Research Article
BibTex RIS Cite

COVID-19 Pandemi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanların İş Aile Yaşam Dengesi ve Tükenmişliğinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 175 - 184, 06.06.2023
https://doi.org/10.26453/otjhs.1172021

Abstract

Amaç: Araştırma, COVID-19 pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanların iş aile yaşam dengesi ve tükenmişliklerinin incelenmesi amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metot: Araştırma kesitsel tanımlayıcıdır. Anket formu online olarak kadın sağlık çalışanlarına gönderildi. Anketlere geri dönüş sağlayan 305 kadın sağlık çalışanı araştırmaya dahil edildi. Veriler, tanıtıcı bilgi formu, İş Aile Yaşam Dengesi Ölçeği (İAYDÖ), Maslach Tükenmişlik Anketi (MBI) kullanılarak toplandı.
Bulgular: Araştırmada kadın sağlık çalışanların İAYDÖ toplam puan ortalaması 3,14±.0,66 ; “İşin Aileye Olumsuz Etkisi” alt boyut puan ortalaması 2,30±1,10; “Ailenin İşe Olumsuz Etkisi ” alt boyut puan ortalaması 3,75±1,19ve “İş- Aile Uyumu “alt boyut puan ortalaması 3.91±0.78 olarak bulundu. MTÖ toplam puan ortalaması 46,19±13,51; “Duygusal tükenme” alt boyut puan ortalaması 19,80±8.57; “Duyarsızlaşma” alt boyut puan ortalaması 6,72± 4,90; “ Kişisel başarı” alt boyut puan ortalaması 19,66±5,39 olarak saptandı. İAYDÖ ile MTÖ toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde bir ilişki olduğu saptandı.
Sonuç: Kadın sağlık çalışanlarının iş-aile yaşam dengelerinin orta düzeyde olduğu, işin aileye olumsuz etkisinin ise en düşük puanı aldığı saptandı. Kadın sağlık çalışanların tükenmişliklerinin yüksek düzeyde olduğu saptandı. Kadın sağlık çalışanlarının iş-aile-yaşam dengeleri bozuldukça tükenmişliklerinin arttığı saptandı.

Supporting Institution

yok

Project Number

yok

References

 • 1. WHO. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Date of access. 20.08.2021
 • 2. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic 2020 [Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Date of access. 20.08.2021
 • 3. Li G, Miao J, Wang H, et al. Psychological impact on women health workers involved in COVID-19 outbreak in Wuhan: a cross-sectional study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2020;
 • 4. Kavas BN, Develi A. Çalişma Yaşamindaki Sorunlar Bağlaminda Covid-19 Pandemİsİnİn Kadin Sağlik Çalişanlari Üzerindeki Etkİsi. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;(2):84-112.
 • 5. Terry DL, & Woo, M. J. . Burnout, job satisfaction, and work-family conflict among rural medical providers. . Psychology, Health & Medicine, 1-8. 2020;1-8.
 • 6. Seo HY, Lee DW, Nam S, et al. Burnout as a Mediator in the Relationship between Work-Life Balance and Empathy in Healthcare Professionals. Psychiatry Investigation. 2020;17((9)):951.
 • 7. Hjálmsdóttir A, & Bjarnadóttir, V. S. “I have turned into a foreman here at home”: Families and work–life balance in times of COVID‐19 in a gender equality paradise. Gender, Work & Organization. 2020;
 • 8. Huang SL, Li, R. H., Fang, S. Y., & Tang, F. C. . Work Hours and Difficulty in Leaving Work on Time in Relation to Work-to-Family Conflict and Burnout Among Female Workers in Taiwan. . International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17((2)):605.
 • 9. Roslan NS, Yusoff MSB, Razak AA, Morgan K. Burnout Prevalence and Its Associated Factors among Malaysian Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic: An Embedded Mixed-Method Study. Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2021:90.
 • 10. Gupta P, & Srivastava, S. . Work–life conflict and burnout among working women: a mediated moderated model of support and resilience. International Journal of Organizational Analysis. 2020;
 • 11. Navajas-Romero V, Ariza-Montes, A., & Hernández-Perlines, F. Analyzing the Job Demands-Control-Support Model in Work-Life Balance: A Study among Nurses in the European Context. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17((8)):2847.
 • 12. Sevgin H, Çetin B. Eğitim araştırmalarında güç analizi ve bir uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;14(1):1462-1480.
 • 13. Apaydın Ç. Öğretim Üyelerinin İşe Bağımlılık Düzeyi ile İş-Yaşam Dengesi ve İş-Aile Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi,; 2011.
 • 14. Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. presented at: VIIUlusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, 143-154 1992;
 • 15. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior. 1981;2(2):99-113.
 • 16. Akbaş ÖZ, Dursun C. Koronavİrüs (Covid-19) Pandemİsİ Sürecİnde Özel Alanina Kamusal Alani Siğdiran Çalişan Anneler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(5):78-94.
 • 17. Akın A, Ulukök E, Arar T. İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;19(1):113-124.
 • 18. Karavardar G. İş Yaşaminda Farkindalik: İş-Aİle Dengesİ Ve İş Performansi İle İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015;13(1):186-199.
 • 19. Topgül S. İş ve Aile Yaşamı Dengesi (zliği) nin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Journal of Management & Economics. 2016;23(1)
 • 20. Çetinoğlu D, Mesci Z, Öncü MA. Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019;10(2):27-44.
 • 21. Evcili F, Demirel G. Covid-19 Pandemisi’nin Kadın Sağlığına Etkileri ve Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Fen ve Sağlık Dergisi. 2020;1(2):1-2.
 • 22. Öztürk Y, Üstünalan D, Metin B. Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları. Feminist Tahayyül. 2020;1(2):185-225.
 • 23. TUİK. TUİK. Zaman kullanım araştırması, 2014-2015. . Accessed 08.01.2021, 2021. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627
 • 24. OECD. Balancing paid work, unpaid work and leisure. . Accessed 08.01.2021, 2021. https://www.oecd.org/gender/balancing-paid-work-unpaid-work-and-leisure.htm
 • 25. Waste management an essential public service in the fight to beat COVID-19 | UNEP - UN Environment Programme. Accessed 08.01.2021, 2021. http://www.unep.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
 • 26. Coronavirus leaves China with mountains of medical waste | South China Morning Post. Accessed 08.01.2021, 2020. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074722/coronavirus-leaves-china-mountains-medical-waste
 • 27. Uzun LN, Mayda AS. Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi. 2020;12(1)
 • 28. Başar U. Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Nedenleri, Sonuçları ve Önleyici Stratejiler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi. 2020;2(7):303-309. 29. Durmuş M, Gerçek A, Çiftci N. Hemşirelerin yaşam kaliteleri ile tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;6(2):279-286.
 • 30. Tuğsal T. The Mediator Role Of Social Support Amid Work-Life Balance And Burnout Of Employees'in The Context Of Coronavirus Pandemic Precautions And Social Isolation. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;13(1):6-18. 31. Kütükçü E, Kocataş S. Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sigara İçme Durumları Arasındaki İlişki. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2019;1(3):84-102.
 • 32. Yilmaz G, Durmaz G. Pediatri Hemşirelerinin Empatik Eğilim, Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2019;6(2)
 • 33. Çankaya M. COVID-19 pandemisi ve sağlık çalışanlarının iyilik hali değişimi. 2020;
 • 34. Yüncü V, Yilan Y. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Igd Univ Jour Soc Sci. 2020:373-401.
 • 35. Yağmur Y. COVID-19’un Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri. In: Aylaz R, Yıldız E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.
 • 36. Saatçi E. COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2020;24(3):153-166.
 • 37. Polat ÖP, Coşkun FLZ. COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları ile Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2020;4(2):51-58.
 • 38. Aylaz R. Salgın Döneminde Yaşlı ve Bakımı. In: Aylaz R, Yıldız E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.
 • 39. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. New England Journal of Medicine. 2020;
 • 40. Shanafelt T, Ripp J, Trockel M. Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. Jama. 2020;323(21):2133-2134.
 • 41. Cengiz Z. Salgının Sağlık Personeli Üzerindeki Etkileri. In: AYLAZ R, YILDIZ. E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.

Examination of Female Healthcare Professionals’ Work-Family Life Balance and Burnout Within the COVID-19 Period

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 175 - 184, 06.06.2023
https://doi.org/10.26453/otjhs.1172021

Abstract

Objective: The study aimed at female healthcare professionals’ work-family life balance and burnout levels during the COVID-19 pandemic.
Materials and Methods: The study has a cross-sectional descriptive design. The questionnaire forms were sent to female healthcare professionals online. A total of 305 female healthcare professionals who answered the questionnaire were included. Data were collected using the “Descriptive Information Form”, “Work-Family Life Balance Scale (WFLBS)”, and “Maslach Burnout Inventory (MBI)."
Results: In the study, female healthcare professionals’ mean WFLBS score was 3.14±0.66; “Negative Impacts of Work on Family” subscale mean score was 2.30±1.10; “Negative Impacts of Family on Work” subscale mean score was 3.75±1.19 and “Work-Family Accordance” subscale mean score was 3.91±0.78. Mean MBI score was found as 46.19±13.51, while mean scores were found as 19.80±8.57 for “Emotional Exhaustion”, 6.72± 4.90 for “Depersonalization”, and 19.66±5.39 for “Personal Accomplishment” subscales. A negative correlation was found between the overall mean scores of the WFLBS and the MBI.
Conclusion: It was found that work-family life balance of female healthcare professionals was moderate, and the lowest score was found in the negative effect of the job on the family. It found that as work-family life balance of female healthcare professionals deteriorated, their burnout levels increased.

Project Number

yok

References

 • 1. WHO. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Date of access. 20.08.2021
 • 2. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic 2020 [Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Date of access. 20.08.2021
 • 3. Li G, Miao J, Wang H, et al. Psychological impact on women health workers involved in COVID-19 outbreak in Wuhan: a cross-sectional study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2020;
 • 4. Kavas BN, Develi A. Çalişma Yaşamindaki Sorunlar Bağlaminda Covid-19 Pandemİsİnİn Kadin Sağlik Çalişanlari Üzerindeki Etkİsi. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;(2):84-112.
 • 5. Terry DL, & Woo, M. J. . Burnout, job satisfaction, and work-family conflict among rural medical providers. . Psychology, Health & Medicine, 1-8. 2020;1-8.
 • 6. Seo HY, Lee DW, Nam S, et al. Burnout as a Mediator in the Relationship between Work-Life Balance and Empathy in Healthcare Professionals. Psychiatry Investigation. 2020;17((9)):951.
 • 7. Hjálmsdóttir A, & Bjarnadóttir, V. S. “I have turned into a foreman here at home”: Families and work–life balance in times of COVID‐19 in a gender equality paradise. Gender, Work & Organization. 2020;
 • 8. Huang SL, Li, R. H., Fang, S. Y., & Tang, F. C. . Work Hours and Difficulty in Leaving Work on Time in Relation to Work-to-Family Conflict and Burnout Among Female Workers in Taiwan. . International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17((2)):605.
 • 9. Roslan NS, Yusoff MSB, Razak AA, Morgan K. Burnout Prevalence and Its Associated Factors among Malaysian Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic: An Embedded Mixed-Method Study. Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2021:90.
 • 10. Gupta P, & Srivastava, S. . Work–life conflict and burnout among working women: a mediated moderated model of support and resilience. International Journal of Organizational Analysis. 2020;
 • 11. Navajas-Romero V, Ariza-Montes, A., & Hernández-Perlines, F. Analyzing the Job Demands-Control-Support Model in Work-Life Balance: A Study among Nurses in the European Context. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17((8)):2847.
 • 12. Sevgin H, Çetin B. Eğitim araştırmalarında güç analizi ve bir uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;14(1):1462-1480.
 • 13. Apaydın Ç. Öğretim Üyelerinin İşe Bağımlılık Düzeyi ile İş-Yaşam Dengesi ve İş-Aile Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi,; 2011.
 • 14. Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. presented at: VIIUlusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, 143-154 1992;
 • 15. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior. 1981;2(2):99-113.
 • 16. Akbaş ÖZ, Dursun C. Koronavİrüs (Covid-19) Pandemİsİ Sürecİnde Özel Alanina Kamusal Alani Siğdiran Çalişan Anneler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(5):78-94.
 • 17. Akın A, Ulukök E, Arar T. İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;19(1):113-124.
 • 18. Karavardar G. İş Yaşaminda Farkindalik: İş-Aİle Dengesİ Ve İş Performansi İle İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015;13(1):186-199.
 • 19. Topgül S. İş ve Aile Yaşamı Dengesi (zliği) nin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Journal of Management & Economics. 2016;23(1)
 • 20. Çetinoğlu D, Mesci Z, Öncü MA. Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019;10(2):27-44.
 • 21. Evcili F, Demirel G. Covid-19 Pandemisi’nin Kadın Sağlığına Etkileri ve Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Fen ve Sağlık Dergisi. 2020;1(2):1-2.
 • 22. Öztürk Y, Üstünalan D, Metin B. Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları. Feminist Tahayyül. 2020;1(2):185-225.
 • 23. TUİK. TUİK. Zaman kullanım araştırması, 2014-2015. . Accessed 08.01.2021, 2021. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627
 • 24. OECD. Balancing paid work, unpaid work and leisure. . Accessed 08.01.2021, 2021. https://www.oecd.org/gender/balancing-paid-work-unpaid-work-and-leisure.htm
 • 25. Waste management an essential public service in the fight to beat COVID-19 | UNEP - UN Environment Programme. Accessed 08.01.2021, 2021. http://www.unep.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
 • 26. Coronavirus leaves China with mountains of medical waste | South China Morning Post. Accessed 08.01.2021, 2020. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074722/coronavirus-leaves-china-mountains-medical-waste
 • 27. Uzun LN, Mayda AS. Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi. 2020;12(1)
 • 28. Başar U. Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Nedenleri, Sonuçları ve Önleyici Stratejiler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi. 2020;2(7):303-309. 29. Durmuş M, Gerçek A, Çiftci N. Hemşirelerin yaşam kaliteleri ile tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;6(2):279-286.
 • 30. Tuğsal T. The Mediator Role Of Social Support Amid Work-Life Balance And Burnout Of Employees'in The Context Of Coronavirus Pandemic Precautions And Social Isolation. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;13(1):6-18. 31. Kütükçü E, Kocataş S. Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sigara İçme Durumları Arasındaki İlişki. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2019;1(3):84-102.
 • 32. Yilmaz G, Durmaz G. Pediatri Hemşirelerinin Empatik Eğilim, Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2019;6(2)
 • 33. Çankaya M. COVID-19 pandemisi ve sağlık çalışanlarının iyilik hali değişimi. 2020;
 • 34. Yüncü V, Yilan Y. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Igd Univ Jour Soc Sci. 2020:373-401.
 • 35. Yağmur Y. COVID-19’un Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri. In: Aylaz R, Yıldız E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.
 • 36. Saatçi E. COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2020;24(3):153-166.
 • 37. Polat ÖP, Coşkun FLZ. COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları ile Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2020;4(2):51-58.
 • 38. Aylaz R. Salgın Döneminde Yaşlı ve Bakımı. In: Aylaz R, Yıldız E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.
 • 39. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. New England Journal of Medicine. 2020;
 • 40. Shanafelt T, Ripp J, Trockel M. Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. Jama. 2020;323(21):2133-2134.
 • 41. Cengiz Z. Salgının Sağlık Personeli Üzerindeki Etkileri. In: AYLAZ R, YILDIZ. E, eds. Yeni Koronavirüs Hastaliğinin Toplum Üzerİne Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşimlari İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research article
Authors

Gülcan Bahçecioğlu Turan 0000-0002-0061-9490

Özlem Koç 0000-0002-6751-1206

Filiz Ersöğütçü 0000-0002-5334-4830

Project Number yok
Early Pub Date May 31, 2023
Publication Date June 6, 2023
Submission Date September 7, 2022
Acceptance Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

AMA Bahçecioğlu Turan G, Koç Ö, Ersöğütçü F. Examination of Female Healthcare Professionals’ Work-Family Life Balance and Burnout Within the COVID-19 Period. OTJHS. June 2023;8(2):175-184. doi:10.26453/otjhs.1172021

Creative Commons License

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi [Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS)] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Click here to get help about article submission processes and "Copyright Transfer Form".