org/egitimde-yeni-yol-haritasi-2023-egitim-vizyon-belgesi/ Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Erdoğan, M., Güzle Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü.Ö. ve Akbunar, Ş. (2015). 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri; 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
 • Ertürk, A. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 321-345.
 • Gaur, S. S., Herjanto, H. and Makkar, M. (2014). Review of emotions research in marketing, 2002–2013. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(6), 917-923.
 • Gelir, İ. (2019). The role of community-based early childhood programmes in children learning: The concept of funds of knowledge. International Journal of Educational Research Review,4(2),116-120.
 • Gökçen, D., ve Arslan, M. (2019). Türkçe eğitimi araştırmalarına genel bir bakış: Bibliyometri çalışması. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 39-56.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 177-199.
 • Gül, Ş. ve Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 93-109.
 • Günday, R. ve Cirit, H. (2019). Ortaöğretim özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları’nın arka planı ve proje okul uygulamaları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 144-151.
 • Gündüz, G. (2020). Opinions of primary school teachers in relation to effectiveness and applicability of design skill workshops. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11(4), 533-570.
 • Güner Yıldız, N., Melekoğlu M. A. ve Tunç Paftalı, A. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1076-1089.
 • Hamarat, E. ve Arkan, A. (2018). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde gelecek becerileri. Seta Perpektif, 222.
 • Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl becerileri odağında Türkiye'nin eğitim politikaları. Seta Perspektif, 272. https://www.researchgate.net/publication/332267844_21_Yuzyil_Becerileri_Odaginda_Turkiye%27nin_Egitim_Politikalari Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Eryılmaz, A. V. ve Güneş, B. (2014). Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 127-153.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardiç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019a). Okuma alanındaki araştırmaların bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 781-799.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019b). Değerler Eğitimi Dergisi’nin bibliyometrik profili (2009-2018). Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 219-246.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Nobel.
 • KartaL, M. T. (2018). Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında yayınlanmış tezlerin analizi. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 110, 175-198.
 • Kaygalak Çelebi S. ve Kırlar Can B. (2019). Turizm rehberliği alaninda yapilan makalelerin bibliyometrik analizi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3(2), 213-223.
 • Kiral, B. ve Çi̇lek, A. (2020). 2023 Vizyon Belgesi’nin karakter eğitimi bakımından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 5-22.
 • Koley, S. and Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of professor A. S. paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54(2), 174-190.
 • Koppl R. (2007). Entrepreneurial Behavior as a Human Universal. M. Minniti içinde, Entrepreneurship: The Engine of Growth, People. Londra: Praeger.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi'nde yayınlanan yazılar üzerine bir inceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 22-33.
 • Köç, A. ve Ünal, O. (2018). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 65-79.
 • Köksal, H . (2019). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, tekillik ve transhümanizm. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 145-157.
 • Köseoğlu, M. A. (2016). Mapping the institutional collaboration network of strategic management research: 1980–2014. Scientometrics, 109(1), 203–226.
 • Kudak, H. ve Akın, E. (2020). 2023 Eğitim Vizyon Belgesiyle oluşturulan drama ve eleştirel düşünce atölyelerinin Türkçe dersi akademik başarısı üzerine etkisi . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 58-74.
 • Lv, P. H., Wang, G. F., Wan, Y., Liu, J., Liu, Q. and Ma, F. C. (2011). Bibliometric trend analysis on global graphene research. Scientometrics, 88(2), 399-419.
 • MEB, (2018). T. C. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.03.2021
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook. Sage, London.
 • Minaz, M. B. ve Dikmen, H. (2019). 2023 Vizyon Belgesi ile ilgili olarak okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 14(3), 699–722.
 • Murathan, G., Bozyılan, E. ve Murathan F. (2020). Fiziksel aktivite konulu Bibliyometrik analizi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 158-167.
 • Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde misyon ve vizyon kavramlarının önemi. Emek ve Toplum, 3(5), 150-171.
 • Neyi̇şçi̇, N., Turabık, T., Gün, F. ve Kısa, N. (2020). Öğretmen adaylarının perspektifinden Türk Eğitim Sisteminin sorunları ve olası çözüm önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6) , 2257-2270.
 • Özer, M. ve Perc, M. (2020). Dreams and realities of school tracking and vocational education. Palgrave Communications, 6(34), 1-7.
 • Örsdemir, F. ve İhtiyaroğlu, N. (2020). Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini yeniden düşünmek. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilileri Fakültesi Dergisi, 49, 98-141.
 • Özer, M . (2020C). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özer, M. ve Eren, H. S. (2020). Covid-19 salgını ve eğitim. (Ed. Muzaffer Şeker, Ali Özer, Cem Korkut) Küresel salgının anatomisi: İnsan ve toplumun geleceği (s.170-192).
 • Özer, M. ve Suna, H. (2019). Future of vocational and technical education in Turkey: Solid steps taken after education vision 2023. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 166-192.
 • Özer, M. ve Suna, H. (2020). Covid-19 Salgını ve eğitim. M. Şeker, A. Özer ve C. Korkut (Ed.) Küresel Salgının Anatomisi, (s.173-192). Şehir: Yayın evi.
 • Özer, M. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu ve mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 425-435.
 • Özer, M. (2019a). Background of problems in vocational education and training and its road map to solution in Turkey’s Education Vision 2023. Journal of Higher Education and Science, 9(1), 1-11.
 • Özer, M. (2019b). Reconsidering the fundamental problems of vocational education and training in Turkey and proposed solutions for restructuring. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 1–19.
 • Özer, M. (2020a). Türkiye’de mesleki eğitimde paradigma değişimi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2) , 357-384.
 • Özer, M. (2020b). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 134-140.
 • Özer, M. (2020d). Vocational education and training as “a friend in need” during coronavirus pandemic in Turkey. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 1-7.
 • Özer, M. (2021). Türkiye’de okullar arası başarı farklarını azaltmaya yönelik yeni bir adım: “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul” projesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(1), 97-108.
 • Özer, M., Çavuşoğlu, A., Gür, B. S. (2011). Restorasyon ve toparlanma dönemi: Mesleki ve teknik eğitimde 2000’li yıllar. B. S. Gür (Ed.) 2000’li Yıllar: Türkiye’de Eğitim (s.163- 192). İstanbul: Meydan.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem Akademi.
 • Öztürk, Z. (2020). Tasarım ve beceri atölyelerine yönelik uygulamalar - Almanya örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 141-158.
 • Perc, M., Özer, M. and Hojnik, J. (2019). Social and juristic challenges of artificial intelligence. Palgrave Communications, 5(10), 1-8.
 • Polat Üzümcü, T. (2019). Turizm eğitimi alanına yönelik bibliyometrik bir çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1433-1449.
 • Saban, A. (2009). Çoklu zekâ kuramı ile ilgili Türkçe çalışmaların içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 833-876.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitim bilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.
 • Sayğan Tunçay, S. ve Sürgevil Dalkılıç, O. (2017). Yönetim ve organizasyon bilim alanında ortak yazarlılık. Journal of Business Research-Türk, 9(3), 393-423.
 • Selçuk, Z., PalancI, M., Kandemir., M. ve Dündar., H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Semerci, Ç., Hatipoğlu, C., Güneri, B., Sevimbay, A., Akcaalan, M. ve Cengiz Demir, Y. (2020). The future of education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of academicians in the faculty of education. Eurasian Journal of Educational Research, 87, 69-100.
 • Solak, Y. ve Karataş, S. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu hakkında eğitim yöneticileri görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-18.
 • Sökmen, C. ve Özkanlı, O. (2018) Gastronomi turizmi alanyazının gelişimi: Journal of tourism and gastronomy studies dergisinde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 99-127.
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesinde temel eğitim. Seta Perpektif, 227. https://setav.org/assets/uploads/2019/01/P227.pdf Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Springer (2021). Title, Abstract and Keywords. https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/howtopeerreview/title-abstract-and-key-words/10286400 Erişim Tarihi: 19.03.2021
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M., ve Okan, Ş. (2017). Turizm alanında yazılmış olan gastronomiye ilişkin tezlerin bibliyometrik profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 345-354.
 • Şad, S. ve Sarı, M. (2019). İngilizce öğretmenlerinin erken yaşta İngilizce öğretimine ilişkin yeterlilik düzeyleri (Kütahya ili örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(12), 144-163.
 • Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 14, 298-313.
 • Tang, M., Liao, H. and Su, S. F. (2018). A bibliometric overview and visualization of the International journal of fuzzy systems between 2007 and 2017. International Journal of Fuzzy Systems, 20(5), 1403-1422.
 • Tarhan, M. (2019). MEB 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesince Türkiye’de girişimcilik eğitiminin geleceğine yönelik bir değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 667-682.
 • Taş, H. ve Kıroğlu, K. (2017). Assessment of the 2017 primary school social studies curriculum according to teachers’ views. Elementary Education Online, 17(2), 697-716.
 • Taş, H. (2018). 2023 Eğitim vizyonunun teftiş ve kurumsal rehberlik düzenlemesi üzerine bir değerlendirme. Eğitime Bakış, 44, 10-17.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, Sürücü, Ç. ve Durmaz, M. (2018); Turizm alanında yiyecek ve içecek ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 503-527. TDK, (2020). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.03.2021
 • Tekin, B. (2019). Davranışsal kurumsal finans alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. SETSCI Conference Proceedings, 4(8), 31-35.
 • Temizkan, S. P., Çiçek, D. ve Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelelerin bibliyometrik profili. International Journal of Human Sciences, 12(2),394-415.
 • Türk Eğitim-Sen. (2018). Türk Eğitim Sistemine ilişkin görüş ve öneriler. Türk Eğitim-Sen Raporu.
 • Varişoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-178.
 • Wang, W. M. and Ho, Y. S. (2017). Bibliometric analysis of art exhibit reviews in the Arts ve Humanities Citation Index. Malaysian Journal of Library ve Information Science, 22(1), 59-68.
 • Yalçın, H. (2010). Millî folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yatmaz, A. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu’nda okulların finansmanı. Seta Perspektif, 231.
 • Yeksan, Ö. ve Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir turizm makalelerinin bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-231.
 • Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
 • Yurtsever, E. (2018). Bilimsel yayınlar nasıl değerlendirilmeli? San Francisco bildirisi. https://sarkac.org/2018/09/bilimsel-yayinlar-nasil-degerlendirilmeli/ Erişim Tarihi: 20.03.2021
 • Zan, B. U. (2013). ULAKBİM sosyal ve beşerî bilimler veri tabanında indekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi yayınların analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 227-238.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal bilimler enstitü dergilerinde yayınlanan turizm makalelerinin bibliyometrik profili (2000-2010). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, 673-682.
 • Zhao, L., Deng, J., Sun, P., Liu, J., Ji, Y., Nakada, N., Qiao, Z., Tanaka, H. and Yang, Y., (2018). Nanomaterials for treating emerging contaminants in water by adsorption and photocatalysis: systematic review and bibliometric analysis. Science of the Total Environment, 627, 1253-1263.

Reflections of the 2023 Educational Vision on Ac-ademic Studies: A Bibliometric Analysis

Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 4482 - 4518, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.918815

Abstract

The primary vision adopted for the educational system in Turkey, the philosophical basis of the realization of the vision until 2023 and where the planned target 2023 Education Vision Document has been the subject of scientific research from the date of publication. In this research, it is aimed to examine the academic studies published on the 2023 Education Vision Document. The research is designed in a descriptive research model and is a qualitative research conducted with document analysis method. 36 articles accessed from DergiPark and ResearchGate database on 02.01.2021 were included in the study. The bibliometric analysis of the accessed articles was performed in terms of publication year, publication language, published journal, number of authors, keyword network, number of citations, most cocited author and publication, research method, sample, data collection techniques and subject orientation parameters. As a result of the research, it was determined that the analyzed articles contributed to the literature by being published in many different journals, they mostly had two or more authors, and they were carried out with a qualitative method, using a more conceptual research approach, document analysis and interview technique. In the articles, the Vision Document is discussed in terms of different subject areas, such as "general evaluation and applicability", "vocational education", "education management " and "design and skill workshops", but it has been determined that many areas in the document are not yet subject to academic studies. The study can guide researchers in terms of showing the direction and tendencies of the studies regarding the 2023 Education Vision Document and can be a resource to be used in future studies.

References

 • Adom, D., Hussein, K. E. and Agyem, J. A. (2018). Theoretical and conceptual framework: Mandatory ingredients of a quality research. International Journal of Scientific Research, 7(1), 438-445.
 • Akbaş, E. E. ve Çavuş, H. (2020). Evaluation of digital content-supported transformation from teachers’ perspectives within the scope of 2023 Education Vision. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 290-309. http://doi.org/ 10.29329/epasr.2020.270.14
 • Akgün, B. ve Karataş, B. (2017). Muhasebe ve denetime bakış dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi (2000-2016). Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 17(52), 19-34.
 • Akyildiz, S., Fi̇li̇z, T. ve Kayser, V. (2019a). Okul müdürlerinin 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin düzenlemelere yönelik görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Özel Sayısı, 793-826.
 • Akyıldız, S., Yurtbakan, E. ve Tok, R. (2019b). 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili politikaların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Özel Sayısı, 827-852.
 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Alkan, G., Yilmaz, B. ve Oğuz, S. (2020). Tersine lojistik alanındaki yayınların bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 711-729.
 • Alkoç, G. P. (2010). Misyon ve vizyon ifadelerinin işletme stratejisindeki yeri ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitü, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi.
 • Arkan, A. ve Karaboğa, K. (2018). Yönetim bilimi perspektifinden MEB Vizyon Belgesi. Seta Perpektif, 215.
 • Arkan, A. ve Kaya, E. (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 2023 Eğitim Vizyonu. Seta Perpektif, 221.
 • Arkan, A. ve Öztürk, N. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu'nda erken çocukluk eğitimi. Seta Perpektif, 218.
 • Artsın, M. (2020). Bir metin madenciliği uygulaması: Vosviewer. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler, 8(2), 344-354.
 • Ayaz, N., ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (YÖKTEZ) yiyecek içecek işletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Disiplinlerarası Akadamik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Baltaci, A. ve Coşkun, M. K. (2019). 2023 Eğitim Vizyon Belgesine ilişkin öğretmen algısı. HAYEF: Journal of Education, 16, 130-155.
 • Barton, L. and Walker, S. (2017). Education and social change. New York: Routledge.
 • Bayburtlu, Y . (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarına yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3835-3852.
 • Becerikli, S. Y. (2013). Türkiye’de sağlık i̇letişimi üzerine yazılan lisansüstü te¬zlerin bibliyometrik analizi: Eleştirel bir bakış. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 25-36.
 • Bitirim Okmeydan, S. (2020). Kültürlerarası iletişim alanındaki eğilimler: Kültürlerarası İletişim başlıklı lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. TRT Akademi, 5(10), 578-611.
 • Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi bildirilerinin değerlendirilmesi: Turizm kongreleri örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889.
 • Bozdemir, E. ve Çivi, F. (2019). Standart maliyet yönteminin görsel haritalama tekniğine göre bibliyometrik analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 59-84.
 • Bozdogan, A. E. (2020). Web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik analiz: Bilim merkezleri/müzeleri üzerine yapılan eğitim araştırmaları makaleleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 174-194.
 • Can, E. (2019, Mayıs 2-4). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi: Öğretmenlik mesleğinde gelişim ihtiyacı. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye. 478-482.
 • Canbal, M., Kerkez, B., Suna, E., Numanoğlu, K. ve Özer, M. (2020). Mesleki ve teknik ortaöğretimde paradigma değişimi için yeni bir adım: Eğitim programlarının güncellenmesi . Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11(21), 1-26.
 • Canbulat, M., Direkci, B., Simsek, E. E. ve Simsek, B. (2020b). Investigating the school 2023 project through the lens of teachers: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 89, 137-158.
 • Canbulat, M., Di̇rekçi̇, B., Akbulut, S., Çorapçigi̇l, A., Tezci̇, İ., Şi̇mşek, E., Şi̇mşek, B. ve ASMA, B. (2020a). Okul müdürlerinin gözünden “Okul 2023” projesinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 570-584.
 • Cengiz, E. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yapılan çalışmaların analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 829-849.
 • Chao, C. C., Yang, J. M. and Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), 268-279.
 • Coşkun İ., Dündar Ş. ve Parlak C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi. 15(2), 375-396.
 • Çağlayan E. ve Kıratlı, A. DİLEK (2017). Resim bölümlerinde uygulanan eğitim programları hakkında öğretim elemanı görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 780-793.
 • Çarıkçı, O. ve Yaman, B. (2019). Muhasebe-finans öğrencileri üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 359-381.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Çi̇l, O., Kuzu, O. ve Şi̇mşek, A. (2019). 2018 ortaöğretim matematik programının revize bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418.
 • Dayioğlu Öcal, S. ve İşcan, S. (2020). Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve Dewey’nin Türkiye Maarifi hakkında raporu: Belge analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1505-1518.
 • DergiPark (2020). Dergipark hakkında. https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/about Erişim Tarihi: 18.03.2021 Dinçer, Ö. (1998). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Doğan, M. C., Karakoç, Ç. ve Uysal, H. (2019, Ekim 23-27). Türk milli eğitim sisteminde 2023 Vizyonu ve eğitimde sosyal adalet. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye.
 • Doğan, S. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 571-592.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkin, A. ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Duran, E. ve Kurt, M. (2019). 2023 eğitim vizyonuna ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 90-106.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2018). Vizyon belgesi neler getiriyor ve nasıl güçlendirilebilir? https://www.egitimreformugirisimi.org/vizyon-belgesi-neler-getiriyor-ve-nasil-guclendirilebilir Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Emin, M. N. (2018). Eğitimde yeni yol haritası: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. https://www.setav.org/egitimde-yeni-yol-haritasi-2023-egitim-vizyon-belgesi/ Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Erdoğan, M., Güzle Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü.Ö. ve Akbunar, Ş. (2015). 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri; 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
 • Ertürk, A. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 321-345.
 • Gaur, S. S., Herjanto, H. and Makkar, M. (2014). Review of emotions research in marketing, 2002–2013. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(6), 917-923.
 • Gelir, İ. (2019). The role of community-based early childhood programmes in children learning: The concept of funds of knowledge. International Journal of Educational Research Review,4(2),116-120.
 • Gökçen, D., ve Arslan, M. (2019). Türkçe eğitimi araştırmalarına genel bir bakış: Bibliyometri çalışması. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 39-56.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 177-199.
 • Gül, Ş. ve Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 93-109.
 • Günday, R. ve Cirit, H. (2019). Ortaöğretim özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları’nın arka planı ve proje okul uygulamaları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 144-151.
 • Gündüz, G. (2020). Opinions of primary school teachers in relation to effectiveness and applicability of design skill workshops. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11(4), 533-570.
 • Güner Yıldız, N., Melekoğlu M. A. ve Tunç Paftalı, A. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1076-1089.
 • Hamarat, E. ve Arkan, A. (2018). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde gelecek becerileri. Seta Perpektif, 222.
 • Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl becerileri odağında Türkiye'nin eğitim politikaları. Seta Perspektif, 272. https://www.researchgate.net/publication/332267844_21_Yuzyil_Becerileri_Odaginda_Turkiye%27nin_Egitim_Politikalari Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Eryılmaz, A. V. ve Güneş, B. (2014). Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 127-153.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardiç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019a). Okuma alanındaki araştırmaların bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 781-799.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019b). Değerler Eğitimi Dergisi’nin bibliyometrik profili (2009-2018). Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 219-246.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Nobel.
 • KartaL, M. T. (2018). Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında yayınlanmış tezlerin analizi. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 110, 175-198.
 • Kaygalak Çelebi S. ve Kırlar Can B. (2019). Turizm rehberliği alaninda yapilan makalelerin bibliyometrik analizi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3(2), 213-223.
 • Kiral, B. ve Çi̇lek, A. (2020). 2023 Vizyon Belgesi’nin karakter eğitimi bakımından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 5-22.
 • Koley, S. and Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of professor A. S. paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54(2), 174-190.
 • Koppl R. (2007). Entrepreneurial Behavior as a Human Universal. M. Minniti içinde, Entrepreneurship: The Engine of Growth, People. Londra: Praeger.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi'nde yayınlanan yazılar üzerine bir inceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 22-33.
 • Köç, A. ve Ünal, O. (2018). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 65-79.
 • Köksal, H . (2019). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, tekillik ve transhümanizm. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 145-157.
 • Köseoğlu, M. A. (2016). Mapping the institutional collaboration network of strategic management research: 1980–2014. Scientometrics, 109(1), 203–226.
 • Kudak, H. ve Akın, E. (2020). 2023 Eğitim Vizyon Belgesiyle oluşturulan drama ve eleştirel düşünce atölyelerinin Türkçe dersi akademik başarısı üzerine etkisi . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 58-74.
 • Lv, P. H., Wang, G. F., Wan, Y., Liu, J., Liu, Q. and Ma, F. C. (2011). Bibliometric trend analysis on global graphene research. Scientometrics, 88(2), 399-419.
 • MEB, (2018). T. C. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.03.2021
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook. Sage, London.
 • Minaz, M. B. ve Dikmen, H. (2019). 2023 Vizyon Belgesi ile ilgili olarak okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 14(3), 699–722.
 • Murathan, G., Bozyılan, E. ve Murathan F. (2020). Fiziksel aktivite konulu Bibliyometrik analizi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 158-167.
 • Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde misyon ve vizyon kavramlarının önemi. Emek ve Toplum, 3(5), 150-171.
 • Neyi̇şçi̇, N., Turabık, T., Gün, F. ve Kısa, N. (2020). Öğretmen adaylarının perspektifinden Türk Eğitim Sisteminin sorunları ve olası çözüm önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6) , 2257-2270.
 • Özer, M. ve Perc, M. (2020). Dreams and realities of school tracking and vocational education. Palgrave Communications, 6(34), 1-7.
 • Örsdemir, F. ve İhtiyaroğlu, N. (2020). Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini yeniden düşünmek. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilileri Fakültesi Dergisi, 49, 98-141.
 • Özer, M . (2020C). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özer, M. ve Eren, H. S. (2020). Covid-19 salgını ve eğitim. (Ed. Muzaffer Şeker, Ali Özer, Cem Korkut) Küresel salgının anatomisi: İnsan ve toplumun geleceği (s.170-192).
 • Özer, M. ve Suna, H. (2019). Future of vocational and technical education in Turkey: Solid steps taken after education vision 2023. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 166-192.
 • Özer, M. ve Suna, H. (2020). Covid-19 Salgını ve eğitim. M. Şeker, A. Özer ve C. Korkut (Ed.) Küresel Salgının Anatomisi, (s.173-192). Şehir: Yayın evi.
 • Özer, M. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu ve mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 425-435.
 • Özer, M. (2019a). Background of problems in vocational education and training and its road map to solution in Turkey’s Education Vision 2023. Journal of Higher Education and Science, 9(1), 1-11.
 • Özer, M. (2019b). Reconsidering the fundamental problems of vocational education and training in Turkey and proposed solutions for restructuring. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 1–19.
 • Özer, M. (2020a). Türkiye’de mesleki eğitimde paradigma değişimi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2) , 357-384.
 • Özer, M. (2020b). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 134-140.
 • Özer, M. (2020d). Vocational education and training as “a friend in need” during coronavirus pandemic in Turkey. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 1-7.
 • Özer, M. (2021). Türkiye’de okullar arası başarı farklarını azaltmaya yönelik yeni bir adım: “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul” projesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(1), 97-108.
 • Özer, M., Çavuşoğlu, A., Gür, B. S. (2011). Restorasyon ve toparlanma dönemi: Mesleki ve teknik eğitimde 2000’li yıllar. B. S. Gür (Ed.) 2000’li Yıllar: Türkiye’de Eğitim (s.163- 192). İstanbul: Meydan.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem Akademi.
 • Öztürk, Z. (2020). Tasarım ve beceri atölyelerine yönelik uygulamalar - Almanya örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 141-158.
 • Perc, M., Özer, M. and Hojnik, J. (2019). Social and juristic challenges of artificial intelligence. Palgrave Communications, 5(10), 1-8.
 • Polat Üzümcü, T. (2019). Turizm eğitimi alanına yönelik bibliyometrik bir çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1433-1449.
 • Saban, A. (2009). Çoklu zekâ kuramı ile ilgili Türkçe çalışmaların içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 833-876.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitim bilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.
 • Sayğan Tunçay, S. ve Sürgevil Dalkılıç, O. (2017). Yönetim ve organizasyon bilim alanında ortak yazarlılık. Journal of Business Research-Türk, 9(3), 393-423.
 • Selçuk, Z., PalancI, M., Kandemir., M. ve Dündar., H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Semerci, Ç., Hatipoğlu, C., Güneri, B., Sevimbay, A., Akcaalan, M. ve Cengiz Demir, Y. (2020). The future of education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of academicians in the faculty of education. Eurasian Journal of Educational Research, 87, 69-100.
 • Solak, Y. ve Karataş, S. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu hakkında eğitim yöneticileri görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-18.
 • Sökmen, C. ve Özkanlı, O. (2018) Gastronomi turizmi alanyazının gelişimi: Journal of tourism and gastronomy studies dergisinde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 99-127.
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesinde temel eğitim. Seta Perpektif, 227. https://setav.org/assets/uploads/2019/01/P227.pdf Erişim Tarihi: 18.03.2021
 • Springer (2021). Title, Abstract and Keywords. https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/howtopeerreview/title-abstract-and-key-words/10286400 Erişim Tarihi: 19.03.2021
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M., ve Okan, Ş. (2017). Turizm alanında yazılmış olan gastronomiye ilişkin tezlerin bibliyometrik profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 345-354.
 • Şad, S. ve Sarı, M. (2019). İngilizce öğretmenlerinin erken yaşta İngilizce öğretimine ilişkin yeterlilik düzeyleri (Kütahya ili örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(12), 144-163.
 • Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 14, 298-313.
 • Tang, M., Liao, H. and Su, S. F. (2018). A bibliometric overview and visualization of the International journal of fuzzy systems between 2007 and 2017. International Journal of Fuzzy Systems, 20(5), 1403-1422.
 • Tarhan, M. (2019). MEB 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesince Türkiye’de girişimcilik eğitiminin geleceğine yönelik bir değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 667-682.
 • Taş, H. ve Kıroğlu, K. (2017). Assessment of the 2017 primary school social studies curriculum according to teachers’ views. Elementary Education Online, 17(2), 697-716.
 • Taş, H. (2018). 2023 Eğitim vizyonunun teftiş ve kurumsal rehberlik düzenlemesi üzerine bir değerlendirme. Eğitime Bakış, 44, 10-17.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, Sürücü, Ç. ve Durmaz, M. (2018); Turizm alanında yiyecek ve içecek ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 503-527. TDK, (2020). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.03.2021
 • Tekin, B. (2019). Davranışsal kurumsal finans alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. SETSCI Conference Proceedings, 4(8), 31-35.
 • Temizkan, S. P., Çiçek, D. ve Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelelerin bibliyometrik profili. International Journal of Human Sciences, 12(2),394-415.
 • Türk Eğitim-Sen. (2018). Türk Eğitim Sistemine ilişkin görüş ve öneriler. Türk Eğitim-Sen Raporu.
 • Varişoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-178.
 • Wang, W. M. and Ho, Y. S. (2017). Bibliometric analysis of art exhibit reviews in the Arts ve Humanities Citation Index. Malaysian Journal of Library ve Information Science, 22(1), 59-68.
 • Yalçın, H. (2010). Millî folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yatmaz, A. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu’nda okulların finansmanı. Seta Perspektif, 231.
 • Yeksan, Ö. ve Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir turizm makalelerinin bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-231.
 • Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
 • Yurtsever, E. (2018). Bilimsel yayınlar nasıl değerlendirilmeli? San Francisco bildirisi. https://sarkac.org/2018/09/bilimsel-yayinlar-nasil-degerlendirilmeli/ Erişim Tarihi: 20.03.2021
 • Zan, B. U. (2013). ULAKBİM sosyal ve beşerî bilimler veri tabanında indekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi yayınların analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 227-238.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal bilimler enstitü dergilerinde yayınlanan turizm makalelerinin bibliyometrik profili (2000-2010). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, 673-682.
 • Zhao, L., Deng, J., Sun, P., Liu, J., Ji, Y., Nakada, N., Qiao, Z., Tanaka, H. and Yang, Y., (2018). Nanomaterials for treating emerging contaminants in water by adsorption and photocatalysis: systematic review and bibliometric analysis. Science of the Total Environment, 627, 1253-1263.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Çiğdem AYANOĞLU (Primary Author)
HACETTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2117-0872
Türkiye


Tanju DEMİR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3658-9286
Türkiye


Duygu GÜR ERDOĞAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2802-0201
Türkiye

Publication Date September 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 18, Issue Eğitim Bilimleri Özel Sayısı

Cite

APA Ayanoğlu, Ç. , Demir, T. & Gür Erdoğan, D. (2021). 2023 Eğitim Vizyonunun Akademik Çalışmalara Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz . OPUS International Journal of Society Researches , Eğitim Bilimleri Özel Sayısı , 4482-4518 . DOI: 10.26466/opus.918815