BibTex RIS Cite

“Kırmızı Başlıklı Kız” masalı ve varyantaları üzerine bir inceleme

Year 2017, Volume: 5 Issue: 1, 26 - 42, 30.06.2017

Abstract

“Kırmızı Başlıklı Kız” masalının asıl metniyle varyantlarının içeriğini ortaya koyan bu araştırmada dört adet çocuk kitabı incelenmiştir. Amaçlı örnekleme yoluyla seçilen “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?”, “Kırmızı Başlıklı Kurt”, “Kırmızı Başlıklı Küçük Kız” kitapları incelenmiştir. Araştırmada yapısal analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının bilinen metni ve sonradan yazılmış üç varyantı Vladimir Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme Yöntemine göre analize tabi tutulmuştur. Araştırma ilkokul çağındaki çocukların hemen hepsinin ezbere bildikleri bu evrensel nitelikli masalın popüler yorumlarının incelenmesi, masalın günümüz koşullarına göre çocuklara nasıl sunulduğunu ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının varyantlarında ana metinden farklı olarak kurt karakterinin yapısal fonksiyonun değiştiğini orijinalinin aksine kurdun kötü imajının yıkılarak “Kırmızı Başlıklı Kız”dan kendini korumaya çalışan veya masalda ona yol gösteren fonksiyonlar üstlenen bir kahramana dönüşerek iyi karakterde bir imajla okuyucunun karşısına çıktığını ortaya koymaktadır.

References

 • Aytekin, H. (2016). Çocuk ve gençlik edebiyatı. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Cedeno, A. (2010). The moral authority of the child in two fairy tales: Perrault’s Le Petit Chaperon Rouge and Cendrillon, and the Grimms’ Rotköppchen and Aschenputtel. Unpublished master thesis. Florida : Florida Atlantic University.
 • Çevik, M.(2008).Türkiye ‘de batı masalları ve çocuklarımız. Gazi Türkiyat, 3, 115-130.
 • Çetinkaya,Z. (2007).Masalların Türkçe öğretimindeki yeri ve önemi. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çobanoğlu, Ö.(2012). Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Danacı, F.E,(2010). Kültürlerarası, etkileşimdeki rolü açısından Kırmızı Başlıklı Kız masallarının çevirileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirer Şahin, D. (2014). Seçilmiş Grimm masallarında kadın figürü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dictionnaires de français Larousse. www.larousse.fr adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Genç, N.H. (2016). Kırmızı Başlıklı Kız masalının Fransızca ve Türkçe baskıları üzerine bir inceleme. DTCF Dergisi, 56, (1) , 163-176.
 • Güneş, H. (2006). Grimm masallarının çocuklar üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gün, B.(2008). Masallara feminist bir bakış ve cinsiyet meseleleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu [TDK]. www.tdk.gov.tr adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Little Red Riding Hood Costume. www.partycity.com adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Oğuzkan, F. A. (2001). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, E. (2004). Masalların Türkçe öğretimindeki işlevi ve Türkçe ders kitaplarındaki yerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: M.K.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Propp, Vladimir (2001) Masalın biçimbilimi: olağanüstü masalların yapısı. (2. Baskı). Çev. M. Rifat, S. Rifat. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Sezer, Ö. M.( 2010). Masallar ve toplumsal cinsiyet. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Smith, D. M. (2007). What is a wolf? : The construction of social, cultural and scientific knowledge in children’s book. Unpublished doctoral thesis. Urbana – Champaign.
 • Ulusoy, M.(2016).Resimli Çocuk Kitapları ve okur- tepki teorisi. Elementary Education Online, 15, (2), 487-497.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Araştırmada kullanılan veri kaynaklarının kaynakçası
 • _____ (2016). Değerli masallar: Kırmızı Başlıklı Kız. Çev. Müge Çevikoğlu. Ankara: 1001 Çiçek Yayıncılık.
 • Heapy, T. ve Heap, S. (2016). Kırmızı Başlıklı Küçük Kız. Çev. Ceren Aral. Ankara: 1001 Çiçek Yayıncılık.
 • Şahinkanat, S. (2014). Kim korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Traini, A. (2015). Kırmızı Başlıklı Kurt. Çev. Neslişah Kaya. Ankara: Eflatun Basın Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık.

A study of the tale and the variations of “The Little Red Riding Hood”

Year 2017, Volume: 5 Issue: 1, 26 - 42, 30.06.2017

Abstract


Four children's books have been studies as part of this research on the main text content and variations of the tale 'Little Red Riding Hood.' Books, 'Little Red Riding Hood,' 'Who's Afraid of the Little Red Riding Hood?' 'Little Red Riding Wolf' and 'The Little Girl with the Red Hood' have been studied, which have been selected through purposive sampling. Structural analysis methodology is employed in the study. With this perspective, the familiar text of the tale 'Little Red Riding Hood' and the later three versions have been analyzed as per Vladimir Propp's Structural Narrative Analysis Method. The study is an important one as it examines popular versions of this tale of universal quality, which almost all primary school children know by-heart as well as in terms of presenting how this tale reaches children under contemporary circumstances. Findings reveal the transformation of the structural function of the character of the wolf in different variations of the tale as, in contrast with the main text of the tale, its negative image is shattered and the wolf emerges before the reader as a protagonist, who tries to protect itself from the Little Red Riding Hood or who takes on such functions in guidance of the latter; in short as a good character.

References

 • Aytekin, H. (2016). Çocuk ve gençlik edebiyatı. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Cedeno, A. (2010). The moral authority of the child in two fairy tales: Perrault’s Le Petit Chaperon Rouge and Cendrillon, and the Grimms’ Rotköppchen and Aschenputtel. Unpublished master thesis. Florida : Florida Atlantic University.
 • Çevik, M.(2008).Türkiye ‘de batı masalları ve çocuklarımız. Gazi Türkiyat, 3, 115-130.
 • Çetinkaya,Z. (2007).Masalların Türkçe öğretimindeki yeri ve önemi. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çobanoğlu, Ö.(2012). Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Danacı, F.E,(2010). Kültürlerarası, etkileşimdeki rolü açısından Kırmızı Başlıklı Kız masallarının çevirileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirer Şahin, D. (2014). Seçilmiş Grimm masallarında kadın figürü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dictionnaires de français Larousse. www.larousse.fr adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Genç, N.H. (2016). Kırmızı Başlıklı Kız masalının Fransızca ve Türkçe baskıları üzerine bir inceleme. DTCF Dergisi, 56, (1) , 163-176.
 • Güneş, H. (2006). Grimm masallarının çocuklar üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gün, B.(2008). Masallara feminist bir bakış ve cinsiyet meseleleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu [TDK]. www.tdk.gov.tr adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Little Red Riding Hood Costume. www.partycity.com adresinden nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Oğuzkan, F. A. (2001). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, E. (2004). Masalların Türkçe öğretimindeki işlevi ve Türkçe ders kitaplarındaki yerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: M.K.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Propp, Vladimir (2001) Masalın biçimbilimi: olağanüstü masalların yapısı. (2. Baskı). Çev. M. Rifat, S. Rifat. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Sezer, Ö. M.( 2010). Masallar ve toplumsal cinsiyet. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Smith, D. M. (2007). What is a wolf? : The construction of social, cultural and scientific knowledge in children’s book. Unpublished doctoral thesis. Urbana – Champaign.
 • Ulusoy, M.(2016).Resimli Çocuk Kitapları ve okur- tepki teorisi. Elementary Education Online, 15, (2), 487-497.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Araştırmada kullanılan veri kaynaklarının kaynakçası
 • _____ (2016). Değerli masallar: Kırmızı Başlıklı Kız. Çev. Müge Çevikoğlu. Ankara: 1001 Çiçek Yayıncılık.
 • Heapy, T. ve Heap, S. (2016). Kırmızı Başlıklı Küçük Kız. Çev. Ceren Aral. Ankara: 1001 Çiçek Yayıncılık.
 • Şahinkanat, S. (2014). Kim korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Traini, A. (2015). Kırmızı Başlıklı Kurt. Çev. Neslişah Kaya. Ankara: Eflatun Basın Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık.
There are 24 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Özlem Baş

İşıl Uğur Yalçın This is me

Publication Date June 30, 2017
Submission Date May 2, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Baş, Ö., & Yalçın, İ. U. (2017). “Kırmızı Başlıklı Kız” masalı ve varyantaları üzerine bir inceleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 5(1), 26-42.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.