Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Creative Drama-Based Psycho-Education Program on Emotional Intelligence of Adolescents

Year 2022, Volume 19, Issue 46, 206 - 216, 30.03.2022
https://doi.org/10.26466/opusjsr.1091920

Abstract

The aim of this study was to analyze the influence of the creative drama-based psychoeducation program in adolescents on their emotional intelligence level. For this purpose, a true experimental design with pretest-posttest groups was used. The study group of the research consisted of 16 experimental, 16 control and 16 placebo group 12th grade students who are in a public high school in Avcılar, Istanbul. 20-sessions drama-based education program, two sessions per week for 10 weeks, was applied to the experimental group, while film and 10 academic education seminars were applied to the placebo group, and was no application to the control group. Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) has been applied to all groups. Before the study, data related to the pre-test application of the scale was analyzed with the Kruskal Wallis-H test and it was determined that there was no significant difference between the groups. A meaningful result was found among the groups in favor of the experimental group. This result showed that the creative drama-based educational program increases students’ emotional intelligence levels. In this context of the result, using the creative drama method in education and training activities can be suggested.

References

 • Abacı Karadeniz, S. and Tepeli, K. (2019). Yaratıcı drama eğitiminin ergenlerin utangaçlıkla baş etme ve atılganlıklarını geliştirmeye yönelik etkisi . Yaratıcı Drama Dergisi , 14 (1), 99-116 .
 • Abacı, S., Tepeli, K. ve Erbay, F. (2015). Yaratıcı drama eğitiminin ergenlerin sosyal becerilerine etkisi Yaratıcı Drama Dergisi, 10(2), 191-200.
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-30. Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Adıgüzel, H. Ö. and Timuçin, E. (2010). The effect of creative drama on student achievement in the instruction of some development and learning theories. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1741-1746.
 • Afzal, M.,&Afzal, T. M. (2016). Relationship of family structure and emotıonal intelligence of secondary school students in İslamabad. American Journal of Educational Research, 4(9), 685-688.
 • Akfırat, Ö. F. (2004). Yaratıcı dramanın işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. (Unpublished master's thesis). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Altınova, H. H. and Adıgüzel, Ö. (2012). Effect of creative drama method to self-esteem level. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 145-164.
 • Altunbaş, T. & Özabacı, N. (2019). Bir duygusal zeka programının ilkokul öğrencilerinin duygusal zeka, atılgan, saldırgan ve çekingen davranışlarına etkisinin incelenmesi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 9 (54) , 659-688.
 • Aldavero, V. A. (2008). Drama in the development of oral spontaneous communication. Encuentro, 17, 40-43.
 • Almaz, G., İşeri, K. and Ünal, E. (2014). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2(3), 48-65.
 • Aral, N., Kandır, A. and Can Yaşar, M. (2000). Okulöncesi eğitim, 2. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.ş.
 • Atish, S. (2015). Significance of drama and drama exercises in teaching Turkish as a foreignlanguage, the case of IBSU. Journal of Education, 4(1), 13-16.
 • Aydeniz, H. and Özçelik, N. (2012). Impact on creative drama method on the French achievement of university students. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 47, 962-967.
 • Aydın, B. (2005). Çocuk ve ergen psikolojisi. (2.Baskı) İstanbul: Atlas Yayıncılık.
 • Barnes, H. (1998). Identifying educational strategies for use with deaf pupils. The Journal of National Drama, 5(3), 20-25.
 • Başkaya, Ö. (2000). Dört drama liderinin yaklaşımlarına genel bir bakı ve yaratıcı dramada temel ilkeler. Türkiye 2. Drama Liderler Buluşması. Published by: Naci Aslan. Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. s. 83-88.
 • Batdı, V. and Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Educational Science: Theory and Practice, 15(6), 1459-1470.
 • Ceylan and Ömeroğlu (2012) Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasındaki çocukların sosyal-duygusal davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 20(1) 63-80.
 • Ciarrochi, J. and J. D. Mayer. (2007). The key ingredients of emotional intelligence interventions: similarities and differences. In applying emotional intelligence: A practitioner's guide, Edited by J. Ciarrochi and J. D. Mayer, 144–156.
 • Conard, R. and Asher, J. W. (2000). Self-concept and self-esteem through drama: A meta-analysis. Youth Theatre Journal, 14, 78-84.
 • Çapacıoğlu, K. Ç. and Demirtaş, V. Y. (2017). Yaratıcı dramanın öfke denetimi becerilerine etkisi Elementary Education Online, 16 (3), 960-977.
 • De La Cruz, R. E. (1995). The effects of creative drama on the social and oral language skills of children with learning disabilities. Ph.D Thesis. İllinois State University, Bloomington.
 • Demircioğlu, Ş. (2010). Teaching English vocabulary to young learners via drama. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 439-443.
 • Deniz, M. E. and Korkman, H. (2014). Üniversite öğrencilerinin yükleme karmaşıklığı puanlarının duygusal zeka ve akıcı zeka çerçevesinde incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(2), 27-37.
 • Dodson S. (2000). Learning language through drama. Texas Papers in Foreign Language Education, 5(1), 129-141.
 • Doğan, S. and Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekanın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi, 14 (l), 209-230.
 • Duatepe, A. and Akkuş, O. (2006). Yaratıcı dramanın matematik eğitiminde kullanılması: Kümeler alt öğrenme alanında bir uygulama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 32-38.
 • Dulewicz, V. and Higgs, M. (2004). Can emotional intelligence be developed?. Human Resources Management, 15(1), 95-111.
 • Erbay, F. and Yıldırım Doğru, S. S. (2010). The effectiveness of creative drama education on the teaching of social communication skills in mainstream students. Procedia Social And Behavioral Sciences, 2, 4475–4479.
 • Erdoğan, G. (2006). İlköğretim 8. sınıf (14-15 yaş) öğrencilerinin depresif belirti ve öz kavram düzeylerine yaratıcı drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi. (Unpublished master's thesis). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara.
 • Ernst-Slavit, G. and Wenger, K. J. (1998). Using creative drama in the elementary ESL classroom. Tesol Journal, 7(4), 30-33.
 • Freeman, G. D. Sullivan, K. Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self concept, social skills, and problem behavior. Journal of Educational Research, 96(3), 131-138.
 • Fulford, J.,Hutchings, M., Ross, A. and Schmitz, H. (2001). İlköğretimde drama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gallagher, M. (1997). Drama in education: Adult teaching and learning for change in understanding and practice. (Unpublished doctoral thesis). University of Wisconsin Madison, USA.
 • Gencel, İ. E. (2009). The effects of creative drama technique on achievement attitude toward social studies course. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(360), 5-13.
 • Goleman, D. (2000), Basında duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gönen, M. and Dalıkılıç Uyar, N. (1997). Anaokuluna devam eden 60-72 aylık çocuklara destekleyici olarak uygulanan eğitimde drama programının çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Editör: G. Haktanır. Okul öncesi Eğitimi Sempozyumu: Okul öncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, s: 125-134.
 • Güneysu, S. and Tekmen, B. (2009) Dramanın duygusal zeka gelişimine etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 35-50.
 • Johannsen, K. C. P. (2004). Social issue drama and its impact on the social consciousness of preadolescent schoolchildren. (Unpublished doctoral dissertation). University of St. Thomas, St.Paul-Minnesota.
 • Kaf, O. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. (Unpublished master's thesisi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kocaman Gelir, İ. (2019). Karikatüre dayalı uygulamaların okul öncesi dönemdeki çocukların duygusal zekâ ve iletişim becerilerine etkisi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kocayörük, A. (2000). Duygusal zeka eğitiminde drama etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Konrad, S. and Hendl, C.(2001) Duygularla güçlenmek (1st Edition) (Meral Tastan, Trans.). İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Köksal A. (2003). Drama ve dramanın önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 36-45.
 • Levent, T. (1999). Drama kültürü oluşturmak. eğitimde tiyatroda yaratıcı drama. Çağdaş Drama Derneği Bülteni, 2, 7-9.
 • Lillard AS, Lerner MD, Hopkins EJ, Dore RA, Smith ED, Palmquist CM. (2013) The impact of pretend play on children's development: a review of the evidence. Psychol Bull, 139(1), 1-34.
 • Mayer, J. D. Caruso, D. and Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267-298.
 • McCaslin, N. (1990). New direction in creative drama. National Forum, 70, (3), 34, 3p. ISSN: 10162- 1831 McCaslin, N. (2006). Creative drama in the classroom and beyond. USA: Pearson Education.
 • Momeni, S.,Mohammadreza K., Rahmat A. (2017). The role of creative drama in improving the creativity of 4-6 years old children. Journal of History Cultureand Art Research, 6(1) 617-626.
 • Nelis, D., Kotsou, I., Quoidbach, J., Hansenne, M., Weytens, F.,Dupuis, P., ve Mikolajczak, M. (2011). Increasing emotional competence improves psychological and physical well-being, social relationships, and employability. Emotion, 11(2), 354–366. https://doi.org/10.1037/a0021554.
 • Oğur, B. and Kılıç, G. B. (2005). The effects of students' science achievement on integrated drama in science lessons. Eurasian Journal of Education Research, 20(6), 178-188.
 • Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. (10th edition.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Öztürk, A. (2001). Eğitim- öğretimde yeni bir yaklaşım: Yaratıcı drama. Kurgu Dergisi, 18, 251-259.
 • Petrides, K.V.,Frederickson, N. and Furnham, A. (2003). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences, 36, 277-293.
 • Phillips, S. (2000). Drama with children (2th edition). Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Salovey P.,Mayer, J.D. (1997) Emotional ıntelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9,185-211.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582. 101.
 • Sarıçoban, A. (2004). Using drama in teaching Turkish as a foreign language. Eurasian Journal of Educational Research, 4(14), 13-32.
 • Schutte, N.S.,Malouff, J.M., Bobik, C., Coston, T.D., Greeson, C., Jedlicka, C. and Wendorf, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of Social Psychology, 141 (4), 523-536.
 • Selmanoğlu, E. (2009). İlköğretim 5.sınıf Türkçe dersinde yaratıcı dramanın öğrenci başarısına etkisi. (Unpublished master’s dissertation). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Shell, D. F.,Colvin, C. and Bruning, R. H. (1995). Self-efficacy, attributions, and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement: Grade-level and achievement-level differences. Journal of Educational Psychology, 87(3), 386-398.
 • Stewing, W.J. and Buege, C. (1994). Dramatizing literature in whole language classrooms. (Second Edition.). New York : Teachers College Press, Columbia University.
 • Şahin, H., and Ömeroğlu, E. (2015). Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekâlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 39-56.
 • Taşkın Can, B. (2013). The effects of using creative drama in science education on students' achievements and scientific process skills. Elementary Education Online, 12(1), 120-131.
 • Timothy, J. and Apata, F. S. (2014). Effects of creative drama-based instruction on basic science achievement and scientific attitudes in Lagos state. ATBU, Journal of Science, Technology and Education, 2(2), 59-65.
 • Titrek, O. (2004). Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin duygusal zekâ yeterliklerini iş yaşamında kullanma ve akademik başarı düzeylerine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma. (Unpublished doctoral thesis). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Topbaşı, F. (2006). Okul öncesi dönem 6 yaş grubu çocukların törel (ahlâkî) gelişiminde dramanın yeri ve önemi. (Master’s dissertation). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tufan, Ş. (2009). Geliştirilen duygusal zekâ eğitim programının ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerine etkisi. (Master’s dissertation). Ankara University, Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Uysal, F. N. (1996). Anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına olan etkisinin incelenmesi. (Unpublished master’s dissertation). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Üstündağ, T. (2010). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Üstündağ, T. (1988) Dramatizasyon ağırlıklı yöntemin etkililiği. (Unpublished master’s dissertation). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim, 22(107): 28-35.
 • Wagner, B. J. (1988). Does classroom drama affect the arts of language?. Language Arts, 65(1), 46-55.
 • Yassa, N. A. (1997). A study of the effect of drama education on social interaction in highschool students. (Unpublished doctoral dissertation.). Lakehead University, Ontario.
 • Yaşarsoy, E. (2006). Duygusal zekâ gelişim programının, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin davranış problemleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Master’s dissertation.). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yeşilyurt, E. (2011). 6. Sınıflarda yapım eklerinin öğretimine yaratıcı drama yönteminin etkisi. (Master’s dissertation.). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bolu.
 • Yılmaz, E. (2021). Duygusal zeka geliştirme eğitim programının (DZGP) öğrencilerin duygusal zekalarına etkisi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 7(2) , 74-86 . DOI: 10.34137/jilses.1026550.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf AKYIL This is me (Primary Author)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FATİH
0000-0002-9482-1429
Türkiye


M. Engin DENİZ This is me
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-7930-3122
Türkiye

Early Pub Date March 25, 2022
Publication Date March 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 19, Issue 46

Cite

APA Akyıl, Y. & Deniz, M. E. (2022). The Effect of Creative Drama-Based Psycho-Education Program on Emotional Intelligence of Adolescents . OPUS Journal of Society Research , 19 (46) , 206-216 . DOI: 10.26466/opusjsr.1091920