Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi

Year 2021, Volume: 6 Issue: 3, 404 - 412, 05.09.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.903129

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sağlık alanında şiddetin tıp fakültesi öğrencilerinin kaygı durumunu, umut düzeyini ve mesleğe bakışına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı kesitsel araştırma; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 4. 5. ve 6. Sınıf 214 öğrenciye anket formu, Sürekli Kaygı Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların 132’si (%61,7) şiddete tanık olmuştur. Şiddete tanık olan öğrencilerin 123’ü (%93,2) sözel, 15’i (%11,4) fiziksel, 6’sı (%4,5) hem sözel hem fiziksel şiddete tanık olmuştur. Katılımcıların 50’si (%23,5) şiddete maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalan öğrencilerin 48’i (%96,0) sözel, 2’si (%4,0) fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Sürekli Kaygı ölçeği sınıflamasına göre öğrencilerin 33’ü (%15,4) düşük kaygı, 174’ü (%81,8) orta kaygı, 6’sı (%2,8) yüksek kaygı düzeyi olarak bulunmuştur. Beck umutsuzluk ölçeği sınıflamasına göre öğrencilerin 65’i (%30,4) umutsuz değil, 81’i (%37,9) hafif umutsuz, 49’u (%22,9) orta umutsuz, 19’u (%8,9) ileri umutsuz olarak bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmaya göre, sağlıkta şiddete tanık olma ve maruz kalma tıp fakültesinde öğrencilik döneminden itibaren başlamaktadır. 

Thanks

KSBÜ Tıp Fakültesi Dönem 4,5 ve 6 öğrencilerine teşekkür ederiz

References

 • World Health Organization. Definition and typology of violence. https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/#:~:text=This%20typology%20distinguishes%20four%20modes,to%20the%20victim%2Dperpetrator%20relationship. Erişim tarihi 28 Temmuz 2020.
 • Saines JC. Violence and aggression in A&E: Recommendations for action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8-12. doi:10.1016/s0965-2302(99)80094-0
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökşen C, Arı Yılmaz D, Yıldırım C. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet. JAEM. 2012;11:115-124.
 • Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011;2(1):9-16.
 • Kuruöz G. Acil serviste hasta ve hasta yakınlarına göre sağlıkta şiddet. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi. Aydın, Türkiye. 2016.
 • Dilmaç B, Hamarta E, Arslan C. Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve denetim odaklarının bağlanma stilleri açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009;9(1):127-159.
 • Spielberger CD, Gorsuch RC, Luschene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Invenntory. California: Consulting Psychologists Press; 1970.
 • Öner N, Le Compte A. Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı. 2. Basım. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1998.
 • Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: the hopelessness scale. J. Consult Clin Psychol. 1974;42(2):861-868. doi:10.1037/h0037562
 • Durak A, Palabıyıkoğlu R. Beck umutsuzluk ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi. 1994;2(2):311-319. doi:10.1501/Kriz_0000000071
 • Özcan N, Bilgin H. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: sistematik derleme. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(6):1442-1456.
 • Tohidnia MR, Rostami R, Moradi Ghomshei S, Moradi S, Abbasi Azizi S. Incidence rate of physical and verbal violence inflicted by patient and their companions on the radiology department staff of educational hospitals of medical university, Kermanshah, 2017. Radiol Med. 2019;124(1):14-18.
 • Zhu G, Khee Tan T. Medical student mistreatment by patients in the clinical environment: prevalence and management. Singapore Med J. 2019;60(7):353-358.
 • Yalınbaş SS, Bulut F, Civaner MM. Sağlıkta şiddet tıp öğrencilerinin mesleğe ve hastalara bakışını nasıl etkiliyor? Bir fakülte örneği. Toplum ve Hekim. 2018:33(2):148-160.
 • Sahip Karakaş T, Gamsızkan Z, Cangür Ş. Exposure of violence and its effects on health care workers. Konuralp Medical Journal. 2021;13(2):327-333.
 • Turla A, Aydın B, Ünlü B. İntern hekimlerin hekime yönelik şiddet konusunda yaşanmışlıkları ve düşünceleri. Adli Tıp Bülteni. 2012;17(1):5-11.
 • Aslan Ş, Yağcı Özen M, Güzel Ş. Sağlıkta şiddet: Retrospektif bir inceleme. JSHSR. 2019;6(44):3636-3643.
 • Kayhan Tetik B, Gözükara Bağ H, Paksoy N, Tural C, Gedik I, Sertkaya S. İnönü üniversitesi tıp fakültesi 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinin gözünden hekime şiddet nedenleri. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(4):390-394.
 • Er T, Ayoğlu FN, Açıkgöz B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turk J Public Health. 2021;19(1):69-78.
 • Demirbaş N, Karaoğlu N. Hekim ve hekim adaylarının hekime yönelik şiddet algıları: Bir ön çalışma. Genel Tıp Derg. 2021;31(2)130-134.
 • İnanıcı S, Yardımcı G, Yüksel R, Binatamir Y. Tıp fakültesi 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin hekime yönelik şiddet deneyimleri ve şiddetin nedenine ilişkin atıfları, hasta beklentisini yönetme becerileri ve başa çıkma stilleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020;19(58):73-88.
 • Hıdıroğlu S, Tanrıöver Ö, Tosun M, ve ark. Birinci basamak sağlık çalışanlarının şiddete maruziyet düzeyleri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Jour Turk Fam Phy. 2019;10(4):173-184. doi:10.15511/tjtfp.19.00473
 • Edirne T, Aslan S, Acar N, ve ark. Hekim dışı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sıklığı ve özellikleri. Smyrna Tıp Dergisi. 2015;5(3):35-41.
 • Köksal Yasin Y, Öztürk S, Dereboy ÇG, Okyay P. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygıları üzerine kalitatif bir araştırma, Aydın. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018;17(52): 35-49.
 • Yaşayancan Ö, Bulut YE, Usta İ, Çıtıl R, Eğri M. Araştırma görevlilerinin yaşam biçimleri ve şiddete maruz kalma durumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;7 (1): 46-61.
 • Dağtekin G, Dalkılıç MB, Çakıcı F, ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinde gelecek kaygısı, depresyon ve stres ilişkisinin değerlendirilmesi. T.Tıp Öğr. Arş. D. 2020; 2:(3):135-142.
 • Cihan FG, Kutlu R, Karademirci MM. İntörn doktorların stresle başa çıkma durumları ile gelecek kaygı düzeyleri. JAREM. 2017;7(3):122-127.

Violence in Health: The Effect on Medical Faculty Students Perspective on Profession

Year 2021, Volume: 6 Issue: 3, 404 - 412, 05.09.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.903129

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the effect of violence in the field of health on the anxiety, hope level and view of the profession of medical students.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study; Questionnaire form, Trait Anxiety Scale, Beck Hopelessness Scale was applied to 214 students of 4th, 5th and 6th grades at Kütahya University of Health Sciences Faculty of Medicine.
Results: 132 (61.7%) of the participants witnessed violence. 123 (93.2%) of the students who witnessed violence witnessed verbal, 15 (11.4%) physical, 6 (4.5%) witnessed verbal and physical violence 50 of the participants (23.5%) were exposed to violence. 48 (96.0%) of the students exposed to violence were exposed to verbal and 2 (4.0%) were exposed to physical violence. According to the Trait Anxiety Scale classification, 33 (15.4%) of the students were found to have low anxiety, 174 (81.8%) had moderate anxiety, and 6 (2.8%) had high anxiety. According to the Beck hopelessness scale classification, 65 (30.4%) of the students are not hopeless, 81 (37.9%) are slightly hopeless, 49 (22.9%) are moderately hopeless, 19 (8.9%) are forward was found to be hopeless.
Conclusion: According to this study, witnessing and exposure to violence in health begins in the medical school from the student period. 

References

 • World Health Organization. Definition and typology of violence. https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/#:~:text=This%20typology%20distinguishes%20four%20modes,to%20the%20victim%2Dperpetrator%20relationship. Erişim tarihi 28 Temmuz 2020.
 • Saines JC. Violence and aggression in A&E: Recommendations for action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8-12. doi:10.1016/s0965-2302(99)80094-0
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökşen C, Arı Yılmaz D, Yıldırım C. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet. JAEM. 2012;11:115-124.
 • Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011;2(1):9-16.
 • Kuruöz G. Acil serviste hasta ve hasta yakınlarına göre sağlıkta şiddet. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi. Aydın, Türkiye. 2016.
 • Dilmaç B, Hamarta E, Arslan C. Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve denetim odaklarının bağlanma stilleri açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009;9(1):127-159.
 • Spielberger CD, Gorsuch RC, Luschene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Invenntory. California: Consulting Psychologists Press; 1970.
 • Öner N, Le Compte A. Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı. 2. Basım. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1998.
 • Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: the hopelessness scale. J. Consult Clin Psychol. 1974;42(2):861-868. doi:10.1037/h0037562
 • Durak A, Palabıyıkoğlu R. Beck umutsuzluk ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi. 1994;2(2):311-319. doi:10.1501/Kriz_0000000071
 • Özcan N, Bilgin H. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: sistematik derleme. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(6):1442-1456.
 • Tohidnia MR, Rostami R, Moradi Ghomshei S, Moradi S, Abbasi Azizi S. Incidence rate of physical and verbal violence inflicted by patient and their companions on the radiology department staff of educational hospitals of medical university, Kermanshah, 2017. Radiol Med. 2019;124(1):14-18.
 • Zhu G, Khee Tan T. Medical student mistreatment by patients in the clinical environment: prevalence and management. Singapore Med J. 2019;60(7):353-358.
 • Yalınbaş SS, Bulut F, Civaner MM. Sağlıkta şiddet tıp öğrencilerinin mesleğe ve hastalara bakışını nasıl etkiliyor? Bir fakülte örneği. Toplum ve Hekim. 2018:33(2):148-160.
 • Sahip Karakaş T, Gamsızkan Z, Cangür Ş. Exposure of violence and its effects on health care workers. Konuralp Medical Journal. 2021;13(2):327-333.
 • Turla A, Aydın B, Ünlü B. İntern hekimlerin hekime yönelik şiddet konusunda yaşanmışlıkları ve düşünceleri. Adli Tıp Bülteni. 2012;17(1):5-11.
 • Aslan Ş, Yağcı Özen M, Güzel Ş. Sağlıkta şiddet: Retrospektif bir inceleme. JSHSR. 2019;6(44):3636-3643.
 • Kayhan Tetik B, Gözükara Bağ H, Paksoy N, Tural C, Gedik I, Sertkaya S. İnönü üniversitesi tıp fakültesi 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinin gözünden hekime şiddet nedenleri. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(4):390-394.
 • Er T, Ayoğlu FN, Açıkgöz B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turk J Public Health. 2021;19(1):69-78.
 • Demirbaş N, Karaoğlu N. Hekim ve hekim adaylarının hekime yönelik şiddet algıları: Bir ön çalışma. Genel Tıp Derg. 2021;31(2)130-134.
 • İnanıcı S, Yardımcı G, Yüksel R, Binatamir Y. Tıp fakültesi 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin hekime yönelik şiddet deneyimleri ve şiddetin nedenine ilişkin atıfları, hasta beklentisini yönetme becerileri ve başa çıkma stilleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020;19(58):73-88.
 • Hıdıroğlu S, Tanrıöver Ö, Tosun M, ve ark. Birinci basamak sağlık çalışanlarının şiddete maruziyet düzeyleri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Jour Turk Fam Phy. 2019;10(4):173-184. doi:10.15511/tjtfp.19.00473
 • Edirne T, Aslan S, Acar N, ve ark. Hekim dışı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sıklığı ve özellikleri. Smyrna Tıp Dergisi. 2015;5(3):35-41.
 • Köksal Yasin Y, Öztürk S, Dereboy ÇG, Okyay P. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygıları üzerine kalitatif bir araştırma, Aydın. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018;17(52): 35-49.
 • Yaşayancan Ö, Bulut YE, Usta İ, Çıtıl R, Eğri M. Araştırma görevlilerinin yaşam biçimleri ve şiddete maruz kalma durumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;7 (1): 46-61.
 • Dağtekin G, Dalkılıç MB, Çakıcı F, ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinde gelecek kaygısı, depresyon ve stres ilişkisinin değerlendirilmesi. T.Tıp Öğr. Arş. D. 2020; 2:(3):135-142.
 • Cihan FG, Kutlu R, Karademirci MM. İntörn doktorların stresle başa çıkma durumları ile gelecek kaygı düzeyleri. JAREM. 2017;7(3):122-127.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research article
Authors

Muammer YILMAZ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8728-7635
Türkiye


Melike TELLİOĞLU
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-8507-3257
Türkiye


İnci ARIKAN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-5060-7722
Türkiye

Publication Date September 5, 2021
Submission Date March 25, 2021
Acceptance Date July 15, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 6 Issue: 3

Cite

AMA
YILMAZ M, TELLİOĞLU M, ARIKAN İ. Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi. OTJHS. September 2021;6(3):404-412. doi:10.26453/otjhs.903129

Creative Commons License

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi [Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS)] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Click here to get help about article submission processes and "Copyright Transfer Form".