Art and Literature
BibTex RIS Cite

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ORGANIZED WITHIN THE SCOPE OF BALKANFILA: THE CASE OF TURKEY

Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 28 - 52, 22.06.2023

Abstract

With this study, which focuses on Balkanfila organizations, it is aimed to determine and evaluate the Balkanfila-themed philatelic objects put into circulation in Turkey between 1966-2007. This study, which is based on qualitative research, has been advanced through the document scanning (document analysis) approach, which is one of the data collection methods. The fiction of the study has been tried to be created through written documents and visual contents, which are considered as documents. Care has been taken to ensure that the references used while creating the content are original (primary) sources. In this study, in which document analysis and visual research were used together, the sources on Balkanfila were scanned first. Afterwards, the information and documents obtained were compared with the contents of the Balkanfila corporate website. After ensuring the uniformity in the information, an original content was tried to be created. document analysis; Through magazines, books, bulletins and corporate publications, the visual content is Balkanfila II., Balkanfila IV., Balkanfila VIII., which were put into circulation in Turkey between 1966-2007 within the scope of Balkanfila organizations. and Balkanfila XIV themed philatelic objects. Within the scope of the study, philatelic examinations were made on the Pulhane website and a total of 8 postage stamps, 3 commemorative blocks, 4 first day envelopes and 1 maximum card were determined on 4 different emission subjects covering the relevant years. In the ongoing process, the semiotic analysis of the study was tried to be made by taking into account the title of Balkanfila organizations. As a result, it has been deduced that the phenomenon of exhibition, organization and fair has a direct impact on the relations between the masses and that such activities that bring different nations together have a decisive influence on socio-cultural and political relations as well as.

References

 • Balkanfila. (t.y.). Balkanfila fuarları. Erişim tarihi: 20.02.2023, http://balkanfila.eu/pag/history.php
 • Balkanfila. (2016). 5-9 Mayıs, Tiran ulusal sanat galerisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.shksh.al/pdf/Balkanfila_2016_Revista.pdf
 • Civelek, M. ve Türkay, O. (2020). Göstergebilimin kuramsal açıdan incelenmesine yönelik bir araştırma. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 771-787. doi.org/10.29023/alanyaakademik.683974
 • Fotokart. (1966). 1966 Balkanfila posta pulu sergisi FDC. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.fotokart.shop/urun/1966-balkanfila-posta-pulu-sergisi-fdc-106612/
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Pereira, P. V. (Ed.). (2007, Haziran). Balkanfila XIV pul sergisi yaklaşırken Ekim 28-3 Kasım 2OO7. Fepa News, 2(11), 78-79.
 • Philatelic News. (1973, Eylül 30). The Romania News Agency, (11), 24. https://www.google.com.tr/books/edition/Romania/qKURQEgyOfMC? hl=tr&gbpv=1&dq=Philatelic+News.+Romania+News+Agency&pg=RA8-PP5&printsec=frontcover
 • Pirc, I. (2022). News from the Balkanfila working group. Fepa News, 2 (40), 18. https://www.postoveznamky.sk/files/FEPA_News_40_January_2022.pdf
 • Pulhane. (1966a). Balkanfila II Balkan ülkeleri pul sergisi. Erişim tarihi: 18.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k196609.html
 • Pulhane. (1966b). Balkanfila II Balkan ülkeleri pul sergisi bloğu. Erişim tarihi: 18.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k196610.html
 • Pulhane. (1973a). Balkanfila IV-Balkan ülkeleri pul sergisi-İzmir 1973. Erişim tarihi: 24.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k197313.html
 • Pulhane. (1973b). Balkanfila IV-Balkan ülkeleri pul sergisi-İzmir 1973 tanıtım pulu. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k197311.html
 • Pulhane. (1981a). Balkanfila VIII pul sergisi tanıtım pulu. Erişim tarihi: 24.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k198101.html
 • Pulhane. (1981b). Atatürk'ün doğumunun 100. yılı-Balkanfila VIII pul sergisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k198113.html
 • Pulhane. (2007). Balkanfila XIV pul sergisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k200718.html
 • Serbia, V. M. (2022, Aralık). Balkanfila XIX. Flash Fedaration Internactionale de Philatelie, (134), 31. https://www.f-i-p.ch/wp-content/uploads/FLASH-134-FInal2.pdf
 • Sönmez, C. (2015). Yarının Dünyası’nda Türkiye: 1939 New York dünya sergisi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15(31), 289-332. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25537/269405
 • Wach, E. ve Ward, R. (2013, Ağustos 1). Learning about qualitative document analysis. Erişim tarihi: 12.04.2023, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2989
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Balkanfila Kapsamında Düzenlenen Uluslararası Organizasyonlar: Türkiye Örneği

Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 28 - 52, 22.06.2023

Abstract

Balkanfila organizasyonlarını odağına alan bu çalışma ile 1966-2007 yılları arasında Türkiye’de tedavüle çıkartılan Balkanfila konulu filatelik nesnelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma esasına dayanan bu çalışma veri toplama yöntemlerinden biri olan belge tarama (doküman analizi) yaklaşımı üzerinden ilerletilmiştir. Çalışmanın kurgusu ise doküman olarak değerlendirilen yazılı belgeler ve görsel içerikler üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır. İçerik oluşturulurken kullanılan referansların orijinal (birincil) kaynaklar olmasına ayrıca dikkat edilmiştir. Doküman analizi ve görsel araştırmanın bir arada kullanıldığı bu çalışmada öncelikle Balkanfila konulu kaynaklar taranmış sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler Balkanfila kurumsal web adresindeki içeriklerle karşılaştırılmıştır. Bilgilerdeki yeknesaklık sağlandıktan sonra özgün bir içerik oluşturulmaya çalışılmıştır. Doküman analizi; dergi, kitap, bülten ve kurumsal yayınlar üzerinden oluşturulurken, görsel içerik ise Balkanfila organizasyonları kapsamında 1966-2007 yılları arasında Türkiye’de tedavüle çıkartılan Balkanfila II., Balkanfila IV., Balkanfila VIII. ve Balkanfila XIV. konulu filatelik nesneler üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında pulhane web sitesi üzerinden filatelik incelemeler yapılmış ve ilgili yıllar arasını kapsayan 4 farklı emisyon konusu üzerinde toplam 8 adet posta pulu ile 3 adet anma bloku, 4 adet ilk gün zarfı ve 1 adet maksimum kart tespit edilmiştir. Devam eden süreçte ise Balkanfila organizasyonları başlığı dikkate alınarak çalışmanın göstergebilimsel analizi yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak sergi, organizasyon ve fuar olgusunun kitleler arasındaki ilişkiler üzerinde doğrudan etkili olduğu ve farklı ulusları bir araya getiren bu tür etkinliklerin iktisadi faaliyetlerin yanı sıra sosyokültürel ve politik ilişkiler üzerinde belirleyiciliği olduğu çıkarımında bulunulmuştur.

References

 • Balkanfila. (t.y.). Balkanfila fuarları. Erişim tarihi: 20.02.2023, http://balkanfila.eu/pag/history.php
 • Balkanfila. (2016). 5-9 Mayıs, Tiran ulusal sanat galerisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.shksh.al/pdf/Balkanfila_2016_Revista.pdf
 • Civelek, M. ve Türkay, O. (2020). Göstergebilimin kuramsal açıdan incelenmesine yönelik bir araştırma. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 771-787. doi.org/10.29023/alanyaakademik.683974
 • Fotokart. (1966). 1966 Balkanfila posta pulu sergisi FDC. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.fotokart.shop/urun/1966-balkanfila-posta-pulu-sergisi-fdc-106612/
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Pereira, P. V. (Ed.). (2007, Haziran). Balkanfila XIV pul sergisi yaklaşırken Ekim 28-3 Kasım 2OO7. Fepa News, 2(11), 78-79.
 • Philatelic News. (1973, Eylül 30). The Romania News Agency, (11), 24. https://www.google.com.tr/books/edition/Romania/qKURQEgyOfMC? hl=tr&gbpv=1&dq=Philatelic+News.+Romania+News+Agency&pg=RA8-PP5&printsec=frontcover
 • Pirc, I. (2022). News from the Balkanfila working group. Fepa News, 2 (40), 18. https://www.postoveznamky.sk/files/FEPA_News_40_January_2022.pdf
 • Pulhane. (1966a). Balkanfila II Balkan ülkeleri pul sergisi. Erişim tarihi: 18.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k196609.html
 • Pulhane. (1966b). Balkanfila II Balkan ülkeleri pul sergisi bloğu. Erişim tarihi: 18.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k196610.html
 • Pulhane. (1973a). Balkanfila IV-Balkan ülkeleri pul sergisi-İzmir 1973. Erişim tarihi: 24.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k197313.html
 • Pulhane. (1973b). Balkanfila IV-Balkan ülkeleri pul sergisi-İzmir 1973 tanıtım pulu. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k197311.html
 • Pulhane. (1981a). Balkanfila VIII pul sergisi tanıtım pulu. Erişim tarihi: 24.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k198101.html
 • Pulhane. (1981b). Atatürk'ün doğumunun 100. yılı-Balkanfila VIII pul sergisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k198113.html
 • Pulhane. (2007). Balkanfila XIV pul sergisi. Erişim tarihi: 20.02.2023, https://www.pulhane.com/KatalogSayfalari/k200718.html
 • Serbia, V. M. (2022, Aralık). Balkanfila XIX. Flash Fedaration Internactionale de Philatelie, (134), 31. https://www.f-i-p.ch/wp-content/uploads/FLASH-134-FInal2.pdf
 • Sönmez, C. (2015). Yarının Dünyası’nda Türkiye: 1939 New York dünya sergisi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15(31), 289-332. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25537/269405
 • Wach, E. ve Ward, R. (2013, Ağustos 1). Learning about qualitative document analysis. Erişim tarihi: 12.04.2023, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2989
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Graphic Design
Journal Section Review
Authors

Serkan AYCİL 0000-0002-3540-5548

Publication Date June 22, 2023
Submission Date April 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA AYCİL, S. (2023). Balkanfila Kapsamında Düzenlenen Uluslararası Organizasyonlar: Türkiye Örneği. Otuzyedi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2(1), 28-52.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.