Volume: 11 - Issue: 2, 12/31/21

Year: 2021

Research Articles

Ordu University Journal of Science and Technology” focuses on original and qualified studies on Engineering, Basic Sciences, Agriculture, and Science-Mathematics Education in the field of Science.Original research articles, short articles, and reviews are accepted to the journal in order to create an academic resource for the field. Priority is given to the publication of articles that reflect current technological developments and are prepared in English. Publications prepared from graduate theses or research articles made as a sub-study of these theses are also accepted.


The studies submitted to the journal should not have been published in any language and in any journal/book before, or should not have been published in full text in the symposium booklet.

.

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi’ne gönderilecek makaleler “Makale Şablonu” üzerinde hazırlanmalıdır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak şablon dosyaları indirebilirsiniz.


Başlık Sayfası Şablonu (Türkçe)| Makale Şablonu (Türkçe)


Başlık Sayfası 


Başlık sayfası tek sayfa oluşturulmalı ve makale metninden ayrı yüklenmelidir. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları ile yazarların ad-soyadı, adres bilgileri, ORCID numaraları, finansman desteği, etik kurul ve çıkar çatışması beyanını içermelidir. Ayrıca sorumlu yazar başlık sayfasında belirtilmelidir. Yazarların unvanı belirtilmemelidir. 

Makale Metni (Yazar bilgisi hariç)


A4 boyutundaki kâğıt dikey yönde kullanılmalıdır. Kenar Boşlukları (Normal) sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde (4 yandan) 2,5 cm olmalıdır.

Makale, “Kaynaklar” bölümü dahil 6000 kelimeyi geçmemelidir. Makalenin sayfaları ve her sayfada satırlar numaralandırılmalıdır. Paragraf başı kullanılmamalıdır. Tek cümlelik paragraflar kullanılmamalıdır.

Makalenin tamamında “Calibri” yazı tipi kullanılmalıdır. Makalenin gövde metni 11 punto büyüklüğünde tek satır aralığında ve iki tarafa yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Türkçe başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuçlar, Öneriler (varsa), Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), Destek ve Teşekkür (varsa)*, Yazar Katkısı*, Etik, Çıkar Çatışması*, ORCID*, Kaynaklar, Ekler (varsa), bölümlerinden oluşmaktadır. 

* Destek ve Teşekkür (varsa), Yazar Katkısı, Etik, Çıkar Çatışması ve ORCID bölümlerinin hem başlıkları hem de gövde metni 10 punto tek satır aralığında ve iki tarafa yaslı olarak yazılacaktır. Yazar Katkısı, Etik, Çıkar Çatışması ve ORCID bölümleri makalede mutlaka yer almalıdır.

Başlıklarda numaralandırma kullanılmamalıdır. Başlıklar, bağlaçlar hariç, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıkların öncesinde 10 nk sonrasında 6 nk paragraf boşluğu bırakılmalıdır. Metin başlığın altına yazılmalıdır.

1. Düzey ana başlıklar: 12 Punto, kalın ve ortalı (Giriş, Yöntem, Bulgular vb.)
2. Düzey başlıklar: 11 Punto, kalın ve sola dayalı
3. Düzey başlıklar: 11 Punto, kalın, italik ve sola dayalı
4. Düzey başlıklar: 11 Punto, normal, italik ve sola dayalı*
5. Düzey başlıklar: 11 Punto, normal, italik, sola dayalı ve girintili*

* 4. ve 5. Düzey başlıkların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Makalenin Başlığı

Kısa ve kapsayıcı olmalı, 15 (onbeş) kelimeyi geçmemelidir. Bağlaçlar hariç sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak üzere diğer harfler küçük, 14 Punto, ortalanmış ve kalın yazılmalıdır. İngilizce başlık aynı biçimde ve İngilizce özetin üstüne yazılmalıdır. Makalenin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Özet/Abstract


Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 200 sözcüğü/kelimeyi geçmemelidir. Özet bölümü, çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçları özetlemelidir. Tek paragraf olarak yazılmalıdır. İki tarafa yaslı olarak yazılmalıdır. Başlıklar ve gövde metni 10 punto tek satır aralığında “Calibri” yazı tipinde yazılmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlığı kalın ve ortalı olarak özet metninin üstüne yazılmalıdır. Makale hangi dilde yazılmış ise önce o dildeki özet verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Özet’in bir satır altına, çalışmanın içeriği ile doğrudan ilişkili ve dizinlemeyi kolaylaştıracak en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. 10 punto büyüklüğünde sola yaslı olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalı ve “,” (virgül) ile ayrılmalıdır. “Anahtar Kelimeler:” başlığı 10 punto büyüklüğünde, kalın ve sola dayalı olarak yazılmalıdır

Makale Bölümleri

Giriş : Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar, araştırma problemleri ve çalışmanın amacı verilir. Alt başlıklar oluşturulabilir.

Materyal ve Yöntem : Kullanılan materyal, araştırmanın yöntemi, araştırmanın türü, veri toplama araçları ve verilerin analizi gibi bilgiler bu başlık altında, alt başlıklar oluşturularak, verilmelidir. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açıklanmalıdır.

Bulgular : Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya tablo ya da grafik olarak verilmelidir.

Tartışma :* Araştırmanın önemi ışığında elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ışığında tartışılmalıdır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.

Sonuç :* Elde edilen sonuçlar, bilime ve uygulamaya katkısıyla birlikte kısa ve öz olarak verilmelidir Tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler :* Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

* Gerekirse Bulgular ve Tartışma kısımları birlikte verilebilir. Bu durumda Sonuç ayrı bir başlık altında verilmelidir.

Ekler : Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Destek ve Teşekkür : Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması için mali destek sağladığınız kurum, sponsor ve/veya kişileri belirtiniz. (Varsa)

Bu araştırma lisansüstü tezlerden hazırlanan bir yayın veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan makale ise "Destek ve Teşekkür" bölümünde belirtilmelidir.

"Bu çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimi (2020.F12.02.20) tarafından desteklenmiştir."

Yazar Katkısı : Yazarların araştırmaya sağladığı katkı oranları ve çalışmanın hangi aşamasında ne iş yaptıkları kısaca açıklanmalıdır (zorunlu).

Etik : Bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir etik sorun olup olmadığı belirtilmelidir. Araştırma etik kurul belgesi gerektiriyorsa izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir (zorunlu).

Çıkar Çatışması : Çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır. Yoksa da olmadığı belirtilmelidir (zorunlu).

"Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder."

ORCID : Yazarların ORCID numaraları belirtilmelidir (zorunlu).

Kısaltmalar ve/veya Semboller

Makalede kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Semboller SI sistemine göre verilmelidir.

Latince İsimler


Makale başlığında yer alan Latince isimlerde yazar adı kullanılmamalıdır. Özet ve makale metninde ise Latince isim ilk geçtiği yerde yazar adıyla verilmeli, daha sonra geçtiği yerlerde uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalıdır. Örnek: “Lupinus varius (L. varius)…dır.”, “L. varius ….. olarak da yetiştirilir.”. Tüm Latince isimler italik olarak yazılmalı, ancak yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır.

Tablo ve Şekiller


Tablo ve şekiller metin içinde sayfaya ortalı olarak kullanılmalıdır. Şekil olarak kullanılan fotoğraf ve resimlerin çözünürlüğü 300 dpi'ın altında olmamalıdır. Tablo ve Şekil kullanılmadan bir önceki paragrafta belirtilmelidir. Tablo ve Şekil başlıkları ayrı ayrı numaralandırılmalıdır (Tablo 1., Şekil 1.). Tablo ve Şekil başlıklarındaki sözcüklerin baş harfleri, bağlaçlar hariç, büyük olarak yazılmalıdır. Tablo/Şekil başlıkları 11 Punto ve sola dayalı yazılmalıdır. Öncesinde ve sonrasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şekillerin altında olmalıdır. Tablo ve Şekillerin numaralandırması koyu, başlıkları normal yazılmalıdır. Şekil ve tablo numaraların sonuna nokta (.) konulmalı fakat başlıklarının sonuna nokta (.) konmamalıdır.

Tablo 1. Tablo Başlığı

Şekil 1. Şekil Başlığı

Tablo içindeki metinler 10 punto tek satır aralığında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Tablo altı yazıları da 10 punto, italik ve tablo ile arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Tablo içindeki satır ve sütün başlıkları normal yazılmalıdır. Tablo ve şekiller sayfanın kalan boşluğuna sığmaması durumunda bir sonraki sayfadan başlatılmalıdır. Tablolar bölünmemelidir. Tablo içi metinler sığmaması durumunda 9 veya 8 punto olarak kullanılabilir. Tablo içi metinlerde tablonun tümü aynı punto olmalıdır.

Birimler


Makalede SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakam ve birimlerde ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı (20.23), birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (3 m/s yerine 3 m s-1 gibi) büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100 000 gibi).

Formüller


Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word kelime işlemci programının matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 10 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

Kaynaklar

Gerek metin içi göndermeler gerekse de makale sonundaki kaynakçanın düzenlenmesi APA 7 (American Psychological Association) yayın kılavuzuna göre yapılmalıdır. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır. Kaynaklar tek satır aralığı paragrafın öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk olacak şekilde verilmelidir. Kaynaklar metin gövdesinde olduğu gibi 11 punto, tek satır aralığında, öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk olacak şekilde, iki tarafa yaslı ve normal yazılacaktır. İkinci satıra kayan kaynaklarda ikinci satır 0,5 cm girintili şekilde verilmelidir (Yaklaşık olarak baştan 5. harfe denk gelir). Sayfa sonuna gelen kaynak bölünmemeli ve bir sonraki sayfadan başlanmalıdır.
Metin içindeki atıfta bulunulan çalışmaların bilgileri, metin sonundaki kaynak listesinde sıralanır. Kaynaklar yazarların isimlerine göre alfabetik olarak sıralanır. Aynı yazarın birden fazla sayıda çalışması varsa yayın yılı önce olan önce yazılır. Ulaşılabilir bir kaynak yoksa atıf yapılmaz. Kaynaklar kısmında yer alan tüm eserlere nereden erişilebileceği bilgisi verilmelidir.

Metin içi Kaynak Gösterme


 • Metin içi alıntı yapılırken APA 7’nin yazar-tarih alıntılama sistemi kullanılmalıdır; yazar soy isimleri ve kaynakçada yer alan basım yılı yazılmalıdır.

(Taşkın, 2013)

 • Birden fazla kaynak parantez içinde yer alırken, alfabetik sıraya göre alıntılanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır.

(Can ve Güneş, 2019; Taşkın, 2013; Zengin, 2021).

 • Eğer bir kaynağın özellikle bir sayfası, paragrafı, bölümü kullanılıyorsa yazarların soy ismi ve yılına ek olarak sayfa numarası da verilmelidir.

(Taşkın, 2013, s. 129). Türkçe

(Taşkın, 2013, p. 129). İngilizce

 • Bir veya iki yazarlı çalışmalar için, her alıntıda yazar isimleri dâhil edilir. Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalarda, ilk kez kullanılıyor olsa bile, her alıntıda ilk yazar soy isminden sonra vd., (İngilizce metinlerde “et al.”) şeklinde kısaltılır. Parantezle alıntılamalarda iki yazarlı çalışmalarda yazar isimleri arasında “ve” yer alırken (İngilizce metinlerde “&”), metin içi alıntılarda yazar isimleri arasında “ve” (İngilizce metinlerde “and”) bulunur. Tablo ve şekillerde ise hem parantezle hem metin içi alıntılarda yazar isimleri arasında “ve” kullanılır.

Tablo 1. Türkçe Metin İçi Alıntılar

Yazar Türü Parantez İçinde
 Alıntısal Alıntı
Tek yazarlı
(Can, 2019)
Can (2019)
İki yazarlı
(Can ve Güneş, 2019)
Can ve Güneş (2009)
Üç ve daha fazla yazarlı
(Can vd., 2019)
Can vd. (2019)
Kısaltması bulunan;


    İlk alıntı
(Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2020)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2020)
   Sonraki alıntı
(DSÖ, 2020)
DSÖ (2020)
Kısaltması olmayan
(Ordu Üniversitesi, 2020) 
Ordu Üniversitesi (2020)

Tablo 2. İngilizce Metin İçi Alıntılar

Yazar Türü
Parantez İçinde
Alıntısal Alıntı
Tek yazarlı
(Can, 2019)
Can (2019)
İki yazarlı
(Can & Güneş, 2019)
Can and Güneş (2009)
Üç ve daha fazla yazarlı
(Can et al., 2019)
Can et al. (2019)
Kısaltması bulunan;


     İlk alıntı
(World Health Organisation [WHO], 2020)
World Health Organisation (WHO, 2020)
     Sonraki alıntı
(WHO, 2020)
WHO (2020)
Kısaltması olmayan
(Ordu University, 2020) 
Ordu University (2020)
 • Aynı yazar ve aynı tarihli iki farklı çalışmaya yer verildiğinde kaynaklar a, b şeklinde verilmelidir.

(Can, 2020a)

(Can, 2020b)

 • Aynı soyada sahip farklı yazarların kaynakları yer aldığında, yıl farklı olsa bile, metin içi alıntılarda ilk yazarın isminin baş harfleri de yazılır.

(N. Can vd., 2019; T. Can, 2004)

 • Eğer aynı kaynaktaki yazarlarının soyadı aynıysa, isimlerinin ilk harflerinin yazılmasına gerek yoktur.

(Can ve Can, 2020)

 • Doğrudan alıntılamalar tırnak içine alınır ve metin içi alıntılamada sayfa numarası da belirtilir.

Freud (1960) “Bir gün, geriye dönüp bakıldığında, en güzel yıllar en zorluk çekilenlerdir.” demiştir (s. 258).

Metin Sonu Kaynakça Gösterimi


Makale / Tek Yazarlı

Potts, G. F. (2011). Impact of reward and punishment motivation on behavior monitoring as indexed by the error-related negativity. International Journal of Psychophysiology, 81(3), 324-331. http://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2011.07.020 *

* Bazı yayınların doi numarası olmayabilir. Bu durumda makalenin bağlantı linki (URL) yazılmalıdır.

* İngilizce yazımı Türkçe ile aynı şekildedir.

Makale / İki Yazarlı

Martin, L. E. ve Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9

Yazım dili İngilizce olan makalelerde kaynakça gösterilirken “ve” yerine “,” (virgül) ve “&” işaretleri kullanılmaktadır.

Martin, L. E., & Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9 

Makale / Üç-Yirmi Arası Yazarlı

Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A. ve Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389-401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389

Makale 20 yazardan fazla ise; ilk 19 yazarın soyadı listelendikten sonra üç nokta (...) dan sonra son yazarın soyadı eklenir.

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40- year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–471. http://doi.org/fg6rf9 

Dergi ve Gazete

Ak, Ö. (2019, Nisan). Beyin hücrelerinde yeni bir iletişim şekli. Bilim ve Teknik, 6-7. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/beyin-hucrelerindeyeni-bir-iletisim-sekli 

Kitap

Karakaş, S. (2006). Bilnot bataryası el kitabı: Nöropsikolojik testler için araştırma ve geliştirme çalışmaları (2. Baskı). Dizayn Ofset.

Kitap Bölümü

Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma teknikleri (2. Baskı, s. 87- 125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi. Türkçe

Luck, S. J. (2014). A Broad Overview of the Event-Related Potential Technique. In An introduction to event-related potential technique (2nd ed., pp. 1-34). The MIT Press. İngilizce

Editörlü Kitap

Stuss, D. T. ve Knight, R. T. (Ed). (2002). Principles of frontal lobe functions. Oxford University Press.

Editörlü Kitap Bölümü

Özkan Ceylan, A. ve Bekçi, B. (2012). Algı. N. Güngör Ergan, B. Şahin Kütük ve R. Coştur (Ed.), Davranış bilimleri (s. 33- 53) içinde. Siyasal Kitabevi.

Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.

Birden fazla editör olması durumunda İngilizcede “Eds.” kısaltması yazılırken, Türkçede “Ed.” yazılır

Çeviri Kitap

Solso, R. L., Maclin, M. K. ve Maclin, O. H. (2009). Bilişsel psikoloji (2. Baskı). (A. Ayçiçeği-Dinn, Çev.). Kitabevi (Orijinal eserin basım tarihi 2004, 7. Baskı). Türkçe

Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900). İngilizce

Resmi Yayınlar ve Basıl Bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İstatistiklerle çocuk (Yayın no. 4581). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul Türkçe

National Institute of Mental Health (2020, Februray 10). Neural Signature Identifies People Likely to Respond to Antidepressant Medication [Press release]. https://www.nimh.nih.gov/news/sciencenews/2020/neural-signature-identifies-people-likely-torespond-to-antidepressant-medication.shtml İngilizce

Sempozyum Bildiri Kitabı/ Sözlü Sunum/Poster/Panel

Toplantı ve sempozyum bildirileri kitap veya süreli yayın formatında yayımlanabilir. Kitapta yayımlanmış bildiriler için kitap veya kitap bölümü formatı kullanılır. Derginin özel sayısında yayınlanan bildiriler için makale formatı kullanılır.

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., ve Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116 (Dergi)

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21 (Kitap)

Özkan, A. ve Şenyüz, L. (2004, Eylül, 7-11). Haloperidolün, farklı uyaranlar tarafından kontrol edilen, su elde etmeye yönelik edimsel davranış üzerindeki etkileri [Sözlü sunum]. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Sözlü Sunum (Türkçe)

Çakmak, Z., & Güre Duru, A. (2016, September, 15-19). The investigation of the relationship among mother’s reports of economic hardship, marital conflict and adolescent’s problem behaviors in the framework of the family stress model: A follow up study [Oral presentation]. XVth Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Spain. Sözlü Sunum (İngilizce)

Salman, F. ve Cangöz, B. (2016, Eylül, 5-7). Alzheimer tipi demansta iç kaynaklı ve dış kaynaklı dikkat: duygusal bağlam etkisi [Poster sunumu]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye. Poster Sunum (Türkçe)

Ozkan Ceylan, A. Yu, X., Burgess, J., & Potts, G. F. (2017, March). The role of reward and punishment motivation in attention: an ERP investigation [Poster presentation]. The meeting of Cognitive Neuroscience Society-24th Annual Meeting, San Francisco, United States. Poster Sunum (İngilizce)

Mestçi, S. (2018, Kasım, 15-17). Davranışsal bağımlılıklara genel bir bakış. F. Gökkaya (Oturum başkanı), Bağımlılığın diğer yüzü: Davranışsal bağımlılık içinde [Panel]. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye. Panel (Türkçe)

Geertsema, H. (2010, October, 1-3). teaching ethics to healthcare psychologists. In A. Koblicova (Chair), Teaching of ethics [Symposium]. 4th EFPA symposium on professional Ethics, Prague, Czech Republic. Panel (İngilizce)

Tez

Gökdağ, C. (2014). Otomatik düşünceler, fonksiyonel olmayan tutumlar ve mizaç ve karakter arasındaki ilişkiler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.

Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf 

İnternet Sayfası Kaynakları

Türk Psikologlar Derneği (2019, 26 Kasım). Mesleki mevzuat. https://www.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/meslekimevzuat-x654/ adresinden 21 Nİsan 2021 tarihinde alınmıştır.

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Retrieved September 2, 2020 from https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_1 

Kaynak gösterimi hakkında ayrıntılı bilgiye ve diğer kaynak türlerinin örnek gösterimine APA 7 web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Ethical Principles


Our journal is based on the ethical development and distribution of knowledge. Our journal adopts COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of conduct for journal publishers* published by the ethical COPE (Committee on Publication Ethics). In this respect, all stakeholders (authors, referees, editors, etc.) have the responsibility to comply with ethical standards and ethical principles.

* In place of the Code of Conduct, “Core Practices” were developed in 2017, which are valid for everyone who publishes scientific work (editors, journals, institutions).

For the ethical responsibilities of the Authors, Editors, and Reviewers, you can refer to the "Ethical Responsibilities" page.

Ethical Principles

 • All studies submitted to the journal are evaluated in terms of scientific contribution to the field, originality, and quality.
 • The articles to be sent to the journal should be prepared in accordance with the article template within the framework of the "Author Guidelines". Manuscripts can be sent back to the responsible author to be rearranged when deemed necessary.
 • Articles with insufficient narrative language may be excluded from the evaluation. Authors are advised to have the article reviewed in terms of language (English and/or Turkish) before submitting it.
 • Authors must upload the article and the "Copyright Transfer Form" to the system in the first submission. All legal responsibilities arising from the content of the articles to be published in the journal and legal responsibilities that may arise regarding copyrights belong entirely to the authors.
 • In our journal, the use of "ORCID" number has been made compulsory in accordance with international acceptances at the stage of article submission. Authors should also indicate their ORCID numbers when submitting the article. 
 • The articles sent to our journal use "Turnitin" or "i-Thenticate" software to detect plagiarism. "Bibliography" is excluded in plagiarism scans. If the similarity rate is above 25% in the submitted articles, the article is rejected without starting the peer-review process. The similarity rate for a single source should be less than 4%. If it is high, the article is sent back to the responsible author for editing and re-uploading. Although the similarity rate is below 25%, if it is against ethical principles, it is rejected regardless of the similarity rate.


• Among the authors who submitted articles to Ordu University Journal of Science and Technology; No fee is charged for processes such as application, evaluation, and publication.
• No royalties are paid to the authors for the published articles.